17
Oatəto itəmat
(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)
Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Nɨpahrienən, nos-ipən-os-ipənən rəha təfagə tərat mɨn itəm koatiuw-pən netəmim e nəratən, ilat okotuwa. !Məto nahməən asol tatuwɨn o etəmim itəm tatos-ipən-os-ipən netəmim, o in suatɨp rəha nos-ipən-os-ipənən! Məto okəmə etəmim kit tatiuw-pən rəhak kit etəmim u tahmen e suakəku, məmə otol təfagə rat, kən suah əh, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk taprəkɨs okəmə kətu-pən kəpiel kit e nentou, kən kərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨm məmə otamnɨm. Kən tol nəhlan, oatəto moatehm wɨr rəhatəmat nəmegəhən.
“Okəmə piam tatol təfagə tərat kəm ik, kən ən-ipən rəhan nolən rat e nɨganəmtɨn, kən okəmə tatəuhlin rəhan nətəlɨgən, kən aluin rəhan nolən rat məsosən tatɨg e nɨkim. Mat 18:15 Kən nat əpnapɨn in tatol təfagə rat kəm ik mau sepɨn e nian kitiəh, kən muwa mau sepɨn mən-ipɨnə kəm ik məmə, ‘Kəsi, emol təfagə rat kəm ik. Ekəuhlin rəhak nətəlɨgən mapəs rəhak təfagə rat,’ kən ik onakəkəike maluin rəhan nolən rat mɨn, kən məsosən tatɨg e nɨkim.”* Nɨpətɨ nəghatən əh təsənən məmə kitat kotaluin təfagə rat rəha suah kit mau sepɨn əm, məto kotəkəike motaluin namnun tɨkə.
Kən aposol mɨn kəmotətapəh o Iərəmərə məmə, “Ol rəhatɨmat nahatətəən təskasɨk təhmɨn mɨn.”
Kən Iərəmərə təmən məmə, “Nat əpnapɨn okəmə rəhatəmat nahatətəən in təkəku agɨn əm tahmen e nɨmɨsmɨsɨ nɨməkləkɨl, kən nəkotɨtun nənən kəm nɨg u neegɨn məmə, ‘Euw atɨp ik, kən muwɨn miwɨg-pən itəhəi,’ kən nɨg u otol nəwiatəmat. E nəghatən ətuatɨp rəha Iesu, in tatəghat-in nɨkuti mastat u in natiəkəku agɨn, ne nɨg kit itəm nəukətɨn təmeiuaiu agɨn, nərgɨn u fik-malperi. Mat 17:20; 21:21
“Ən-tu. ?Okəmə suah kit rəhan iolwək tətasum, o in tatehm sipsip mɨn, kən in tatɨtəlɨg-pa latuənu, kən nɨkitəmat təht məmə etəm-iasol otən kəm in məmə, ‘!Ei! Wa uəhai məpələh mun nagwənən əh’? !Kəp! Məto in otən kəm rəhan iolwək məmə, ‘Uwɨn mol nɨgak nagwənən, kən uwɨn muwɨn e rəham napən təwɨr, kən mos-ipa nɨgak nagwənən ne nɨmək nənɨmən. Nian nəmol rafin rəham wək, nəkɨtun nuwɨnən magwən kən mənɨm.’ ?Kən nɨkitəmat təht məmə etəm-iasol, in otən tagkiu kəm rəhan iolwək o wək asol rəhan itəm in otəkəike mol? !Kəp! 10 Kən itəmat un, nəkotahmen əm e iolwək mɨn rəha Uhgɨn. Nian nəmotol rəkɨs natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmən kəm itəmat məmə onəkotəkəike motol, onəkotəkəike motən əm məmə, ‘Itɨmat iolwək mɨn əm. Nolən rəhatɨmat təsahmenən o nənwiwiən. Itɨmat emotol əm wək itəm itɨmat ekotəkəike moatol.’ ”
Iesu təmol-wɨr netəmim ten itəm leprosi təmol ilat
11 Nian Iesu təmaliwək matuwɨn Jerusalem, in təmaliwək muwɨn-pən ilugɨn i nəptən mil u Sameria ne Kalili. 12 Kən nian in təmiet-arəpa latuənu kit, netəmim ten itəm nɨmɨsən u leprosi təmol ilat kəmotuwa motətul isəu məsɨn, 13 kən motaun-in məmə, “!Iesu, Etəm-iasol, asəkitun itɨmat!” Lev 13:45-46
14 Kən nian in təmehm ilat, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotuwɨn o pris məmə in otehm nɨpətɨtəmat.” Nian nɨmɨsən leprosi təmol suah kit, Lou tatən məmə in tamkɨmɨk. Nian nɨmɨsən təmɨkə, in təike muwɨn mehm pris məmə in otən-iarəp kəm netəmim rafin məmə nɨmɨsən tɨkə ne namkɨmɨkən tɨkə. Nian Iesu təmən məmə ilat okotuwɨn motehm pris kit, in tahmen məmə in təmən məmə in otol-wɨr ilat. Kən nian ilat kəmotaliwək əh e suatɨp, kən kəmotəwɨr, nɨmɨsən təmɨkə. Lev 14:2-3; Mat 8:3-4
15 Kən ilat kit təməplan məmə leprosi rəhan tɨnɨkə, kən in təməuhlin mɨtəlɨg-pən o Iesu, matən əfəməh məmə, “!Iatənwiwi Uhgɨn! !Iatənwiwi Uhgɨn!” 16 Kən in təmeiuaiu e nelkɨ Iesu mɨsin nulɨn nɨpɨnəgɨn tatek nɨsɨp, kən matən kəm Iesu məmə nɨkin tətagien məmə in təmol-wɨr rəhan nɨmɨsən. Kən suah u in etəm Sameria.§ Netəm Isrel koatetəhau netəm Sameria. Afin nɨpətɨn e tiksonari. 17 Kən Iesu təmən məmə, “?Emol-wɨr netəm ten maruətuəh-in rəkɨs rəhalat nɨmɨsən, o kəp? ?Məto nain hiə? 18 ?Suah u in iapɨspɨs əm, məto in pɨsɨn əm təmɨtəlɨg-pa matənwiwi Uhgɨn?” 19 Kən Iesu təmən kəm suah u məmə, “Ətul maliwək matuwɨn. Rəham nahatətəən təmol-wɨr ik.”
Nuwamən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn
(Mat 24:23-28, 36-41)
20 Nian kit, Farisi mɨn kəmotətapəh o Iesu məmə, “?Onəghan nərəmərəən rəha Uhgɨn otuwa?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn otəsuwamən məmə netəmim okotehm e nɨganəmtɨlat. 21 Kən etəmim tɨkə itəm otən məmə, ‘!Asɨ-pa mehm, in huə!’ o ‘!Asɨpən mehm, in əpəh!’ məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnuwa rəkɨs mətatɨg e nɨkitəmat.”
22 Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Nian mɨn koatuwa itəm itəmat onakoatolkeike məmə onəkotehm nian mɨn rəha Nətɨ Etəmim, məto okol nəkəsotehmən. 23 Kən netəmim okotən kəm itəmat məmə, ‘!Asɨ-pa, in huə!’ o ‘!Asɨpən, in əpəh!’ Məto əsotuwɨnən motətəu-pən ilat, Mak 13:21; Luk 21:8 24 məto-inu e nian io Nətɨ Etəmim oekuwa lan, in otahmen-pən e nɨpɨtən itəm tatɨpɨt kən mətasiəgəpɨn neai e nɨkalɨn kit mətoarus-pən nɨkalɨn kit mɨn, kən netəmim rafin koatəplan motɨtun. 25 Məto aupən, io ekəkəike məto nahməən tepət, kən netəm kotatɨg roiu, ilat okotəuhlin məntaalat motapəs io.
26 “E nian io, Nətɨ Etəmim, ekuwa lan, otahmen-pən əm e nian rəha suah əh Noah aupən, itəm netəmim kəmoatol natɨmnat mɨn məsotɨtunən məmə Uhgɨn otol nat kit lan. 27 E nian əh, netəmim kəmotagwən, moatənɨm, moatol marɨt, inəh natɨmnat rafin kəmoatol e nəmegəhən rəhalat, mətoarus-pa nian itəm Noah tɨnuwɨn imə e nɨpəgnoa nego asol rəhan. Kən nuhuən təməfɨk naruəh asol təmuwa maiu əlɨmin rafin netəmim itəm kəsotuwɨnən e nego.
28 “In tahmen-pən əm e nian rəha suah əh Lot. Netəmim kəmotagwən, moatənɨm, moatol-salɨm-in natɨmnat mɨn, moatos-nəmtɨm natɨmnat mɨn, moatasum, moatiləkɨn nimə mɨn, inəh natɨmnat rafin kəmoatol e nəmegəhən rəhalat. Jen 18:20; 19:25 29 Məto e nian itəm Lot təmiet lan e taon əh Sotom, kən nɨgəm ne kəpiel mɨn itəm koatuəp kəmotɨsɨ-pər e neai motoamnu ilat rafin əpəh e taon.
30 “Kən otahmen əm e nian io Nətɨ Etəmim oekuwa mɨn lan kən Uhgɨn otol əp io kəm netəmim. 31 E nian əh, okəmə suah kit tatəpələh ihluə e rəhan nimə, pəs in otagɨm məsuwɨn mɨnən imə məmə in otos rəhan natɨmnat, kən okəmə suah kit in əpəh e nasumən, pəs in otagɨm məsuwa mɨnən latuənu. Mat 24:17-18 32 !Onəkəsotaluinən pətaguɨhl rəha Lot! Jen 19:26 33 Etəm tolkeike məmə in otaskəlɨm rəhan nəmegəhən e nətueintən u məsətəu-pa-mən io, in otəsosən nəmegəhən lilɨn. Məto etəmim itəm tətapəs natɨmnat rəha nəmegəhən e nətueintən u kən matətəu-pa io, in otos nəmegəhən lilɨn. Luk 9:24 34 Iatən kəm itəmat məmə, e nian əh lapɨn, etəmim kəiu okətuapɨl e pet kitiəh əm, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit. 35-36 Pətan kəiu okətioal nagwənən, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit.”* E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatən mɨn u rəha ves 36: Etəmim kəiu okatuasum, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit.
37 Kən rəhan iolwək mɨn kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Iərəmərə, onəkuwa hiə?”
Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotɨtun əm. Tahmen e nian ligkai mɨn koatiwɨg ilɨs moteiuaiu moatər itəhəi, kən nəkotɨtun məmə nəm mɨn əh-ikɨn əh.” E nian Iesu otuwa mɨn, netəmim rafin okotəplan ikɨn Iesu otuwa mihin. Nəghatən ətuatɨp rəha Iesu tatən məmə, “Tahmen e nat megəh təmamɨs mətaməhl, kən kuweria mɨn kotuwa katon kələh.”

17:3: Mat 18:15

*17:4: Nɨpətɨ nəghatən əh təsənən məmə kitat kotaluin təfagə rat rəha suah kit mau sepɨn əm, məto kotəkəike motaluin namnun tɨkə.

17:6: E nəghatən ətuatɨp rəha Iesu, in tatəghat-in nɨkuti mastat u in natiəkəku agɨn, ne nɨg kit itəm nəukətɨn təmeiuaiu agɨn, nərgɨn u fik-malperi.

17:6: Mat 17:20; 21:21

17:13: Lev 13:45-46

17:14: Nian nɨmɨsən leprosi təmol suah kit, Lou tatən məmə in tamkɨmɨk. Nian nɨmɨsən təmɨkə, in təike muwɨn mehm pris məmə in otən-iarəp kəm netəmim rafin məmə nɨmɨsən tɨkə ne namkɨmɨkən tɨkə. Nian Iesu təmən məmə ilat okotuwɨn motehm pris kit, in tahmen məmə in təmən məmə in otol-wɨr ilat.

17:14: Lev 14:2-3; Mat 8:3-4

§17:16: Netəm Isrel koatetəhau netəm Sameria. Afin nɨpətɨn e tiksonari.

17:23: Mak 13:21; Luk 21:8

17:28: Jen 18:20; 19:25

17:31: Mat 24:17-18

17:32: Jen 19:26

17:33: Luk 9:24

*17:35-36: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatən mɨn u rəha ves 36: Etəmim kəiu okatuasum, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit.

17:37: E nian Iesu otuwa mɨn, netəmim rafin okotəplan ikɨn Iesu otuwa mihin. Nəghatən ətuatɨp rəha Iesu tatən məmə, “Tahmen e nat megəh təmamɨs mətaməhl, kən kuweria mɨn kotuwa katon kələh.”