7
Nəghatən e marɨt
Roiu ekən-ipɨnə nənən e naoa rəhatəmat itəm nəmotəte kəm io. Əwəh, in təwɨr məmə etəmim kit təsolən marɨt. Məto netəmim tepət itəm koatɨtəp pətan, tol nəhlan, təwɨr məmə etəmim otəkəike mos atɨp rəhan pətan, kən pətan tatos rəhan iərman. Iərman otəkəike man ilau rəhan pətan okəmə pətan tolkeike, kən pətan otəkəike man ilau rəhan iərman okəmə iərman tolkeike. Pətan təsərəmərə atɨpən e nɨpətɨn, məto rəhan iərman tatərəmərə lan. Kən tahmen-ahmen əm e iərman, in təsərəmərə atɨpən e nɨpətɨn, məto rəhan pətan tatərəmərə lan. Təsəwɨrən məmə pətan o iərman təgɨn o nɨpətɨn okəmə kit tolkeike. Məto okəmə ilau kərən kuegəhan məmə təwɨr əm okuəpəs o nəfakən o nian neen, kən təwɨr əm. Məto okueike muea mɨn kitiəh. Okəmə kəsioalən, kən Setan otehm suatɨp o nos-ipən-os-ipənen kəm ilau. Iatən nəhlan məto-inu itəmat rafin nəsotəskasɨkən. Nəghatən əh məmə, “okuəpəs o nəfakən o nian neen,” in nətəlɨgən əm rəhak, sənəmə lou kit. E rəhak nətəlɨgən, təwɨr məmə netəmim rafin okəsotolən marɨt tahmen lak. Məto Uhgɨn tatol suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm kitat kitiəh kitiəh, kən tatol məmə neen koatol marɨt, kən neen koatan əm. Kən iatən kəm netəm kəsotolən marɨt ne nəutahlɨmɨs mɨn məmə, təwɨr məmə koatan əm məmə io ne. Məto okəmə tiəkɨs olat məmə okotaliwək e suatɨp ətuatɨp, kən təwɨr məmə okotəkəike motol marɨt pəs nɨkilat təsəht pɨkən. 1 Tim 5:14
10 Itəmat itəm nəmotol marɨt, ekən-ipɨnə nəghatən u kəm itəmat, sənəmə rəhak məto rəha Iərəmərə məmə, pətan otəsapəsən rəhan iərman. Mat 5:32 11 Məto okəmə in otol, kən təwɨr məmə otəsətəu-pən mɨnən suah kit mɨn, o okəmə tahro, tɨtəlɨg-pən mɨn əm o rəhan iərman. Kən iərman otəsapəsən rəhan pətan.
12 Itəmat itəm rəhatəmat nəman o nɨpɨtan kəsotəfakən, inu rəhak əm nəghatən, sənəmə rəha Iərəmərə, məmə okəmə itəmat kit, rəhan pətan təsəfakən, məto tolkeike məmə ilau kətuatɨg, iərman otəsapəsən. 13 Kən okəmə itəmat kit, rəhan iərman təsəfakən, məto tolkeike məmə ilau kətuatɨg, pətan otəsapəsən. 14 Otol nəhlan məto-inu nian pətan kit tatəfak, kən Uhgɨn tatələhəu kalɨn mɨn rəhan iərman məmə rəha Uhgɨn. Kən nian iərman kit tatəfak, kən Uhgɨn tatələhəu kalɨn mɨn rəhan pətan məmə rəha Uhgɨn. Okəmə təsolən nulan, kən rəhatəmat nɨsualkələh, ilat rəha nətueintən əm, məto tol nəhlan, Uhgɨn tatələhəu kalɨn ilat məmə rəhan mɨn, məto-inu təmələhəu kalɨn rəkɨs tata ne mama.
15 Məto okəmə etəm təsəfakən tolkeike məmə otapəs rəhan pətan o iərman itəm tatəfak, egəhan in əm. Etəm tatəfak, iərman o pətan, Uhgɨn təsaskəlɨmən ilat e marɨt əh. Məto, Uhgɨn təmaun-in itat məmə okotatɨg mətɨg e nəməlinuən. Rom 14:19 16 Pətan, kəm-naka Uhgɨn otosmegəh rəham iərman e nolən təwɨr rəham. Kən iərman, kəm-naka Uhgɨn otosmegəh rəham pətan e nolən təwɨr rəham. 1 Pita 3:1
17 Məto in əm u, nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg e natɨgən pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm Iərəmərə təmələhəu, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əm lan. Inu rəhak nəghatən iatələhəu kəm niməfak mɨn rafin. 18 Nian Uhgɨn təmaun-in suah kit, okəmə kəməhg-ipən in, kən otəsəhluaig-inən nəhg-ipənən itəm kəmol lan. Kən nian Uhgɨn təmaun-in suah kit mɨn, okəmə kəsəhg-ipənən, kən təwɨr məmə təsegəs-inən məmə okəhg-ipən. 19 In nat əpnapɨn əm okəmə kəməhg-ipən suah kit o kəsəhg-ipənən. Nat keike məmə kitat kotətəu-pən əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Rom 2:25; Kal 5:6; 6:15 20 Nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg e natɨgən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əm elat.
21 ?Nian Uhgɨn təmaun-in ik, ik slef əm kit? Nɨkim təsəht pɨkən, məto okəmə nəkɨtun nətəu-pənən suatɨp itəm kəmɨkɨs slef mɨn lan, ətəu-pən əm. 22 Tol nəhlan məto-inu etəm slef əm nian Iərəmərə təmaun-in, in etəm rəha Iərəmərə itəm kəmɨkɨs rəkɨs, kən tahmen-ahmen əm, etəm itəm sənəmə slef kit nian Iərəmərə təmaun-in, in slef əm rəha Kristo. Flm 16; 1 Pita 2:16 23 Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat e nətouən itəm nəmtɨn tiəkɨs. Sotolən məmə itəmat nakotuwa slef mɨn rəha netəmim. 24 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg e natɨgən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əm elat itəmat Uhgɨn.
25 Inu nəghatən kit rəhatəmat netəm wi itəm nəsotolən marɨt. Esos ətuatɨpən nəghatən kit o Iərəmərə, məto iakən əm rəhak nətəlɨgən. Məto itəmat nəkotɨtun məmə rəhak nəghatən in nɨpahrienən, məto-inu Iərəmərə təmasəkitun io. 26 Məto-inu o nəratən asol itəm nəkotatɨg lan, rəhak nətəlɨgən tol min-nulan məmə, nəkotatɨg əm nulan nəkotatɨg mihin u-roiu. 27 ?Tahro? ?Nəmol marɨt? Segəs-inən suatɨp o napəsən rəham pətan. ?Tahro? ?Nəsolən marɨt? Segəs-inən suatɨp o nosən rəham kit pətan. 28 Məto okəmə natol marɨt, nəsolən təfagə rat. Kən okəmə pətan wi tatol marɨt, in təsolən təfagə rat. Məto netəm kəmotol marɨt, okotatɨg e nəratən tepət e rəhalat natɨgən, kən iakolkeike məmə nəsotuwɨnən e nəratən mɨn əh.
29 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, inu nɨpətɨ nəghatən rəhak. Natɨgən rəha netəmim e nətueintən in tɨnəkuəkɨr əm. Kən roiu ne matuwɨn, netəm kəmotol marɨt, okəsotətəlɨg-in pɨkən nolən rəha marɨt rəhalat. 30 Kən okəmə suah kit tətasək, təwɨr məmə otaliwək e nəmegəhən rəhan tahmen məmə təsasəkən. Kən okəmə suah kit nɨkin tagien, in otaliwək tahmen məmə nɨkin təsagienən. Kən okəmə suah kit tatos-nəmtɨn nat kit, təwɨr məmə nɨkin təht məmə sənəmə rəhan. 31 Kən təwɨr məmə netəmim itəm koatol bisnes e nətueintən, ilat okotətəlɨg-in məmə rəhalat bisnes in nat əpnapɨn əm, məto-inu nətueintən ne nəwɨrən rəhan otəpanɨkə. 1 Jon 2:17
32 Iakolkeike məmə nɨkitəmat təsəht pɨkən nat kit rəha nətueintən u. Tol nəhlan, okəmə suah kit təsolən marɨt, nɨkin tatəht pɨk wək rəha Iərəmərə məmə tahro nulan mol Iərəmərə nɨkin tagien o wək itəm in tatol. 33 Məto etəm təmol marɨt, nɨkin tatəht pɨk əm natɨmnat rəha nətueintən məmə otahro nulan mol nɨki rəhan pətan tagien, 34 kən rəhan nətəlɨgən tatuwɨn o nat kəiu, rəhan pətan ne wək rəha Iərəmərə. Kən pətan itəm təsolən marɨt, o pətan wi, nɨkin tatəht pɨk wək rəha Iərəmərə məmə tahro nulan in otətuakəm o Iərəmərə e nɨpətɨn ne narmɨn. Məto pətan itəm təmol marɨt, in tatətəlɨg-in pɨk əm natɨmnat rəha nətueintən məmə otahro nulan mol rəhan iərman nɨkin tagien.
35 Iatən-ipɨnə nəghatən mɨn u o nəwɨrən atɨp rəhatəmat, sənəmə iatən-iəhau itəmat, məto məmə nakotətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp, kən nɨkitəmat tatəht pɨk wək rəha Iərəmərə.
36 Məto okəmə iərman kit ne pətan wi kit, kɨnən-iəkɨs məmə ilau okioal marɨt, kən iərman təmə okuəpəs pitən, məto roiu nɨkin təht məmə təsolən nolən ətuatɨp e pətan əh, kən okəmə pətan əh tətatɨg wɨr əm o nup mɨn neen, kən iərman nɨkin təht məmə təike mol-tə marɨt e pətan əh, kən təwɨr əm, in tɨtun nolən. In təsolən təfagə rat. Məto təwɨr məmə in otol marɨt. 37 Kən okəmə kəiu mɨn nəhlan kioalkeike məmə okioal marɨt, məto iərman nɨkin tɨnəht rəkɨs məmə okuəpəs marɨt, kən suah kit tɨkə itəm tatəkəike kəm in məmə in tapəs marɨt, məto iərman əm in tatərəmərə e nɨkin, kən nɨkin tɨnəht rəkɨs məmə otəsolən marɨt e pətan əh, suah əh, in mɨn tatol nolən ətuatɨp. 38 Tol nəhlan, iərman itəm tatol marɨt e pətan wi, in tatol ətuatɨp, məto iərman itəm təsolən marɨt, in tatol təwɨr maprəkɨs.
39 Pətan otəkəike mətatɨg ilau rəhan iərman e nian rafin, məto okəmə rəhan iərman tɨmɨs, in tɨtun nolən marɨt e suah kit mɨn itəm in tolkeike, məto nat kitiəh əm, in təike mol marɨt e iərman kit itəm tatəfak kəm Iərəmərə. Rom 7:2-3 40 Məto e rəhak nətəlɨgən, okəmə in tətatɨg əm nəhlan məsolən marɨt, kən nɨkin otagien taprəkɨs-in okəmə in tatol marɨt. Kən nɨkik təht məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg mɨn lak mos-ipa nəghatən əh kəm io.

7:9: 1 Tim 5:14

7:10: Mat 5:32

7:15: Rom 14:19

7:16: 1 Pita 3:1

7:19: Rom 2:25; Kal 5:6; 6:15

7:22: Flm 16; 1 Pita 2:16

7:31: 1 Jon 2:17

7:39: Rom 7:2-3