24
Nəmtətin mɨn rəha
namnun nian
(Mak 13:1-37; Luk 21:5-36)
Iesu təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn maliwək matuwɨn, kən rəhan mɨn netəmim kotuwa motən-ipən kəm in məmə otəplan-tu nimə mɨn u əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Əwəh, otəplan-tu nimə mɨn əh. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə nimə mɨn əh netəmim okotəhap-əhap kəpiel mɨn elat. Okol kəpiel kit təsəməhlɨn e nəmeen.” Luk 19:44
Kən uarisɨg lan, Iesu təmaliwək ilat rəhan netəmim motuwɨn əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif kən matəpələh. Kən rəhan netəmim kotuwa pɨsɨn əm ron motən-ipən məmə, “?Otən-tu məmə natɨmnat mɨn u okotuwa e nian naka, kən nəmtətin naka otol-arəp məmə rəham nuwamən ne namnun nian tɨnuwa iuəhkɨr?”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Oatehm wɨr itəmat məmə etəmim kit otəseiuə-inən itəmat, məto-inu netəmim tepət okotuwa motos nərgək moatən məmə, ‘Io Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,’ kən okoteiuə-in netəmim tepət. Mat 24:23-24; 1 Jon 2:18 Onəkotəto namnusən rəha nəluagɨnən mɨn, kən onəkotəto nəghatən əpnapɨn mɨn məmə netəmim koatəluagɨn. Məto nakoatehm wɨr itəmat məmə nəsotəgɨnən. Natɨmnat mɨn əh otəkəike motuwa motol nɨpahrienən lan, məto namnun nian otəpanuwa. Noanol mɨn okotoh noanol mɨn, kən kantri mɨn okotoh kantri mɨn. Nəumɨs otan, kən namig otəloal ikɨn mɨn tepət. Natɨmnat mɨn əh, nətuounən əm rəha nəratən, tahmen e pətan itəm tɨnətuoun matəto nahməən o neməkən.
“E nian mɨn əh, netəmim okotegəhan-in-pən itəmat məmə okol nəratən kəm itəmat, kən kohamnu itəmat, kən netəmim rəha noanol mɨn rafin okotetəhau itəmat məto-inu o nərgək. Mat 10:22 10 Kən e nian mɨn əh, netəmim tepət okotapəs rəhalat nahatətəən, kən okotegəhan-in-pən ilat mɨn e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhalat, kən motetəhau ilat mɨn, 11 kən ien eiueiuə mɨn okotuwa moteiuə-in netəmim tepət. Mat 24:5,24; 1 Jon 4:1 12 Məto-inu nəratən tɨnatepət, iuəhkɨr netəmim rafin rəhalat nolkeikeən o Uhgɨn otɨkə, 13 məto etəmim itəm otətul əskasɨk mətoarus namnun nian, kən Uhgɨn otosmegəh in. Mat 10:22 14 Kən namnusən təwɨr əh rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn, okən-iarəp ikɨn mɨn rafin e nətueintən, məmə suatɨp əh-ikɨn rəha kantri mɨn rafin o nətəlɨg-inən, kən namnun nian otuwa. Mat 28:19
15 “Ien u Taniel təməghat-in nat kit katən məmə, ‘nat itəm Uhgɨn tatetəhau, kən matol Nimə Rəha Uhgɨn tamkɨmɨk’ Dan 9:27; 11:31; 12:11 (nian nakotafin, otətəlɨg-in nɨpətɨn). Tol nəhlan, nian nat tərat əh tatətul e Nimə Rəha Uhgɨn, 16 kən itəmat itəm nəkotatɨg Jutia, nakotiet motagɨm motuwɨn motəhluaig e nɨtot mɨn. 17 Okəmə etəmim tətameg ihluə e rəhan nimə, okol təsuwɨnən imə mos mɨn rəhan natɨmnat. Luk 17:31 18 Okəmə etəmim əpəh e nasumən rəhan, okol təsɨtəlɨg-pənən latuənu mos rəhan kot. 19 !Kən kəsi o nɨpɨtan u itəm kotəpɨk-əpɨk, ne nɨpɨtan itəm kotapinahin nɨsualkələh e nian əh, məto-inu ilat okotəto tərat pɨk agɨn! 20 Təwɨr nakotəfak məmə onakəsotagɨmən e nəratən əh e nian rəha nətəpən, o e nian rəha Sapat, 21 məto-inu e nian əh, nəratən asol otuwa itəm etəmim təməsəplanən tol mihin nəhlan aupən mətoarus-pa u-roiu, kən okol nəratən asol kit tol nəhlan otəsuwa mɨnən nian kit tahmen e in əh. Dan 12:1 22 Kən okəmə Uhgɨn təsətatɨpən nian rəha nəratən əh, okol etəmim kit təməsəmegəhən. Məto Uhgɨn otətatɨp nian əh o rəhan mɨn netəmim itəm təmɨtəpun rəkɨs ilat.
23 “E nian əh, okəmə suah kit otən-ipɨnə kəm itəmat məmə, ‘!Otəplan-tu, inu Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otəpanahl-ipa!’ o ‘!In əpəh!’ sotənən nɨpahrienən lan, Mat 24:5 24 məto-inu netəmim neen okotuwa motən məmə ilat Kristo, ne ien eiueiuə mɨn okotuwa, kən ilat okotol nəmtətin asol mɨn, ne nat pɨspɨs mɨn məmə okoteiuə-in netəmim, kən okotalkut məmə okoteiuə-in netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat, okəmə ilat kotɨtun nolən. Dut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Nol Əpən 13:13-14 25 Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nəghatən mɨn u itəm emən rəkɨs kəm itəmat, uarisɨg natɨmnat mɨn u okotuwa motol nɨpahrienən lan.
26 “Tol nəhlan, okəmə suah kit tən kəm itəmat məmə, ‘In əpəh, ikɨn taruən-aruən ikɨn,’ əsotuwɨnən. O suah kit tən məmə, ‘In ikɨn-u e nɨpəg noa nimə,’ sotənən nɨpahrienən lan, Luk 17:23-24 27 məto-inu nian Nətɨ Etəmim otɨtəlɨg-pa mɨn, otuwa uəhai əm, kən netəmim rafin okotəplan, tahmen e nɨpɨtən itəm təmɨpɨt masiəgəpɨn rafin neai. Mat 24:37-39 28 Nian nat megəh kit təmɨmɨs, nəkotəplan kuəriə mɨn kotuwa məmə okotun. E nolən ahmen mɨn əm, nian nəkotəplan nəmtətin mɨn əh, nəkotɨtun məmə otəsuwəhən ekuwa mɨn. Luk 17:37
29 “Nian ətuatɨp nəratən əh otol namnun, kən
‘mɨtgar otəpɨs agɨn,
kən məwɨg otəsəmɨlhən mɨnən,
kən məhau mɨn okotɨsas e neai,
kən Uhgɨn otəloal e nəsanənən mɨn əpəh e neai.’ Aes 13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10,31; 2 Pita 3:10; Nol Əpən 6:12-13* Məta “nəsanənən mɨn əpəh e neai” tatəpsen-pən narmɨn mɨn, o kəm-naka natɨmnat tahmen-pən e mɨt ne məwɨg əpəh e neai.
30 “E nian əh, nəmtətin rəha Nətɨ Etəmim otol-arəp e neai, kən noanol mɨn rafin e nətueintən okotasək e nəgɨnən. Kən okotəplan io, Nətɨ Etəmim ekuwa e nɨmal napuə e neai e nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəha Uhgɨn itəm otasiə mɨtəlau lak. Dan 7:13; Sek 12:10; Nol Əpən 1:7 31 Kən ekahl-ipən rəhak nagelo mɨn kotiet nian okotəto təwi otasək əfəməh, kən ilat okotuwɨn ikɨn mɨn rafin e nətueintən, motos-irəkɨs rəhak netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat, kən kuəfɨmɨn ilat kitiəh. 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16
32 “Nɨkitəmat otəkəike matəht nɨg u fik. Nɨg u fik tahmen e naip. Nian ətuatɨp itəm nelmɨn mɨn kɨnotətuoun katəwiə, kən nɨmalɨn mɨn kɨnoatərget, itəmat nəkotɨtun məmə nian əh inəh itəm nakotasum lan rəhatəmat. 33 Kən e nolən ahmen mɨn əm, nian nəkotəplan nəmtətin mɨn əh, onəkotɨtun məmə otəsuwəhən ekuwa mɨn roiu agɨn. 34 Iatən pahrien kəm itəmat məmə netəmim itəm kotatɨg u-roiu, okol kəsotɨmɨs rafinən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa kol nɨpahrienən lan. Suatɨp kit mɨn rəha nəuhlinən ves 34 tatən məmə, “Iatən pahrien kəm itəmat məmə noanol u rəha Isrel otəsɨkəən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa motol nɨpahrienən lan.” Mat 16:28 35 Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak okol kəsotɨkəən.” Mat 5:18
Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən rəha Iesu Kristo
36 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Suah kit təsɨtunən nian o aua ətuatɨp rəha natɨmnat mɨn əh. Nagelo mɨn əpəh e neai kotəruru, kən io mɨn Netɨ Etəmim ekəruru. Məto Tata Uhgɨn əm in tɨtun nian ətuatɨp əh. Wək 1:7; 1 Tes 5:1-2 37 E nian io Nətɨ Etəmim ekuwa lan, otahmen e nian rəha Noah aupən ikɨn itəm netəmim kəsotol əpen-əpenəən ron. Jen 6:5-8 38 E nian əh, itəm naruəh təsaiuən əh, netəmim koatagwən, moatənɨm, moatol marɨt, inəh natɨmnat rafin kəmoatol e nəmegəhən rəhalat, mətoarus-pən Noah təmuwɨn imə e nɨpəgnoa nego rəhan, 39 kən ilat kɨnotəruru nat naka otuwa mətoarus-pa naruəh təmaiu məmɨk ilat rafin. In əh otol tahmen əm e nian Nətɨ Etəmim otuwa. Jen 7:21-23; Luk 17:26,27 40 Etəmim kəiu e nasumən, kən okos kitiəh, kapəs kitiəh. 41 Pətan kəiu katuəpələh kitiəh matioal nagwənən, kən okos kitiəh, kapəs kitiəh.
42 “Tol nəhlan, nəkotəkəike motaiir, məto-inu nəkotəruru nian naka rəhatəmat Iərəmərə otuwa lan. Mat 25:13 43 Məto nəkotəkəike motɨtun nat u. Okəmə etəm-iasol rəha nimə tɨtun nian ətuatɨp lapɨn itəm iakləh otuwa, kən in otəkəike mətaiir matehm wɨr nimə məmə iakləh otəsəhapən muwɨn imə. Luk 12:39-40; Nol Əpən 16:15 44 Kən itəmat mɨn onəkotəkəike moatətul matɨp, məto-inu Nətɨ Etəmim otuwa e aua əm itəm nɨkitəmat təsəhtən.
45 “Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nolən rəha iolwək itəm in tenatɨg kən tətaskəlɨm wɨr wək rəhan kən məsapəsən. Etəm-iasol təmələhəu məmə iolwək əh otərəmərə e rəhan mɨn rafin iolwək mɨn məmə in otos-ipən nagwənən kəm ilat e nian ətuatɨp. 46 Kən okəmə etəm-iasol otuwa məplan etəm tatərəmərə e iolwək mɨn rəhan, kən matol-wɨr rəhan wək, kən otos-ipən nətouən kit kəm suah əh. 47 Iatən-ipɨnə nɨpahrienən məmə etəm-iasol əh otələhəu in tərəmərə e natɨmnat rafin rəhan. Mat 25:21,23 48 Məto okəmə iolwək əh, in etəm rat, kən nɨkin otəht məmə, ‘Rəhak etəm-iasol təsuwamən nuwəh,’ 49 kən mətuoun matoh iolwək mɨn neen, kən muwɨn magwən mənɨm ilat netəm kotapɨs. 50 Kən etəm-iasol rəha iolwək əh otuwa e nian ne aua itəm iolwək nɨkin təsəhtən məmə rəhan etəm-iasol otuwa lan. 51 Etəm-iasol əh otol nalpɨnən asol kəm iolwək əh kən mərakin-pən ikɨn rəha netəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Ikɨn əh, netəmim okotasək moatəgətain nəluɨlat.” Luk 12:42-46

24:2: Luk 19:44

24:5: Mat 24:23-24; 1 Jon 2:18

24:9: Mat 10:22

24:11: Mat 24:5,24; 1 Jon 4:1

24:13: Mat 10:22

24:14: Mat 28:19

24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

24:17: Luk 17:31

24:21: Dan 12:1

24:23: Mat 24:5

24:24: Dut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Nol Əpən 13:13-14

24:26: Luk 17:23-24

24:27: Mat 24:37-39

24:28: Luk 17:37

24:29: Aes 13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10,31; 2 Pita 3:10; Nol Əpən 6:12-13

*24:29: Məta “nəsanənən mɨn əpəh e neai” tatəpsen-pən narmɨn mɨn, o kəm-naka natɨmnat tahmen-pən e mɨt ne məwɨg əpəh e neai.

24:30: Dan 7:13; Sek 12:10; Nol Əpən 1:7

24:31: 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16

24:32: Nɨg u fik tahmen e naip.

24:34: Suatɨp kit mɨn rəha nəuhlinən ves 34 tatən məmə, “Iatən pahrien kəm itəmat məmə noanol u rəha Isrel otəsɨkəən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa motol nɨpahrienən lan.”

24:34: Mat 16:28

24:35: Mat 5:18

24:36: Wək 1:7; 1 Tes 5:1-2

24:37: Jen 6:5-8

24:39: Jen 7:21-23; Luk 17:26,27

24:42: Mat 25:13

24:43: Luk 12:39-40; Nol Əpən 16:15

24:47: Mat 25:21,23

24:51: Luk 12:42-46