15
Kristo təməmegəh mɨn e nɨmɨsən
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike məmə ekən-iarəp mɨn kəm itəmat namnusən təwɨr itəm ematən-iarəp kəm itəmat aupən, nəmotos e nɨkitəmat, kən motos rəhatəmat ikɨn nətulən lan. Okəmə nakotaskəlɨm əskasɨk namnusən təwɨr ətuatɨp itəm io emən-iarəp kəm itəmat, Uhgɨn otosmegəh itəmat lan. Məto okəmə nakotapəs nat ətuatɨp, motahatətə e nəghatən pɨsɨn, kən nahatətəən rəhatəmat in nat əpnapɨn əm.
Natɨmnat itəm io eməto, ilat nat keike, kən enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə, Kristo təmɨmɨs o rəhatat nolən rat mɨn tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs mihin, Aes 53:5-12 kəmɨtənɨm, kən təmegəh mɨn e nɨmɨsən e nian itəm tatol kɨsɨl lan tahmen əm e Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs mihin, Mat 12:40; Wək 2:24-32 kən təmaupən miet-arəp o Pita, uarisɨg u, o rəhan netəm tuelef. Mat 28:16-17; Luk 24:34 Uarisɨg lan, in təmiet-arəp mɨn o piətat mɨn taprəkɨs-in faif-hanrɨt e nian kitiəh əm, u ilat tepət koatəmegəh əh, məto neen kɨnotɨmɨs rəkɨs. Kən uarisɨg, tiet-arəpa o Jemes, kən o aposol mɨn rafin. Wək 1:3-4 Kən uarisɨg elat rafin, in təmiet-arəpa mɨn ron io, nat əpnapɨn io ekahmen e suakəku itəm təsaiirən e nian ətuatɨp rəhan. Wək 9:3-6
Tol nəhlan, io ləhau agɨn e aposol mɨn rafin, kən esahmenən məmə netəmim okotaun-in io məmə io aposol kit, məto-inu ematol nəratən kəm niməfak rəha Uhgɨn aupən. Efes 3:8; 1 Tim 1:15 10 Məto e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, emuwa mahmen nulan roiu, kən nəwɨrən əh təsuwa əpnapɨnən məto noan əh-ikɨn. Nɨpahrienən, emol wək taprəkɨs-in rafin aposol mɨn, məto sənəmə e rəhak əm nəsanənən, məto e nəwɨrən əm itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io. 2 Kor 11:23 11 Nat əpnapɨn io emən-iarəp, o ilat kəmotən-iarəp namnusən təwɨr kəm itəmat, məto nəghatən u inu itəm iatən-iarəp, namnusən təwɨr itəm nəmotən nɨpahrienən lan.
Nəmegəhən e nɨmɨsən rəha netəm kəmotɨmɨs
12 ?Məto okəmə kəmatən-iarəp məmə Kristo təməmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən tahro itəmat neen nakoatən məmə netəm kəmotɨmɨs okol kəsotəmegəh mɨnən? 13 Məto okəmə nəghatən rəhatəmat in nɨpahrienən, məmə netəm kəmotɨmɨs kəsotəmegəh mɨnən, kən okol Kristo mɨn təsəmegəhən e nɨmɨsən. 14 Kən okəmə Kristo təsəmegəhən e nɨmɨsən, kən wək rəhatɨmat o nən-iarəpən namnusən təwɨr, in nat əpnapɨn əm, tahmen mɨn əm e nahatətəən rəhatəmat. 15 Nat kit mɨn nəhlan, okəmə Kristo təsəmegəhən e nɨmɨsən, itɨmat emoateiuə e Uhgɨn məto-inu emotən-iarəp məmə Uhgɨn təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən. Məto okəmə netəm kəmotɨmɨs ko kəsotəmegəh mɨnən e nɨmɨsən, kən okol Uhgɨn təsosmegəhən Kristo e nɨmɨsən. 16 Məto-inu okəmə netəm kəmotɨmɨs ko kəsotəmegəh mɨnən e nɨmɨsən, kən okol Kristo təsəmegəh mɨnən e nɨmɨsən. 17 Kən okəmə Kristo təsəmegəh mɨnən e nɨmɨsən, kən nahatətəən rəhatəmat nɨpətɨn tɨkə, kən itəmat noatatɨg əh e təfagə rat mɨn. 18 Kən netəmim itəm kəmotən nɨpahrienən e Kristo itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs, ilat mɨn kəmotakiəh. 19 !Okəmə koatələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən e Kristo o nəmegəhən əm rəhatat e nətueintən, kəsi, təwɨr məmə netəmim okotəto tərat otəmat maprəkɨs-in netəmim rafin məto-inu, kəm-naka kitat kəmotəmkakiə!
20 !Məto kəp! Nɨpahrienən məmə Kristo təməmegəh mɨn pahrien e nɨmɨsən. In təmaupən e netəm rafin itəm kəmotɨmɨs kən məmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən okol təsɨmɨs mɨnən.* Kristo in tahmen e nəniəkɨsən rəha Uhgɨn məmə netəmim rafin okotəmegəh mɨn e nɨmɨsən. 21 Otətəlɨg-in. Nɨmɨsən tɨnuwa e nətueintən e etəmim kit, kən e suatɨp kitiəh əm, nəmegəh mɨnən e nɨmɨsən təmuwa e etəmim kit. Rom 5:12 22 Tol nəhlan, netəmim rafin okotɨmɨs məto-inu kəmotɨsɨ-pən e Atam, kən tahmen-ahmen əm, netəmim rafin itəm kəmotuwa kitiəh ilat Kristo okotəmegəh mɨn. 23 Məto ilat mɨn u, okotəmegəh mɨn e nian ətuatɨp rəhalat. Kristo in təmaupən məmegəh mɨn, kən nian in otuwa mɨn, rəhan mɨn okotəmegəh mɨn. 1 Tes 4:16; Nol Əpən 20:5 24 Kən namnun nian otuwa. In otərəkɨn nərəmərəən rafin, ne nepətən rafin, ne nəsanənən rafin. Uarisɨg lan, in otəhlman-pən nərəmərəən rəhan e nelmɨ Uhgɨn Tata. 25 Tol nəhlan məto-inu, in təike matərəmərə mətoarus məmki-pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn meguətain ilat e nelkɨn. Mat 22:44 26 Namnu rəhan tɨkɨmɨr itəm otərəkɨn, in nɨmɨsən. Kən nɨmɨsən otɨkə mɨn, Nol Əpən 20:14 27 məto-inu “tɨnəmki-pa natɨmnat rafin meguətain e nelkɨn.” Otətəlɨg-in-tu, nian tatən məmə natɨmnat rafin agɨn-əh tɨnateguətain e nelkɨn, nəkotəplan məmə sənəmə Tata Uhgɨn mɨn əh-ikɨn e nelkɨn. In Uhgɨn itəm təmələhəu-pən natɨmnat rafin agɨn-əh ləhau e nelkɨ Kristo. Sam 8:6 28 Nian Uhgɨn tɨnol natɨmnat mɨn əh, kən Nətɨn atɨp otuwa ləhau e nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm təmələhəu-pən natɨmnat rafin e nelkɨn, məmə Uhgɨn əm otərəmərə e natɨmnat rafin.
29 Otətəlɨg-in-tu. ?Tahro e netəmim itəm katol baptais elat o netəm kɨnotɨmɨs rəkɨs? ?Okəmə netəm kəmotɨmɨs kəsotəmegəh mɨnən nian kit, kən tahro katol baptais e netəmim olat? Pol təsən ətuatɨpən məmə in tolkeike məmə netəmim okotol baptais elat o netəmim itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs, məto təmən əm məmə netəmim neen kəmoatol nəhlan. Kən kitat roiu, tiəkɨs o nɨtunən nɨpətɨ nəghatən u. 30 ?Kən tahmen əm etɨmat, tahro ioatɨləs pɨkən nian əskasɨk mɨn e nəmegəhən rəhatɨmat nian rafin? Rom 8:36 31 !Iatos noanawɨl, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, məmə netəmim kotalkut məmə okotohamnu io e nian tepət! Nəkotɨtun məmə inu nɨpahrienən tahmen-ahmen məmə iatausit o nahatətəən rəhatəmat e Kristo Iesu Iərəmərə rəhatat. 32 ?Okəmə eməluagɨn e nat megəh mɨn itəm koaton itəm əpəh Efesas Pol tatəghat o tɨkɨmɨr mɨn rəhan əpəh Efesas, məto sənəmə nat megəh mɨn pahrien. o nətəlɨgən rəha netəmim əm, emol win e naka? Okəmə netəm kəmotɨmɨs kəsotəmegəh mɨnən, pəs kotol əm tahmen e nəghatən u itəm tatən məmə,
“Pəs kotagwən motənɨm,
məto-inu olawɨg kotɨmɨs.” Aes 22:13
33 Sotolən netəmim koteiuə-in itəmat. Inu nɨpahrienən itəm suah kit təmən, “Nian netəm rəhalat nolən təwɨr koatan ilat netəm kotərat, netəm kotərat koatərəkɨn nolən wɨr rəhalat.” 34 Otɨtəlɨg-pa mɨn motos ətuatɨp nenatɨgən rəhatəmat itəm tətuatɨp məmə nəkotol mihin, kən motəhlman təfagə rat mɨn, məto-inu itəmat neen kotəruru əh Uhgɨn, kən inu nat kit rəha naulɨsən.
Nɨpətɨ etəm təmɨmɨs tatəmegəh mɨn
35 Məto okəmə netəmim neen kotətapəh məmə, “?Etəm təmɨmɨs okotəmegəh ahro nulan? ?Okotos nɨpətɨ naka motuwa?” 36 !Nəghatən əh talməl! Nɨkuti nat itəm nəməfe, otəkəike mɨmɨs pitən, uarisɨg u təpanəmegəh. Jon 12:24 37 Nian nakəfe nɨkuti nat, nəsəfeən nəukətɨn itəm otuwa, məto nɨkuti nat əm, kəm-naka in nɨkuti wit o nat pɨsɨn kit. 38 Məto Uhgɨn tol tatəwiə e nəukətɨn itəm in tolkeike mihin, kən e nɨkutin nat rafin, in əm tatos-ipa nɨpətɨlat. 39 Nɨpətɨlat rafin kəsotahmen-ahmenən. Nɨpətɨ etəmim tol pɨsɨn e rəha nat megəh mɨn, ne mənɨg mɨn, ne nəm itəhəi. 40 Əpəh e neai, natɨmnat əh-ikɨn, kən e nətueintən natɨmnat mɨn əh-ikɨn tol pɨsɨn. Nian kotəplan nat əpəh ilɨs e neai məmə in təwɨr, rəhan nəwɨrən in tol pɨsɨn e nəwɨrən rəha nat əpəh ləhau e nətueintən. 41 Kən nəhag-əhagən rəha mɨtgar tol pɨsɨn e nəmɨhlən rəha məwɨg ne nasiəən rəha məhau mɨn. Kən nasiəən rəha məhau mɨn neen, kotol pɨsɨn e rəha neen mɨn.
42 Kən tahmen-ahmen əm e nɨpətɨ netəm kəmotɨmɨs itəm koatəmegəh mɨn. Nɨpətɨn itəm kəmɨtənɨm otəmnəmɨt, məto nian otəmegəh mɨn, otəsəmnəmɨt mɨnən. 43 Nian katɨtənɨm, in nat kit itəm netəmim kəsotolkeikeən, məto nian otəmegəh mɨn, in nat kit itəm netəmim okotəplan rəhan nəwɨrən. Nian katɨtənɨm, nəsanənən rəhan tɨkə, məto nian otəmegəh mɨn, təsanən. Fil 3:20-21 44 Nian katɨtənɨm nɨpətɨtat, in nat rəha nətueintən, məto nian otəmegəh mɨn, in nat rəha nego e neai. Okəmə nɨpətɨn əh-ikɨn rəha nətueintən, rəha nego e neai mɨn əh-ikɨn. 45 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Etəm tətaupən agɨn-əh, Atam, təmuwa mos namegən.” Jen 2:7 Kən namnu Atam, inu Kristo, təmuwa narmɨn u tatos-ipa nəmegəhən. 46 Nat rəha narmɨn təməsaupənən muwa, məto nat rəha nətueintən, uarisɨg lan nat rəha narmɨn təpanuwa. 47 Etəm təmaupən agɨn, kəmol e nɨmoulul rəha nɨməptən, məto etəm tatuarisɨg u Kristo, təmɨsɨ-pən e nego e neai. 48 Netəmim rafin rəha nətueintən, nɨpətɨlat kotahmen e nɨpətɨ Atam, məto netəmim itəm okotuwɨn e nego e neai, nɨpətɨlat okotahmen e nɨpətɨ Kristo, etəm u təmɨsɨ-pən ikɨn. 49 Roiu kitat kotahmen e Atam u rəha nətueintən, kən tol nəhlan, o nian kit okotahmen e Kristo u rəha nego e neai.
50 Iatən-iarəp kəm itəmat, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn məmə, nɨpətɨn ne nɨta etəmim otəsuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən tahmen-ahmen əm, nat itəm otəmnəmɨt otəsosən nat itəm tətatɨg lilɨn. 51 Otətəlɨg-in-tu, kən oekən nat anion məmə, sənəmə kitat rafin okotɨmɨs, məto Uhgɨn otol nɨpətɨtat rafin tuwiwi, 1 Tes 4:15-17 52 in otol uəhai əm tahmen e nɨpɨtən, nian namnu təwi rəha Uhgɨn otasək, məto-inu təwi otasək, kən netəm kəmotɨmɨs okotəmegəh mɨn məsotɨmɨs mɨnən, kən Uhgɨn otol nɨpətɨtat tuwiwi. Mat 24:31 53 Tol nəhlan məto-inu, nat itəm otəmnəmɨt otəkəike muwɨn e nat itəm otəsəmnəmɨtən, kən nat itəm otɨmɨs otəkəike muwɨn e nat itəm otəsɨmɨsən mətatɨg lilɨn. 2 Kor 5:4 54 Nian nat itəm tatəmnəmɨt təmuwɨn e nat itəm təsəmnəmɨtən, ne nat itəm otɨmɨs təmuwɨn e nat itəm otəsɨmɨsən mətatɨg lilɨn, kən nəghatən itəm kəməte otuwa nɨpahrienən, tatən məmə,
“Nəluagɨnən tɨnol namnun. Uhgɨn təmol win agɨn. Nɨmɨsən tɨnɨkə.” Aes 25:8
55 “!Ei, Nɨmɨsən! ?Onakahrol nulan mol win etɨmat?
!Ei, Nɨmɨsən! ?Onakahrol nulan mus itɨmat?” Hos 13:14
56 Təfagə rat in tahmen e nat kit tatus itəm kən matuwa in nɨmɨsən, kən Lou tatol təfagə rat nəsanənən rəhan tepət. Rom 7:13 57 !Məto pəs kotənwiwi Uhgɨn! Tatol məmə kitat koatol win e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo.
58 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, otətul əskasɨk. Sotegəhan-inən nat kit təloal etəmat. Nian rafin, otol wək rəha Iərəmərə e nɨkitəmat rafin, məto-inu nəkotɨtun məmə wək rəha Iərəmərə itəm nəkoatol, sənəmə nat əpnapɨn əm.

15:3: Aes 53:5-12

15:4: Mat 12:40; Wək 2:24-32

15:5: Mat 28:16-17; Luk 24:34

15:7: Wək 1:3-4

15:8: Wək 9:3-6

15:9: Efes 3:8; 1 Tim 1:15

15:10: 2 Kor 11:23

*15:20: Kristo in tahmen e nəniəkɨsən rəha Uhgɨn məmə netəmim rafin okotəmegəh mɨn e nɨmɨsən.

15:21: Rom 5:12

15:23: 1 Tes 4:16; Nol Əpən 20:5

15:25: Mat 22:44

15:26: Nol Əpən 20:14

15:27: Sam 8:6

15:29: Pol təsən ətuatɨpən məmə in tolkeike məmə netəmim okotol baptais elat o netəmim itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs, məto təmən əm məmə netəmim neen kəmoatol nəhlan. Kən kitat roiu, tiəkɨs o nɨtunən nɨpətɨ nəghatən u.

15:30: Rom 8:36

15:32: Pol tatəghat o tɨkɨmɨr mɨn rəhan əpəh Efesas, məto sənəmə nat megəh mɨn pahrien.

15:32: Aes 22:13

15:36: Jon 12:24

15:43: Fil 3:20-21

15:45: Jen 2:7

15:51: 1 Tes 4:15-17

15:52: Mat 24:31

15:53: 2 Kor 5:4

15:54: Aes 25:8

15:55: Hos 13:14

15:56: Rom 7:13