3
Nikotimas təmuwɨn məplan Iesu
Etəm-iasol kit e noanol rəha Isrel, nərgɨn u, Nikotimas.*Jon 7:50-51; 19:39-42 In Farisi kit. Kən nian kit lapɨn, in təmuwɨn məmə otəghat ilau Iesu. In təmən-ipən məmə, “Iəgətun, itɨmat ekotɨtun məmə ik iəgətun kit itəm Uhgɨn təmahl-ipa ik nakuwa, məto-inu suah kit okol təsolən nəmtətin mɨn un ik nakatol okəmə Uhgɨn təsatɨgən ron.”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim kit təsaiir wiən, okol in təsəplanən nərəmərəən rəha Uhgɨn.”Jon 1:13; 1 Pita 1:23; Jem 1:18
Kən Nikotimas, narmɨn təmiwɨg pɨk, kən mətapəh ron məmə, “?Etəm tɨnol iahgin rəkɨs, otəhrol maiir mətmətɨg mɨn? !In okol təsuwɨn mɨnən e nərpɨ rəhan mama kən maiir-pa mɨn!”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim təsaiir-wiən e nəhau ne Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol təsuwɨnən matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.Esik 36:25-27; Efes 5:26; Taet 3:5 Nɨpətɨtəm tətaiir əm e nɨta rəha etəmim əm, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn əm un in tatol məmə narmɨtəm tətaiir wi mɨn. Təsəwɨrən məmə narməm otiwɨg məto-inu emən-ipɨnə kəm ik məmə, ‘Onəkotəkəike motaiir wi mɨn.’ Tahmen əm e nɨmətag tatɨsɨ-pə ikɨn kit, matelel nat matuwɨn ikɨn kit itəm in tolkeike məmə otuwɨn-pən ikɨn. Natəto əm, məto ik nəkəruru məmə təmɨsɨ-pə hiə, kən matuwə hiə. Kən e suatɨp kitiəh əm, kitat kəsotəplanən Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto koatəplan əm rəhan wək e nəmegəhən rəha etəmim itəm təmaiir wi mɨn.”§Esik 37:9
Kən əmun, Nikotimas tətapəh o Iesu məmə, “?Natɨmnat mɨn un, otəhrol nulan muwa?”
10 Kən Iesu təmə, “Ik iəgətun asol rəha netəm Isrel. ?Təhrol nəkəruru natɨmnat mɨn u?” 11 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, nəghatən mɨn u itəm ekoatən ilat, itɨmat ekotɨtun wɨr, kən natɨmnat itəm ioatən-iarəp, itɨmat enotəplan rəkɨs. Məto itəmat nəsotahatətəən e nəghatən mɨn rəhatɨmat. 12 Io iatən əm natɨmnat mɨn itəm katol e nətueintən əm u, məto itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən. ?Kən okəmə ekən natɨmnat mɨn itəm katol e Nego e Neai, nakotəhrol nulan motahatətə lan? 13 Suah kit təsuwɨnən əpəh ilɨs e Nego e Neai, meiuaiu-pa, mən-iarəp nian kit ne. Məto Nətɨ Etəmim əm, təmɨsɨ-pən iman ikɨn e Nego e Neai, meiuaiu-pa, tɨtun nən-iarəpən.
14 “Aupən, əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, Moses təmɨləs narmɨ sɨnek kit, mətu-pər ilɨs e nɨg əfəməh kit, kən mɨləs-ipər.*Nam 21:4-9; Jon 8:28; 12:32; 12:24 Kən e nolən kitiəh əm, okəike kɨləs-ipər mihin Nətɨ Etəmim, 15 məmə netəm mɨn u itəm okotahatətə lan, ilat okotos nəmegəhən itulɨn. 16 Tol nəhlan, Uhgɨn təmolkeike pɨk netəmim e nətueintən, tol-pən in təmos-ipa Nətɨn Noan Kitiəh Əm, məmə netəm mɨn u itəm koatahatətə lan, ilat okol kəsotɨmɨsən, məto okotos nəmegəhən itulɨn.Esik 18:23,32; 37:9; 1 Tim 2:4; 4:10; 1 Jon 4:9-10 17 Uhgɨn in təməsahl-ipamən Nətɨn tuwa e nətueintən u məmə otən-iarəp nalpɨnən rəha nolən rəha netəmim rəha nətueintən, məto in təmahl-ipa, məmə otuwa mol suatɨp o nosmegəhən netəmim e nətueintən.
18 “Etəmim itəm tətahatətə lan, Uhgɨn okol təsənən nalpɨnən rəhan, məto etəmim itəm təsahatətəən lan, Uhgɨn tɨnən rəkɨs nalpɨnən rəhan, məto-inu in təsahatətəən e Nətɨ Uhgɨn Noan Kitiəh Əm. 19 Uhgɨn tətakil netəmim e nolən u məmə, Nəhag-əhagən tɨnuwa rəkɨs e nətueintən, məto netəmim kəsotolkeikeən Nəhag-əhagən. Ilat kəmoatolkeike Napinəpən ilə, məto-inu nian rafin rəhalat nolən, təsətuatɨpən. 20 Etəmim itəm tatol nolən itəm təsətuatɨpən, in tetəhau Nəhag-əhagən. Kən in təsuwamən e Nəhag-əhagən, məto-inu in tapəs məmə Nəhag-əhagən əh otasiəgəpɨn rəhan nolən mɨn.
21 Məto etəmim itəm tatətəu-pən suatɨp rəha nɨpahrienən in otuwa e Nəhag-əhagən, məmə Nəhag-əhagən əh, in otasiəgəpɨn rəhan nolən kən matəgətun məmə in təmol ilat e nəsanənən əm rəha Uhgɨn.”
Jon Təməghat-in Mɨn Iesu
22 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn e nɨtən Jutia. Təmatɨg nuwəh məsɨn ilat min ikɨn əh, kən matol baptais e netəmim. 23 Məto e nian əh, Jon mɨn, in tatol baptais e netəmim əpəh ikɨn kit iuəhkɨr əm o Salim, nərgɨn u, Aenon, məto-inu, ikɨn əh, nəhau tepət ikɨn. Kən netəmim koatuwɨn ikɨn əh, məmə Jon otol baptais elat. 24 E nian əh, kəməsɨləs-ipənən əh Jon e kalapus.
25 Kən netəmim neen rəha Jon, ilat kəmotərgəhəu ilat etəm Isrel kit, o nolən ətuatɨp itəm etəmim otəkəike maikuas məmə in otaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 26 Kən ilat kəmotuwɨn kehm Jon, motən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun, ik nəkɨtun etəmim kit u aupən itəlau min əpəh entənɨpən-pən ikɨn e nəhau Jotan, kən ik nəmətul-arəp matəghat-in kəm netəmim. Roiu əh, in tɨnatol baptais e netəmim. Kən ilat rafin kɨnoatuwɨn ron.”
27 Kən Jon tən-ipən məmə, “Etəmim təruru nolən nat kitiəh ne, okəmə Uhgɨn əpəh e Nego e Neai təsos-ipənən wək əh kəm in. 28 Itəmat u noatətul-pa ron io. Itəmat nəkotɨtun məmə iatən nulan məmə, ‘Sənəmə io Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.’ Məto Uhgɨn təmahl-ipa io məmə iakaupən muwa, kən Kristo in otəpanuarisɨg. 29 Ekuəh nimaa nəghatən kit kəm itəmat. Etəmim itəm in otol marɨt e pətan kit, pətan əh tatətəu-pən əm in. Kən etəmim u, netəmim koatəsahgin məmə in otuwa e lafet rəha marɨt, kən nɨkilat kotagien lan kən motəto nəwian, ilat kəsotetetən in. Kən io u, ekahmen e in kit itəm tatəsahgin əm matətəlɨg-in o nətoən nəwian, kən io mɨn esetəhakən kəm in o netəmim itəm koatuarisɨg-in, məto nɨkik tagien mərioah ron. 30 Kristo əh, in otəkəike muwa mə in ilɨs taprəkɨs-in io, kənu io ekəike meiuaiu.”
31 Etəmim itəm təmɨsɨ-pən ilɨs e Nego e Neai, in ilɨs taprəkɨs-in netəmim rafin. Etəmim itəm tətan əm e nətueintən, in etəmim əm rəha nətueintən, kən in tɨtun əm nənən natɨmnat mɨn u e nətueintən u. Məto, etəmim itəm tatɨsɨ-pən ilɨs e neai in ilɨs taprəkɨs netəmim rafin. 32 In tatətul-arəp o nən-iarəpən natɨmnat itəm in təməplan kən mɨnəto rəkɨs, məto etəmim kit ne təsahatətəən e rəhan nəghatən. 33 Məto etəmim itəm təmos rəhan nəghatən kən mətahatətə lan, in tatətul-arəp məmə nəghatən itəm Uhgɨn təmən, in nɨpahrienən. 34 Tol nəhlan məto-inu etəmim əh itəm Uhgɨn təmahl-ipa tuwa, in tatən-iarəp əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Kotɨtun məmə in tatən-iarəp əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn məto-inu Uhgɨn təmos-ipən Narmɨn Rəhan tərioah lan, okol kəsolən mak lan kəsehmən namnun. 35 Əwəh, Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk Nətɨn əh, kən in tɨnələhəu-pən rəkɨs natɨmnat rafin e nelmɨn. 36 Etəmim u itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos nəmegəhən itulɨn u, namnun tɨkə. Kən məto, etəm tatəht nəwia Nətɨn u, in okol təsosən nəmegəhən itulɨn u nian kit ne, məto-inu etəmim itəm tol nəhlan, neməha rəha Uhgɨn tatuwɨn ron namnun tɨkə.

*3:1: Jon 7:50-51; 19:39-42

3:3: Jon 1:13; 1 Pita 1:23; Jem 1:18

3:5: Esik 36:25-27; Efes 5:26; Taet 3:5

§3:8: Esik 37:9

*3:14: Nam 21:4-9; Jon 8:28; 12:32; 12:24

3:16: Esik 18:23,32; 37:9; 1 Tim 2:4; 4:10; 1 Jon 4:9-10