2
Sotehmən netəmim neen məmə ilat ilɨs kotaprəkɨs-in
netəmim neen
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Itəmat nakotahatətə e Iesu Kristo, Iərəmərə rəhatat itəm ilɨs agɨn kən katɨsiai-in pɨk. Məto təsəwɨrən məmə nəkotol təwɨr kəm suah kit kən moatehm məmə in ilɨs, kən moatehm rat suah kit mɨn moatol tərat kəm in. Wək 10:34-35; Jem 2:9 Tol mə inu ne. Suah kəiu katuea e niməfak rəhatəmat. Suah kit tatuwɨn-in napən wɨr mɨn u nəmtɨlat tiəkɨs, ne noanat mɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Kən suah kit mɨn tatuwɨn-in e napən rat mɨn əm. Təsəwɨrən məmə nakotos-ipən nɨsiaiiən kəm etəmim itəm tatuwɨn-in natɨmnat wɨr mɨn, motən-ipən məmə, “Wa, məpələh u ikɨn təwɨr ikɨn.” Məto etəm tatuwɨn-in napən rat mɨn, nakotən-ipən kəm in məmə, “Ətul-pən əpəh,” o “Əpələh əm e nɨsɨp.” Nian nəkoatol nolən tol min-nulan, nakoatehm netəmim neen məmə ilat ilɨs taprəkɨs-in netəmim neen mɨn, kən e rəhatəmat nətəlɨgən rat, nakotakil netəmim.
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk. Otətəlɨg-in-tu. Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ian-rat mɨn rəha nətueintən məmə rəhalat nahatətəən e Kristo otepət. Kən təmɨtəpun mɨn ilat məmə okotos nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm təmən-iəkɨs məmə rəha netəmim itəm kotolkeike in. 1 Kor 1:26-28 Məto itəmat nəmotehm rat ian-rat mɨn. ?Məto netəmim pah mɨn u koatol nahməən kəm itəmat, kən moatiuw-pən itəmat e kot? ?Netəm rəhalat nautə tepət, o kəp? Əwəh, ilat əh. Kən netəm mɨn u koatəghat rat e nərgɨn u ilɨs, nərgɨ Iesu itəm rəhan u itəmat.
Lou rəha Kig itəm tətatɨg e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Olkeike ik kit tahmen əm məmə nakolkeike atɨp ik.” In təwɨr pɨk otəmat okəmə nəkoatətəu-pən pahrien nəghatən u. Mat 19:19; Kal 5:14 Məto okəmə nakoatehm netəmim neen məmə ilat ilɨs taprəkɨs-in netəmim neen mɨn, nəkoatol təfagə rat, kən nəghatən rəha Lou tatən məmə itəmat netəm rəha nətgəhlən Lou. 10 Tol nəhlan məto-inu, etəmim kit itəm təmətgəhl nəghatən kitiəh əm rəha Lou, təmol təfagə rat tahmen-pən əm məmə in təmətgəhl nəghatən mɨn rafin rəha Lou. 11 Tol nəhlan məto-inu, Uhgɨn u itəm tatən məmə, “Sakləh-inən pətan,” in Uhgɨn kitiəh əm itəm tatən məmə, “Sohamnuən etəmim.” Kən okəmə nəsotakləh-inən nɨpɨtan, məto nəmotohamnu netəmim, itəmat netəmim itəm nəmotətgəhl Lou. Eks 20:13-14; Rom 13:9
12 Nian nakoatəghat kən motol nat kit, otol nolən mɨn rəha netəmim itəm kotɨtun məmə Uhgɨn otakil ilat e lou itəm tatɨkɨs ilat. Jem 1:25; 1 Pita 2:16 13 Otol nəhlan məto-inu okəmə suah kit təsasəkitunən netəmim, kən Uhgɨn mɨn otəsasəkitunən suah u nian in otakil netəmim. Məto okəmə itəmat nakotasəkitun netəmim, kən Uhgɨn otasəkitun itəmat, kən mən-ipɨnə məmə onəsotosən nalpɨnən e nian in otələhəu-pən nəghatən rəha nalpɨnən kəm netəmim. Mat 5:7; 18:21-35
Nahatətəən ne wək wɨr mɨn
14 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Okəmə suah kit tatən məmə tətahatətə e Iesu Kristo, məto in təsolən wək wɨr kit, kən rəhan nahatətəən in təwɨr o nat kit? Kəp. Nahatətəən tol nəhlan, okol təsosmegəhən suah kit. 15 Tol mə inu ne. Piatat kit o wɨnɨtat kit, rəhan napən tɨkə, kən nɨgɨn nagwənən təsahmenən. 1 Jon 3:17 16 Kəm-naka itəmat kit tatən-ipən kəm in məmə, “Atuwɨn, pəs Uhgɨn otasitu lam, kən onəsətəpən, onakagwən wɨr.” ?Məto okəmə in təsolən nat kit məmə otasitu lan, in təmol nat wɨr naka? 17 E nolən əh inəh, okəmə suah kit tatos nahatətəən pɨsɨn əm, məto məsolən wək wɨr kit tətəu-pən, kən rəhan nahatətəən təmɨmɨs, nɨpətɨn tɨkə.
18 Məto okəm-naka suah kit otən məmə, “Netəmim neen koatos nahatətəən, kən netəmim neen koatol wək wɨr mɨn.” Məto iatən kəm ik nəhlan məmə, “Okəmə esehmən rəham wək wɨr mɨn, kən esɨtunən okəmə rəham nahatətəən in nɨpahrienən, o kəp. Məto nian onakehm wək wɨr mɨn rəhak, kən tatəgətun məmə nahatətəən rəhak, in nɨpahrienən.” Kal 5:6 19 Inu nəghatən kit itəm nəmən nɨpahrienən lan məmə, “Uhgɨn kitiəh əm.” !Təwɨr ron ik! Məto iərmɨs mɨn, ilat mɨn kotɨtun məmə nəghatən əh in nɨpahrienən, kən moatasiəp katəgɨn pɨk. 20 !Ik rəhm-kapə tɨkə! Etəmim itəm tətahatətə, məto təsolən wək wɨr mɨn, rəhan nahatətəən in nɨpətɨn tɨkə. Pəs ekəgətun ik e nat kit itəm otən kəm ik məmə inu nɨpahrienən.
21 Nɨkim otəht tɨpɨtat u Epraham. Uhgɨn təməplan məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn e wək itəm təmol, məto-inu təmos nətɨn u Aisak, muwɨn mələhəu-pər e olta. Jen 22:9-12 22 Kən rəhan nahatətəən ne rəhan wək mɨn kətioal nat kitiəh, kən rəhan nahatətəən təmoe-in noan, inu rəhan wək mɨn. 23 Kən nəghatən u rəha Naoa Rəha Uhgɨn təmuwa mol nɨpahrienən, tatən məmə, “Epraham təmahatətə e Uhgɨn, kən Uhgɨn təmən məmə Epraham in tətuatɨp e nɨganəmtɨn.” Jen 15:6 Kən katən məmə in iolɨ Uhgɨn. 24 Kən roiu nəkɨtun nehmən məmə, Uhgɨn tatol suah kit tətuatɨp e nɨganəmtɨn o natɨmnat itəm tatol, məto sənəmə e nahatətəən pɨsɨn əm rəhan.
25 Kən e nolən əh inəh, Uhgɨn təməplan məmə Rehap u, pətan rəha suatɨp, in təmuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn o wək itəm təmol, Jos 2, Hip 11:31 kən wək u məmə in təmatehm wɨr iahləpis anion mil rəha Isrel, kən mahl-ipən ilau e suatɨp pɨsɨn kiatəlɨg mətian. 26 Nɨpətɨ etəmim, okəmə namegən tɨkə lan, təmɨmɨs. Kən e nolən əh inəh, kitat kit itəm tatos nahatətəən, məto təsolən wək wɨr mɨn, rəhan nahatətəən təmɨmɨs.

2:1: Wək 10:34-35; Jem 2:9

2:5: 1 Kor 1:26-28

2:8: Mat 19:19; Kal 5:14

2:11: Eks 20:13-14; Rom 13:9

2:12: Jem 1:25; 1 Pita 2:16

2:13: Mat 5:7; 18:21-35

2:15: 1 Jon 3:17

2:18: Kal 5:6

2:21: Jen 22:9-12

2:23: Jen 15:6

2:25: Jos 2, Hip 11:31