4
Netəm-iasol mɨn itəm koatərəmərə, onəkotəkəike motol tətuatɨp kən mahmen kəm rəhatəmat slef mɨn, məto-inu itəmat mɨn nəkotəkəike motɨtun məmə rəhatəmat mɨn Etəm-iasol in tətatɨg mɨn əpəh e nego e neai. Efes 6:9
Pol təməgətun ilat
Itəmat onəkotəkəike moatəghat-pən kəm Uhgɨn e nəfakən e nian rafin. Kən nian onakoatəfak, rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mətatɨg lan, kən nian rafin agɨn nəkotəkəike moatən kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol kəm itəmat. Efes 6:18; Fil 4:6 Kən io iakolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motəfak mɨn otɨmat mɨn, məmə Uhgɨn oterəh e suatɨp mə ekotən-iarəp nalpəkau anionən rəha Uhgɨn e Kristo. Məto-inu ematən-iarəp nəghatən u inu kən kahtosɨg-in-pən io ron e kalapus. Rom 15:30; Efes 6:19 Otəfak məmə iatən-iarəp nəghatən əh tətuatɨp kən məpiə wɨr tahmen əm mə ekəike mol mihin.
Itəmat netəm noatəfak, pəs netəm kəsotəfakən kotehm-pən Iesu e nolən mɨn rəhatəmat, kən e nian rafin onəkotəkəike moatehm wɨr mə nolən, ne nəghatən mɨn rəhatəmat in otiuw Iaihluə mɨn kotuwa o Iesu. Efes 5:15-16 Itəmat nəkotəkəike moatəghat wɨr kəm ilat e nəghatən mɨn əm u itəm təwɨr kən mətehen, kən pəs ilat okotəto nəghatən mɨn əh mə kotəwɨr. Kən itəmat onəkotəkəike motɨtun wɨr suatɨp mɨn o nuhalpɨnən nəghatən mɨn rəhalat itəm koatətapəh o rəhatəmat nahatətəən o Iesu. Efes 4:29; 1 Pita 3:15
Pol təmahl-ipən təs mil katian olat
7-8 Etahl-ipɨnə piətat etəm təwɨr, Tikikas, in tatɨmnə otəmat o nat kəiu əm məmə in otamnus nəghatən rafin rəhatɨmat kəm itəmat, kən in otol nɨkitəmat təmegəh. In piətat kit itəm io ekolkeike pɨk. Nian rafin in tatətul matɨp o nasituən lak e wək rəha Iərəmərə. Efes 6:21-22 In tatɨmnə ilau piətat Onesimas. Nian rafin in tətahatətə əskasɨk e Iesu, kən itɨmat ekotolkeike pɨk in. In etəmim kit rəhatəmat. Ilau okuən kəm itəmat namnusən rəha natɨmnat rafin ikɨn-u. Flm 10-12
Namnun nəghatən rəha Pol təmuwɨn kəm ilat
10 Aristakas in tətatɨg e kalapus itɨmlau min. In tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. Kən Mak, in pia Panapas, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr rəhan kəm itəmat. Itəmat nənamotos rəkɨs rəhak nəghatən ron. Okəmə in otɨmnə rəhatəmat ikɨn, kən nakotit motuwɨn moatehm wɨr. Wək 12:12; 13:13; 15:37-39; 2 Tim 4:11 11 Kən Josua Jastas, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr rəhan kəm itəmat. E noanol mɨn rəha Isrel itəm koatahatətə e Iesu, suah miləhal əm əh, iləhal kətəhalasitu lak o wək rəha nego rəha Uhgɨn. Kən suah miləhal əh, iləhal kətəhalasitu pɨk lak e nian əskasɨk mɨn itəm tatuwa e rəhak nəmegəhən.
12 Epafras in rəhatəmat kit etəmim, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. In etəmim kit nian rafin tatol wək rəha Iesu Kristo, kən e nian rafin in tatəfak əskasɨk otəmat. In tatətapəh o Uhgɨn məmə itəmat onakoatətul əskasɨk kən motɨmətə motɨtun wɨr natɨmnat rafin itəm Uhgɨn tolkeike. 13 Ekɨtun nənən kəm itəmat məmə suah u in tatol wək əskasɨk o nasituən etəmat, ne netəm Laotisia, ne netəm Hierapolis. 14 Tokita Luk etəm kitat kotolkeike pɨk, ne suah u Temas, ilau mɨn katuahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. Kol 1:7; Flm 23-24
15 Otahl-ipən mɨn rəhak nəghatən wɨr kəm piətat ne wɨnɨtat mɨn əpəh Laotisia, ne pətan əh Nimfa, ne netəm koatəfak e nian mɨn rafin əh rəhan ikɨn. 16 Məto e nian onəkotafin rəkɨs rəhak naoa un, kən motəike motahl-ipən kəm netəm Laotisia mə ilat okotafin mɨn kəm netəmim rəha niməfak əh-ikɨn. Kən e nolən kitiəh mɨn, itəmat onəkotəkəike motafin mɨn naoa rəha netəm Laotisia. 17 Kən itəmat nəkotəkəike motən-ipən kəm Akipas məmə in otəkəike mol rafin wək itəm Iərəmərə rəhatat in təmos-ipən kəm in məmə otol. Flm 2
18 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat. Sotaluinən sen itəm kəməlis io lan e kalapus. Pəs Uhgɨn otasitu etəmat kən mawte-in rəhan nəwɨrən tətatɨg otəmat. 1 Kor 16:21

4:1: Efes 6:9

4:2: Efes 6:18; Fil 4:6

4:3: Rom 15:30; Efes 6:19

4:5: Efes 5:15-16

4:6: Efes 4:29; 1 Pita 3:15

4:7-8: Efes 6:21-22

4:9: Flm 10-12

4:10: Wək 12:12; 13:13; 15:37-39; 2 Tim 4:11

4:14: Kol 1:7; Flm 23-24

4:17: Flm 2

4:18: 1 Kor 16:21