4
Timoti, oekən-ipɨnə nəghatən keike kit kəm ik e nɨganəmtɨ Uhgɨn ne Kristo Iesu itəm otakil nolən rəha netəmim rafin, netəm koatəmegəh ne netəm kəmotɨmɨs, kən oekən-ipɨnə nəghatən u məto-inu in otuwa mɨn matərəmərə. Kən inəh, iakatəkəike matən kəm ik məmə, ən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn, kən ətul matɨp o nən-iarəpən, nat əpnapɨn məmə otɨmətɨg əm, o tiəkɨs. Əg-ətuatɨp-in nolən rəha netəmim, kən ən-iəp nolən rat mɨn, kən mɨləs-ipər nətəlɨgən rəha netəmim, kən nian natol wək mɨn u, rəham nətəlɨgən otəkəike məfəməh, kən rəham nəgətunən otəkəike mətuatɨp məwɨr. Nəkəike mol nəhlan məto-inu, nian itəm tatuwa, netəmim okəsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in nəghatən pahrien. Məto ilat okotos iəgətun pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm okotəgətun nəghatən mɨn itəm ilat əm kotolkeike. 1 Tim 4:1 Kən ilat okotəuhlin matəlgɨlat o nətəlɨg-inən nəghatən pahrien, kən motuwɨn moatətəlɨg-in namsu eiueiuə mɨn.
Məto ik, atehm wɨr rəham nətəlɨgən ne rəham nolən mɨn e nian mɨn rafin, nat əpnapɨn nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa e rəham nəmegəhən, kən ətul əskasɨk nian nəratən tatuwa, kən uwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr, kən ol rafin wək itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm ik məmə onəkol.
Timoti, ol natɨmnat mɨn əh, məto-inu otəsuwəhən, io ekɨmɨs. Kən roiu nəmegəhən rəhak tahmen e wain itəm kɨnatəhtəg-pən e olta məmə okol sakrifais lan. Fil 2:17 E rəhak fait wɨr rəha nahatətəən, ematɨpin wɨr nelmək, kən e rəhak naiuən, io emaiu wɨr rəkɨs mətoarus-pa namnun naiuən, kən io emataskəlɨm wɨr nolən ətuatɨp rəha nahatətəən kən eməsapəsən wək rəha nən-iarəpən namnusən təwɨr. 1 Tim 6:12 Kən roiu, Iərəmərə itəm rəhan nakilən tətuatɨp wɨr, in təmol əpen-əpenə e nətouən rəhak, inu hat rəha etəm tatol win e rəhan naiuən, kən in otəfauin-pa kəm io e nian rəha nakilən məto-inu in təmakil io məmə rəhak nəmegəhən tətuatɨp. Kən sənəmə io pɨsɨn əm, məto otos-ipən kəm netəmim rafin itəm kotolkeike moatəsahgin məmə in otuwa mɨn. 1 Kor 9:24-25
Pol təmən-iarəp namnusən rəha in mɨn neen
Eam-in uəhai əm rəham suatɨp məmə onəkuwa mehm io, 10 məto-inu Temas, u tolkeike pɨk nətueintən u, in təmapəs io maiu muwɨn Tesalonaeka. Kresens tɨnuwɨn rəkɨs əpəh Kalesia, kən Taetas tɨnuwɨn rəkɨs Talmesia. 11 Məto Luk pɨsɨn əm itɨmlau min. Təwɨr məmə nian nakatuwa, onakit Mak itəmlau min, məto-inu in tɨtun nasituən e wək rəhak. Wək 15:37-39; 2 Kor 8:23; Kol 4:14 12 Emahl-ipən rəkɨs Tikikas tuwɨn əpəh Efesas. 13 Kən nian nakatuwa, onakos rəhak kot itəm emələhəu kəm Kapas əpəh Troas, kən onakos mɨn rəhak naoa mɨn itəm kəmaiu-aiu, kən iakolkeike pɨk mɨn məmə onakos naoa mɨn u kəmol e nuwigɨ sipsip. Wək 20:6
14 Suah u Aleksanta itəm etəmim rəha nolən wək e iaen, in təmatol tərat kəm io. Iərəmərə otos-ipən nɨtai nətouən rəhan o natɨmnat mɨn əh. Aes 59:18; Rom 2:6 15 Kən ik mɨn, atəto ik o suah əh, məto-inu tətahtosɨg-in nəghatən mɨn rəhatat.
16 Nian emaupən mətul e kot məmə ekən-iarəp nəghatən mɨn rəhak, suah kit təməsətul-arəpən masitu lak, məto netəmim rafin kəmotagɨm motapəs io. Pəs Uhgɨn nɨkin otəsəhtən natɨmnat rafin itəm ilat kəmoatol. 17 Məto Iərəmərə təmətul e nɨkalɨk mos-ipa nəsanənən kəm io məmə ekən-iarəp wɨr nəghatən rəhan, kən pəs Iaihluə mɨn okotəto. Kən təmɨləs-iarəp io e nohlɨ laion. 18 Iərəmərə otɨləs-irəkɨs io e nəratən mɨn rafin itəm okol kəm io, kən in otaskəlɨm wɨr io, kən mɨləs io ekuwɨn e nərəmərəən rəhan əpəh ilɨs e nego e neai. Pəs kotɨləs-ipər nərgɨn tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.
Namnun nəghatən
19 Iatən təwɨr kəm Prisila ne Akwila, ne Onesiforas ne rəhan mɨn. Wək 18:2; 2 Tim 1:16-17 20 Erastas təməsətəu-pa-mən io, in əpəh Korin. Kən nian emiet Maelitas, emapəs Trofimas tətatɨg məto-inu in tatɨmɨs. Wək 19:22; 20:4; Rom 16:23 21 Alkut pɨk məmə nakuwa uəhai əm ikɨn-u, uarisɨg in nian rəha nətəpən. Iupulas tatən təwɨr kəm ik, kən Putens, ne Linus, ne Klotia, ne piətat mɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr kəm ik.
22 Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmat min. Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik.

4:3: 1 Tim 4:1

4:6: Fil 2:17

4:7: 1 Tim 6:12

4:8: 1 Kor 9:24-25

4:11: Wək 15:37-39; 2 Kor 8:23; Kol 4:14

4:13: Wək 20:6

4:14: Aes 59:18; Rom 2:6

4:19: Wək 18:2; 2 Tim 1:16-17

4:20: Wək 19:22; 20:4; Rom 16:23