3
Nian rafin Uhgɨn tatol rəhan nəghatən
Kəm-naka suah kit otən məmə, “?Okəmə nɨpətɨ nəhg-ipənən suah kit, in sənəmə nat kit rəha nɨpətɨn, kən tahro nakoatən məmə nəhg-ipənən in nat wɨr kit? ?Kən o nat naka in nat wɨr kit məmə suah kit in etəm Isrel?” !Kən io ekən məmə okəmə suah kit in etəm Isrel, in nat wɨr agɨn e nolən mɨn rafin! Nat tətaupən, Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmɨlat, nəghatən ətuatɨp rəhan. In nɨpahrienən məmə ilat neen kəsotolən nəghatən itəm ilat kəmotən məmə okotol. Məto nolən rəhalat təsolən məmə Uhgɨn otəsolən rəhan nəghatən. !Kəp! Nat əpnapɨn netəmim rafin e nətueintən koateiuə, məto Uhgɨn təseiuəən. Tahmen əm e Naoa Rəha Uhgɨn tatəghat-in Uhgɨn matən min-nulan məmə,
“Nian nakəghat, nəghatən rəham otəgətun məmə ik nakətuatɨp.
Nian netəmim okotakil rəham nolən mɨn, motən məmə nəmol nolən tərat mɨn, məto onatol win elat.” Sam 51:4
Məto kəm-naka suah kit otən e nətəlɨgən rəha etəmim əm məmə, “Kitat koatol nolən itəm təsətuatɨpən. Məto nolən rat rəhatat tatəgətun məmə Uhgɨn tatol tətuatɨp nian rafin. ?Kən okəmə nolən rat rəhatat tatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn, məto in otol nalpɨnən kəm kitat o naka? Rəhan nolən təsətuatɨpən.” !Ei, kəp, nətəlɨgən əh in neiueiuəən! ?Okəmə nətəlɨgən əh in nɨpahrienən, kən Uhgɨn otahro min-nulan makil muəh mələhəu nəghatən rəha netəmim e nətueintən? Kən kəm-naka suah kit otən məmə, “?Okəmə ekeiuə, kən rəhak neiuəən otəgətun məmə Uhgɨn tatən əm nɨpahrienən, kən netəmim koatənwiwi in ron, kən tahro nulan Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən rəhak məmə emol təfagə rat?” Məto io ekatən məmə, okəmə kotətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan, netəmim kotɨtun nənən məmə, “Pəs kotol nolən rat mɨn məmə rəhatat nolən rat mɨn okotoe-in nəwɨrən.” Məto nəghatən u tərat. Nɨpahrienən, netəmim neen koatən rat nərgək moateiuə məmə io iatəghat matətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan. Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən rəhalat, kən nəghatən əh in tətuatɨp əm.
Suah kit tɨkə itəm tətuatɨp wɨr agɨn
?Kən tahro? ?Kitat okotən naka əh-roiu? ?Nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otol təwɨr kəm netəm Isrel maprəkɨs-in Iaihluə mɨn? !Kəp! Emən rəkɨs məmə nəsanənən rəha təfagə rat tatərəmərə e netəmim rafin, netəm Isrel ne Iaihluə mɨn. Rom 1:18—2:24; 3:23 10 Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə,
“Suah kit tɨkə itəm tətuatɨp, kitiəh agɨn huə ne tɨkə;
11 Suah kit tɨkə itəm tɨtun,
suah kit tɨkə itəm tategəs-in Uhgɨn.
12 Netəmim rafin agɨn kəmotəuhlin məntaalat o Uhgɨn,
ilat kəmotuwa nəlpah mɨn o nolən nəwia Uhgɨn,
suah kit tɨkə itəm in tatol nəwɨrən, kitiəh agɨn huə ne tɨkə.” Sam 14:1-3; Sam 53:1-3; Pri 7:20
13 “Nəghatən rəhalat tahmen e nəpienən rəha suwɨt itəm təmoag,
Namɨlat tərioah e neiueiuəən.” Sam 5:9
“Poesen rəha sɨnek tatɨsɨ-pən e nohlɨlat.” Sam 140:3
14 “Nohlɨlat tərioah e nau-iərmɨs-inən ne nəghatən tarɨp.” Sam 10:7
15 “Kotaiu uəhai əm o nohamnuən itəm;
16 ikɨn mɨn rafin itəm koatuwɨn ikɨn, koatərəkɨn natɨmnat, kən moatol netəmim koatəto tərat,
17 kən ilat kotəruru agɨn suatɨp rəha nəməlinuən.” Aes 59:8
18 “Ilat kəsotəginən Uhgɨn, kən nɨsiaiiən rəhan tɨkə agɨn e nətəlɨgən rəhalat.” Sam 36:1
19 Kitat kotɨtun məmə natɨmnat rafin itəm Lou tatən, in rəha netəm itəm Uhgɨn təmos-ipən Lou kəm ilat. Tol nəhlan məmə suah kit tɨkə tɨtun nuhalpɨnən nəghatən itəm Uhgɨn otən. Kən netəmim rafin e nətueintən otəkəike motətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə in otakil muəh mələhəu nəghatən rəhalat. 20 Tol nəhlan, etəmim tɨkə agɨn itəm Uhgɨn otən-iarəp məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn məto-inu in təmətəu-pən Lou. Kəp, məto e Lou, kitat rafin kotɨtun məmə kitat nol təfagə rat. Sam 143:2; Rom 7:7; Kal 2:16
Nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn tatuwa e nahatətəən əm
21 Məto roiu, Uhgɨn tɨnol-arəp rəkɨs rəhan suatɨp məmə netəmim okotuwa kətuatɨp e nɨganəmtɨn. Suatɨp əh sənəmə inu okotətəu-pən Lou. Məto nəghatən mɨn e Lou, ne nəghatən rəha ien mɨn aupən, koatəghat-in suatɨp pɨsɨn əh. 22 Uhgɨn tatol suah kit tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian tətahatətə e Iesu Kristo. Kən Uhgɨn otol kəm netəmim rafin itəm koatahatətə lan. Netəmim rafin kotahmen-ahmen əm, Kal 2:16 23 məto-inu netəmim rafin kəmotol təfagə rat kən motəmkakiəh e suatɨp rəha nətuatɨpən rəha Uhgɨn itəm təwɨr məhag-əhag, 24 kən e nəwɨrən rəhan, Uhgɨn tatən əm məmə ilat rafin itəm koatahatətə lan, ilat kotətuatɨp əm e nɨganəmtɨn, motuwa netəmim rəhan, tahmen e nalpəkauən rəhan. Ilat kəsotətouən nat kit məmə okotuwa nəhlan, məto Kristo Iesu təmətou suatɨp rəhalat, mɨkɨs ilat o təfagə rat mɨn rəhalat e nɨmɨsən rəhan. Rom 5:1 25 Uhgɨn təmahl-ipa Kristo məmə in sakrifais itəm təmos nalpɨnən ne neməha rəhan o təfagə rat mɨn, nian nɨtan təmaiu. Kən Uhgɨn tətafəl təfagə rat mɨn rəha netəmim nian netəmim kotahatətə məmə Kristo təmɨmɨs olat. Uhgɨn təmol suatɨp əh məmə otəgətun məmə rəhan nolən in tətuatɨp agɨn-əh, məto-inu e nətəlɨgən rəhan itəm kaifəməh, in təsolən nalpɨnən o təfagə rat mɨn itəm netəmim kəmotol aupən. 26 Təmol nəhlan məmə otəgətun roiu məmə nolən rəhan in tətuatɨp. In təməsaluin əmən təfagə rat mɨn, məto təmahl-ipa Iesu məmə in otos nalpɨnən o təfagə rat mɨn. Kən Uhgɨn atɨp əm tatən məmə netəmim itəm kotahatətə e Iesu, ilat okotətuatɨp e nɨganəmtɨn.
27 ?Tol nəhlan, etəmim kit tɨtun nəghat ausitən o nat kit itəm təmol, məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, o kəp? Kəp, nat tɨkə. ?Kən etəmim təruru nəghat ausitən o naka? Məto-inu etəmim kit tɨkə itəm tɨtun nətəu-pənən Lou məmə tatuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Uhgɨn tatol etəmim tətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən əm rəhan. 28 Tol nəhlan məto-inu kitat kotaskəlɨm əskasɨk nətəlɨgən məmə etəmim tatətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn e rəhan nahatətəən, məto sənəmə e nətəu-pənən Lou. 29 Uhgɨn, in sənəmə Uhgɨn rəha netəm Isrel əm. In Uhgɨn mɨn rəha Iaihluə mɨn, Rom 10:12 30 məto-inu Uhgɨn kitiəh əm, itəm in otol netəmim kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e suatɨp kitiəh əm, nahatətəən rəhalat. Tahmen-ahmen əm o netəm Isrel ne Iaihluə mɨn. Dut 6:4; Kal 3:20 31 ?Tahro əh-roiu e Lou əh? ?Nahatətəən əh tatol Lou əh in nat əpnapɨn? !Kəp! Məto nian koatahatətə əm e Uhgɨn, kən e nolən əh, koatətəu-pən ətuatɨp suatɨp pahrien rəha Lou. Mat 5:17

3:4: Sam 51:4

3:9: Rom 1:182:24; 3:23

3:12: Sam 14:1-3; Sam 53:1-3; Pri 7:20

3:13: Sam 5:9

3:13: Sam 140:3

3:14: Sam 10:7

3:17: Aes 59:8

3:18: Sam 36:1

3:20: Sam 143:2; Rom 7:7; Kal 2:16

3:22: Kal 2:16

3:24: Rom 5:1

3:29: Rom 10:12

3:30: Dut 6:4; Kal 3:20

3:31: Mat 5:17