2
Iesu Kristo in etəmim rəha nasituən etat
Rəhak nɨsualkələh mɨn,* 1 Tes 2:11 iatəte natɨmnat mɨn u kəm itəmat, matən-iəhau itəmat məmə onəsotolən nat tərat. Məto okəmə suah kit otol nolən rat, rəhatat kit əh-ikɨn etəm tatəghat rəhatat lan kəm Tata Uhgɨn, Rom 8:34; 1 Tim 2:5; Hip 7:25 inu Iesu Kristo in Etəm Tətuatɨp. In un, itəm təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat u, neməha otəsol mɨnən Uhgɨn. Rom 3:25; 1 Jon 4:10§ Iesu in təmol sakrifais atɨp e nəmegəhən rəhan o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat əh, neməha təsol mɨnən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kən in pris mɨn itəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapəhən o Uhgɨn məmə otən məmə kitat kəməsotolən nolən rat kit, məto tətapəh o Uhgɨn məmə otəplan kitat məmə kitat netəm rəhatat nolən rat mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨnən. Neməha rəha Uhgɨn, Kristo in təmos, təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən. Kən nat u, in tɨnahmen. Kən təməsolən o rəhatat pɨsɨn əm nolən rat mɨn, məto rəha netəmim rafin agɨn-əh e nətueintən.* Jon 3:17
Kitat okotɨtun əsas məmə kotɨtun Uhgɨn 1 Jon 4:13; 5:2 okəmə kitat koatol nəwian. Nolən nəwian un, təsolən kitat kotətuatɨp, məto tatəgətun əm məmə kitat kotɨtun Uhgɨn. § Jon 14:15 Etəm u tatən mə “Ekɨtun Uhgɨn,”* Taet 1:16; 1 Jon 3:6; 4:7,8 məto təsolən nəwian, in ieiuə, kən nɨpahrienən tɨkə lan. 1 Jon 1:6,8 5-6 Məto etəm un tatol rəhan nəghatən, Jon 14:15 nolkeikeən rəha Uhgɨn təmatɨg mɨnɨp wɨr pahrien e nɨkin.§ 1 Jon 4:12 Etəm u itəm tatən məmə tatəper-ipən lan,* Nian tatən məmə suah kit tatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietən, tatɨsɨ-pən lan, tatətul-pən ron, tatos rafin nəsanənən rəhan ron, tatagɨle lan, tatɨlpɨn ilau min. otəkəike mətəp suatɨp kitiəh əm itəm Iesu təmɨtəp. Mat 11:29 Nolən u tatəgətun əsas 1 Jon 2:3 məmə kitat koatatɨg lan.§ Jon 15
Kitat kotəkəike motol nolkeikeən kəm kitat mɨn
Nɨkik keike mɨn, io esəteən nəghatən wi kit kəm itəmat məmə onəkotol, kən məto iatəte in oas* Dut 6:5; Lev 19:18 itəm nəmotos rəkɨs e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr; 1 Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2 Jon 5,6 nəghatən oas u in nəghatən nɨnəmotɨtun. Məto e nehmən kit mɨn, nəghatən u itəm iatəte tatɨmnə otəmat məmə onəkotol, in tatəuhlin məmə nəghatən wi, Jon 13:34 məto-inu kɨnəplan e suatɨp wi kit e nəmegəhən rəha Iesu ne rəhatəmat. Məto-inu roiu, napinəpən tɨnatagɨm,§ Rom 13:12 kənu nəhag-əhagən pahrien* Jon 1:9 tɨnatasiə rəkɨs. Efes 5:8; 1 Tes 5:5
Kən etəm u tatən mə in tətatɨg e nəhag-əhagən məto tatetəhau pian, 1 Jon 3:10,15,16; 4:20,21 in tətatɨg əh e napinəpən.§ 1 Jon 1:5 10 Etəmim u itəm tolkeike pian, in tatətul e nəhag-əhagən,* 1 Jon 3:14 kən nat kit tɨkə e nɨkin məmə otapitətəl lan, morin. Sam 119:165 11 Məto etəmim u itəm tetəhau pian, in tətatɨg e napinəpən, 1 Jon 1:6 kən mətan e napinəpən, kən məruru ikɨn tatuwɨn-pən ikɨn, məto-inu napinəpən tatohamɨs nɨganəmtɨn.§ Jon 11:9; 12:35
12 Rəhak nɨsualkələh mɨn, iatəte naoa u kəm itəmat,
məto-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat o nat u itəm Iesu təmol.
13 Tata mɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupən matɨg e nətuounən.* Jon 1:1
Netəm aluə mɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotol win Jon 16:33 e etəm rat, Setan.
14 Nɨsualkələh, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inun nəmotɨtun Tata Uhgɨn.
Tata mɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupən matɨg e nətuounən. Jon 1:1
Netəm aluə mɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nakotəsanən,§ Efes 6:10 kən nəghatən rəha Uhgɨn tətatɨg e nɨkitəmat, kən nəmotol win e etəm rat, Setan.* 1 Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon 5:38; Hip 4:12; 1 Jon 1:10
Sotolkeikeən natɨmnat rəha nətueintən
15 Sotolkeikeən nətueintən Rom 12:2 o natɨmnat mɨn rəha nətueintən. Okəmə suah kit tatolkeike nətueintən, kən nolkeikeən rəha Tata Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin. Jem 4:4 16 Məto-inu natɨmnat rafin e nətueintən u, təsɨsɨ-pənən o Tata Uhgɨn, məto rəha nətueintən əm. Natɨmnat u rafin rəha nətueintən, ilat u, naumɨsən o natɨmnat rəha nɨpətɨtəm əm,§ Jen 3:6; Rom 13:14; Efes 2:3 kən naumɨsən o natɨmnat itəm tatiuw rəkɨs nɨganəmtɨtəm,* Prov 27:20 ne nausitən o rəhan nautə mɨn ne nepətən. 17 Kən nətueintən u otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nautə mɨn otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nolən mɨn rəha nətueintən itəm koatiuw nətəlɨgən rəha netəmim otəpanotɨkə. Hip 12:27 Məto etəmim itəm tatol nəwia Tata Uhgɨn, Mat 12:50 in otətatɨg lilɨn.
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Kristo kɨnotuwa rəkɨs
18 Nɨsualkələh, kotegu-pən e namnun nian.§ Rom 13:11 Nəmoatəto məmə tɨkɨmɨr kit rəha Kristo* Tɨkɨmɨr rəha Kristo in ‘antichrist’ e Inglis. otuwa. 1 Jon 2:22; 4:3; 2 Jon 1:7 Kən roiu tɨkɨmɨr mɨn rəha Kristo tepət, kɨnotuwa rəkɨs. 1 Jon 4:1 Tol nəhlan, kitat kotɨtun məmə inu, kɨnoategu-pən e namnun nian. 19 Netəm mɨn u, kəmotapəs rəhatat niməfak mɨn§ Wək 20:30 məto-inun ilat sənəmə rəhatat agɨn-əh mɨn. Okəmə rəhatat agɨn-əh mɨn, kəməsotietən etat. Məto ilat kəmotiet etat, məmə otəgətun məmə ilat sənəmə rəhatat mɨn.
20 Məto itəmat un, Etəm Tətuatɨp, in təmətəfiə* Netəm Isrel kotətəfiə-pən e rəhn-kapə pris mɨn e oel, moatol kən tatəgətun məmə ilat u, sənəmə netəmim əpnapɨn əm, məto ilat u, netəmim rəha Uhgɨn əm, itəm in təmɨtəpun o nolən wək u. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in tatos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm netəm mɨn un itəm koatən nɨpahrienən lan, matəgətun məmə Kristo təmɨtəpun ilat mə rəhan əm. Netəm mɨn u itəm koatos nətəfiəən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, in tahmen e nəmtətin kit məmə ilat u, rəhan mɨn netəmim. Tatətəfiə-in-pən Narmɨn Rəha Uhgɨn elat məmə ilat kotahmen-in nolən wək rəhan. kəm itəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn, 1 Jon 2:27; 2 Kor 1:21-22 kən itəmat rafin nəkotɨtun nat u. 21 Iatəte nat u kəm itəmat, sənəmə nəkotəruru nɨpahrienən, məto itəmat nɨnotɨtun rəkɨs nɨpahrienən, kən motɨtun məmə nɨpahrienən təsoe-inən neiuəən. 2 Pita 1:12 22 ?Pah u in ieiuə? Etəmim u itəm tatən məmə Iesu sənəmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Etəmim u inu, in tɨkɨmɨr rəha Kristo. In təsənən nɨpahrienən e Tata Uhgɨn ne Nətɨn.§ 1 Jon 4:3; 2 Jon 1:7 23 Etəm təsənən nɨpahrienən e Nətɨn təruru nosən Tata. Etəm tatən nɨpahrienən e Nətɨn, in tatos mɨn Tata Uhgɨn.* Jon 8:19; 14:7; 1 Jon 4:15; 5:1; 2 Jon 1:9
24 Pəs nat naka nəmotəto e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr, otatəper-ipən əh etəmat tiəkɨs. Okəmə nat naka nəmotəto e nətuounən otatəper-ipən etəmat, kən itəmat onakoatəper-ipən e Nətɨn, ne Tata Uhgɨn. Jon 14:23; 15:4; 1 Jon 1:3; 2 Jon 9 25 Kən nat u inu, nəmegəhən itulɨn, in təmən-iəkɨs məmə otos-ipa kəm kitat.
26 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat matən-iarəp netəm mɨn u itəm okotiuw rəkɨs itəmat. 1 Jon 3:7 27 Məto itəmat u, nətəfiəən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm nəmotos e Kristo,§ 1 Jon 2:20 in tətatɨg əh e nɨkitəmat. ?Tol nəhlan, pah mɨn tɨtun nəgətunən nat wi kit kəm itəmat? Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun natɨmnat rafin kəm itəmat,* 1 Kor 2:12 kən nətəfiəən əh rəhan, in nɨpahrienən, sənəmə neiuəən. Tol nəhlan, otəper-ipən əskasɨk lan, Jon 15:4 tahmen-pən əm məmə in təməgətun itəmat məmə nəkotol.
28 Kən roiu əh, nɨsualkələh, otəper-ipən lan, məmə nian in otuwa 1 Jon 3:2; Kol 3:4 kən kitat kəsotəgɨnən məsotaulɨs-inən nɨganəmtɨn§ Efes 3:12 e rəhan nuwamən.
29 Okəmə nəkotɨtun məmə in tətuatɨp,* 1 Jon 3:7 onəkotɨtun əsas məmə netəmim rafin itəm koatol nolən ətuatɨp, ilat u, nenətɨn mɨn. Jon 1:13

*2:1: 1 Tes 2:11

2:1: Rom 8:34; 1 Tim 2:5; Hip 7:25

2:2: Rom 3:25; 1 Jon 4:10

§2:2: Iesu in təmol sakrifais atɨp e nəmegəhən rəhan o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat əh, neməha təsol mɨnən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kən in pris mɨn itəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapəhən o Uhgɨn məmə otən məmə kitat kəməsotolən nolən rat kit, məto tətapəh o Uhgɨn məmə otəplan kitat məmə kitat netəm rəhatat nolən rat mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨnən. Neməha rəha Uhgɨn, Kristo in təmos, təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən. Kən nat u, in tɨnahmen.

*2:2: Jon 3:17

2:3: 1 Jon 4:13; 5:2

2:3: Nolən nəwian un, təsolən kitat kotətuatɨp, məto tatəgətun əm məmə kitat kotɨtun Uhgɨn.

§2:3: Jon 14:15

*2:4: Taet 1:16; 1 Jon 3:6; 4:7,8

2:4: 1 Jon 1:6,8

2:5-6: Jon 14:15

§2:5-6: 1 Jon 4:12

*2:5-6: Nian tatən məmə suah kit tatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietən, tatɨsɨ-pən lan, tatətul-pən ron, tatos rafin nəsanənən rəhan ron, tatagɨle lan, tatɨlpɨn ilau min.

2:5-6: Mat 11:29

2:5-6: 1 Jon 2:3

§2:5-6: Jon 15

*2:7: Dut 6:5; Lev 19:18

2:7: 1 Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2 Jon 5,6

2:8: Jon 13:34

§2:8: Rom 13:12

*2:8: Jon 1:9

2:8: Efes 5:8; 1 Tes 5:5

2:9: 1 Jon 3:10,15,16; 4:20,21

§2:9: 1 Jon 1:5

*2:10: 1 Jon 3:14

2:10: Sam 119:165

2:11: 1 Jon 1:6

§2:11: Jon 11:9; 12:35

*2:13: Jon 1:1

2:13: Jon 16:33

2:14: Jon 1:1

§2:14: Efes 6:10

*2:14: 1 Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon 5:38; Hip 4:12; 1 Jon 1:10

2:15: Rom 12:2

2:15: Jem 4:4

§2:16: Jen 3:6; Rom 13:14; Efes 2:3

*2:16: Prov 27:20

2:17: Hip 12:27

2:17: Mat 12:50

§2:18: Rom 13:11

*2:18: Tɨkɨmɨr rəha Kristo in ‘antichrist’ e Inglis.

2:18: 1 Jon 2:22; 4:3; 2 Jon 1:7

2:18: 1 Jon 4:1

§2:19: Wək 20:30

*2:20: Netəm Isrel kotətəfiə-pən e rəhn-kapə pris mɨn e oel, moatol kən tatəgətun məmə ilat u, sənəmə netəmim əpnapɨn əm, məto ilat u, netəmim rəha Uhgɨn əm, itəm in təmɨtəpun o nolən wək u. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in tatos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm netəm mɨn un itəm koatən nɨpahrienən lan, matəgətun məmə Kristo təmɨtəpun ilat mə rəhan əm. Netəm mɨn u itəm koatos nətəfiəən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, in tahmen e nəmtətin kit məmə ilat u, rəhan mɨn netəmim. Tatətəfiə-in-pən Narmɨn Rəha Uhgɨn elat məmə ilat kotahmen-in nolən wək rəhan.

2:20: 1 Jon 2:27; 2 Kor 1:21-22

2:21: 2 Pita 1:12

§2:22: 1 Jon 4:3; 2 Jon 1:7

*2:23: Jon 8:19; 14:7; 1 Jon 4:15; 5:1; 2 Jon 1:9

2:24: Jon 14:23; 15:4; 1 Jon 1:3; 2 Jon 9

2:26: 1 Jon 3:7

§2:27: 1 Jon 2:20

*2:27: 1 Kor 2:12

2:27: Jon 15:4

2:28: 1 Jon 3:2; Kol 3:4

§2:28: Efes 3:12

*2:29: 1 Jon 3:7

2:29: Jon 1:13