2
Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən o təfagə rat* E ves mɨn u e 2:1-3:8, Pol tatəghat ətuatɨp kəm netəm Isrel. Tatəghat-in nolən rəhalat itəm nɨkilat təht məmə kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu ilat noanol rəha Isrel, kən koatətəu-pən Lou rəha Moses.
Tol nəhlan, nat əpnapɨn itəmat netəmim naka, okəmə nakotakil motuəh motələhəu nəghatən rəha suah kit o nolən rat kit rəhan, Netəm Isrel kəmotən məmə Iaihluə mɨn, ilat rafin netəm kotərat məto-inu Iaihluə mɨn kəməsotosən Lou rəha Moses. məto nakotakil motuəh motələhəu rəhatəmat atɨp nəghatən. Kən rəhatəmat nəghatən tɨkə o nuhalpɨnən, məto-inu itəmat itəm nəkoatol nəhlan, nəkoatol nolən rat mɨn ahmen-ahmen mɨn əm elat. Mat 7:1-2; Jon 8:7 Kən kitat kotɨtun məmə nian Uhgɨn tətakil matuəh matələhəu nəghatən kəm netəmim itəm koatol nolən mɨn əh itəm enəmən rəkɨs, rəhan nəghatən in tətuatɨp əm. Tol nəhlan, nian itəmat nakotakil motuəh motələhəu nəghatən rəha netəmim o nəratən rəhalat, məto itəmat nəkoatol nolən ahmen-ahmen əm, kən okol nəsotagɨmən nian Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən kəm itəmat. !Nɨkitəmat təsəht pɨkən nolən rəha Uhgɨn! In tatol təwɨr pɨk kəm itəmat, kən məsetəhau uəhaiən itəmat, kən rəhan nətəlɨgən otəmat in təfəməh. Məto itəmat nəkoatol nat əpnapɨn əm e nolən wɨr mɨn əh rəhan. Nəkotɨtun o kəp, məmə tatol nolən təwɨr mɨn kəm itəmat məmə onəkotəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn. Efes 1:7; 2 Pita 3:15
Məto rəhatəmat-kapə tiəkɨs, kən məsotəuhlinən itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn. Kən o nat u, nakotargətain neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn otəmat. Kən onəkotos neməha ne nalpɨnən rəhan e nian Uhgɨn otol əp rəhan nələhəuən nəghatən itəm tətuatɨp. Kən Uhgɨn otos-ipən kəm netəmim kitiəh kitiəh tətəu-pən əm natɨmnat itəm kəmotol. Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2 Kor 5:10 Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm netəmim itəm koatətul əskasɨk nian rafin o nolən nat itəm tətuatɨp. Netəm mɨn əh koatalkut pɨk o nolən nat wɨr məmə Uhgɨn otos-ipən kəm ilat nənwiwiən, ne nɨsiaiiən, ne nəmegəhən itəm namnun tɨkə. Rom 8:17-18 Məto in otos-ipən rəhan neməha ne nalpɨnən kəm netəmim neen itəm koatalkut atɨp əm o nərpɨlat, kən moatəuhlin məntaalat o nɨpahrienən, kən moatətəu-pən nolən rat mɨn. 2 Tes 1:8 Netəmim rafin itəm koatol nolən rat, ilat okotos nəratən ne nian iəkɨs mɨn. Otaupən pitən o noanol mɨn rəha Isrel, uarisɨg u o Iaihluə mɨn. 10 Məto o netəmim rafin itəm koatol nolən wɨr, Uhgɨn otos-ipən nənwiwiən, ne nɨsiaiiən, ne nəməlinuən. Otaupən pitən o noanol mɨn rəha Isrel, uarisɨg u, o Iaihluə mɨn. 11 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn tatol tahmen-ahmen əm kəm netəmim rafin. Nat əpnapɨn ilat noanol rəha Isrel o Iaihluə mɨn, ilat rafin okotos nat itəm tətuatɨp olat, inu nalpɨnən o nəwɨrən.
12 Uhgɨn otol nalpɨnən kəm Iaihluə mɨn o nolən rat mɨn rəhalat, nat əpnapɨn kəməsotosən Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses. Kən noanol rəha Isrel, netəmim itəm kəmotos Lou, Uhgɨn otakil rəhalat nolən mɨn e nəghatən rəha Lou, kən in otuəh mələhəu nəghatən rəhalat lan. 13 Tol nəhlan məto-inu sənəmə netəmim itəm koatəto Lou itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto netəmim itəm koatol nat itəm Lou tatən, ilat əh, Uhgɨn otən məmə ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. 14 Nɨpahrienən, Iaihluə mɨn kəməsotosən Lou rəha Moses. Məto nian mɨn neen, koatətəu-pən əm rəhalat nətəlɨgən motol nat itəm tətuatɨp, tahmen-ahmen əm e itəm əh Lou tatən. Inu tatəgətun məmə lou kit əh-ikɨn e nɨkilat, kən ilat kotɨtun nat itəm in tətuatɨp, ne nat itəm təsətuatɨpən, nat əpnapɨn kəsotosən Lou rəha Moses. Wək 10:35 15 Ilat kotɨtun məmə nɨpətɨ Lou əh-ikɨn rəha Uhgɨn e nɨkilat məto-inu nian ilat koatol təwɨr, nɨkilat tatəht məmə, “nolən u təwɨr,” kən nian koatol nolən rat, nɨkilat tatəht məmə, “nolən u tərat.” 16 Əwəh, nian kit otəpanuwa pahrien itəm Uhgɨn otən məmə Iesu Kristo otakil muəh mələhəu nəghatən rəha netəmim rafin o nolən mɨn itəm netəmim kotɨtun nəplanən, ne nolən mɨn ne nətəlɨgən anion mɨn. Inu rəhak nəghatən rəha namnusən təwɨr.
Netəm Isrel ne Lou rəha Moses
17 Məto pəs ekəghat kəm itəmat netəm Isrel. Nakoatən məmə itəmat noanol rəha Isrel, kən moatəgɨle e Lou məmə in suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən itəmat lan, kən moatəghat ausit məmə itəmat əm nəkotɨtun Uhgɨn, kən in tɨtun mɨn əm itəmat. 18 Kən nakoatən məmə nəkotɨtun rəkɨs nat naka itəm Uhgɨn tolkeike, kən itəmat nəkotɨtun suatɨp itəm tətuatɨp wɨr məto-inu Lou təməgətun itəmat lan. 19 Itəmat nakotən pɨk məmə nakoatit iganəmtɨn əpɨs mɨn, kən itəmat nakotasiəgəpɨn suatɨp rəha netəm koataliwək tapinəp ikɨn, 20 kən moatəgətun ialməl mɨn ne nɨsualkələh. Nian Pol tatən “iganəmtɨn əpɨs mɨn,” ne “ialməl mɨn,” ne “nɨsualkələh,” in tatəghat-in Iaihluə mɨn itəm netəm Isrel koatən məmə ilat kotol nolən mɨn əh. Nakoatən nəhlan məto-inu itəmat nakoatos Lou itəm nɨtunən ne nɨpahrienən rafin koatatɨg lan. 2 Tim 3:5 21 Təwɨr əm nakoatəgətun netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn. ?Məto tahro nəsotəgətun atɨpən itəmat? Itəmat nakoatəgətun məmə netəmim okəsotakləhən. ?Məto tahro nakotakləh? Mat 23:3-4 22 Itəmat nakoatəgətun məmə okəsakləh-inən pətan. ?Məto tahro itəmat nakotakləh-in pətan? Nakoatetəhau narmɨ nat mɨn kəməte e nɨg. ?Məto tahro nakoatakləh-in natɨmnat e niməfak rəha narmɨ nat mɨn? 23 Nakotəghat ausit o Lou. ?Məto tahro nakotətgəhl Lou motərəkɨn nərgɨ Uhgɨn? 24 Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “!Netəm Isrel! Iaihluə mɨn koatən rat nərgɨ Uhgɨn o nolən tərat rəhatəmat.” Aes 52:5
25 Nolən rəha nəhg-ipənən in nat təwɨr okəmə nəkoatətəu-pən Lou. Məto okəmə nakotətgəhl Lou, kən tahmen əm məmə kəsəhg-ipənən itəmat. 26 Okəmə Iaihluə kit u kəsəhg-ipənən, məto tatətəu-pən Lou, Uhgɨn otəplan suah əh məmə kɨnəhg-ipən rəkɨs. Kal 5:6 27 Kən netəmim itəm kəsəhg-ipənən ilat e nɨpətɨlat, məto koatətəu-pən Lou, ilat okotakil motuəh motələhəu nəghatən rəhatəmat məto-inu, nat əpnapɨn nəmotos pap Lou itəm kəməte, kən kəməhg-ipən itəmat, məto nakoatətgəhl Lou.
28 Okəmə suah kit təmol nolən rəha netəm Isrel e nɨpətɨn, təsolən məmə in təmuwa etəm Isrel pahrien. Kən nolən pahrien rəha nəhg-ipənən sənəmə nat kit rəha nɨpətɨn. 29 Məto suah kit itəm in etəm Isrel pahrien, in etəm Isrel e nɨkin. Kən nolən pahrien rəha nəhg-ipənən, in nat kit rəha nɨki etəmim itəm Narmɨn əm Rəha Uhgɨn tatol, məto Lou təsolən. Kən sənəmə netəmim itəm koatɨləs-ipər nərgɨ suah əh, məto Uhgɨn əm tatɨləs-ipər nərgɨn. Dut 30:6; Kol 2:11

*^ E ves mɨn u e 2:1-3:8, Pol tatəghat ətuatɨp kəm netəm Isrel. Tatəghat-in nolən rəhalat itəm nɨkilat təht məmə kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu ilat noanol rəha Isrel, kən koatətəu-pən Lou rəha Moses.

2:1: Netəm Isrel kəmotən məmə Iaihluə mɨn, ilat rafin netəm kotərat məto-inu Iaihluə mɨn kəməsotosən Lou rəha Moses.

2:1: Mat 7:1-2; Jon 8:7

2:4: Efes 1:7; 2 Pita 3:15

2:6: Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2 Kor 5:10

2:7: Rom 8:17-18

2:8: 2 Tes 1:8

2:14: Wək 10:35

2:20: Nian Pol tatən “iganəmtɨn əpɨs mɨn,” ne “ialməl mɨn,” ne “nɨsualkələh,” in tatəghat-in Iaihluə mɨn itəm netəm Isrel koatən məmə ilat kotol nolən mɨn əh.

2:20: 2 Tim 3:5

2:21: Mat 23:3-4

2:24: Aes 52:5

2:26: Kal 5:6

2:29: Dut 30:6; Kol 2:11