5
Kitat koatol win məto-inu kitat koatahatətə e Iesu
Etəmim itəm tətahatətə* Jon 3:15 e Iesu məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, suah u inu, in nətɨ Uhgɨn, Jon 1:13; 1 Jon 2:22; 1 Jon 2:23 kən etəmim itəm in tolkeike tata kit, in tolkeike mɨn nenətɨn mɨn. 1 Jon 2:23 Kən kitat kotɨtun məmə okəmə kotolkeike Uhgɨn kənu moatol nəwian,§ 1 Jon 2:3 kənu okotolkeike mɨn nenətɨn mɨn.* 1 Jon 3:14 Məto-inu okəmə kotolkeike Uhgɨn, nɨpətɨn un, okotol noan, Jon 14:15 kən rəhan nəghatən otahmen e katipa itəm taluk-aluk əm. Mat 11:30 Netəm kotaiir e Uhgɨn,§ Jon 1:13 ilat koatol win e nolən mɨn rəha nətueintən. Kənu nahatətəən rəhatat in tatos-ipa nəsanənən o nolə win e nolən mɨn rəha nətueintən. ?Pah mɨn un ilat koatətul əskasɨk motol win e nəluagɨnən rəha nətueintən u? Ilat əm un, netəm kotatahatətə məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn.
Iaruəsan kɨsɨl kətəhalol əp
Iesu Kristo kəm kitat
Iesu Kristo, in etəm u itəm təmuwa, kən nəhau ne nɨtan* Jon 19:34,35 kətioal əp in kəm itat. Sənəmə nəhau əm itəm tatol əp in, məto nəhau ne nɨtan. Narmɨn Rəha Uhgɨn in tətaruəsan nəghatən mil u rəha nəhau ne nɨta, matən-iarəp məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn in nɨpahrienən. Jon 14:17 Kən nuəfɨmɨnən kɨsɨl kətəhalaruəsan iləhal mɨn. Iləhal un, Narmɨn Rəha Uhgɨn, ne nəhau, ne nɨta. Kən iləhal u, kətəhalegəhan-in mətəhalol əp nəghatən rəhaləhal mɨn. Nian mɨn, kitat koatəto nəghatən mɨn itəm netəmim koatən-iarəp, motahatətə elat. Jon 5:33,34 Məto nian Uhgɨn tatən-iarəp nat kit, in iahgin taprəkɨs, kən kitat okotɨtun nahatətəən təhmɨn mɨn e rəhan nəghatən, məto-inu in Uhgɨn,§ Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18 kən in tatətul-arəp o Nətɨn.
10 Etəmim itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn, in tatən nɨpahrienən e nɨkin o nəghatən rəha Uhgɨn. Məto etəmim itəm təsahatətəən e nəghatən u rəha Uhgɨn, tahmen əm məmə in tatən məmə Uhgɨn in ieiueiuə əm,* Jon 3:33; 1 Jon 1:10 məto-inu Uhgɨn təmətul-arəp o Nətɨn, mən-iarəp kəm in, məto in təsənən nɨpahrienən lan. 11 Kənu nəghatən itəm Uhgɨn təmən-iarəp o Nətɨn, in tol nulan. Uhgɨn təmos-ipən nəmegəhən lilɨn Mat 25:46 kəm itat, kənu nəmegəhən u, katos o Nətɨn. Jon 1:4 12 Etəm tatos Nətɨn, in tatos nəmegəhən. Məto etəm təsosən Nətɨ Uhgɨn, in təsosən nəmegəhən.§ Jon 3:15,16,36
Namnun nəghatən
13 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat netəm kotahatətə e Nətɨ Uhgɨn, məmə onəkotɨtun məmə itəmat nakotos nəmegəhən lilɨn.* 1 Jon 5:11 14 Pəs kəsotəgɨnən, Efes 3:12; 1 Jon 3:21 məto kotəskasɨk o nətapəh-inən nat kit e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto-inu kotɨtun məmə nəghatən u inu, tatem əskasɨk itat. Nian okotətapəh-in nat kit kəm in itəm təwɨr e rəhan nətəlɨgən, kən in otəto rəhatat nəfakən. Mat 7:7 15 Kən okəmə kotɨtun məmə in otəto itat, kən nat naka okoteasiə-in-pən, kən kɨnotɨtun rəkɨs məmə okotos.§ 1 King 3:12
16 Okəmə kotehm piatat kit tatol nolən rat, məto sənəmə nolən rat itəm tɨtun nit-ipənən e nɨmɨsən, ik onakəfak ron, kən Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən kəm suah u.* Jem 5:15 Məto nolən rat kit əh-ikɨn itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən, Hip 6:4-6; 10:26 kən io esənən məmə onəkotəfak o netəm mɨn itəm koatol nolən əh. Jer 7:16; 14:11§ E ves u, ne ves 17, Jon tatəghat-in təfagə rat itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən. Jon tatəghat-in təfagə rat itəm kətəuhlin məntaatəm o Kristo ne netəhauən rəhan netəmim. Nolən rat mɨn əh, tatəgətun məmə netəm koatol ilat kəsotosən nəmegəhən lilɨn, kənu məsɨn mɨn u məmə narmɨlat tɨnɨmɨs. Nat u inu, Jon tatən əhag-əhag kəm itat e 1 Jon 5:12 ne 1 Jon 3:14.
E Mat 12:31-32 tatəghat-in təfagə rat u, nən ratən Narmɨn Rəha Uhgɨn.
17 Nolən rat mɨn rafin un, in təfagə rat,* 1 Jon 3:4 kən məto təfagə rat mɨn əh-ikɨn itəm kəsotit-ipənən itəm e nɨmɨsən. 1 Jon 5:16; 1 Jon 2:1
18 Kitat kotɨtun məmə etəm tətaiir e Uhgɨn Jon 1:13 təsəkəikeən e təfagə rat, məto-inu Nətɨ Uhgɨn tatəmɨk ətain wɨr in, kən etəm rat u Setan, təruru nekən.§ Jon 14:30 19 Kitat kotɨtun məmə kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn,* 1 Jon 4:6 məto netəmim rəha nətueintən rafin, ilat u kotatɨg e nelmɨ Setan. Jon 12:31; 14:30; 17:15 20 Kitat kotɨtun mɨn məmə Nətɨ Uhgɨn təmuwa kən mos-ipa nenatɨgən kəm itat, Luk 24:45 məmə kitat okotɨtun in, u in nɨpahrienən.§ Jon 17:3 Kənu kitat koatətul-pən e Uhgɨn u in nɨpahrienən, məto-inu kitat koatətul-pən e Nətɨn Iesu Kristo. In un, in Uhgɨn pahrien, kən in nəukətɨ nəmegəhən lilɨn.* 1 Jon 5:11
21 Nenətɨk mɨn, otagɨm rəkɨs o natɨmnat mɨn itəm okotos nəme Uhgɨn e nɨkitəmat. 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9 Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “onakagɨm o narmɨ nat mɨn,” məto Jon tatəghat-in təfagə rat, məmə in tahmen e narmɨ nat, məto okəmə kotolkeike rəhatat təfagə rat mɨn taprəkɨs-in Uhgɨn, kən təfagə rat in tatos nəme Uhgɨn e nɨkitat.

*5:1: Jon 3:15

5:1: Jon 1:13; 1 Jon 2:22; 1 Jon 2:23

5:1: 1 Jon 2:23

§5:2: 1 Jon 2:3

*5:2: 1 Jon 3:14

5:3: Jon 14:15

5:3: Mat 11:30

§5:4: Jon 1:13

*5:6: Jon 19:34,35

5:7: Jon 14:17

5:9: Jon 5:33,34

§5:9: Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18

*5:10: Jon 3:33; 1 Jon 1:10

5:11: Mat 25:46

5:11: Jon 1:4

§5:12: Jon 3:15,16,36

*5:13: 1 Jon 5:11

5:14: Efes 3:12; 1 Jon 3:21

5:14: Mat 7:7

§5:15: 1 King 3:12

*5:16: Jem 5:15

5:16: Hip 6:4-6; 10:26

5:16: Jer 7:16; 14:11

§5:16: E ves u, ne ves 17, Jon tatəghat-in təfagə rat itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən. Jon tatəghat-in təfagə rat itəm kətəuhlin məntaatəm o Kristo ne netəhauən rəhan netəmim. Nolən rat mɨn əh, tatəgətun məmə netəm koatol ilat kəsotosən nəmegəhən lilɨn, kənu məsɨn mɨn u məmə narmɨlat tɨnɨmɨs. Nat u inu, Jon tatən əhag-əhag kəm itat e 1 Jon 5:12 ne 1 Jon 3:14. E Mat 12:31-32 tatəghat-in təfagə rat u, nən ratən Narmɨn Rəha Uhgɨn.

*5:17: 1 Jon 3:4

5:17: 1 Jon 5:16; 1 Jon 2:1

5:18: Jon 1:13

§5:18: Jon 14:30

*5:19: 1 Jon 4:6

5:19: Jon 12:31; 14:30; 17:15

5:20: Luk 24:45

§5:20: Jon 17:3

*5:20: 1 Jon 5:11

5:21: 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9

5:21: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “onakagɨm o narmɨ nat mɨn,” məto Jon tatəghat-in təfagə rat, məmə in tahmen e narmɨ nat, məto okəmə kotolkeike rəhatat təfagə rat mɨn taprəkɨs-in Uhgɨn, kən təfagə rat in tatos nəme Uhgɨn e nɨkitat.