7
Iesu təməghat ilat pian mɨn
Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təsolkeikeən məmə otuwɨn latuənu mɨn e Jutia məmə otol rəhan wək əh-ikɨn əh, məto-inun, netəm-iasol rəha netəm Jutia kəmoatəte noa anion kit ron. Kən tɨtəlɨg muwɨn latuənu mɨn e nɨtən Kalili. Məto nian tɨnuəkɨr e nian rəha nolən lafet kit rəha netəm Isrel, nərgɨn un, lafet rəha Nolən Makeen.* lafet rəha Nolən Makeen: Əplan e tiksonari. Kən pia Iesu mɨn kəmotən-ipən kəm in məmə, “Təwɨr məmə nakiet muwɨn əpəh Jutia, mə pəs netəmim mɨn rəham əh-ikɨn əh, ilat kotəplan nat pɨspɨs mɨn rəham itəm natol. Məto-inu etəmim itəm tolkeike məmə netəmim okotɨtun in, okol təsəhluaig-inən rəhan wək mɨn. Okəmə natol natɨmnat mɨn u, uwɨn mol əp ik, kən təwɨr agɨn məmə onəkol pəs netəmim mɨn e nətueintən kotəplan.” Pian agɨn-əh mɨn pap, ilat mɨn kəsotahatətəən lan, kən mol koatən nəhlan. Sam 69:8; Mak 3:21
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian ətuatɨp rəhak təsuwamən əh, Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30 məto itəmat, nian mɨn rafin əm tətuatɨp otəmat. Netəmim rəha nətueintən u, ilat okol kəsotetəhauən itəmat, məto io, ilat kotetəhau io,§ Jon 15:18-21 məto-inun io iatən-iarəp məmə rəhalat nolən təsətuatɨpən.* Jon 3:19-20 Itəmat onəkotuwɨn e lafet, məto io okol esuwɨn paupənən e lafet əh məto-inun, nian ətuatɨp rəhak təsuwamən əh.” Jon 7:6 In təmatən nəghatən u, kən mətatɨg əpəh Kalili.
Iesu təmuwɨn mɨn e lafet rəha Nolən Makeen
10 Kən pia Iesu mɨn kəmotaupən motuwɨn e lafet əh, uarisɨg un, Iesu təmuwɨn mɨn. Məto nian təmuwɨn, in təmətan anion əm o netəmim məmə okəsotehmən. 11 Kən e lafet əh, netəm-iasol rəha netəm Jerusalem, koategəs-in in moatətapəh-in əpnapɨn əm o netəmim məmə, “?Suah əpəh in hiə?”
12 Kən ikɨn əh, nɨmanin netəmim kəmotasiwɨn-asiwɨn in. Ilat neen kotəmə, “In etəm wɨr kit,” məto neen kotəmə, “Kəpə, in tateiuə-in əm netəmim əpəh.” 13 Məto ilat koatəgin rəhalat netəm-iasol mɨn, Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19 kən kit təməsən-iarəpən Iesu əpəh e nɨki netəmim məmə netəmim okotəto.
14 Lafet əh, kəmol o wik apiəpiə kit, kən ilugɨn e lafet u, Iesu in təmuwɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, matəgətun netəmim. 15 Kən netəm-iasol rəha netəm Isrel, narmɨlat təmiwɨg pɨk, kən kotəmə, “?Suah u təmahrol mɨtun natɨmnat mɨn u e Naoa Rəha Uhgɨn? Rəhatat kit etəm-iasol təsəgətunən lan, ne.” 16 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nəghatən mɨn u itəm iatəgətun netəmim lan, sənəmə rəhak əm. Ilat kotɨsɨ-pən e Tata Uhgɨn itəm təmahl-ipa io ekuwa.
17 “Kən okəmə suah kit rəhan nətəlɨgən təskasɨk məmə otol natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn tolkeike, kən in otɨtun məmə nəghatən mɨn u rəhak, ilat koatɨsɨ-pən o Uhgɨn, sənəmə rəhak atɨp əm. 18 Etəmim itəm tatəghat-in atɨp əm rəhan nepətən, in tətalkut atɨp əm ron, məmə otiuw rəkɨs netəmim, kən kotos-ipər nərgɨn ron.§ Jon 5:41; 8:50,54 Məto etəmim itəm tolkeike məmə netəmim okotɨləs-ipər nərgɨ etəm təmahl-ipən in tuwa, in etəmim rəha nənən nɨpahrienən, in sənəmə etəm tateiuə. 19 Moses təmos-ipɨnə Lou kəm itəmat, məto itəmat kitiəh ne təsol-wɨrən Lou əh ne. ?Itəmat nakotəmə onəkotohamnu io o naka?”* Netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel, kəmoategəs-in suatɨp o nohamnuən Iesu e Jon 5:18 ne 7:25. E Lou rəha Moses, Uhgɨn tatən-iəhau nohamnuən itəm (Eks 20:13).
20 Kən nɨmanin netəmim kotəmə, “!Nəman! !Narmɨn rat kit un tətatɨg lam! ?Pah təmə otoh ik ne?”
21 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io emol wək kitiəh əm, Jon 7:23; Jon 5:2-9 kən itəmat rafin, narmɨtəmat tatiwɨg ron. 22 Məto itəmat mɨn nəkotol wək e Sapat, noatəhg-ipən nɨsualkələh e nian əh, moatətəu-pən Lou rəha Moses. Lev 12:3 (Nɨpahrienən, sənəmə Moses ətuatɨp in təmətuoun nolən əh, məto tɨpɨtəmat mɨn ilat kəmotətuoun.)§ Jen 17:9-14; 21:4 23 Məto nian rafin, itəmat noatəhg-ipən nɨsualkələh e nian rəha Sapat moatol məmə onasotətgəhlən Lou rəha Moses.* Netəm Isrel, nətəlɨgən rəhalat tol nəhlan. Okəmə lou kəiu, kən kioal pɨsɨn elau mɨn, okəmə natol kit matətgəhl kit, kən onakəkəike mɨtun məmə lou naka un in iahgin. Nat əpnapɨn məmə kəsegəhan-inən nolən wək e nian rəha Sapat, məto netəm Isrel ilat kɨnotən rəkɨs məmə nəhg-ipənən itəm, in iahgin e lou rəha Sapat. Tol nəhlan, okəmə okəhg-ipən suakəku kit e nian rəha Sapat, kən okəkəike kəhg-ipən e nian əh, kən sənəmə nolən rat. Iesu tatən məmə onasəkitunən itəm, in mɨn un in nətəu-pənən lou kit itəm in iahgin mɨn e lou rəha Sapat. ?Kən təhrol neməha tatol itəmat məto-inu io emol-wɨr agɨn nɨpətɨ etəmim e nian rəha Sapat? Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6 24 Otapəs nakilən nolən rəhak u itəm nəmotəplan əm e nɨganəmtɨtəmat, məto itəmat onəkotəkəike motakil rəhak nolən e nətəlɨgən itəm tətuatɨp.” Aes 11:1-3; Jon 8:15
Netəmim kəmoatəghat-in
Kristo
25 Kən e nian əh, netəm Jerusalem neen kotəmə, “?Təhrol əh? ?Suah u inu, netəm-iasol kotəmə okotohamnu?§ Jon 7:1 26 Məto otəplan-tu. In tɨnatəgətun-arəp əm netəmim əpəh e nɨganəmtɨ netəmim məto suah kit təsəhaiən in ron. ?Təhrol okəm-naka netəm-iasol mɨn kɨnotɨtun rəkɨs məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa? 27 Məto kitat kotɨtun ikɨn suah u təmɨsɨ-pən ikɨn. Məto nian Kristo in otuwa, okol suah kit təsɨtunən ikɨn in tatɨsɨ-pən ikɨn.”* Netəmim kotɨtun məmə Iesu tɨnepət əpəh e Nasaret, kən in rəhan u mama ne tata u Josep ne Meri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42; 18:5). Netəm Isrel neen ilat kotɨtun məmə Kristo in otɨsɨ-pən əpəh taon Petlehem (Maeka 5:2; Mat 2:4-6), məto neen, nɨkilat təht məmə in otuwa əm, netəmim ilat okotəruru ikɨn in təmɨsɨ-pən ikɨn.
28 Kən e nian əh, Iesu in tatəgətun netəmim e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən in təmagət əfəməh matən-iarəp məmə, “Nɨkitəmat təht məmə nəkotɨtun io, kən motɨtun mɨn ikɨn emɨsɨ-pən ikɨn, məto itəmat nəkotəruru. Io, eməsuwamən e nətəlɨgən əm rəhak. Uhgɨn təmahl-ipa io ekuwa. Kən Uhgɨn, in nɨpahrienən. Itəmat nəkotəruru in, 29 məto io ekɨtun, Mat 11:27 məto-inu io emɨsɨ-pən lan. Kən in təmahl-ipa io ekuwa.”
30 O nat u, ilat kəmotolkeike məmə mopael mɨn okotaskəlɨm Iesu, məto kit təməsea-pənən mek, məto-inun təsolən əh nian rəhan. Mat 26:18 31 Məto e nɨmanin netəmim ikɨn əh, ilat tepət kəmotahatətə lan, kən motəmə, “Okəmə Kristo tuwa, kən in okol təsolən nəmtətin tepət taprəkɨs-in itəm suah u Iesu tatol.”§ Jon 2:23; 4:48
Mopael mɨn rəha Nimə Rəha Uhgɨn kəmotuwa məmə okotaskəlɨm Iesu
32 Kən nian Farisi mɨn kəmotəto nɨmanin netəmim kotasiwɨn-asiwɨn e Iesu nulan, ilat ne pris asol mɨn kəmotahl-ipən mopael mɨn itəm kotətul o Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotaskəlɨm Iesu.* Jon 7:45-48 33 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io ekətatɨg nian təkuəkɨr əm kitat min itəmat, kən uarisɨg, ekɨtəlɨg-pən mɨn o etəm təmahl-ipa io. 34 E nian u, itəmat onəpanotegəs-in io, məto okol nəsotehmən io; məto-inu ikɨn əh, itəm oekuwɨn ikɨn, okol itəmat nəsotuwamən ikɨn.”
35 Kən netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kɨnotətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “?In otuwɨn hiə əh məmə kitat okəsotəplanən in? ?Otuwɨn o noanol mɨn neen rəha netəm Isrel itəm kotatɨg e nəptən pɨsɨn pɨsɨn mɨn ilat netəm Kris, məmə otəgətun netəm Kris? 36 In tatən məmə e nian əh, kitat okotegəs-in in, məto kəsotehmən in, məto-inun ikɨn əh in tatuwɨn ikɨn, okol kitat kəsotuwɨnən ikɨn. ?Nəghatən u, nɨpətɨn tatən naka?”
Nəhau itəm tatos-ipa nəmegəhən pahrien
37 Namnun nian rəha lafet əh, in iahgin taprəkɨs-in nian mɨn neen rəha lafet. Kən e nian əh, Iesu təmətul əpəh e nɨganəmtɨ netəmim magət əfəməh məmə, “!Etəmim itəm tatoaoa, pəs in otuwa ron io, mənim! “Noaoaən” in nimaa nəghatən itəm tatəpsen-pən məmə kitat kotəkəike motos Uhgɨn tahmen e etəmim itəm tatoaoa təike mənɨm nəhau. “!Otuwa ron io, mənɨm!” in nimaa nəghatən itəm tatən məmə, “Ahatətə lak.” Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Nol Əpən 22:17 38 Etəmim itəm tətahatətə lak, in tahmen e nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn u tatən nulan məmə, ‘Nəhau itəm tatos-ipən nəmegəhən pahrien, in otɨsɨ-pən e nɨkin, tahmen e nəmtɨ nəhau itəm tɨtapuəl-apuəl matər mətaiu e nɨkin.’ ”§ Jer 2:13; Aes 44:3; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Nol Əpən 7:17 39 Iesu təmən nəghatən u, matəghat-in Narmɨn Rəha Uhgɨn u uarisɨg in otəpanos-ipən kəm netəm mɨn u itəm kotahatətə lan.* Jon 1:33; Wək 2:17,33 Məto e nian əh, Narmɨn Rəha Uhgɨn, təsuwamən əh e netəmim, məto-inu kəsɨləs-ipərən əh Iesu. E naoa rəha Jon, nɨpətɨn rəha nɨləs-ipərən rəha Iesu, in nat kəiu. Kit u məmə, kəmɨləs-ipər Iesu e nɨg kəluau. Kən nat kit mɨn, katɨləs-ipər Iesu məto-inu təmɨmɨs, məmegəh mɨn e nɨmɨsən, muwɨn matɨg ilau Tata Uhgɨn əpəh e nego e neai. Kən ikɨn əh təmos nepətən əhag-əhag ətuatɨp rəhan. Jon 12:23; 13:31,32
Netəmim kəmotoor ilat mɨn o Iesu
40 Nian netəmim əh-ikɨn kəmotəto nəghatən u, kən neen kotəmə, “Suah u, in ien rəha Uhgɨn u, aupən kəmatəghat-in.”
41 Məto neen mɨn ilat kotəmə, “Suah u, in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.”
Məto in pɨsɨn mɨn neen kotən məmə, “?Nɨkitəmat təht məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa tɨtun nɨsɨ-pənən e netəm Kalili?§ Jon 1:46 42 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa otəkəike masɨpən e noanol rəha Tefɨt, e taon u Petlehem, imə Tefɨt aupən.”* 2 Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23; Luk 2:4-7 43 Tol nəhlan, kən nɨmanin netəmim mɨn u, kəmotoor ilat mɨn o Iesu. 44 Kən neen kotəmə okotaskəlɨm in, məto etəmim kit təməsea-pənən mek.
Netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kəməsotahatətəən e Iesu
45 Kən mopael mɨn kəmotɨtəlɨg motuwɨn o pris asol mɨn ne Farisi mɨn, kən netəm-iasol mɨn əh kəmotətapəh olat məmə, “?Təhrol nəsotɨləsən Iesu motuwa?”
46 Kən mopael mɨn un kotən-ipən kəm ilat məmə, “!Eməsotɨləsən məto-inun suah kit təsəghatən tahmen e suah əh!”
47 Kən Farisi mɨn kəmotən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro? ?In tɨneiuə-in mɨn itəmat? 48 ?Nəmotəplan rəkɨs rəhatat kit etəm-iasol o Farisi kit təmatahatətə lan? 49 Məto netəm əpnapɨn mɨn, ilat kotəruru agɨn Lou rəha Moses, tol nəhlan, Uhgɨn otərəkɨn ilat.”
50 Kən Nikotimas u in Farisi kit, in əh-ikɨn ilat min. Suah u inu aupən təmuwɨn matəghat kəm Iesu. Jon 3:1 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, 51 “?Təhrol? ?Tətuatɨp e Lou rəhatat məmə kitat okotən-iarəp nalpɨnən rəha etəmim itəm kitat kəsotaupənən motɨtun wɨr, kənu, məsotehm ətuatɨpən nat naka itəm in tatol?”
52 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol? ?Ik mɨn un ik etəm Kalili? Uwɨn-tu mafin mɨn Naoa Rəha Uhgɨn. Ik onəkəplan məmə ien kit okol təsɨsɨ-pənən Kalili.”
 
[E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən u Jon 7:53—8:11 tɨkə.]
53 Kən netəmim kɨnotɨtəlɨg-pən mɨn motuwɨn latuənu mɨn.

*7:2: lafet rəha Nolən Makeen: Əplan e tiksonari.

7:5: Sam 69:8; Mak 3:21

7:6: Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30

§7:7: Jon 15:18-21

*7:7: Jon 3:19-20

7:8: Jon 7:6

7:13: Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19

§7:18: Jon 5:41; 8:50,54

*7:19: Netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel, kəmoategəs-in suatɨp o nohamnuən Iesu e Jon 5:18 ne 7:25. E Lou rəha Moses, Uhgɨn tatən-iəhau nohamnuən itəm (Eks 20:13).

7:21: Jon 7:23; Jon 5:2-9

7:22: Lev 12:3

§7:22: Jen 17:9-14; 21:4

*7:23: Netəm Isrel, nətəlɨgən rəhalat tol nəhlan. Okəmə lou kəiu, kən kioal pɨsɨn elau mɨn, okəmə natol kit matətgəhl kit, kən onakəkəike mɨtun məmə lou naka un in iahgin. Nat əpnapɨn məmə kəsegəhan-inən nolən wək e nian rəha Sapat, məto netəm Isrel ilat kɨnotən rəkɨs məmə nəhg-ipənən itəm, in iahgin e lou rəha Sapat. Tol nəhlan, okəmə okəhg-ipən suakəku kit e nian rəha Sapat, kən okəkəike kəhg-ipən e nian əh, kən sənəmə nolən rat. Iesu tatən məmə onasəkitunən itəm, in mɨn un in nətəu-pənən lou kit itəm in iahgin mɨn e lou rəha Sapat.

7:23: Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6

7:24: Aes 11:1-3; Jon 8:15

§7:25: Jon 7:1

*7:27: Netəmim kotɨtun məmə Iesu tɨnepət əpəh e Nasaret, kən in rəhan u mama ne tata u Josep ne Meri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42; 18:5). Netəm Isrel neen ilat kotɨtun məmə Kristo in otɨsɨ-pən əpəh taon Petlehem (Maeka 5:2; Mat 2:4-6), məto neen, nɨkilat təht məmə in otuwa əm, netəmim ilat okotəruru ikɨn in təmɨsɨ-pən ikɨn.

7:29: Mat 11:27

7:30: Mat 26:18

§7:31: Jon 2:23; 4:48

*7:32: Jon 7:45-48

7:37: “Noaoaən” in nimaa nəghatən itəm tatəpsen-pən məmə kitat kotəkəike motos Uhgɨn tahmen e etəmim itəm tatoaoa təike mənɨm nəhau. “!Otuwa ron io, mənɨm!” in nimaa nəghatən itəm tatən məmə, “Ahatətə lak.”

7:37: Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Nol Əpən 22:17

§7:38: Jer 2:13; Aes 44:3; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Nol Əpən 7:17

*7:39: Jon 1:33; Wək 2:17,33

7:39: E naoa rəha Jon, nɨpətɨn rəha nɨləs-ipərən rəha Iesu, in nat kəiu. Kit u məmə, kəmɨləs-ipər Iesu e nɨg kəluau. Kən nat kit mɨn, katɨləs-ipər Iesu məto-inu təmɨmɨs, məmegəh mɨn e nɨmɨsən, muwɨn matɨg ilau Tata Uhgɨn əpəh e nego e neai. Kən ikɨn əh təmos nepətən əhag-əhag ətuatɨp rəhan.

7:39: Jon 12:23; 13:31,32

§7:41: Jon 1:46

*7:42: 2 Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23; Luk 2:4-7

7:50: Jon 3:1