Jemes
Naoa itəm Jemes təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Jemes
?Pah təməte naoa u? Jemes, u in pia Iesu, in təməte naoa u. In etəm-iasol rəha niməfak əpəh Jerusalem.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Jemes təməte naoa u tatuwɨn kəm netəm Isrel itəm koatahatətə e Iesu Kristo motatɨg e nəptən pɨsɨn mɨn rəha Iaihluə mɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəm-iasol mɨn e netəm Isrel kəmotohamnu Stipen, uarisɨg kotol nolən rat mɨn e niməfak mɨn əpəh Jerusalem. Kən tepət itəm kotahatətə e Iesu kəmotiet əpəh Jerusalem motuwɨn e ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Məto nian əskasɨk mɨn koatɨləs-pɨkɨn əh ilat.
?Təməte naoa u o naka? Jemes təməte naoa u məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat məto-inu kotatɨg e nian əskasɨk mɨn. Kən molkeike məmə otəgətun ilat e nəukətɨ nahatətəən itəm tətuatɨp. Nian etəmim kit tətahatətə pahrien e Iesu Kristo, kən rəhan nolən rat mɨn kotəuhlin motuwa motəwɨr. Tətapəs nolən rat mɨn, kən matol nolən wɨr mɨn.
1
Jemes tatən təwɨr kəm ilat
Io Jemes, io slef rəha Uhgɨn ne Iesu Kristo, Iərəmərə rəhatat. Iatən təwɨr kəm itəmat noanol mɨn rəha Isrel u tuelef itəm kotahatətə e Iesu, itəm nəmotiet motatɨg ikɨn mɨn rafin e nətueintən. Mat 13:55; Wək 15:13; Kal 1:19; 1 Pita 1:1
Nahatətəən ne nenatɨgən
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, kən otehm natɨmnat mɨn əh tahmen e natɨmnat itəm nɨkitəmat tətagien pɨk əm lan. Rom 5:3-5 Nəkoatol nəhlan məto-inu, itəmat nəkotɨtun məmə nian nəratən mɨn koatɨləs pɨkən rəhatəmat nahatətəən e Uhgɨn, kən nian nəkotol win lan, ilat okotol məmə nəkotɨtun nətul əskasɨkən məsɨn mɨn. 1 Pita 1:7 Kən nian onakoatətul əskasɨk e nəratən mɨn əh, kən onəkotuwa kəmətə e nahatətəən, kən nolən mɨn ne nətəlɨgən mɨn rafin rəhatəmat okotətuatɨp motəsanən, kən nakotaskəlɨm nolən wɨr mɨn rafin.
Okəmə itəmat kit, rəhan nenatɨgən təsahmenən, kən tolkeike məmə in otɨtun natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn tolkeike məmə otol, pəs in tətapəh-in-pən o Uhgɨn, kən Uhgɨn otos-ipən kəm in e nɨkin agien. Uhgɨn tətawte-in nɨtunən əh kəm netəmim rafin e nɨkin agien, kən məsəhaiən ilat o nat itəm koatətapəh-in. Prov 2:3-6 Məto nian suah kit in tatətapəh o Uhgɨn nəhlan, in otəkəike mahatətə lan, kən rəhan nətəlɨgən otəsolən kəiu lan, məto-inu etəm itəm rəhan nətəlɨgən kəiu, rəhan nətəlɨgən tətan əpnapɨn əm, in tahmen e peau-peau mɨn əpəh itəhəi itəm nɨmətag tatəhig-əhig ilat. Okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iərəmərə otos-ipən nat kit kəm in, məto kəp, otəsosən. Etəmim itəm tatos nətəlɨgən kəiu nəhlan, okol təsətul əskasɨkən e nat kit itəm nɨkin tatəht məmə otol.
Piatat kit itəm in ləhau, kən rəhan nautə tɨkə, nɨkin otəkəike magien məto-inu in etəm-iasol e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 10 Kən pəs etəm itəm rəhan nautə tepət, nɨkin tagien mɨn o nat u itəm in tɨtun məmə in nɨpahrienən, məmə Uhgɨn otos-iəhau, məto-inu in tahmen e nəguɨ-nɨg itəm otəpanɨkə. 11 Nian mɨt tatər, tape-ape tape-ape, kən matəhg nagwən nɨg tauke məme, kən rəhan nəwɨrən təmɨkə. Aes 40:6-8 Tahmen əm e etəm rəhan nautə tepət. Nian tatol rəhan wək mɨn matos nautə tepət lan, kən in mɨn otəpanɨkə.
12 Etəmim itəm tatətul əskasɨk nian nəratən tatuwa e rəhan nəmegəhən, in tətatɨg e nəwɨrən pahrien, məto-inu, nian tɨnol win e nəratən mɨn əh, kən Uhgɨn otos-ipən kəm in rəhan nətouən, inu nəmegəhən lilɨn. Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs məmə nəmegəhən lilɨn u, in rəha netəmim itəm kotolkeike in.
13 Nian nat kit tatiuw-pən suah kit məmə in otol təfagə rat, okol in təsənən məmə Uhgɨn tatos-ipən-os-ipən o nolən təfagə rat mɨn, məto-inu okol nat kit təsiuw-pənən nətəlɨgən rəha Uhgɨn məmə in otol təfagə rat, kən Uhgɨn təsos-ipən-os-ipənən təfagə rat kəm etəmim. 14 Məto nətəlɨgən rat atɨp rəha etəmim, in tatos-ipən-os-ipən kəm in, kən matiuw-pən in məmə in otatətəlɨg-in. 15 Nətəlɨgən rat tatoe-in təfagə rat, kən nian təfagə rat tɨnuwa mɨnepət, kən tatuwa in nɨmɨsən.
16 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat. Sotegəhan-inən məmə suah kit oteiuə-in itəmat məmə Uhgɨn in etəm rəha nos-ipən-os-ipənən kəm netəmim o nolən təfagə rat. 17 Natɨmnat wɨr mɨn rafin ne natɨmnat rafin itəm kotətuatɨp, koatɨsɨ-pən əm o Uhgɨn əpəh ilɨs itəm təmol nəhag-əhagən mɨn rafin əpəh e neai. Məto nolən rəha Uhgɨn tol pɨsɨn e natɨmnat mɨn u itəm kotaliwək e neai, kən kotol məmə nəghanpɨs koatətəu-pən. Uhgɨn təsol pɨsɨnən. In tətatɨg tətatɨg. 18 Kən e rəhan əm nətəlɨgən, Uhgɨn təmɨtəpun məmə kitat kəmotuwa nenətɨn mɨn nian kəmotahatətə e nəghatən pahrien rəhan. In təmol nəhlan məmə e natɨmnat rafin itəm in təmol, kitat pɨsɨn əm rəhan nat keike, kotahmen e nagwənən wi e rəhan nasumən. Jon 1:13
Ətəlɨg-in kən mol nəghatən rəha Uhgɨn
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat. Nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən u. Pəs itəmat kitiəh kitiəh onəkotəkəike motətul matɨp o nətəlɨgən, məto onəsotafɨg-afɨg pɨkən o nəghatən, sotolən məmə neməha tatol uəhai əm itəmat, 20 məto-inu nian neməha tatol suah kit, neməha u təsoe-inən noan itəm tətuatɨp Uhgɨn tolkeike. Pri 7:9 21 Otərakin rəkɨs nolən mɨn rafin itəm tamkɨmɨk, ne təfagə rat mɨn itəm kotepət e nəmegəhən rəhatəmat. Uhgɨn təmələhəu-pən rəhan nəghatən e nɨkitəmat, kən nəghatən əh rəhan tɨtun nosmegəhən itəmat. Kən təwɨr məmə nakotos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən, kən moatətəlɨg-in wɨr nəghatən u. Kol 3:8; 1 Pita 2:1
22 Sotətəlɨg-in əmən nəghatən rəha Uhgɨn, məto otətəlɨg-in kən motol nat naka itəm tatən. Okəmə nakotəto məsotolən nəghatən u, kən nakoateiuə-in atɨp əm itəmat. Mat 7:24-26; Rom 2:13 23 Etəm tatəto kən məsolən nəghatən u, in tahmen-pən e etəmim itəm tateranəm wɨr e klas matəplan narmɨn, 24 kən nian tɨneranəm rəkɨs magɨm, mətaluin uəhai əm məmə nɨganəmtɨn tahro min-nulan. 25 Məto etəmim itəm tatətag-pən əskasɨk e lou itəm tətuatɨp agɨn u tatɨkɨs netəmim,* Nəghatən u, “lou itəm tətuatɨp agɨn u tatɨkɨs netəmim,” tatəghat-in suatɨp rəha nahatətəən məmə suah kit otuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən okəmə suah kit tatətəu-pən suatɨp əh, Uhgɨn tatɨkɨs in e nəsanənən rəha təfagə rat, kən tatɨkɨs in e nalpɨnən itəm in təike mos. Əplan-tu Kal 5:13-14. kən matol e nian mɨn rafin, məsaluinən nat itəm təməto, məto in tatol, in otətatɨg e nəwɨrən pahrien nian in tatol nəhlan. Rom 8:2; Jem 2:12
26 Okəmə suah kit nɨkin təht məmə in tatətəu-pən wɨr nolən mɨn rəha nəfakən, məto tatəghat-pən əm məsətəlɨg-in wɨrən rəhan nəghatən mɨn, in tateiuə-in atɨp əm in, kən rəhan nolən mɨn rəha nəfakən in nat əpnapɨn əm. 27 Nolən mɨn rəha nəfakən itəm rəhatat Tata Uhgɨn tatəplan məmə in tətuatɨp wɨr kən nəratən tɨkə lan kotol nulan: iəfak kit tatəkəike matehm wɨr suakəlh mɨn ne nəutahlɨmɨs mɨn e nəratən mɨn rəhalat. Kən matəkəike matehm wɨr nəmegəhən rəhan məmə nolən rat mɨn rəha nətueintən otəsolən məmə in otamkɨmɨk lan.

1:1: Mat 13:55; Wək 15:13; Kal 1:19; 1 Pita 1:1

1:2: Rom 5:3-5

1:3: 1 Pita 1:7

1:5: Prov 2:3-6

1:11: Aes 40:6-8

1:18: Jon 1:13

1:20: Pri 7:9

1:21: Kol 3:8; 1 Pita 2:1

1:22: Mat 7:24-26; Rom 2:13

*1:25: Nəghatən u, “lou itəm tətuatɨp agɨn u tatɨkɨs netəmim,” tatəghat-in suatɨp rəha nahatətəən məmə suah kit otuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən okəmə suah kit tatətəu-pən suatɨp əh, Uhgɨn tatɨkɨs in e nəsanənən rəha təfagə rat, kən tatɨkɨs in e nalpɨnən itəm in təike mos. Əplan-tu Kal 5:13-14.

1:25: Rom 8:2; Jem 2:12