11
Iesu ne Jon Baptais
(Luk 7:18-35)
Nian Iesu tɨnol namnun nəgətunən rəhan netəm tuelef, təmiet ikɨn əh muwɨn e taon mɨn e nɨtən Kalili, matəgətun netəmim kən matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm ilat.
E nian əh, Jon Baptais tətatɨg e kalapus, kən in təməto namnusən e wək itəm Iesu tatol. Kən təmahl-ipa rəhan neen netəmim kotuwɨn motətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Ik u etəm kəmatən aupən məmə suah kit otuwa, o itɨmat ekoatəsahgin etəmim kit mɨn məmə otəpanuwa mɨn?”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn motəplan Jon motən-ipən nat naka itəm nəmotuwa motəto kən motəplan: netəm nɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat. Kən netəmim itəm nelkɨlat tərat kɨnotəto təwɨr kən mɨnotaliwək. Kən netəm mɨn u kəmotos nɨmɨsən leprosi, nuwigɨlat tɨnəwɨr. Kən netəm mɨn u matəlgɨlat təmalu, roiu matəlgɨlat tɨnoag, kən netəm mɨn u kəmotɨmɨs, kɨnotəmegəh mɨn. Kən ian-rat mɨn, roiu əh suah kit tɨnatən-iarəp namnusən təwɨr kəm ilat. Aes 35:5-6; 61:1 Etəmim otatɨg e nəwɨrən pahrien okəmə in təsəhlmanən rəhan nahatətəən lak o natɨmnat itəm io ekol.”
Iesu təməghat-in Jon Baptais
Nian netəmim rəha Jon koatɨtəlɨg, kən Iesu tɨnətuoun matəghat-in Jon kəm netəm mɨn u koatəpələh əh-ikɨn, matən məmə, “?Aupən, nəmotuwɨn ikɨn taruən-aruən ikɨn məmə nəkotəplan naka? ?Nəmotuwɨn məmə nəkotəplan suah kit tahmen e nuwig itəm nɨmətag tətahləpɨk-ahləpɨk əpnapɨn əm? Kəp. ?Kən tahro itəmat nəmoatiet, məmə nəkotəplan suah kit itəm tatuwɨn e napən wɨr nəmtɨn tiəkɨs? Kəp. Netəm kotuwɨn e napən wɨr tol nəhlan, nian rafin kotatɨg e nimə rəha kig. ?Kən tahro itəmat nəkoatiet, məmə nəkotəplan ien kit? Əwəh, nɨpahrienən, kən etəmim əh in ilɨs taprəkɨs-in ien. 10 Inu etəm Naoa Rəha Uhgɨn təmatəghat-in nian Uhgɨn təmən məmə,
‘Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəm otos rəhak nəghatən.
In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.’ Mal 3:1; Luk 1:76
11 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, etəmim tɨkə itəm təmaiir e nətueintən in ilɨs taprəkɨs-in Jon Baptais, kən məto etəm ləhau agɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn, in ilɨs taprəkɨs-in Jon.* Ves u tatən məmə wək rəha Jon, in wək itəm tatos nɨsiaiiən. In tatol əpen-əpenə suatɨp rəha Kristo itəm Uhgɨn otahl-ipa, kən in tatən-iarəp məmə Kristo tɨnatuwa. Wək u in wək asol. Kən Jon in etəm-iasol məto-inu in tatos wək əh. Məto nat kit itəm in təwɨr taprəkɨs-in wək rəha Jon, in məmə suah kit tatuwa etəm rəha Uhgɨn nian in tətahatətə e Iesu Kristo. 12 E nian Jon Baptais təmətuoun matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn mətoarus-pa roiu, nərəmərəən rəha Uhgɨn in təskasɨk məmə otol wək matuwɨn. Kən netəmim itəm kotəskasɨk kotalkut pɨk məmə okotuwɨn motatɨg ahgin. 13 Iatən nəhlan məto-inu, aupən agɨn mətoarus-pa nian rəha Jon, nəghatən mɨn rəha Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses, ne nəghatən mɨn rəha ien mɨn rəha Uhgɨn, koatən-iarəp nərəmərəən rəha Uhgɨn. Luk 16:16 14 Kən okəmə nɨkitəmat tagien məmə nakotos nətəlɨgən u, ekən məmə Jon in Elaija itəm in ien kit aupən kəmatən məmə otuwa. Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13 15 Etəm matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kən mɨtun nəghatən mɨn u.
16 “?Netəm mɨn u itəm koatatɨg roiu, ilat kotəhrol nulan? Ilat kotahmen e nɨsualkələh itəm koatəpələh ikɨn katol maket ikɨn moatakuhl motaun-in ilat mɨn neen məmə, 17 ‘Itɨmat emotahl nau kəm itəmat məmə onakoatol danis rəha nagienən lan, məto itəmat nəkəsotolən danis. Kən itɨmat emoatasək eiuə rəha nɨmɨsən, məto nəsotasəkən kitat min itɨmat.’ 18 Iatən nəhlan məto-inu Jon təmuwa, kən matətuakəm mətapəs nagwənən matəfak kəm Uhgɨn, kən məsənɨmən wain. Kən netəmim kotən məmə, ‘Suah əh, narmɨn rat kit tətatɨg lan.’ 19 Məto nian io, Nətɨ Etəmim, emuwa kən mətagwən kən matənɨm wain, kən netəmim kotən məmə, ‘Otəplan-tu, suah əh in etəmim rəha nagwən pɨkən ne etəmim rəha napɨsən, kən motan kələh ilat netəmim rəha nosən məni e takɨs, ne netəmim itəm nol təfagə.’ Məto netəmim itəm koatətəu-pən nɨtunən rəha Uhgɨn koatol wək wɨr mɨn. Kən wək wɨr mɨn əh koatəgətun məmə nɨtunən rəha Uhgɨn in nɨpahrienən.” Mat 9:14
Nahməən asol otuwa
(Luk 10:13-15)
20 Kən Iesu təməghat əskasɨk e netəm e taon mɨn əh itəm in təmol nat pɨspɨs tepət ikɨn e nɨganəmtɨlat. Təməghat nəhlan məto-inu ilat kəsotəuhlinən nətəlɨgən rəhalat o rəhalat nolən rat mɨn. 21 Təmən məmə, “!Itəmat netəm Korasin, kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! !Itəmat netəm Petsaeta, kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! Məto-inu emol pap nat pɨspɨs tepət e taon rəhatəmat! Kən okəmə emol natɨmnat mɨn əh əpəh Taea ne Saeton aupən, okol netəmim əh-ikɨn əh kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən e nolən rat mɨn, kən ilat kəmotuwɨn e natɨmnat rat motuwɨn moatəpələh e nəmtap e nɨgəm motəgətun məmə koatəto tərat agɨn o rəhalat nolən rat mɨn.
22 Məto iatən kəm itəmat məmə e nian əh itəm Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəmim, nalpɨnən rəhatəmat in otəskasɨk, maprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəm Taea ne Saeton aupən ikɨn. Aes 23; Esik 26-28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Sek 9:2-4 23 “?Kən itəmat netəm Kapaneam, nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otɨləs-ipər itəmat e ikɨn rəha nɨsiaiiən əpəh e nego e neai? !Kəp! Məto Uhgɨn otəhlman itəmat nakotuwɨn ləhau agɨn, imə naulɨsən, məto-inu emol nat pɨspɨs tepət e taon rəhatəmat. Kən okəmə emol natɨmnat mɨn əh əpəh Sotom, kən netəm ikɨn kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən, kən okol Uhgɨn təməsərəkɨnən Sotom, kən təmətatɨg əm mətoarus-pa u-roiu. Jen 19:24-28; Aes 14:13-15 24 Məto iatən kəm itəmat məmə e nian əh itəm Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəmim, nalpɨnən rəhatəmat in otəskasɨk, taprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəm Sotom aupən ikɨn.” Mat 10:15; Luk 10:12
Itəmat itəm nɨnotəpou
(Luk 10:21-22)
25 Kən e nian əh, Iesu təməfak matən məmə, “Tata Uhgɨn, ik Iərəmərə rəha natɨmnat rafin ilɨs e neai ne ləhau e nətueintən. Iatənwiwi ik məto-inu nəməhluaig-in nɨpətɨ natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨ netəmim itəm kotenatɨg motɨtun wɨr nat. Kən nəmol-arəp kəm netəmim itəm kotahmen-pən əm e nɨsualkələh məmə okotɨtun wɨr. 1 Kor 1:26-29 26 Əwəh, Tata, inu nat kit itəm nakolkeike.”
27 Kən Iesu təmatəkəike matən kəm ilat məmə, “Rəhak Tata təmos-ipa nɨtunən rafin agɨn kəm io. Kən suah kit tɨkə itəm tɨtun wɨr io u Nətɨ Uhgɨn, məmə io pah ətuatɨp. Məto Tata Uhgɨn əm tɨtun. Kən suah kit tɨkə itəm tɨtun wɨr Uhgɨn, məto io pɨsɨn əm u Nətɨ Uhgɨn, ekɨtun, ne netəmim itəm io emɨtəpun məmə ekol-arəp Tata Uhgɨn kəm ilat. Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2
28 “Otuwa ron io, itəmat itəm nəkotol pɨk wək kən nɨnotəpou o natipa-inən katipa əfɨgəm mɨn, kən ekos-ipɨnə namegən. Nəghatən u ‘natipa-inən katipa əfɨgəm mɨn’ tatəghat-in Lou rəha netəm Isrel itəm kotahmen e nat təfɨgəm məto-inu Lou mɨn u, ilat kotəskasɨk pɨk, kən tiəkɨs o nolən. Jer 31:25 29 Pəs kotalis rəhak katipa, kən pəs iakaupən məgətun itəmat lan. Iatən nəhlan məto-inu io etəm mətɨg, kən rəhak nətəlɨgən in ləhau. Kən onəkotos namegən e rəhatəmat nəmegəhən. 30 Tol nəhlan məto-inu rəhak wək ekos-ipɨnə kəm itəmat in tɨmətɨg, kən rəhak katipa in toigoig.” 1 Jon 5:3

11:5: Aes 35:5-6; 61:1

11:10: Mal 3:1; Luk 1:76

*11:11: Ves u tatən məmə wək rəha Jon, in wək itəm tatos nɨsiaiiən. In tatol əpen-əpenə suatɨp rəha Kristo itəm Uhgɨn otahl-ipa, kən in tatən-iarəp məmə Kristo tɨnatuwa. Wək u in wək asol. Kən Jon in etəm-iasol məto-inu in tatos wək əh. Məto nat kit itəm in təwɨr taprəkɨs-in wək rəha Jon, in məmə suah kit tatuwa etəm rəha Uhgɨn nian in tətahatətə e Iesu Kristo.

11:13: Luk 16:16

11:14: Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13

11:19: Mat 9:14

11:22: Aes 23; Esik 26-28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Sek 9:2-4

11:23: Jen 19:24-28; Aes 14:13-15

11:24: Mat 10:15; Luk 10:12

11:25: 1 Kor 1:26-29

11:27: Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2

11:28: Nəghatən u ‘natipa-inən katipa əfɨgəm mɨn’ tatəghat-in Lou rəha netəm Isrel itəm kotahmen e nat təfɨgəm məto-inu Lou mɨn u, ilat kotəskasɨk pɨk, kən tiəkɨs o nolən.

11:28: Jer 31:25

11:30: 1 Jon 5:3