4
Kitat nenətɨ Uhgɨn
Roiu əh, oekəghat məsɨn mɨn e nolən rəhatat, oekən muəh nimaa nəghatən lan. Okəmə suah kit, in otɨmɨs kənu nətɨn in otos rəhan nəwɨrən mɨn rafin, məto okəmə nətɨn tatəkəku əh, kənu kol təsosən nəwɨrən rəhan. Nətɨn tahmen əm e slef kit, nat əpnapɨn rəhan nəwɨrən mɨn rafin. In otəkəike mətatɨg əm e nelmɨ rəhan mɨn, tatuwɨn matuwɨn mətoarus-pən nian rəhan tata təmən in mɨnɨtun nosən natɨmnat mɨn itəm rəhan tata təmələhəu kəm in. Kənu kitat mɨn kotahmen-pən əm nəhlan. Aupən kitat kotahmen əm e suakəku əh. Kitat slef mɨn rəha iərmɨs mɨn itəm kəmoatərəmərə etat. Kol 2:20 Məto tɨnuwa e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, kən Uhgɨn təmahl-ipa nətɨn tuwa, pətan kit təmɨləs taiir-pa e nətueintən, kən in matətəu-pən wɨr natɨmnat rafin itəm Lou in tatən. Təmol nəhlan məmə otɨkɨs rəkɨs kitat u, Lou təməlis ətain itat, kənu Uhgɨn otəhl kitat, mɨləs-irəkɨs kitat tahmen əm e nenətɨn ətuatɨp mɨn. Jon 1:14; Rom 1:3
Kənu roiu əh, Uhgɨn tolkeike məmə in otol pəs kitat kotɨtun məmə kitat nenətɨn mɨn, təmahl-ipa Narmɨn rəha Nətɨn təmuwa e nɨkitat mɨn rafin, kən matol itat kotaun-in Uhgɨn məmə, “Tata.” O nat əh, kitat sənəmə slef mɨn əm, məto kitat nenətɨ Uhgɨn pahrien mɨn. In tatos-ipa natɨmnat wɨr mɨn kəm kitat, itəm in tɨnəmən rəkɨs məmə otos-ipən kəm nenətɨn mɨn. Rom 8:15-17
Pol nɨkin tɨtahmə o netəm Kalesia
Aupən itəmat nəmotəruru Uhgɨn. Itəmat nəmoatəfak əm iərmɨs mɨn məmə rəhatəmat uhgɨn mɨn, ilat kəmotəlis ətain itəmat, məto ilat sənəmə ilat uhgɨn pahrien mɨn. Məto roiu əh, nɨnotɨtun Uhgɨn. O təwɨr ilə məmə ekən nəhlan məmə Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨs itəmat. ?Məto ekolkeike məmə ekətapəh-tu otəmat məmə nəkotɨtəlɨg-pən mɨn o iərmɨs mɨn o naka? Rəhalat nəsanənən tɨkə, kənu kol kəsotolən-ta nat wɨr kit kəm itəmat nian kit ne. Təhrol nakotəmə ilat okoatəlis mɨn itəmat? 10 ?Təhrol itəmat nakotətəu-pən nətuakəmən rəhalat e nian mɨn rəhalat, ne məwɨg mɨn rəhalat, ne nian asim mɨn, ne nup mɨn rəhalat o naka? ?Nɨkitəmat təht məmə okol Uhgɨn nɨkin tagien otəmat ron? Rom 14:5; Kol 2:16 11 !Kəsi nəman! !Io ekatəgɨn agɨn otəmat! !Ekatəplan mə emol wək pɨk etəmat o nat əpnapɨn əm!
12-13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, io ekatən əskasɨk kəm itəmat məmə, aupən itəmat nəməsotatɨgən e Lou kit, kən io emuwa mehm itəmat koatatɨg, emos nolən rəhatəmat. Eməsətəu-pənən Lou. Kən roiu, ekolkeike məmə itəmat mɨn onəkotos nolən rəhak, ekəsolən məmə Lou otaskəlɨm pɨk io tiəkɨs. Itəmat nɨkitəmat təht u, aupən nian io ematən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm itəmat, məto-inu nɨmɨsən rəhak təmol, kən ekətatɨg kitat min itəmat. Məto nat əpnapɨn məmə io ematɨmɨs e nian əh, məto itəmat nəməsotolən io ekəto tərat. 14 Nɨmɨsən rəhak təmaləkiamtə itəmat, məto itəmat nɨkitəmat təməsəht ratən io, kən məsotən ratən io. Itəmat nəmoatos wɨr io moatuwɨn e nɨpəg noanimə mɨn rəhatəmat, tahmen əm məmə io nagelo kit rəha Uhgɨn, o io, io Iesu Kristo.
15 Aupən, itəmat nəmoatolkeike pɨk io, eməplan məmə okol napotɨtun nolən nat u, napotos-iarəp əm nɨganəmtək u tərat, kawluin ilau itəm təwɨr kit rəhatəmat, pəs tasitu lak. ?Məto tɨnahrol əh-roiu? 16 Nɨkik təht məmə, okəmə naka nəghatən mɨn pahrien rəhak təmol itəmat nakotetəhau io.
17 Iəgətun eiuə mɨn un, koatalkut pɨk məmə onəkotəuhlin rəhatəmat nətəlɨgən moatətəu-pən ilat. Məto ilat kəsotolən məmə otasitu etəmat. Kotolkeike əm məmə okotiuw rəkɨs itəmat ron io məmə itəmat onəkotalkut pɨk o nətəu-pənən ilat. 18 In nat təwɨr məmə nakotalkut pɨk o nolən natɨmnat, məto nəkotəkəike motalkut o nat itəm in təwɨr, nat əpnapɨn ekətatɨg kitat min itəmat, o esatɨgən kitat min itəmat.
19 Io mɨn neen, io iatəto tərat agɨn-əh otəmat tahmen-pən əm e pətan itəm məntaan tɨnatahmə məmə otemək, matuwɨn matuwɨn mətoarus itəmat nakotos nolən ətuatɨp rəha Iesu Kristo e rəhatəmat nəmegəhən. 20 Ekolkeike pɨk məmə ekətatɨg kitat min itəmat u-roiu məto-inu okəmə ekətatɨg, okol esagət pɨkən etəmat. Məto roiu etatɨg isəu otəmat nəhlan, kən məruru mə ekahrol nulan masitu etəmat.
Namsu rəha Heka ne Sera
21 Itəmat netəm nakotolkeike pɨk nətəu-pənən Lou, onəkotuhalpɨn-tu rəhak nəghatən. ?Nəmotəto rəkɨs nat naka itəm Lou tatən, o nəsotətoən əh? 22 In tatən Epraham itəm təmɨləs nətɨn iərman kəiu. Kit itəm slef rəha pətan rəhan təmɨləs, kən kit rəhan pətan ətuatɨp təmɨləs, sənəmə in slef məto pətan əh rəhan. Jen 16:15; 21:2 23 Suakəku itəm pətan slef təmɨləs in təmaiir e nətəlɨgən əm rəha netəmim. Məto suakəku itəm pətan ətuatɨp əh rəhan təmɨləs, in təmaiir məto-inu Uhgɨn in tɨnəmən-iəkɨs rəkɨs məmə pətan əh otɨləs. Rom 9:7-9 24-25 Kən kitat kotɨtun nənən namsu rəha pətan mil əh kən motəuhlin-pa nɨpətɨn etat. Pətan mil əh ilau katuəgətun nənən mil itəm Uhgɨn təmol kəm netəmim. Pətan u Heka, in ne nətɨn mɨn ilat slef mɨn əm, okətaləkiəmtə ilat. Kən pətan əh Heka, in tahmen e nənən itəm Uhgɨn təmol e nɨtot Sinae əpəh e nɨtən asol Arepia, ikɨn əh inəh Uhgɨn təmos-ipən Lou ikɨn kəm Moses. Kən in tahmen mɨn e taon asol kit u Jerusalem itəm netəm ikɨn kotaskəlɨm əskasɨk Lou, kən ilat kotahmen e slef mɨn itəm Lou tatəlis ətain ilat. 26 Məto Jerusalem kit mɨn əpəh ilɨs e neai, in tahmen e pətan itəm sənəmə slef, itəm Lou təsəlis ətainən, kən in mama rəhatat. Hip 12:22; Nol Əpən 21:2,10 27 Inu nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn tatən nəhlan məmə,
“!Ik u inu, nɨməgɨ-nɨg, agien!
Ik u inu, nəməsətoən nahməən kit o neməkən, agət əfəmə, məto-inun nɨkim tətagien!
Ik nəməsɨləsən suakəku nian kit ne, məto roiu əh, nenətɨm mɨn tɨnol tepət tepət agɨn, taprəkɨs-in nenətɨ pətan itəm rəhan iərman təsapəsən.” Aes 54:1
28 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn məto-inun təmən-iəkɨs məmə otol mihin. Itəmat onəkotahmen e Aisak u aupən, nətɨ Sera. Jen 15:4-5; Rom 9:7 29 Kən aupən suakəku u Ismael, nətɨ Heka, itəm təmaiir e nətəlɨgən əm rəha netəmim, in təmatərəkɨn pɨk suakəku u Aisak itəm təmaiir e wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kənu roiu ne, nolən əh tatuwɨn əm nulan, ilat itəm slef rəha Lou koatərəkɨn kitat itəm kəmotaiir wi e Narmɨn Rəha Uhgɨn e nahatətəən. 30 ?Məto Naoa Rəha Uhgɨn təmən məmə naka? In təmən məmə,
“Ik onakəkəike mahl-iarəp pətan un slef ne nətɨn. Ilau kuagɨm rəkɨs u ikɨn-u, məto-inun, nətɨ pətan əh, in okol təsosən nəwɨrən kit rəha tata. Nəwɨrən mɨn rafin rəha tata otuwɨn kəm nətɨ pətan itəm sənəmə slef.” Jen 21:10; Jon 8:35
31 Məto kitat u, kitat sənəmə nenətɨ pətan slef, kitat nenətɨ pətan itəm sənəmə slef.

4:3: Kol 2:20

4:5: Jon 1:14; Rom 1:3

4:7: Rom 8:15-17

4:10: Rom 14:5; Kol 2:16

4:22: Jen 16:15; 21:2

4:23: Rom 9:7-9

4:26: Hip 12:22; Nol Əpən 21:2,10

4:27: Aes 54:1

4:28: Jen 15:4-5; Rom 9:7

4:30: Jen 21:10; Jon 8:35