14
Nəghatən rəha netəm mɨn u itəm rəhalat nahatətəən təsəskasɨkən
Nɨkitəmat tətagien əm məmə nakotos iəfak mɨn neen kotuwa motəplan itəmat, nat əpnapɨn rəhalat nahahtətəən təsəskasɨkən, kən motəruru okəmə nɨki Uhgɨn təsagienən o kəp, o nolən mɨn neen itəm netəmim neen koatən-iəhau. Nakotos ilat kotuwa, məto esolkeikeən məmə nakotərgəhəu o nətəlɨgən mɨn rəhalat. Rom 15:7 Etəmim kit, e rəhan nahatətəən, təwɨr əm məmə in otun nagwənən rafin. Məto etəmim kit mɨn, rəhan nahatətəən təsəskasɨkən, kən nɨkin təht məmə in tɨtun nunən nagwənən e nasumən əm, mapəs nunən mit. Jen 9:3-4 Etəmim u itəm tɨtun nunən natɨmnat rafin, təsəwɨrən məmə in otəplan rat etəmim itəm təsunən natɨmnat rafin. Kən etəmim itəm təsunən natɨmnat rafin, təsəwɨrən məmə in otən kəm etəmim itəm tatun natɨmnat rafin məmə, in tatol nolən rat, məto-inu Uhgɨn nɨkin tagien əm ron. Kol 2:16 Təsəwɨrən məmə ik natən məmə iolwək rəha suah kit mɨn təmol nolən tərat. Rəhan atɨp əm iərəmərə otən məmə təmol təwɨr o tərat.* Ves 4 u, in eksampol kit. “Iolwək” tatəpsen-pən kitat iəfak mɨn, kən “iərəmərə” tatəpsen-pən Uhgɨn. Nɨpətɨ nəghatən məmə Uhgɨn otakil kitat, məto təsəwɨrən məmə kitat okotakil kitat mɨn. Kən in otol təwɨr məto-inu Iərəmərə tɨtun nos-ipənən nəsanənən kəm in o nolən nat wɨr mɨn. Mat 7:1; Jem 4:11-12
Suah kit in tən məmə nian kitiəh əm in rəha Uhgɨn taprəkɨs-in nian rafin, məto suah kit mɨn tən məmə nian rafin kotahmen-ahmen əm. Məto etəmim otəkəike mətul əskasɨk o rəhan nətəlɨgən e nat u. Kal 4:10-11 Etəmim kit itəm tatən məmə nian kitiəh əm in rəha Uhgɨn, in tatol o nɨləs-ipərən Iərəmərə. Kən etəm tatun mit, tatun o nɨləs-ipərən Iərəmərə, məto-inu tatən kəm Uhgɨn məmə nɨkin tagien o nɨgɨn nagwənən. Kən etəm tapəs əm nunən mit, in mɨn tapəs nunən o nɨləs-ipərən Iərəmərə, kən in mɨn tatən kəm Uhgɨn məmə nɨkin tagien o nɨgɨn nagwənən. Suah kit təsərəmərə-atɨpən e nəmegəhən rəhan, nat əpnapɨn in tatəmegəh, o in təmɨmɨs. Okəmə kitat koatəmegəh, koatəmegəh o nɨləs-ipərən Iərəmərə, kən okəmə kotɨmɨs, kəmotɨmɨs o nɨləs-ipərən Iərəmərə. Kən tol nəhlan, okəmə koatəmegəh o kəmotɨmɨs, kitat rəha Iərəmərə. Kal 2:20 Kristo təmɨmɨs matɨg məmegəh mɨn, məmə in Iərəmərə rəha netəm koatəmegəh ne netəm kəmotɨmɨs rəkɨs.
10 Kən təsəwɨrən məmə nakən nɨkalɨ iəfak kit mɨn məmə təmol nolən tərat e natɨmnat mɨn əh. Kən təsəwɨrən məmə nakehm-əhau piam, məto-inu kitat rafin okotətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə in otakil kitat. 2 Kor 5:10 11 Tahmen e Iərəmərə tatən e Naoa Rəha Uhgɨn məmə,
“Inu nɨpahrienən, tahmen məmə in nɨpahrienən məmə iatəmegəh,
netəmim rafin okotɨsin nulɨlat kəm io,
kən netəmim rafin okotən-iarəp e nohlɨlat məmə io, io Uhgɨn.” Aes 45:23; Fil 2:10-11
12 Kən tol nəhlan, kitat rafin kitiəh kitiəh okotətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn o nən-iarəpən natɨmnat itəm kəmotol.
13 Tol nəhlan, pəs kotapəs nolən rəha nənən nɨkalɨ suah kit məmə rəhan nolən in təfagə rat kit. Məto pəs kotən məmə okəsotolən nat kit itəm otol piətat kit təme e rəhan nəmegəhən. 14 Io emuwa kitiəh itɨmlau Iərəmərə Iesu, kən o nat u, io ekɨtun wɨr məmə nagwənən rafin kotəwɨr o nunən, kəsotolən suah kit tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto okəmə suah kit nɨkin təht məmə nat kit tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nat əh tamkɨmɨk atɨp əm ron. Wək 10:15; Taet 1:15 15 Okəmə piam kit tatəto tərat pɨk o nat kit itəm nəmun, kən nəsaliwəkən e suatɨp rəha nolkeikeən. Əsolən məmə nat nakatun tatərəkɨn piam kit itəm Kristo təmɨmɨs ron. 1 Kor 8:11-13 16 Əsegəhan-inən məmə nat kit itəm ik nakən məmə in təwɨr, okəghat-in məmə in nat tərat. 17 Tol nəhlan məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn sənəmə nat rəha nagwənən ne nənɨmən, məto in nat kit rəha nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne nəməlinuən, ne nagienən e Narmɨn Rəhan, 18 məto-inu suah kit itəm tatol wək kəm Kristo e nolən əh, in tatol nɨki Uhgɨn tətagien, kən netəmim koatehm in məmə in etəm təwɨr, kən nɨkilat tagien əm ron.
19 Kən tol nəhlan, pəs kitat kotalkut pɨk o nolən nat itəm tatuwɨn o nəməlinuən, kən tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat rafin. Rom 12:18; 15:2 20 Əsərəkɨnən wək rəha Uhgɨn o nagwənən əm. Nagwənən rafin kotəwɨr, məsotamkɨmɨkən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto suah kit tatol təfagə rat nian in tatun nat kit itəm tol pian tatəme lan e rəhan nəmegəhən. 1 Kor 8:13 21 Kən tol nəhlan, təwɨr məmə nəsotunən mit, o nənɨmən wain, o nolən nat kit mɨn itəm otol piatəmat otəme e nəmegəhən rəhan.
22 Kən okəmə itəmat nakotos nətəlɨgən kit o natɨmnat mɨn u, otaskəlɨm anion əm itəmat Uhgɨn. Suah kit tətatɨg e nəwɨrən pahrien nian in tatol əm natɨmnat itəm in tɨtun məmə tətuatɨp məmə in otol. 23 Məto etəmim itəm rəhan nətəlɨgən tatol kəiu o nat itəm tatun, məmə in tətuatɨp o nunən o kəp, təwɨr məmə in təsunən. Məto okəmə in tatun, Uhgɨn otən nolən rəhan in təfagə rat, məto-inu in tatun, məto nɨkin təsəhtən məmə in nat ətuatɨp, rəhan nolən təsətulən e nahatətəən. Kən okəmə suah kit tatol nat kit itəm nɨkin təht məmə in tərat, in tatol təfagə rat.

14:1: Rom 15:7

14:2: Jen 9:3-4

14:3: Kol 2:16

*14:4: Ves 4 u, in eksampol kit. “Iolwək” tatəpsen-pən kitat iəfak mɨn, kən “iərəmərə” tatəpsen-pən Uhgɨn. Nɨpətɨ nəghatən məmə Uhgɨn otakil kitat, məto təsəwɨrən məmə kitat okotakil kitat mɨn.

14:4: Mat 7:1; Jem 4:11-12

14:5: Kal 4:10-11

14:8: Kal 2:20

14:10: 2 Kor 5:10

14:11: Aes 45:23; Fil 2:10-11

14:14: Wək 10:15; Taet 1:15

14:15: 1 Kor 8:11-13

14:19: Rom 12:18; 15:2

14:20: 1 Kor 8:13