8
Məto Iesu təmuwɨn əpəh e nɨtot u, nərgɨn un, Nɨtot Rəha Nɨg U Olif.
Pətan itəm təmapɨl ilau iərman pɨsɨn u sənəmə rəhan iərman
Kəmən lawɨgin, laulaugɨn agɨn-əh, kən Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən netəmim tepət kəmotuwa, motuəfɨmɨn ilat mɨn ron, kən Iesu təməpələh mɨnətuoun matəgətun ilat. Kən nəgətun mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn kəmotɨləs pətan kit motuwa ron. Kən motol in tətul aupən e nɨganəmtɨlat. Pətan un, netəmim kəmotəplan məmə in tətapɨl ilau iərman kit sənəmə rəhan ətuatɨp iərman. Kən ilat kəmotən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, pətan u netəmim kəmotəhtɨmɨs in məmə in tətapɨl ilau iərman kit u, məto sənəmə rəhan iərman ətuatɨp. E Lou rəhatat, Moses təmələhəu nəghatən kit tatən məmə, pətan tol nulan, kitat kotəkəike motaht e kəpiel apɨn motahtɨmnu.* E Lou rəha Moses pətan ne iərman ilau kərən okəkəike kahtɨmnu ilau (Lev 20:10;
Dut 22:22-24).
?Məto ik, rəham nətəlɨgən təhrol?” Ilat kəmotətapəh nəhlan, məmə okotol noa eko-eko, pəs ilat motəplan-pən nolən rat neen lan, kən ilat kotɨtun nakilən nolən rəhan ron. Məto Iesu təpnapɨn əm, moeg-oeg matəte nat e nɨsɨp e noanelmɨn.
Ilat kəmoatətapəh-in nəghatən u kəm in, moatuwɨn moatuwɨn, kən in tətul, kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə itəmat kit u ikɨn-u, in təsolən nolən rat nian kit ne, pəs in otaupən maht pətan u.” Dut 17:7; Rom 2:1,22 Kən in təmoeg-oeg mɨn, matəte nat e nɨsɨp e noanelmɨn. Kən nian ilat kəmotəto nəghatən rəhan, kɨnotan kitiəh kitiəh, moatagɨm. Naguɨhl-aguɨhl mɨn kotaupən moatiet kitiəh kitiəh, motapəs əm Iesu ne pətan un.
10 Kən Iesu təməg-ətuatɨp mɨn mən-ipən kəm pətan un məmə, “?Pətan, netəm mɨn u kəmotahruwɨn? ?Kit təsuwamən məmə otən-iarəp rəham nalpɨnən?”
11 Kən pətan un təmən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, ilat kotɨkə.”
Kən Iesu tən-ipən məmə, “Io mɨn, okol esən-iarəpən rəham nalpɨnən. Məto atuwɨn, mol namnun e nolən rat mɨn.” Jon 3:17; 5:14
Iesu in nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən
12 Kən Iesu təmatəghat mɨn kəm ilat, matən məmə, “Io u, io Nəhag-əhagən rəha netəmim u e nətueintən.§ Esik 1:26-28; Jon 1:4-5; Hip 1:3 Etəmim itəm tatətəu-pa io, okol in təsaliwəkən e napinəpən nian kit ne, məto in otos nəhag-əhagən e nəmegəhən rəhan.”* Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Mat 5:14; Nol Əpən 21:23-24
13 Kən Farisi mɨn kəmotən-ipən kəm in motəmə, “!Ik nəkatən-iarəp ik nulan, məto suah kit təsolən rəham nəfɨgəmən, kən tol nəhlan, rəham nəghatən okol təsətulən!” Jon 5:31
14 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Əwəh, nɨpahrienən məmə io atɨp əm iatən-iarəp io. Məto rəhak nəghatən in tatətul əh, məto-inun, io ekɨtun ikɨn iatɨsɨ-pən ikɨn, kən mɨtun mɨn ikɨn iatuwɨn mɨn ikɨn, Jon 13:3; 16:28 məto itəmat nəkotəruru ikɨn iatuwɨn ikɨn, kən motəruru ikɨn iatɨsɨ-pən ikɨn. 15 Itəmat u, nakotakil nolən rəha etəmim e nətəlɨgən rəha etəmim əm. Məto io esakilən nolən rəha etəmim nəhlan. 16 Məto okəmə io, iakakil nolən rəha netəmim, oekol e nolən itəm tətuatɨp, məto-inu sənəmə ekakil e nətəlɨgən əm rəhak, məto itɨmlau Tata Uhgɨn itəm təmahl-ipa io, rəhatɨmlau nakilən in kitiəh əm. 17 E Lou rəhatəmat, kəməte məmə, okəmə etəmim kəiu, kətioal nəfɨgəmən o nəghatən kit, kən nəghatən u, in otatətul.§ Dut 19:15 18 Kən roiu əh, io iatən-iarəp io, məto rəhak Tata itəm in təmahl-ipa io iakuwa, in mɨn tatol nəfɨgəmən ron io.”* Mak 1:10-11; Jon 1:33-34
19 Kən tol nəhlan, ilat kɨnotətapəh ron məmə, “?Məto rəham Tata in hiə?”
Kən in təmə, “Itəmat nəkotəruru io, kən itəmat nəkotəruru mɨn rəhak Tata. Okəmə itəmat nəkotɨtun io un, kən nəkotɨtun mɨn rəhak Tata.” 1 Jon 2:23
20 Iesu təmən nəghatən u, nian in təməgətun netəmim əpəh e ikɨn kit itəm katələhəu-pən məni ikɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Məto suah kit təməsuwɨnən maskəlɨm in, məto-inun təsolən əh nian rəhan.
Iesu təmɨsɨ-pən ilɨs
21 Kən Iesu təmatən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Io ekagɨm tənin itəmat, kən itəmat onakoategəs-in io. Məto itəmat onəkotɨmɨs, kən təfagə rat u rəhatəmat Nian Iesu tatən “təfagə rat u,” okəm-naka in tatəghat-in təfagə rat itəm kəsotahatətəən lan (Jon 9:41). otatɨg əh etəmat. Ikɨn əh iakatuwɨn ikɨn, okol itəmat nəsotuwamən ikɨn.”
22 Kən netəm Isrel, ilat kotəmə, “?Nəghatən əh Iesu tatən məmə, ikɨn əh in tatuwɨn ikɨn, okol kitat kəsotuwɨnən ikɨn, nɨpətɨn tatən naka? ?Okəm-naka in otohamnu atɨp in, o?”
23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Imatəmat u ikɨn-u, məto io, io imak əh ilɨs ikɨn əh, kən emɨsɨ-pən ikɨn, meiuaiu-pa. Itəmat netəmim rəha nətueintən u. Məto io, sənəmə etəm rəha nətueintən u.§ Jon 3:31 24 Tol nəhlan, iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, itəmat onəpanotɨmɨs e nolən rat mɨn rəhatəmat, məto-inu okəmə itəmat nəsotahatətəən lak məmə Io u inu,* “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. kən itəmat onəkotɨmɨs, kən nolən rat mɨn rəhatəmat okotatɨg agɨn-əh etəmat.” Roiu Iesu in təsəghat-in əmən nolən rat asol itəm kəsotahatətəən lan, məto tatəghat-in nolən rat mɨn rafin agɨn-əh itəm netəmim əh kəmotol.
25 Kən ilat kəmotətapəh ron motəmə, “!Ei! ?Ik pah un?”
Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io ekahmen əm məmə inun ematən kəm itəmat aupən, mətoarus-pa u-roiu. 26 Natɨmnat tepət itəm ekɨtun nənən etəmat, kən mɨtun nakilən nolən mɨn rəhatəmat ron, məto etəmim itəm təmahl-ipa io, rəhan nəghatən in nɨpahrienən əm. Io iatən-iarəp əm natɨmnat mɨn itəm eməto ron, məmə netəmim rəha nətueintən ilat okotəto.”
27 Məto ilat kəsotɨtunən məmə Iesu in tatəghat-in Tata Uhgɨn. 28 Tol nəhlan, in tən-ipən kəm ilat məmə, “Nian nəmotɨləs-ipər rəkɨs Netɨ Etəmim un, Jon 3:14; 12:32-33 nəpanotɨtun məmə Io u inu.§ “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. Kən onəpanotɨtun mɨn məmə esol atɨpən nat kit e rəhak əm nətəlɨgən. Iatən əm natɨmnat itəm Tata Uhgɨn təməgətun io lan.* Jon 14:24 29 Etəm təmahl-ipa io ekuwa, in tətatɨg itɨmlau min. In təsapəsən io ekan pɨsɨn, Jon 16:32 məto-inu, nian rafin, iatol natɨmnat mɨn itəm nɨkin tagien ron.” Jon 4:34; 5:30; 6:38
30 Nian Iesu təmatən nəghatən mɨn əh, netəmim tepət kəmotən nɨpahrienən lan.
Noanol rəha Epraham
31 Kən Iesu təmən-ipən kəm netəm Isrel mɨn itəm kəmotən nɨpahrienən lan məmə, “Okəmə nakotaskəlɨm əskasɨk nəghatən mɨn u rəhak, itəm iatən-ipɨnə kəm itəmat, itəmat ətuatɨp un, rəhak netəmim mɨn.§ 2 Jon 1:9 32 Kən itəmat onəkotɨtun nɨpahrienən, kən nɨpahrienən u, otɨkɨs itəmat məmə nakəsotuwa-mɨnən kol slef.”* Rom 8:2; 2 Korin 3:17; Kal 5:1
33 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u noanol mɨn rəha Epraham, Luk 3:8 itɨmat u esotol agɨn-əhən slef slef: Əplan e tiksonari. mɨn rəha suah kit. ?Təhrol nəmən nəghatən u məmə, ‘Nɨpahrienən otɨkɨs itəmat, nakotapiə.’?”
34 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat, netəmim itəm koatol nolən rat, kən nolən rat u, in tatərəmərə elat, kən mətaskəlɨm ilat matol ilat koatuwa rəhan slef mɨn.§ Rom 6:12-23; 1 Jon 3:8-9 35 Kən slef, rəhan etəm-iasol təsegəhan-inən məmə otatɨg e nimə rəhan.* Kal 4:30 Məto iərəmerə tategəhan-in məmə nətɨn otətatɨg e nimə rəhan nian rafin matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. 36 !Tol nəhlan, okəmə Nətɨ Uhgɨn tatɨkɨs itəmat, kən tatɨkɨs agɨn pahrien itəmat, kən itəmat nakəsotuwa-mɨnən kol slef! 37 Ekɨtun məmə itəmat noanol mɨn rəha Epraham, məto noategəs-in suatɨp məmə onəkotohamnu io, məto-inu nəsotolkeikeən məmə onəkotətəlɨg-in rəhak nəghatən. Jer 9:25-26; 1 Jon 3:10 38 Io iatən natɨmnat mɨn un, itəm eməplan rəhak Tata təmol. Məto itəmat noatol natɨmnat mɨn u itəm rəhatəmat əm tata təmən kəm itəmat.” 39 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Məto tata rəhatɨmat, in Epraham.”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə itəmat noanol ətuatɨp mɨn rəha Epraham, kən itəmat onəkotos rəhan nolən mɨn, tahmen lan təmatol aupən. Məto itəmat sənəmə noanol ətuatɨp rəhan. Rom 2:28-29; 9:7-9 40 Io iatən-iarəp nəghatən pahrien kəm itəmat itəm iakatəto o Uhgɨn, məto itəmat nakotən məmə onəkotohamnu io. ?Nɨkitəmat təht məmə nolən rəha Epraham tol nəhlan? 41 Itəmat nakotətəu-pən əm nolən rəha tata rəhatəmat əm.”
Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u sənəmə nɨsualkələh lapɨn. Uhgɨn əm in Tata rəhatɨmat.”
Nenətɨ Setan
42 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə Uhgɨn pahrien in Tata rəhatəmat, kən itəmat onəkotolkeike io, məto-inu io emɨsɨ-pən lan, muwa ikɨn-u.§ 1 Jon 5:1 Məto in sənəmə rəhatəmat Tata. Io esuwamən ikɨn-u e rəhak atɨp əm nətəlɨgən, emuwa məto-inu in təmahl-ipa io. 43 ?Məto təhrol nakəsotɨtunən nɨpətɨ nəghatən rəhak? !Məto-inun nəsotolkeike agɨn-əhən məmə onəkotəto rəhak nəghatən! 44 Itəmat, rəhatəmat nolən tahmen əm e nolən rəha tata rəhatəmat, Setan. Kən nian rafin itəmat nakotolkeike nolən noan.* 1 Jon 3:8 Nolən rəhan itəm təmatol e nətuounən, E naoa rəha Jen 3:4, kotəplan məmə Setan təmaupən meiuə e nətuounən. In təmən-ipən kəm If, məmə, “Ik onəkol nəsɨmɨs agɨn-əhən.” Məto Setan təmatəghat nəhlan, məuhlin nəghatən itəm Uhgɨn təmən e Jen 2:17. tatol əh, in etəmim rəha nohamnuən itəm. In tatetəhau nɨpahrienən, məto-inu nɨpahrienən tɨkə lan. Nian in tateiuə, in tatol əm rəhan nolən, məto-inu in etəmim rəha neiuəən, kən in tata rəha neiuə mɨn. 45 Məto io iatən nɨpahrienən əm kəm itəmat, kən tol nəhlan, itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən. 46 ?Təhrol? ?Itəmat kit u ikɨn-u tɨtun nəgətunən məmə io emol nolən rat kit? ?Okəmə io ekatən əm nəghatən pahrien mɨn, kən təhrol itəmat nəsotahatətəən lak? 47 Etəmim rəha Uhgɨn, in tatətəlɨg-in nəghatən rəha Uhgɨn, məto itəmat sənəmə netəmim rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, nəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Uhgɨn.”
Iesu ne Epraham
48 Kən netəm Isrel kəmotəhai Iesu motəmə, “!Nəman! !Itɨmat enotəplan ətuatɨp ik! Ik etəm Sameria kit. !Ik, narmɨn rat kit tətatɨg lam!”
49 Məto Iesu təmə, “Narmɨn rat tɨkə lak, məto io iatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən məto itəmat, nakotərəkɨn nərgək. 50 Io esalkutən o rəhak nərɨg asol, məto suah kit in tətalkut ron io. Kən in otəpanakil netəmim rafin. 51 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, etəmim itəm tatol nəwiak, okol in təsɨmɨsən nian kit ne.” Jon 11:26
52 Kən netəm mɨn un kotən-ipən kəm in məmə, “!Roiu enotɨtun məmə narmɨn rat kit tətatɨg lam! Epraham təmɨmɨs, kən ien mɨn kəmotɨmɨs mɨn, məto ik nakatən məmə, etəmim itəm tatol nəwiam, in okol təsɨmɨsən nian kit. ?Nəghatən naka u? 53 ?Ik nakaprəkɨs-in Epraham u tɨpɨtɨmat tɨnəmɨmɨs rəkɨs? ?Kən ne ien mɨn u kəmotɨmɨs? ?Ik nakəmə ik etəmim naka?”§ Jon 4:12
54 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə io əm iatɨləs-ipər atɨp io, kən rəhak nɨsiaiiən in nat əpnapɨn əm. Məto rəhak Tata u itəmat nakoatən məmə in Uhgɨn rəhatəmat, inun in tatɨləs-ipər io matos-ipən nɨsiaiiən kəm io. 55 Itəmat nəkotəruru in, məto io ekɨtun. Okəmə ekən məmə ekəruru in, kən in otol io məmə io etəmim rəha neiuəən, tahmen əm etəmat. Məto io ekɨtun in, kən io matol nəwian. 56 Tɨpɨtəmat u Epraham, nɨkin təmagien pɨk məmə in otəpanəplan nian rəhak otuwa. Kən nian in təmɨtun məmə rəhak nian otəkəike muwa, kən nɨkin təmagien təmagien.”
57 Kən netəm mɨn u kəmotəhai motəmə, “!Nəman! !Ik nəsosən əh nup fifti ne! ?Nəmahrol məplan Epraham?”* Epraham təmɨmɨs mɨnos rəkɨs nup tu-taosan, uarisɨg Iesu təpanaiir-pa.
58 Kən Iesu təmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, nian Epraham təməsaiirən əh, məto Io Etatɨg.” Nian Iesu təmən mɨn məmə, “Io Etatɨg,” tatos nərgɨ Uhgɨn (Eks 3:14). Tol nəhlan, tahmen-pən əm məmə in təmən məmə in Uhgɨn ətuatɨp. Jon 1:1; 17:5; 17:24
59 Kən əmun, ilat kəmotəmɨk kəpiel apɨn, motəmə okotaht Iesu lan;§ Lev 24:16 məto Iesu təməhluaig, kən miet e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨnatuwɨn.

*8:5: E Lou rəha Moses pətan ne iərman ilau kərən okəkəike kahtɨmnu ilau (Lev 20:10; Dut 22:22-24).

8:7: Dut 17:7; Rom 2:1,22

8:11: Jon 3:17; 5:14

§8:12: Esik 1:26-28; Jon 1:4-5; Hip 1:3

*8:12: Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Mat 5:14; Nol Əpən 21:23-24

8:13: Jon 5:31

8:14: Jon 13:3; 16:28

§8:17: Dut 19:15

*8:18: Mak 1:10-11; Jon 1:33-34

8:19: 1 Jon 2:23

8:21: Nian Iesu tatən “təfagə rat u,” okəm-naka in tatəghat-in təfagə rat itəm kəsotahatətəən lan (Jon 9:41).

§8:23: Jon 3:31

*8:24: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26.

8:24: Roiu Iesu in təsəghat-in əmən nolən rat asol itəm kəsotahatətəən lan, məto tatəghat-in nolən rat mɨn rafin agɨn-əh itəm netəmim əh kəmotol.

8:28: Jon 3:14; 12:32-33

§8:28: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26.

*8:28: Jon 14:24

8:29: Jon 16:32

8:29: Jon 4:34; 5:30; 6:38

§8:31: 2 Jon 1:9

*8:32: Rom 8:2; 2 Korin 3:17; Kal 5:1

8:33: Luk 3:8

8:33: slef: Əplan e tiksonari.

§8:34: Rom 6:12-23; 1 Jon 3:8-9

*8:35: Kal 4:30

8:37: Jer 9:25-26; 1 Jon 3:10

8:39: Rom 2:28-29; 9:7-9

§8:42: 1 Jon 5:1

*8:44: 1 Jon 3:8

8:44: E naoa rəha Jen 3:4, kotəplan məmə Setan təmaupən meiuə e nətuounən. In təmən-ipən kəm If, məmə, “Ik onəkol nəsɨmɨs agɨn-əhən.” Məto Setan təmatəghat nəhlan, məuhlin nəghatən itəm Uhgɨn təmən e Jen 2:17.

8:51: Jon 11:26

§8:53: Jon 4:12

*8:57: Epraham təmɨmɨs mɨnos rəkɨs nup tu-taosan, uarisɨg Iesu təpanaiir-pa.

8:58: Nian Iesu təmən mɨn məmə, “Io Etatɨg,” tatos nərgɨ Uhgɨn (Eks 3:14). Tol nəhlan, tahmen-pən əm məmə in təmən məmə in Uhgɨn ətuatɨp.

8:58: Jon 1:1; 17:5; 17:24

§8:59: Lev 24:16