15
Nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəha iəfak pɨsɨn pɨsɨn mɨn
Kitat neen, nahatətəən rəhatat təskasɨk, kən kitat kotɨtun məmə nat əlkələh mɨn əh, ilat nat əpnapɨn əm. Məto okol kitat kəsotəkəikeən o nolən natɨmnat mɨn əh məmə nɨkitat tətagien lan. Nɨkitat təkəike məht piətat mɨn ne wɨnɨtat mɨn itəm rəhalat nətəlɨgən kəiu e natɨmnat mɨn əh. Kitat okotəkəike motol nolən itəm otol nɨki netəm pɨsɨn tagien lan, məmə otasitu elat, mol nahatətəən rəhalat tuwa məskasɨk. 1 Kor 10:24,33 Pəs kotol nəhlan məto-inu Kristo mɨn, in təməsolən nolən kit məmə in atɨp nɨkin otagien lan. Məto in təmol natɨmnat rafin agɨn itəm Uhgɨn nɨkin tolkeike, kən o natɨmnat mɨn u, netəmim kəmotən rat in ron. Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nən ratən mɨn itəm netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatol lam, koatuwa ron io.” Sam 69:9 Natɨmnat mɨn əh itəm kəməte aupən e Naoa Rəha Uhgɨn, kəməte mɨn məmə otəgətun kitat, məmə okotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatat e Uhgɨn. Kən kitat kotɨtun nolən əh məto-inu koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən Naoa Rəha Uhgɨn tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat. 2 Tim 3:16
Uhgɨn pɨsɨn əm tətasitu etat məmə koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən in pɨsɨn əm tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat. Kən roiu, iatətapəh ron məmə in otasitu etəmat e nətəlɨgən rəhatəmat məmə otuwa mol kitiəh əm, tahmen əm e nolən rəha Kristo Iesu. Kən iakətapəh nəhlan otəmat rafin itəm noatos nətəlɨgən kitiəh əm, məmə nəwiatat tɨtun nuwamən mahmen e nəwia suah kitiəh əm o nɨləs-ipərən nərgɨ Uhgɨn, itəm in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo.
Otos iəfak mɨn neen e nɨkin agien məmə okotuwa motəplan itəmat, tahmen əm məmə Kristo təmos itəmat e nɨkin agien. Otol nəhlan məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨn lan. Rom 14:1 Sotaluinən nat u məmə, Kristo təmuwa iolwək rəha netəm Isrel məmə otəgətun məmə Uhgɨn tatol rəhan nəghatən, nəghatən inu məmə nəniəkɨsən mɨn rəhan kəm tɨpɨ netəm Isrel aupən, ilat kəmotuwa nɨpahrienən. Mat 15:24 Kən təmuwa məmə Iaihluə mɨn okotənwiwi Uhgɨn o rəhan nasəkitunən, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Tol nəhlan, oekɨləs-ipər nərgəm e nɨki Iaihluə mɨn,
oekan napuən mɨn mənwiwi nərgəm.” 2 Saml 22:50; Sam 18:49; Wək 3:25
10 Kən tatən mɨn məmə,
“Otagien, Iaihluə mɨn, itəmat rəhan mɨn netəmim.” Dut 32:43
11 Kən tatən mɨn məmə,
“Itəmat Iaihluə mɨn otənwiwi Iərəmərə,
kən itəmat rafin noanol mɨn rəha nətueintən otənwiwi in.” Sam 117:1
12 Kən Aesea tatən mɨn məmə,
“Noanol rəha Jese aupən otər mɨn* Jese in tata rəha Kig Tefɨt
kən Uhgɨn otɨləs-ipər in məmə otərəmərə e noanol mɨn rəha nɨtən mɨn rafin.
Kən Iaihluə mɨn okotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhalat lan.” Aes 11:10; Nol Əpən 5:5
13 Uhgɨn təmasitu o kitat məmə okotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Pəs in otol məmə nɨkitəmat otər mərioah e nagienən ne nəməlinuən nian nakoatahatətə lan məmə, e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, onakoatələhəu-pən əskasɨk pɨk təhmɨn rəhatəmat nətəlɨgən e Uhgɨn.
Pol in aposol rəha Iaihluə mɨn
14 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Ekɨtun wɨr məmə nəmegəhən rəhatəmat təmər mərioah e nəwɨrən, kən nəmotos nɨtunən rafin, kən nəkotahmen o nəgətunən itəmat mɨn. 15 Məto e naoa u rəhak, eməsəhluaig-inən nat kit, emən-iarəp e nɨkik rafin natɨmnat mɨn u kəm itəmat, kən molkeike məmə nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən mɨn əh. Tətuatɨp əm məmə iatəghat nəhlan, məto-inu Uhgɨn təmasitu lak e rəhan əm nəwɨrən 16 məmə io ekuwa iolwək rəha Kristo Iesu o nən-iarəpən namnusən təwɨr kəm Iaihluə mɨn. Io ekahmen e pris kit itəm iatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn məmə, Iaihluə mɨn itəm koatahatətə e Kristo, okotuwa presen wɨr mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn nɨkin tagien o nosən. Rom 1:5; 11:13
17 Kən e wək rafin itəm iatol o Uhgɨn, iatəghat ausit məto-inu in Kristo Iesu əm itəm tatol wək. 18 Ko esəghat ausitən o nat kit mɨn, ekəghat ausit əm o natɨmnat wɨr itəm Kristo təmol nian emol rəhan wək o nɨləsən Iaihluə mɨn kotuwa motol nəwia Uhgɨn. Kristo təmol wək e rəhak nəghatən, ne rəhak nolən mɨn, 19 kən təmol wək e nəsanənən rəha nəmtətin mɨn ne nat pɨspɨs mɨn, kən təmol ilat rafin e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kən tol nəhlan, emən-iarəp rafin namnusən təwɨr rəha Kristo, təmətuoun Jerusalem muwɨn mətoarus-pən kantri u Ilirikam. 20 Nian rafin e nətuounən rəhak wək mətoarus-pa u-roiu, ematolkeike məmə ekuwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr e ikɨn mɨn neen itəm kəsəto-agɨn-əhən nərgɨ Kristo ikɨn. Esolkeikeən məmə ekol wək e ikɨn kit itəm suah kit tɨnuwɨn rəkɨs ikɨn mən-iarəp namnusən təwɨr. 2 Kor 10:15-16 21 Məto tahmen əm e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatəghat-in Kristo məmə,
“Netəmim itəm kəsən-iarəpən namnusən təwɨr kəm ilat,
ilat okotəplan in,
kən netəmim itəm kəsotətoən əh namnusən təwɨr, ilat okotɨtun.” Aes 52:15
22 Nian tepət, wək u rəhak o nuwɨnən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn tətahtosɨg-in io o nɨmnən məplan itəmat. Rom 1:13
Nətəlɨgən rəha Pol o nuwɨnən Rom
23 Məto roiu, rəhak wək ikɨn-u tɨnol namnun, kən e nup tepət rəkɨs, iakolkeike pɨk məmə ekɨmnə məplan itəmat, 24 kən tol nəhlan, nɨkik tatəht məmə ekɨmnə məplan itəmat nian ekuwɨn əpəh kantri u Spen. Kən nian ekɨmnə kotauilɨm o nian əkuəkɨr əm, kən iakolkeike məmə nakotasitu lak e rəhak naliwəkən. 25 Məto roiu, iatuwɨn Jerusalem o nasituən e iəfak mɨn əh-ikɨn, 26 məto-inu iəfak mɨn əpəh kantri mil u Masetonia ne Akaea, nɨkilat təmagien o nos-ipamən rəhalat məni məmə ekasitu e ian-rat mɨn e niməfak əpəh Jerusalem. 1 Kor 16:1-4 Wək 24:17; 1 Kor 16:1; 2 Kor 8:1; 9:2,12 27 Nɨkilat təmagien əm o nolən, kən in tahmen e iehl kit itəm noanol rəha Isrel kəmotol kəm ilat. Tol nəhlan məto-inu okəmə Iaihluə mɨn kəmotos nəwɨrən rəha Uhgɨn e suatɨp rəha netəm Isrel, kən Iaihluə mɨn okotəkəike motasitu e netəm Isrel e rəhalat məni. 1 Kor 9:11 28 Oekos məni itəm ilat kəmotos-ipa, muwɨn mos-ipən kəm iəfak mɨn əpəh Jerusalem. Kən nian emol namnun wək u, kən ekiet Jerusalem muwɨn əpəh kantri u Spen, kən e rəhak naliwəkən oekɨmnə məplan itəmat. 29 Nian ekuwa mɨtəlau imatəmat ikɨn, ekɨtun məmə iatos natɨmnat wɨr tepət e Kristo məmə ekos-ipɨnə kəm itəmat, kən itəmat onəkotəto təwɨr lan. Rom 1:11
30 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, məto-inu kitat koatahatətə e Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitat koatolkeike kitat mɨn, ekətapəh əskasɨk otəmat məmə nəkoatəfak ron io kəm Uhgɨn, kən e nolən əh, nakotasitu lak e nəluagɨnən rəhak. 2 Kor 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1 31 Otəfak məmə Uhgɨn otasitu lak mahtosɨg-in netəm Jutia itəm kəsotənən nɨpahrienən e namnusən təwɨr məmə, okəsotərəkɨnən io. Kən otəfak mɨn məmə nian ekuwɨn miet-pən Jerusalem, netəm mɨn u koatahatətə e Kristo, nɨkilat otagien o rəhak wək. 32 Kən e nolən əh, okəmə Uhgɨn tolkeike mihin, ekɨmnə məplan itəmat e nagienən, kən kitat rafin agɨn-əh, nɨkitat otagien. 33 Pəs Uhgɨn itəm in nəukətɨ nəməlinuən tətatɨg itəmat min. Əwəh.

15:2: 1 Kor 10:24,33

15:3: Sam 69:9

15:4: 2 Tim 3:16

15:7: Rom 14:1

15:8: Mat 15:24

15:9: 2 Saml 22:50; Sam 18:49; Wək 3:25

15:10: Dut 32:43

15:11: Sam 117:1

*15:12: Jese in tata rəha Kig Tefɨt

15:12: Aes 11:10; Nol Əpən 5:5

15:16: Rom 1:5; 11:13

15:20: 2 Kor 10:15-16

15:21: Aes 52:15

15:22: Rom 1:13

15:26: 1 Kor 16:1-4

15:26: Wək 24:17; 1 Kor 16:1; 2 Kor 8:1; 9:2,12

15:27: 1 Kor 9:11

15:29: Rom 1:11

15:30: 2 Kor 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1