16
Nimaa nəghatən rəha etəm-iasol itəm tatol nolən teko-eko
Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Suah kit rəhan nautə tepət, kən in təmos suah kit tuwa etəm-iasol o rəhan iolwək mɨn. Kən rəhan iolwək mɨn neen kəmotuwa moatən-ipən nəratən rəha etəm-iasol əh kəm iərəmərə, moatən məmə, ‘Ei, suah əh tatərəkɨn rəham natɨmnat.’ Kən təmaun-in suah əh tuwa tatəghat kəm in məmə, ‘?Ei, nəghatən naka mɨn u iakatəto katən lam? Ekolkeike məmə nakos rafin nəghatən mɨn rəha wək rəham muwa, məto-inu roiu ekahl-iarəp ik e wək.’
“Kən etəm-iasol əh təmuwɨn matətəlɨg-in məmə, ‘Awe. Rəhak iərəmərə tolkeike məmə otərakin io e rəhak wək u-roiu. ?Kən ekol naka əh-roiu? Nahgik təsahmenən məmə ekel nɨsɨp mos məni ikɨn, kən io iaulɨs pɨk o neasiə-inən məni o netəmim. !Ei! Roiu əh enɨtun nat naka itəm io ekol pəs netəmim okotit io motuwɨn iməlat ikɨn moatehm wɨr io nian rəhak iərəmərə otərakin io e rəhak wək.’
“Kən in təmaun-in rafin netəmim itəm kəmotol kaon kəm iərəmərə kotuwa ron kitiəh kitiəh. Kən təmən-ipən kəm itəm təmaupən muwa məmə, ‘?Ik nəmol kaon e naka?’ Kən suah əh təmən məmə, ‘Eməmɨk tram rəha oel o noahən ilat wan-hanrɨt.’*Wan tram oel tahmen e tate o fote lita. Kən etəm-iasol təmən kəm in məmə, ‘Inu ma pepe rəha kaon rəham. Əpələh uəhai əm-tu, kən əte-pən fifti tram əm e rəham pepe.’
“Kən təmən-ipən kəm suah kit mɨn məmə, ‘?Ik nəmol kaon e naka?’ Kən in təmə, ‘Emol kaon e wan-taosan pak wit.’ Kən etəm-iasol təmə, ‘Os ma pepe rəha kaon rəham, kən əte-pən əm eit-hanrɨt pak wit.’
“Kən uarisɨg lan, iərəmərə rəha etəm-iasol apon itəm təmatol tərat kəm in, təmatənwiwi in o rəhan nolən rəha neiueiuəən məmə in otehm wɨr atɨp in. Nat u tatəgətun məmə netəmim rəha nətueintən, ilat kotenatɨg wɨr o nolən mɨn rəha nətueintən nian ilat koatəghat kəm ilat mɨn, taprəkɨs-in nenatɨgən rəha netəmim rəha nəhag-əhagən.Nɨpətɨ nəghatən rəha Iesu məmə netəmim rəha nəhag-əhagən kəsotolən natɨmnat itəm Uhgɨn tolkeike məmə otətul aupən e rəhalat nəmegəhən. Nɨkilat təsəht pɨkən nətəlɨgən rəha Uhgɨn.
“Kən iatən kəm itəmat məmə, otasitu wɨr e netəmim e məni rəha nətueintən məmə ilat okotuwa iolɨtəmat mɨn. Kən nian məni rəha nətueintən otɨkə, kən Uhgɨn otos itəmat muwɨn əpəh e nego e neai itəm otətatɨg lilɨn.
10 “Okəmə nəkɨtun məmə suah kit tatehm wɨr nat əkəku kit, kən nəkɨtun məmə in tɨtun nehm wɨrən nat itəm iahgin. Kən okəmə nəkɨtun məmə suah kit tatol nolən itəm təsətuatɨpən e nat əkəku kit, kən nəkɨtun məmə in otol nolən təsətuatɨpən e nat itəm iahgin.Luk 19:17-26 11 ?Kən tol nəhlan, okəmə itəmat nəkəsotehm wɨrən məni rəha nətueintən u, kən pah otegəhan-in itəmat məmə nakotos nat itəm təwɨr pahrien, inəh natɨmnat rəha Uhgɨn? 12 Kən okəmə itəmat nəkəsotehm wɨrən natɨmnat rəha suah kit mɨn, kən nɨkitəmat təsəhtən məmə okos-ipən əh mɨn kəm itəmat rəhatəmat atɨp natɨmnat məto-inu, katəplan məmə onəkəsotehm wɨr mɨnən natɨmnat mɨn əh.
13 “Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən in slef rəha etəm-iasol kəiu. Okəmə in tətalkut məmə otol nəhlan, kən otolkeike kit mol nəwian, kən metəhau kit məsolən nəwian. Okol nəsolən slef rəha Uhgɨn ne məni e nian kitiəh əm.”Mat 6:24
14 Farisi mɨn kotolkeike pɨk məni, kən nian kəmotəto nəghatən mɨn u, kən kəmotalah-əsan e Iesu. 15 Məto in təmən kəm ilat məmə, “Itəmat nəkoatol nolən mɨn itəm koatol netəmim koatən məmə nəkotətuatɨp. Məto Uhgɨn tɨtun nɨkitəmat məmə kotərat. Iatən nəhlan məto-inu nat naka itəm netəmim koatɨləs-ipər məmə in nat keike, məto e nɨganəmtɨ Uhgɨn in nat əpnapɨn əm.”Mat 23:28; Luk 18:9-14
16 Kən in təmatəkəike matən məmə, “Kəmən-iarəp Lou ne nəghatən rəha ien mɨn rəha Uhgɨn mətoarus-pa Jon Baptais, kən uarisɨg lan, katən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən netəmim rafin kotalkut pɨk məmə okotuwɨn motatɨg ahgin.Mat 11:12-13 17 Məto kəsənən məmə wək rəha Lou ne nəsanənən rəhan təmɨkə. Nəghatən rafin rəhan kotatɨg, in asol mɨn mətoarus-pən in əkəku agɨn. Lou otətatɨg taprəkɨs-in neai ne nətueintən.Mat 5:18
18 “Kən tahmen-pən əm nulan: okəmə suah kit tatol tifos mətapəs rəhan pətan, kən matit pətan pɨsɨn kit mɨn mətuatɨg, kən in tategoafəl rəhan pətan matol təfagə rat. Kən okəmə suah kit tatit pətan kit itəm rəhan iərman təmapəs kən ilau mətuatɨg, kən in tatol təfagə rat məto-inu in tətakləh-in pətan rəha suah pɨsɨn kit.”Mat 19:1-12; Mak 10:1-12
Nimaa nəghatən rəha Lasaros ne suah kit rəhan nautə tepət
19 Kən Iesu təmən məmə, “Suah kit rəhan nautə tepət tatuwɨn e napən wɨr mɨn nəguɨ-naris itəm nəmtɨn tiəkɨs, kən nian rafin tatun pɨk nagwənən wɨr mɨn. 20 Kən ian-rat kit, nərgɨn u Lasaros, nɨməgəm təmɨrafin nɨpətɨn. Kən kəmɨləs kan kələhəu əpəh e nafiluə rəha latuənu. 21 In tolkeike pɨk məmə otun nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm təmɨsas e tepɨl rəha etəm-iasol əh. Kən nat kit tərat mɨn, kuri mɨn kotuwa moatəpəh-əpəh nɨməgəm mɨn rəhan.
22 “Kən ian-rat əh təmɨmɨs, kən nagelo mɨn kəmotɨləs motuwɨn əpəh e nɨkalɨ Epraham, ikɨn rəha nɨsiaiiən. Suah un rəhan nautə tepət, in təmɨmɨs mɨn, kən kəmɨtənɨm. 23 Kən in tuwɨn əpəh e nɨgəm asol, kən tatəto nahməən asol, kən nian təmasɨpər, təməplan Epraham əpəh isəu. Kən Lasaros əpəh e nɨkalɨn. 24 Kən təmaun-in əfəməh məmə, ‘!Tata Epraham! Awi, asəkitun io. Ahl-ipən Lasaros məmə oteer əm noanelmɨn e nəhau kən mos muwa mek namək lan məmə otətəp, məto-inu iatəto nahməən asol e nɨgəm ukɨn-u roiu.’
25 “Məto Epraham təmə, ‘Nətɨk, nɨkim təht-tu rəham nəmegəhən aupən. Ik nəmatos natɨmnat wɨr rəham tepət, məto Lasaros təmatəto nahməən tepət e nɨpətɨn. Məto roiu əh, in tatəto təwɨr ikɨn-u, kən ik, natəto nahməən tepət e nɨpətɨm. 26 Kən nat kit mɨn. Ilugɨn-in kitat, noakɨmɨl asol itəm tatoor kitat, ik un, kən itɨmat u. Okəmə itɨmat kit tolkeike məmə otɨmnə mehm ik, məto okol təsɨmnəən. Kən okəmə itəmat kit tolkeike məmə otuwa mehm itɨmat, məto okol təsuwamən.’
27 “Kən etəm rəhan nautə tepət təmən məmə, ‘Tata. Iakatəkəike kəm ik, awi, kəsi. Ahl-ipən Lasaros tuwɨn e nimə rəha tata rəhak, 28 məto-inu piak faif əh-ikɨn. Təwɨr məmə in otuwɨn məghat mem əskasɨk ilat məmə okoatəto ilat məmə okəsotuwamən ukɨn-u itəm iatəto nahməən asol agɨn ikɨn.’
29 “Məto Epraham təmə, ‘Kəp. Nəghatən rəha Moses ne ien mɨn rəha Uhgɨn tətatɨg. Pəs piam mɨn okotəto nəghatən mɨn əh.’
30 “Kən etəm rəhan nautə tepət təmən məmə, ‘Kəp, Tata Epraham. Təsahmenən. Məto okəmə suah kit otəmegəh mɨn e nɨmɨsən otuwɨn məghat kəm ilat, kən nɨpahrienən, ilat okotəuhlin rəhalat nətəlɨgən kən motapəs təfagə rat mɨn rəhalat.’
31 “Kən Epraham təmə, ‘Okəmə kəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Moses ne ien mɨn rəha Uhgɨn, kən in nat əpnapɨn okəmə suah kit təmegəh pap e nɨmɨsən kən muwɨn matəghat kəm ilat, məto okol kəsotən mɨnən nɨpahrienən lan.’ ”

*16:6: Wan tram oel tahmen e tate o fote lita.

16:8: Nɨpətɨ nəghatən rəha Iesu məmə netəmim rəha nəhag-əhagən kəsotolən natɨmnat itəm Uhgɨn tolkeike məmə otətul aupən e rəhalat nəmegəhən. Nɨkilat təsəht pɨkən nətəlɨgən rəha Uhgɨn.

16:10: Luk 19:17-26

16:13: Mat 6:24

16:15: Mat 23:28; Luk 18:9-14

16:16: Mat 11:12-13

16:17: Mat 5:18

16:18: Mat 19:1-12; Mak 10:1-12