9
Pol təmuhalpɨn nəghatən itəm katətu-pən lan
?Nɨkitəmat təht məmə ekɨtun nolən nat naka itəm iakolkeike, o kəp? !Əwəh! ?Io aposol kit, o kəp? !Əwəh! ?Eməplan Iesu Iərəmərə rəhatat e nɨganəmtək, o kəp? !Əwəh! ?Itəmat u noa rəhak wək e Iərəmərə, o kəp? !Əwəh! Wək 22:17-18; 26:16; 1 Kor 15:8-9 Okəmə netəmim neen koatən məmə sənəmə io aposol, məto nɨpahrienən, itəmat nəsotɨtun nənən nəhlan, məto-inu nəmegəhən rəhatəmat e Iərəmərə tatəgətun məmə io aposol kit. 2 Kor 3:2-3
Ekuhalpɨn nəghatən rəha netəmim neen itəm koatən məmə io sənəmə aposol kit. ?Nian kitat aposol mɨn koatətapəh otəmat o nagwənən ne nat okənɨm ne, in ətuatɨp o kəp? Əwəh, itəmat nəkotɨtun. Luk 10:8 Aposol mɨn neen, ne pia Iərəmərə mɨn, ne Pita,* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘Kefas’ itəm in nərgɨn kit mɨn rəha Pita rəhalat nɨpɨtan itəm koatəfak koatuarisɨg-in ilat nian ilat kotaliwək moatol wək rəha Iərəmərə. ?In tətuatɨp məmə kitat kotol tahmen-ahmen əm, o kəp? Əwəh, itəmat nəkotɨtun. ?O nɨkitəmat təht məmə io əm ne Panapas, itɨmlau pɨsɨn əm ekuəkəike mioal atɨp wək o natɨgən rəhatɨmlau?
Otətəlɨg-in-tu, tol nəhlan. ?Pah tatol mopael məto təsolkeikeən məmə katətou in lan? ?O, pah tətasum məsunən nagwənən lan? ?O, pah tətagwən nat megəh mɨn məsunən əh kit ne?
?Nɨkitəmat təht məmə natɨmnat mɨn itəm iatəghat-in, koatɨsɨ-pən əm o nətəlɨgən rəha netəmim? !Kəp! Lou tatən nat kitiəh əm. Kəməte e Lou rəha Moses məmə, “Nian nakotasɨg kau motuwa məmə otol wək mewɨg-ewɨg e wit, sotəlisən nohlɨn pəs ton nɨmɨsmɨsɨ wit neen.” wit: Əplan e tiksonari. ?Tahro? ?Nɨki Uhgɨn tatəht əm kau mɨn, Dut 25:4; 1 Tim 5:18 10 o nɨkin tatəht mɨn kitat? Əwəh, kəmos-ipa lou u o rəhatat nəwɨrən, məto-inu netəm itəm kotaupən motəfe nat e nasumən, ne netəm koatuarisɨg motəulək ikɨn, ilat rafin nətəlɨgən rəhalat kitiəh əm məmə okotos nagwənən e nasumən u. 2 Tim 2:6 11 E wək mɨn rəhatɨmat, tahmen əm məmə emotasum kit məmə itəmat nəkotagwən ikɨn, inu nagwənən rəha narmɨtəmat. ?Kən tahro, tiəkɨs otəmat məmə nakotos-ipa nagwənən neen rəha nɨpətɨn kəm itɨmat? Rom 15:27 12 Netəm pɨsɨn neen kotɨtun nətapəh-inən nagwənən otəmat, kən in tətuatɨp əm, məto ilat koatol wək rəha Uhgɨn. ?Kən tahro e itɨmat? !Nətapəhən rəhatɨmat in tətuatɨp agɨn!
Məto itɨmat esətolən kəm itəmat məmə itɨmat ekotɨtun mihin nolən. Məto itɨmat ekotol natɨmnat rafin itəm ekotɨtun nolən, nat əpnapɨn in tiəkɨs, məmə esotahtosɨg-inən namnusən təwɨr rəha Kristo. Wək 20:34; 2 Kor 11:9 13 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, netəmim itəm koatol wək e Nimə Rəha Uhgɨn, koatos nɨgɨlat ikɨn nagwənən? Kən netəmim itəm koatol wək e olta, ikɨn katol sakrifais ikɨn, koatos nɨgɨlat ikɨn nagwənən. Dut 18:1-3 14 E suatɨp kitiəh əm, Iərəmərə təmən məmə, netəmim itəm koatən-iarəp namnusən təwɨr, rəhalat natɨmnat o natɨgən otəkəike mɨsɨ-pən ikɨn. Mat 10:10; Kal 6:6
15 Məto esətapəh-inən kəm itəmat o nat naka itəm tətuatɨp əm kən ekɨtun nətapəh-inən. Eməsəteən naoa u məmə itəmat nəkotol natɨmnat mɨn neen əh kəm io. Iatausit məsɨn məmə iatən-iarəp namnusən təwɨr kəsətouən io lan. Kən esolkeike agɨn-əhən məmə ekətəu-pən suatɨp pɨsɨn. Nɨmɨsən in təwɨr taprəkɨs-in suatɨp pɨsɨn. 16 Məto esausitən məmə iatən-iarəp namnusən təwɨr məto-inu, ekəike mən-iarəp. !Kəsi, nahməən asol otuwa ron io okəmə esən-iarəpən namnusən təwɨr! Jer 20:9 17 Okəmə iatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn məto-inu iakolkeike mol nulan, kən tətuatɨp məmə ekos nətouən lan. Məto in Uhgɨn əm itəm təmɨtəpun io məmə ekol wək u, kən tol nəhlan, ekəike mol. 18 ?Kən rəhak nətouən in naka? In əm u, məmə nian ekən-iarəp namnusən təwɨr, ekən-iarəp əpnapɨn əm, məsosən nətouən lan, kən tol nəhlan esətapəhən o nat kit, nat əpnapɨn in tətuatɨp məmə ekol.
19 Suah kit təsərəmərəən lak, məto io emos-iəhau atɨp io məmə io slef əm rəha netəmim rafin məmə ekiuw-pa tepət kotuwa o Kristo. 20 Nian emətan itɨmat netəm Isrel, emuwa mahmen e netəm Isrel məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. Kən nat əpnapɨn Lou təsərəmərəən lak, nian emətan itɨmat netəm koatətəu-pən Lou, emuwa mahmen elat, məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. Wək 21:20-26 21 Nian emətan itɨmat netəm kəsotətəu-pənən Lou, emuwa mahmen elat. Məto esərakinən lou rəha Uhgɨn, kəp. Lou rəha Kristo tatərəmərə lak. Emol nəhlan məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. 22 Nian emətan itɨmat netəm rəhalat nahatətəən təsəskasɨkən, emuwa mahmen elat məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. Emuwa mahmen e netəmim rafin məmə e nolən mɨn rafin ekiuw-pa neen kotuwa o Kristo. 2 Kor 11:29 23 Iatol nəhlan o namnusən təwɨr məmə io mɨn ekos natɨmnat wɨr mɨn rəhan.
24 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, e naiuən, netəmim rafin koataiu, məto kitiəh əm tatol win? Kən təwɨr məmə nakotaiu e nolən rəha naiuən itəm nakotalkut pɨk məmə onəkotol win. 25 Netəmim itəm kotolkeike məmə kotuwɨn e naiuən, kotətuakəm əskasɨk o rəhalat naiuən. Koatol məmə okotol win e nat kit itəm otəpanɨkə, məto kitat koatol məmə kitat okotol win e nat kit itəm tətatɨg lilɨn. Fil 3:14; 2 Tim 2:4-5; 4:7-8 26 Tol nəhlan, tahmen e naiuən, esaiu əpnapɨnən, kən tahmen e boksig, esəht-arəpənən tahmen e etəmim tatəht magoagəp. 27 !Kəp! Iatətuakəm kəm nɨpətɨk məmə otuwa rəhak slef. Iatol nəhlan məmə, nian emən-iarəp namnusən təwɨr kəm netəmim tepət rəkɨs məmə ilat okotuwa e naiuən əh, kən io ekəsuwamən mahmen e etəmim itəm təmətgəhl lou rəha naiuən kən kərakin e naiuən. Rom 8:13; 13:14

9:1: Wək 22:17-18; 26:16; 1 Kor 15:8-9

9:2: 2 Kor 3:2-3

9:4: Luk 10:8

*9:5: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘Kefas’ itəm in nərgɨn kit mɨn rəha Pita

9:9: wit: Əplan e tiksonari.

9:9: Dut 25:4; 1 Tim 5:18

9:10: 2 Tim 2:6

9:11: Rom 15:27

9:12: Wək 20:34; 2 Kor 11:9

9:13: Dut 18:1-3

9:14: Mat 10:10; Kal 6:6

9:16: Jer 20:9

9:20: Wək 21:20-26

9:22: 2 Kor 11:29

9:25: Fil 3:14; 2 Tim 2:4-5; 4:7-8

9:27: Rom 8:13; 13:14