19
Iərman ne pətan kətuapəs ilau mɨn
(Mak 10:1-12; Luk 16:18)
Nian Iesu təmol namnun nənən natɨmnat mɨn u, təmiet Kalili muwɨn nɨtən Jutia entənɨpən-pən e nɨkalɨ nəhau Jotan. Kən nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-in in motuwɨn əh-ikɨn əh, kən təmol-wɨr ilat e nɨmɨsən mɨn.
Kən Farisi mɨn neen kəmotol noa eko-eko məmə otiuw-pən Iesu o nənən nəghatən kit itəm təsətuatɨpən. Kəmotuwa o Iesu motən məmə, “?Lou tatən məmə iərman tɨtun napəsən rəhan pətan o nat əpnapɨn əm kit, o kəp?”
Kən təmən-ipən məmə, “?Nəmotafin o kəp məmə, e nətuounən muwɨn mətoarus-pa u-roiu, Uhgɨn u itəm təmol netəmim rafin, təmol iərman ne pətan? Jen 1:27; 5:2 Kən Suah u təmən məmə, ‘O nat əh in əh, iərman otəpanapəs rəhan tata ne mama, kən mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kən ilau okuea nɨpətɨlau kitiəh.’ Jen 2:24; Efes 5:31 Kən roiu, ilau sənəmə kəiu, məto kitiəh əm. Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨnuea mɨnioal kitiəh, kən o nat əh, pəs etəmim kit okol təsətatɨpən rəhalau natɨgən.”
Kən Farisi mɨn kotən-ipən məmə, “?Məto tahro Moses təmən məmə etəmim tɨtun nos-ipənən naoa kit kəm rəhan pətan o napəsən, kən mahl-ipən tatuwɨn?” Dut 24:1-4; Mat 5:31
Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Moses təmegəhan-in itəmat noanol rəha Isrel məmə onəkotapəs rəhatəmat nɨpɨtan mɨn məto-inu rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk. Məto aupən, təməsolən nulan. Məto iakatən kəm itəmat məmə, okəmə suah kit tatol tifos mətapəs rəhan pətan itəm təməsətəu-pən anionən iərman pɨsɨn kit, kən suah u mit pətan pɨsɨn, tahmen əm məmə in tətakləh-in pətan əh, mateguafəl rəhan pətan ətuatɨp.” Mat 5:32; 1 Kor 7:10-11
10 Kən netəmim rəha Iesu kotən kəm in məmə, “Okəmə natɨgən rəha iərman ne pətan təskasɨk pɨk nulan, təwɨr məmə iərman ne pətan okəsioalən marɨt.”
11 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Sənəmə netəmim rafin okotɨtun nosən nəghatən u, məto netəm mɨn əm un itəm kəmos-ipən nəghatən u kəm ilat, in rəhalat əm. 12 Tol nəhlan məto-inu, netəmim neen okəsotolən marɨt o nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kit okol təsolən marɨt məto-inu nɨpətɨn məsɨn tərat nian təmaiir. Kit okol təsolən marɨt məto-inu netəmim kəmotərəkɨn nɨpətɨn məsɨn. Kən kit tatən atɨp məmə in otəsolən marɨt məmə otol wək rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn. Etəmim itəm tɨtun nosən nəghatən u, in təike mos.”
Iesu təməfak o nɨsualkələh
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Kən netəmim kəmotəmɨk nɨsualkələh motuwa o Iesu məmə otələhəu-pən nelmɨn elat, kən məfak olat. Məto netəmim rəha Iesu kəmotən-iəhau ilat. 14 Məto Iesu təmən-ipən məmə, “Pəs nɨsualkələh kotuwa ron io, sotən-iəhauən ilat, məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn in rəha netəmim mɨn u kotol nulan.” Mat 18:2-3 15 Kən təmələhəu-pən nelmɨn elat, kən miet ikɨn əh.
Etəm aluə itəm rəhan
nautə tepət
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Kən suah kit təmuwa o Iesu mən-ipən məmə, “Iəgətun. ?Io ekəkəike mol wək naka itəm in təwɨr məmə ekos nəmegəhən lilɨn?”
17 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “?Tahro nakatətapəh ron io o nat naka itəm təwɨr? Suah kitiəh əm itəm in təwɨr. Okəmə nakolkeike məmə nakos nəmegəhən lilɨn, ətəu-pən nəghatən mɨn rəha Lou.” Lev 18:5; Luk 10:28
18 Kən suah u təmən-ipən məmə, “?Lou mɨn pəhruən?”
Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Sohamnuən etəmim, kən məsakləh-inən pətan, kən məsakləhən, kən məseiueiuəən e kot, Eks 20:13-16; Dut 5:17-20 19 kən mɨsiai-in rəham tata ne mama, kən molkeike ik kit tahmen əm məmə nakolkeike atɨp ik.” Eks 20:12; Lev 19:18
20 Kən etəm aluə u təmən-ipən məmə, “Natɨmnat rafin un iakatol. ?Nat naka mɨn əh-ikɨn itəm eməsolən?”
21 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Okəmə nakolkeike məmə rəham nolən otətuatɨp agɨn, uwɨn mol-salɨm-in rəham nautə, kən mos-ipən məni lan kəm ian-rat mɨn. Kən ik onakos natɨmnat wɨr əpəh e nego e neai. Kən wa, mətəu-pa io.”
22 Nian etəm aluə təməto nəghatən əh, kən təmagɨm matuwɨn nɨkin təpou məto-inu rəhan nautə tepət.
23 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Ekatən pahrien məmə, tiəkɨs o etəmim itəm rəhan nautə tepət məmə otuwɨn matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. 24 Kən iatən mɨn kəm itəmat məmə, tiəkɨs məmə kamel otuwɨn-pən e nɨpəg nitel, məto tiəkɨs pɨk məmə etəm rəhan nautə tepət otuwɨn matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”
25 Nian netəmim rəha Iesu kəmotəto nəghatən əh, narmɨlat təmiwɨg pɨk, kən motən-ipən məmə, “?Kən pah tɨtun nosən nəmegəhən lilɨn?”
26 Kən Iesu təplan ilat kən mən məmə, “Nat u, okol etəmim təsolən. Məto Uhgɨn, in tɨtun nolən natɨmnat rafin.” Job 42:2
27 Kən Pita təmən-ipən məmə, “Emotapəs natɨmnat rafin məmə ekotətəu-pən ik. ?Nat naka u, o nian kit in rəhatɨmat?”
28 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iatən pahrien kəm itəmat məmə, e nian itəm natɨmnat rafin okotəuhlin motuwa motuwiwi, kən Nətɨ Etəmim otəpələh e rəhan jea rəha kig itəm in təhag-əhag məwɨr agɨn, kən itəmat un itəm nəmoatətəu-pa io, onəkotəpələh mɨn e jea rəha kig ilat tuelef, kən motərəmərə e noanol mɨn ilat tuelef rəha Isrel. Mat 25:31; Luk 22:30; Nol Əpən 3:21 29 Kən netəmim rafin un itəm kəmotapəs rəhalat nimə mɨn, o pialat mɨn, o wɨnɨlat mɨn, o rəhalat tata o mama, o nenətɨlat mɨn, o rəhalat nəptən mɨn o nərgək, Uhgɨn otos-ipən natɨmnat mɨn əh tepət pɨk agɨn kəm ilat, kən mos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm ilat. 30 Məto netəmim tepət itəm koatətul aupən e nətueintən roiu, okotuwa motətul uarisɨg e nəmegəhən itəm otuwa. Kən netəmim təpət itəm koatətul uarisɨg e nətueintən roiu, okotuwa motətul aupən e nəmegəhən itəm otuwa.” Mat 20:16; Luk 13:30

19:4: Jen 1:27; 5:2

19:5: Jen 2:24; Efes 5:31

19:7: Dut 24:1-4; Mat 5:31

19:9: Mat 5:32; 1 Kor 7:10-11

19:14: Mat 18:2-3

19:17: Lev 18:5; Luk 10:28

19:18: Eks 20:13-16; Dut 5:17-20

19:19: Eks 20:12; Lev 19:18

19:26: Job 42:2

19:28: Mat 25:31; Luk 22:30; Nol Əpən 3:21

19:30: Mat 20:16; Luk 13:30