6
Nolən rəha niuw-iarəpən itəm
Nian okəmə itəmat kəiu kuəhai ilau mɨn, in tol naulɨsən məmə otɨləs muwɨn kəm netəm kəsotəfakən məmə okotiuw-iarəp ilau motakil rəhalau nərgəhəuən. Məto nəkotəkəike motɨləs motuwɨn kəm iəfak mɨn. ?Nəkotɨtun o kəp məmə iəfak mɨn, ilat okotakil netəmim e nətueintən? ?Kən okəmə itəmat onəkotakil netəmim e nətueintən, kən tahro nɨkitəmat təht məmə nəsotahmenən o nakilən rəhatəmat nolən əlkələh mɨn? Nol Əpən 20:4 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, kitat okotakil nagelo mɨn? !Kən natɨmnat mɨn rəha nətueintən, ilat kotɨmətɨg əm o nakilən! ?Kən tol nəhlan, okəmə nakoatərgəhəu o nətəlɨgən mɨn neen, tahro nakoatuwɨn o netəm ihluə məmə ilat okotakil nərgəhəuən rəhatəmat? Ilat kəsotosən nɨsiaiiən rəha niməfak məto-inu ilat kəsotahmenən məmə okotakil nat asol mɨn neen tahmen e kitat. Iatən nəhlan məmə nakotaulɨs lan. ?Tahro? ?Itəmat kit tɨkə itəm tenatɨg məmə in tɨtun nələhəuən nənən mɨn əh? !Məto kəp! Itəmat piak mɨn nakoatuwɨn o netəm ihluə məmə ilat okotakil rəhatəmat nərgəhəuən mɨn. Kəsi.
Itəmat nakoatuwɨn o suah kit məmə otakil rəhatəmat nərgəhəuən. Inu tatəgətun məmə nəmotəmkakiəh e suatɨp rəha Uhgɨn e nəmegəhən rəhatəmat. ?Tahro? Okəmə suah kit tatol tərat kəm ik, təwɨr məmə nakaluin əm. Okəmə tateiuə-in ik mətakləh-in ik, aluin mɨn əm. Məto kəp. Itəmat piatəmat mɨn əm, məto itəmat atɨp nəkoatol tərat kəm itəmat mɨn, kən moateiuə-in itəmat mɨn motakləh kəm itəmat mɨn.
?Nəkotɨtun o kəp məmə, netəm koatol nəratən, okol kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn? Əsotətəlɨg-inən neiueiuəən. Inu nɨpahrienən məmə netəm koatakləh-in pətan, ne netəm koatəfak kəm narmɨ nat mɨn, ne nəman itəm kɨnotol marɨt rəkɨs koatakləh-in pətan, ne nəman itəm koatit atɨp ilat mɨn, 10 ne iakləh mɨn, ne naumɨs mɨn, ne netəm koatapɨs e wain, ne netəm koatəghat rat e nərgɨ netəmim, ne netəm koateiuə motakləh kəm netəmim, ilat okol kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn. Kal 5:19-21; Efes 5:5; Nol Əpən 22:15 11 Kən itəmat neen, nəmoatol nəhlan. Məto, Narmɨn Rəha Uhgɨn rəhatat təmafəl itəmat, mələhəu kalɨn itəmat məmə rəhan, mol itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo. Taet 3:3-7
Nolən rəha nakləh-inən pətan in təfagə rat
12 Netəmim neen koatən məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əm məmə ekol.” Məto, sənəmə ilat rafin kotasitu etəmat. Suah kit tatən mɨn məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əm məmə ekol.” Məto, okol esegəhan-inən məmə nat neen okotərəmərə e rəhak nəmegəhən. 1 Kor 10:23 13 Netəmim neen koatən məmə, “Nagwənən in nat təwɨr rəha nərpɨtəm, kən nərpɨtəm in tolkeike nagwənən. Kən tahmen əm, okəmə nɨpətɨtat tolkeike pətan, kən nolən əh rəha nitən pətan in təwɨr əm.” Nat mil əh, nagwənən ne nərpɨtəm, kuəwɨr, nat əpnapɨn məmə Uhgɨn otol namnun ilau kərən. Məto Uhgɨn təsos-ipamən nɨpətɨtat məmə kotɨtəp nɨpɨtan. Uhgɨn təmos-ipa nɨpətɨtat məmə kotɨsiai-in Iərəmərə lan, kən Iərəmərə in tərəmərə e nɨpətɨtat. 1 Tes 4:3-5 14 E rəhan nəsanənən, Uhgɨn təmosmegəh Iərəmərə e nɨmɨsən, kən in otosmegəh mɨn kitat. Rom 8:11; 1 Kor 15:20; 2 Kor 4:14
15 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, nɨpətɨtəmat, ilat rəha Kristo pɨsɨn əm? ?Kən nɨkitəmat təht məmə ekɨləs nɨpətɨk itəm in kitiəh ilau Kristo, kən mol kioal kitiəh ilau pətan rəha suatɨp? !Kəp! Okol təsolən mihin. Efes 5:30 16 ?Kən nəkotɨtun o kəp məmə, etəm tətan ilau pətan rəha suatɨp, ilau katuea kitiəh əm e nɨpətɨn? Məto-inu nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Ilau okuea nɨpətɨn kitiəh əm.” Mat 19:5 17 Məto etəm itəm tatol kitiəh ilau Iərəmərə, tatuwa kitiəh ilau min e narmɨn. Jon 17:21-23; Rom 8:9-11
18 Otagɨm rəkɨs otuwɨn isəu o nolən rəha nɨtəpən nɨpɨtan. Nolən rat rafin itəm suah kit tatol itəm tol pɨsɨn e itəm u, in təsərəkɨnən nɨpətɨn. Məto itəm u tatərəkɨn nɨpətɨn. 19 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, nɨpətɨtəmat in nimə kit rəha Uhgɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn kəm itəmat, mətatɨg etəmat? Kən itəmat sənəmə rəhatəmat atɨp u itəmat. 20 Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat e nətouən itəm nəmtɨn tiəkɨs. Tol nəhlan, otɨsiai-in Uhgɨn e nolən mɨn rəha nɨpətɨtəmat. 1 Kor 7:23; 1 Pita 1:18-19

6:2: Nol Əpən 20:4

6:10: Kal 5:19-21; Efes 5:5; Nol Əpən 22:15

6:11: Taet 3:3-7

6:12: 1 Kor 10:23

6:13: 1 Tes 4:3-5

6:14: Rom 8:11; 1 Kor 15:20; 2 Kor 4:14

6:15: Efes 5:30

6:16: Mat 19:5

6:17: Jon 17:21-23; Rom 8:9-11

6:20: 1 Kor 7:23; 1 Pita 1:18-19