8
Nolən rəha nətəu-pənən Narmɨn Rəha Uhgɨn
Kən nəukətɨ nəghatən rafin mɨn əh tol min-nulan, məmə Uhgɨn tatən məmə kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn məto-inu kotahatətə e nat itəm Kristo təmol otat. Kən tol nəhlan, Uhgɨn kol təsuəhən, kən məsələhəuən nəghatən məsolən nalpɨnən kit rəha netəm mɨn u kəmotuwa kitiəh ilat Kristo Iesu, məto-inu nəsanənən rəha Narmɨn, itəm tatos-ipa nəmegəhən wi kəm kitat e Kristo Iesu, in təmɨkɨs kitat e nəsanənən rəha təfagə rat ne nɨmɨsən. Lou təruru nɨkɨsən nəhlan kitat, mol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu, nətəlɨgən rat rəha etəmim tatol win e nolən itəm Lou tolkeike. !Məto nat itəm Lou təruru nolən, Uhgɨn təmol! Inu, təmahl-ipa Nətɨn ətuatɨp kən təmuwa etəmim mahmen e kitat. Hip 4:15 Kən Uhgɨn təmakil muəh mələhəu nəghatən mol nalpɨnən o təfagə rat itəm kitat netəmim rafin koatol. In təmol nəhlan nian təmol Netɨn təmuwa sakrifais o təfagə rat mɨn rafin rəhatat. Wək 13:37-39; Hip 2:14; 7:18; 10:1-2; Fil 2:7 Uhgɨn təmol nəhlan məmə, nəghatən ətuatɨp mɨn rəha Lou okotuwa motol nɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat itəm kəsotətəu-pənən suatɨp rəha nətəlɨgən rat rəha etəmim, məto koatətəu-pən suatɨp itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun kəm kitat. Kal 5:16,25
Netəmim itəm koatətəu-pən nətəlɨgən rat rəha etəmim, nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əm o nat itəm nətəlɨgən rat rəhalat tolkeike. Məto netəmim itəm koatətəu-pən nolən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeike, nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əm o nat itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeike. Okəmə nətəlɨgən rat rəha etəmim in tatərəmərə lan, kən suah əh tatətəu-pən əm suatɨp rəha nɨmɨsən. Məto okəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatərəmərə e rəhan nətəlɨgən, kən suah əh tatətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən ne nəməlinuən. Tol nəhlan məto-inu, nətəlɨgən rat rəha etəmim, tatol tɨkɨmɨr ilau Uhgɨn, məto-inu təsətəu-pənən lou mɨn rəha Uhgɨn, kən in təruru agɨn nətəu-pənən. Netəmim itəm koatətəu-pən nətəlɨgən rat rəha etəmim, okol kəsotolən nɨki Uhgɨn tagien.
Məto itəmat nəsotətəu-pənən nətəlɨgən rat rəha etəmim. Okəmə in nɨpahrienən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat, kən noatətəu-pən nolən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeike. Etəmim itəm Narmɨn Rəha Kristo təsatɨgən lan, in sənəmə etəmim rəha Kristo. 1 Kor 3:16; 12:3 10 Məto Kristo tətatɨg etəmat. Kən nat əpnapɨn nɨpətɨtəmat otəkəike mɨmɨs o təfagə rat, məto narmɨtəmat tatəmegəh məto-inu itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kal 2:20 11 Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat, inu Narmɨn Rəha Uhgɨn u itəm təmol Kristo Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən. Nɨpahrienən, nɨpətɨtəmat otɨmɨs nian kit. Məto e Narmɨn Rəhan, Uhgɨn otos-ipən mɨn nəmegəhən e nɨpətɨtəmat.
12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. O natɨmnat mɨn əh, kitat kotəkəike katɨg kətəu-pən nat itəm Uhgɨn tolkeike, məto kəsotatɨgən kətəu-pən nat itəm nətəlɨgən rat rəha etəmim tolkeike məmə otol, 13 məto-inu okəmə nəkotatɨg motətəu-pən nat itəm nətəlɨgən rat rəha etəmim tolkeike, nəkotəkəike motɨmɨs. Məto okəmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn nakotohamnu nolən rəha etəmim, kən onəkotəmegəh, Kal 6:8; Kol 3:5 14 məto-inu netəmim rafin itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit ilat, ilat nenətɨ Uhgɨn mɨn. 15 Itəmat nəkotɨtun məmə inu in nɨpahrienən məto-inu, Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn Rəhan kəm itəmat, kən Narmɨn təsolən itəmat nakoatəgin mɨn Uhgɨn, tahmen e slef kit tatəgin rəhan etəm-iasol. Kəp, məto Narmɨn Rəhan təmol məmə Uhgɨn təməhl itəmat. Kən Narmɨn tatol məmə kitat kotɨtun nənən kəm Uhgɨn məmə, “!Ik rəhatɨmat tata!” Mak 14:36; 2 Tim 1:7 16 Kən Narmɨn atɨp Rəha Uhgɨn tatən kəm narmɨtat məmə kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn. 2 Kor 1:22 17 Kən məto-inu kitat nenətɨn mɨn, kitat okotos natɨmnat wɨr mɨn itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəhatat. Kən kitat Kristo okotos natɨmnat mɨn əh. Kitat kotɨtun məmə inu nɨpahrienən məto-inu kitat koatəto nahməən kitat min, kən kotɨtun məmə Uhgɨn otos-ipən nɨsiaiiən kəm kitat tahmen e itəm otol e Kristo. Kal 4:5-7; Nol Əpən 21:7
Nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn itəm tatuwa
18 Ekɨtun məmə nahməən itəm kotatɨg lan u-roiu, okotəplan məmə ilat nat əpnapɨn əm nian Uhgɨn otol-arəp nepətən əhag-əhag rəhan e nəmegəhən rəhatat. 19 Nɨpahrienən, natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, inu nəptən ne natɨmnat itəm koatəwiə lan, ne neai, ne nat megəh mɨn, ilat koatəsahgin motolkeike pɨk məmə okotəplan nian itəm Uhgɨn otol-arəp məmə nenətɨn mɨn u pah mɨn. 20 Koatasɨpən nəhlan məto-inu Uhgɨn təmol məmə natɨmnat rafin itəm in təmol, ilat koatatɨg e nelmɨ nəratən, motəruru nolən wək wɨr mɨn itəm rəhalat aupən ikɨn. Jen 3:17-19 Ilat kəsotolkeikeən nəhlan, məto in Uhgɨn itəm təmol nəhlan elat. Kən in təmolkeike məmə ilat okotələhəu-pən rəhalat nətəlɨgən əskasɨk lan, 21 məmə in otɨkɨs ilat e nəmnəmɨtən ne nɨmɨsən itəm ilat kotatɨg pahrien lan. Kən in otɨkɨs ilat nəhlan məmə in tɨtun nos-ipənən nepətən əhag-əhag kitiəh əm kəm ilat itəm otos-ipən kəm nenətɨn mɨn.
22 Kitat kotɨtun məmə aupən agɨn mətoarus-pa əh-roiu, natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, koatekɨmɨs tahmen e pətan kit itəm tatəto nahməən məmə otɨləs nətɨn. 23 Kən sənəmə natɨmnat mɨn əm itəm Uhgɨn təmol, ilat koatekɨmɨs nəhlan. Məto kitat mɨn koatekɨmɨs nəhlan, nat əpnapɨn məmə Uhgɨn təmos-ipa rəkɨs nat wɨr kəm kitat, u Narmɨn Rəhan. Kən Narmɨn in məsɨn rəha natɨmnat wɨr agɨn mɨn itəm Uhgɨn otəpanos-ipa nian kit. Kən roiu koatəsahgin e nian ətuatɨp məmə Uhgɨn otegəhan-in rafin kəm kitat natɨmnat itəm təməhl kitat ron. Kən in otɨkɨs nɨpətɨtat itəm toas, mos-ipa in wi. 2 Kor 5:2-4 24 Təmətuoun e nian Uhgɨn təmosmegəh kitat, kitat koatələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən o natɨmnat mɨn əh. ?Okəmə suah kit təmos nat kit itəm in təmatəsahgin, in otəsahgin mɨn o naka? 25 Məto koatələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən e nat kit itəm kəsotəplanən əh, kən motol rəhatat nətəlɨgən təfəməh moatəsahgin moatətul əskasɨk.
26 Kən tahmen məmə nolən əh tətasitu etat,* “nolən əh” tatəghat-in nolən rəha nələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən əskasɨk e natɨmnat wɨr itəm otəpanuwa. Narmɨn Rəha Uhgɨn tətasitu etat e rəhatat nəpouən. Kitat kotəruru məmə naka koatəkəike kəfak ron, məto Narmɨn əm Rəha Uhgɨn tatən rəhatat lan nian kitat koatekɨmɨs e nolən kit itəm nəghatən tɨkə lan. 27 Kən Uhgɨn itəm in tɨtun nɨki netəmim, in tɨtun naka Narmɨn Rəhan tatən, məto-inu Narmɨn Rəhan tatəfak o iəfak mɨn tətəu-pən nətəlɨgən rəha Uhgɨn. Sam 139:1
Nalpəkauən rəha Uhgɨn
28 Kitat kotɨtun məmə, Uhgɨn tatol məmə natɨmnat rafin itəm koatuwa, inəh nat wɨr mɨn ne nat rat mɨn, ilat rafin koatuwa o nasituən etat itəm kotolkeike Uhgɨn, inu kitat netəm itəm in təmaun-in kitat e nalpəkauən rəhan. Efes 1:11 29 Tol nəhlan məto-inu, aupən aupən agɨn, Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨs məmə kitat okotahatətə lan. Kən e nian əh, in təmən məmə nolən rəhatat otuwa mahmen e Nətɨn məmə netəmim tepət okotuwa pian mɨn ne wɨnɨn mɨn, kən in təmaupən maiir, kən in ilɨs e kitat rafin. Kol 1:18; Hip 1:6 30 Kən kitat itəm in təmaupən mən məmə okotuwa rəhan, in təmaun-in kitat. Kən kitat u itəm təmaun-in, in təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən kitat u itəm təmol kitat kotətuatɨp, in otɨləs-ipər mos-ipən nɨsiaiiən ne nepətən əhag-əhag rəhan kəm kitat.
Nolkeikeən asol rəha Uhgɨn
31 ?Okotən mɨn naka e natɨmnat mɨn əh? Uhgɨn in kitat min, matol natɨmnat rafin məmə ilat natɨmnat wɨr mɨn e nəmegəhən rəhatat, kən nat əpnapɨn əm okəmə pah tatol tɨkɨmɨr kəm kitat. Sam 118:6 32 In təməsəgɨnən o Nətɨn ətuatɨp məmə otɨmɨs o kitat rafin, məto in təmegəhan-in əm. Kən okəmə in təmos-ipa Nətɨn kəm kitat, kən in otawte-in natɨmnat rafin kəm kitat. 33 ?Pah tɨtun nətu-pa mɨn nəghatən kit məmə kitat kəmotol tərat? Suah kit tɨkə, məto-inu, in Uhgɨn itəm təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kitat itəm in təmɨtəpun. Aes 50:8-9 34 ?Kən pah tɨtun nələhəuən nəghatən məmə kitat kotəkəike motos nalpɨnən? Suah kit tɨkə, məto-inu Kristo Iesu təmɨmɨs o kitat, kən nat kit mɨn, Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən. Kən roiu, in tatəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən ne nəsanənən, matəfak kəm Uhgɨn o kitat. 35 ?Naka tɨtun nɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Kristo o kitat? ?Nəratən, o nian iəkɨs mɨn, o nəratən itəm netəmim koatol kəm kitat, o nəumɨs, o rəhatat nautə tɨkə, o ikɨn tasɨlə ikɨn, o naəp rəha nəluagɨnən o nohamnuən itəm? Kəp. !Nat kit tɨkə! 36 Nəmegəhən rəhatat tahmen əm e itəm Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Uhgɨn. Nian rafin, netəmim koatolkeike məmə okotohamnu itɨmat o nərgəm.
Itɨmat ekotahmen e sipsip mɨn itəm okohamnu ilat.” Sam 44:22
37 Nɨpahrienən, e natɨmnat mɨn əh rafin, Kristo itəm tolkeike kitat, tatol məmə kitat koatol win agɨn. 38 Kən ekɨtun məmə nat kit tɨkə agɨn tɨtun nɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Uhgɨn, inu nɨmɨsən, o nəmegəhən, o nagelo mɨn, o iərmɨs mɨn, o natɨmnat itəm tatuwa əh-roiu, o natɨmnat itəm otəpanuwa, o nəsanənən mɨn rafin, 39 o natɨmnat əpəh ilɨs, o natɨmnat ləhau agɨn, o nat kit e natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, okol ilat rafin kəsotɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Uhgɨn itəm koatos o Iərəmərə rəhatat Kristo Iesu.

8:3: Hip 4:15

8:3: Wək 13:37-39; Hip 2:14; 7:18; 10:1-2; Fil 2:7

8:4: Kal 5:16,25

8:9: 1 Kor 3:16; 12:3

8:10: Kal 2:20

8:13: Kal 6:8; Kol 3:5

8:15: Mak 14:36; 2 Tim 1:7

8:16: 2 Kor 1:22

8:17: Kal 4:5-7; Nol Əpən 21:7

8:20: Jen 3:17-19

8:23: 2 Kor 5:2-4

*8:26: “nolən əh” tatəghat-in nolən rəha nələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən əskasɨk e natɨmnat wɨr itəm otəpanuwa.

8:27: Sam 139:1

8:28: Efes 1:11

8:29: Kol 1:18; Hip 1:6

8:31: Sam 118:6

8:33: Aes 50:8-9

8:36: Sam 44:22