13
Iesu təmau nelkɨ rəhan netəmim
Tɨnuwa mətoarus nian netəm Isrel kotol lafet lan, lafet rəha Nuhagego-inən, kən Iesu tɨnɨtun məmə rəhan nian tɨnuwa rəkɨs məmə otiet e nətueintən u, muwɨn mehm Tata Uhgɨn.* Jon 16:28 Nian rafin in təmatolkeike pɨk rəhan netəmim u kotatɨg e nətueintən, kən məto roiu in tatəgətun əsas rəhan nolkeikeən rafin kəm ilat. Tɨnehnaipən, Iesu ne rəhan netəmim mɨn kəmoatagwən, kən Setan tɨnatos-ipən-os-ipən rəkɨs kəm Jutas Iskariot, nətɨ Saimon, məmə in otosalɨm-in Iesu tuwɨn e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhan. Iesu təmɨtun məmə Tata Uhgɨn təmələhəu-pən rəkɨs natɨmnat rafin u e nelmɨn, Mat 28:18 kən tɨnɨtun mɨn məmə in təmɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən in otəpanɨtəlɨg-pən mɨn o Uhgɨn. Tol nəhlan, in təmətul, kən mapeg rəkɨs rəhan sot asol, kən mətəut-in tawɨl kit. Kən mɨləs pesɨn kit, mətu-pən nəhau lan, kən əmun mətuoun mətau nelkɨ rəhan mɨn netəmim, kən mətafəl e tawɨl, tawɨl u itəm in tatətəut-in.
Təmol mihin, muwɨn e Saimon Pita, kən Pita tən-ipən kəm in məmə, “?Iərəmərə, təhrol? Təsəwɨrən məmə ik onakau nelkək.”
Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Roiu ik nəkəruru nɨpətɨ nat u io iatol, məto uarisɨg un, onəpanɨtun nɨpətɨn.”
Kən Pita tən-ipən kəm in məmə, “Okol nəsauən nelkək nian kit ne.”
Məto Iesu təmə, “Okəmə ekəsauən nelkəm, kən okol ik nəkəsuwamən mol rəhak etəmim.”
Kən Saimon Pita təmən-ipən kəm in məmə, “!Iərəmərə, okəmə tol nəhlan, kən onasauən əm nelkək, məto onakau mɨn nelmək ne rəhk-kapə!”
10 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “!Kəp! Etəm un tɨnaig rəkɨs, in tɨnəruən rəkɨs, tɨnahmen. Təwɨr əm məmə okəsau mɨnən nɨpətɨn; məto io oekəike mau mɨn əm nelkɨn. Itəmat nɨnotəruən rəkɨs. Məto sənəmə itəmat rafin agɨn-əh.” Jon 13:18 11 Iesu tɨnɨtun rəkɨs məmə ilat pah un otegəhan-in-pən in e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Tol nəhlan, kən in tən məmə, “Sənəmə itəmat rafin agɨn-əh.”
12 Nian Iesu tɨnau rəkɨs nelkɨ rəhan netəmim mɨn, kən muwɨn mɨn e rəhan napən, kən muwɨn mɨn məpələh e nəmeen e tepɨl. Kən əmun mətapəh olat məmə, “?Itəmat nəkotɨtun nɨpətɨ nat u emol roiu agɨn etəmat? 13 Itəmat nakotaun-in io məmə Iəgətun ne Iərəmərə, kən tətuatɨp əm nulan, məto-inun nɨpahrienən məmə io u, rəhatəmat Iəgətun ne rəhatəmat Iərəmərə.
14 “Məto-inu io, io u rəhatəmat Iərəmərə ne io Iəgətun rəhatəmat, kənu io ekau nelkɨtəmat, kənu itəmat mɨn, onəkotau nelkɨtəmat mɨn.§ 1 Pita 5:5 15 Io emol məgətun itəmat lan, məmə itəmat onəkotol nolən kitiəh əm, məmə inu, emol mihin etəmat. 16 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, iolwək kit, in təsaprəkɨs-inən rəhan etəm-iasol, kənu iahl-ipən in təsaprəkɨs-inən etəm tɨtahləpis.* Luk 6:40 17 Roiu əh, itəmat nəkotɨtun wɨr natɨmnat mɨn u. Kən o nat u, okəmə nəkoatol nulan, kən itəmat onəkotos nəwɨrən o Uhgɨn. Mat 7:24,25; Luk 11:28; Jem 1:25
18 “Io esənən itəmat rafin. Jon 13:10 Io ekɨtun wɨr itəmat mɨn un itəm io emɨtəpun itəmat.§ Jon 15:16 Məto nəghatən u rəha Naoa Rəha Uhgɨn, otəkəike muwa mol nɨpahrienən lan. Nəghatən u tatən məmə, ‘Etəmim u, aupən itɨmlau ematuagwən kələh e plet kitiəh, məto roiu, in tɨnəuhlin rəhan nətəlɨgən, mɨnatol noa kəm io.’* Sam 41:9 19 Io iatən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm itəmat u-roiu, nian okəsolən əh. Məto nian okatol, kən itəmat onəkotahatətə lak, məmə Io u inu. “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. 20 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, etəmim pah itəm tatos rəhak iahləpis kən nɨkin tagien ron, tahmen-pən əm məmə in tatos mɨn io, kən nɨkin tagien ron io. Kənu etəmim itəm tatos wɨr io, kən nɨkin tagien ron io, tahmen-pən əm məmə in tatos wɨr mɨn rəhak Tata, kən nɨkin tagien ron.” Mat 10:40; Jon 17:18
Iesu təmən-iarəp məmə Jutas in otegəhan-in-pən in e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn
(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21;
Luk 22:21-23)
21 Nian Iesu tɨnən-iarəp rəkɨs nəghatən əh, kən nɨkin təməfɨgəm pɨk, kən in təmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, itəmat kit u ikɨn-u, otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”
22 Kən rəhan netəmim mɨn kəmotətag-pən motəplan ilat mɨn. Nɨkilat natəht məmə kəruru məmə in tatən pah. 23 Kən ilat kit u itəm Iesu in tolkeike pɨk,§ Etəmim itəm naoa u tatən, in Jon u itəm tətapɨl iuəhkɨr o Iesu. In u, itəm Iesu tolkeike pɨk, məto in təməte naoa u, kən məsənən nərgɨn. in tataməhl* E nolən rəhalat e nian əh, ilat kotəməhl nəhlan moatagwən. iuəhkɨr əm o Iesu. 24 Kən Saimon Pita, in təmasgəwɨn-pən anion kəm in məmə, “Ətapəh-tu ron, məmə etəmim pah əh in tatən.”
25 Kən suah əh təmiəu-iəu muwa iuəhkɨr o Iesu, kən mətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, pah un nakatən?” 26 Kən Iesu təmə, “Io ekəmkas pɨret məsɨn, kənu meer-pən e sup, kən mos-ipən kəm in, kənu suah u, inun.” Kən əmun, in təməmkas pɨret kit, meer-pən e sup, kən mos-ipən kəm Jutas, nətɨ Saimon Iskariot. 27 Kən Jutas təmos pɨret un. Kən Setan tɨnalpin rəhan nətəlɨgən.
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nat u nakəmə nakol, uwɨn uəhai əm mol.” Luk 22:3 Setan: Əplan e tiksonari. 28 Netəmim mɨn un rəha Iesu itəm kotəməhl tɨtəlau e tepɨl moatagwən, ilat kəsotɨtunən məmə Iesu təmən-ipən nəghatən u kəm in o naka. 29 Jutas in tɨtahtu kətɨm rəha məni rəhalat, kən ilat neen nɨkilat təht məmə Iesu təmən-ipən kəm in məmə otuwɨn mos-nəmtɨn nagwənən neen nɨgɨlat o lafet, o okəm-naka tatuwɨn otos-ipən məni neen kəm ian-rat mɨn.§ Jon 12:5-6 30 Kən nian Jutas təmos rəkɨs pɨret u, təmətul miet uəhai əm. Kən tɨnapinəp rəkɨs.* Luk 22:53
Iesu təmən nəghatən wi kit məmə okotol
31 Nian Jutas tɨniet rəkɨs, kən Iesu təmə, “Roiu əh, Uhgɨn tɨnatɨləs-ipər nərgɨ Nətɨ Etəmim, Jon 12:23 kən Nətɨ Etəmim tɨnatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 32 Məto nian Nətɨ Etəmim tɨnol əp rəkɨs nepətən rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn atɨp əm in otol əp mɨn nepətən rəha Nətɨ Etəmim. Kən in otol əm huə roiu əm. Jon 17:1-5
33 “Nenətɨk mɨn, okol esatɨgən tuwəh kitat min itəmat. Kən itəmat onəpanotegəs-in io, məto io iakatən mɨn əm nəghatən kitiəh əm kəm itəmat u-roiu, itəm ematən-ipən kəm netəm-iasol mɨn rəha Isrel aupən. Ematən-ipən kəm ilat məmə, ‘Ikɨn əh ekatuwɨn ikɨn, itəmat nəkotəruru nuwɨnən ikɨn.’§ Jon 7:33-34
34 “Io iatən-ipɨnə nəghatən wi kit kəm itəmat məmə nəkotəkəike moatol.* Jon 15:12; 1 Jon 2:7-11; 3:11 Itəmat nəkotəkəike motolkeike itəmat mɨn. Lev 19:18; 1 Tes 4:9; 1 Pita 1:22 Tahmen-pən əm məmə io emolkeike mihin itəmat, kənu e nolən kitiəh əm, itəmat nəkotəkəike motolkeike itəmat mɨn. Efes 5:1-2; 1 Jon 4:10-11 35 Kən okəmə nakolkeike nulan itəmat mɨn, kən netəmim rafin okotɨtun məmə itəmat rəhak mɨn netəmim.”§ 1 Jon 3:14; 4:20
Iesu təmən-iarəp məmə Pita otəpanən məmə in
təruru Iesu
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31;
Luk 22:31-34)
36 Kən Saimon Pita tətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, ik onəkuwɨn hiə?”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Ikɨn əh io ekatuwɨn ikɨn, ik nəkəruru nətəu-pa-mən io roiu, məto uarisɨg un, onəpanuwa.”* Jon 14:2 37 Kən Pita tətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, oekəsətəu-pənən ik u-roiu o naka? Io, nɨkik tagien əm məmə ekɨmɨs ron ik.” 38 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Ik nakəmə nɨkim tagien əm məmə onakɨmɨs ron io? Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm ik məmə, mənɨg otəsɨmnənən əh, kən ik onakən mau kɨsɨl məmə nəkəruru io.” Jon 18:27

*13:1: Jon 16:28

13:3: Mat 28:18

13:10: Jon 13:18

§13:14: 1 Pita 5:5

*13:16: Luk 6:40

13:17: Mat 7:24,25; Luk 11:28; Jem 1:25

13:18: Jon 13:10

§13:18: Jon 15:16

*13:18: Sam 41:9

13:19: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26.

13:20: Mat 10:40; Jon 17:18

§13:23: Etəmim itəm naoa u tatən, in Jon u itəm tətapɨl iuəhkɨr o Iesu. In u, itəm Iesu tolkeike pɨk, məto in təməte naoa u, kən məsənən nərgɨn.

*13:23: E nolən rəhalat e nian əh, ilat kotəməhl nəhlan moatagwən.

13:27: Luk 22:3

13:27: Setan: Əplan e tiksonari.

§13:29: Jon 12:5-6

*13:30: Luk 22:53

13:31: Jon 12:23

13:32: Jon 17:1-5

§13:33: Jon 7:33-34

*13:34: Jon 15:12; 1 Jon 2:7-11; 3:11

13:34: Lev 19:18; 1 Tes 4:9; 1 Pita 1:22

13:34: Efes 5:1-2; 1 Jon 4:10-11

§13:35: 1 Jon 3:14; 4:20

*13:36: Jon 14:2

13:38: Jon 18:27