5
Iesu təmɨkɨs rəkɨs rəhan mɨn netəmim
Nian Iesu Kristo təmɨkɨs rəkɨs itat, təmol kitat məmə Lou təsəlis ətainən kitat. O nat əh inəh, itəmat onəkotəike motətul əskasɨk. Sotətəu-pənən Lou, məmə otərəmərə etəmat. Lou əh, tɨtaləkiamtə itəmat, məmə itəmat onəkotuwɨn motol wək mɨn rəhan.
Otətəlɨg-in-tu io. Io Pol iatən nəghatən u kəm itəmat. Okəmə itəmat onəkotegəhan məmə ilat okotəhg-ipən itəmat, kənu nat u itəm Iesu təmol təsasitu agɨnən etəmat. Kən io iatagət əskasɨk otəmat məmə etəmim itəm otegəhan məmə okəhg-ipən in, in otos-ipən atɨp əm in e nelmɨ Lou. Kən etəmim itəm tətatɨg e nelmɨ Lou, otəkəike matətəu-pən rafin agɨn natɨmnat mɨn itəm Lou tatən məmə otol. Itəmat u, itəm nakotalkut-alkut o nətəu-pənən Lou məmə otol itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəmat nɨnotəte rəkɨs atɨp itəmat o Iesu Kristo. Itəmat nɨnotəhən-ipən rəkɨs məntaatəmat o nəwɨrən rəha Uhgɨn. Kən məto kitat u, okotələhəu-pən əm rəhatat nətəlɨgən e Uhgɨn, pəs in otol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inun kitat kotahatətə əm e Iesu Kristo. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otol itat koatətul əskasɨk kən motəsahgin mətoarus nat un otiet-arəpa. Nian kitat kotuwa motakul-pən e Iesu Kristo, nat əpnapɨn okəmə etəmim kəməhg-ipən o kəsəhg-ipənən, məto nat asol un, in rəhatat əm nahatətəən e Iesu Kristo. Nahatətəən əh, in tol kitat kotolkeike Uhgɨn, motatɨg katol mɨn nolkeikeən kəm netəmim mɨn. 1 Kor 7:19; Kal 6:15
7-8 Aupən, eməplan itəmat kən mɨtun məmə itəmat nakotaiu əsanən e suatɨp ətuatɨp e nəmegəhən rəhatəmat, məmə nakotətoarus mak, məto roiu, nəmotɨtəlɨg. Uhgɨn təmaun-in rəkɨs itəmat. ?Tol nəhlan, ekolkeike məmə ekətapəh-tu məmə, pah mɨn kotaiuosɨg e rəhatəmat suatɨp, moatiuw kalɨn itəmat məmə onakoatətəu-pən mɨn Lou? !Ekɨtun məmə okol Uhgɨn təsən-iəhauən itəmat nəhlan!
In tahmen e nəghatən kit itəm katən nulan məmə, “Ilat kəmotɨs noanɨg rat kit, tɨnatəwiə, matərəkɨn nətəlɨgən rəhatəmat.” 1 Kor 5:6 10 Məto ekɨtun məmə nɨpahrienən Iərəmərə in otol nətəlɨgən rəhatəmat tuwa mɨn mol kitiəh kitat min io. Kən io ekɨtun wɨr məmə etəmim u itəm tatərəkɨn rəhatəmat nətəlɨgən nulan, nat əpnapɨn in etəm-iasol o in etəm ahrol kit, məto Uhgɨn otol nalpɨnən kit kəm in. 2 Kor 11:15; Kal 1:7
11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəghatən neen itəm katən məmə io, ekatən-iarəp əh məmə netəm kəmotahatətə e Uhgɨn okəike kəhg-ipən ilat məmə Uhgɨn otasitu elat. Məto nəghatən əh, sənəmə nɨpahrienən. Okəmə io ekatən-iarəp nəhlan, kən netəm mɨn u itəm koatan itəmat min ilat, nɨkilat otagien əm ron io. !Məto otəplan-tu! Netəm Isrel neen, koatərəkɨn əh io, koatɨtəp io, moatoh io, məto-inun io iatən-iarəp məmə nɨmɨsən rəha Iesu e nɨg kəməluau, in əm un, in otosmegəh kitat. 12 !E rəhak nətəlɨgən, netəm mɨn un itəm koatərəkɨn nətəlɨgən rəhatəmat moatən məmə okəike kəhg-ipən itəmat, təwɨr məmə ilat okotuwɨn motəte-atɨp ilat mɨn!
13 Məto piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, Uhgɨn təmaun-in itəmat, kən mɨkɨs rəkɨs itəmat, məmə Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses in otəsəlisən itəmat. !Otəto wɨr itəmat! Nɨkitəmat otəsəhtən məmə, “Təwɨr, io enagɨm rəkɨs e Lou əh. Roiu əh, io ekɨtun nolən natɨmnat rafin itəm nɨkik tolkeike.” Itəmat, onakəsotənən nəhlan. Məto nolkeikeən rəhatəmat otəkəike mol itəmat nɨkitəmat tagien məmə onəkotasitu etəmat mɨn. 1 Pita 2:16
14 Nolən əh, in tatətəu-pən wɨr nəghatən kit rəha Lou, u itəm tɨtargəfɨmɨn rafin nəghatən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Lou, in tatən məmə, “Ik, onakolkeike netəmim rafin, kən matol təwɨr kəm ilat, tahmen əm mə ik nakatol atɨp kəm ik.” Lev 19:18; Rom 13:9 15 Itəmat onəkotəkəike katəto wɨr itəmat. Okəmə itəmat nəkoatol tɨməht kəm itəmat mɨn, nəkotahmen əm e kəi mɨn, koatus atɨp əm ilat mɨn, kən nəghatən rəhatəmat otərəkɨn itəmat.
Nolən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nolən rəha netəmim
16 Io, ekolkeike mə ekən nəghatən kit kəm itəmat. Itəmat, Narmɨn Rəha Uhgɨn otəkəike matit itəmat kən itəmat nakotətəu-pən, kən itəmat məsotosən nolən rat aupən rəhatəmat, itəm nəmotos kaiir-pa. 17 Nolən rat aupən əh, inun, nəkoatol natɨmnat tərat itəm nɨkitəmat tolkeike. Məto nolən əh, in tetəhau nolən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn in təsolkeike mɨnən nolən rat aupən kəmotos kaiir-pa moatol. Nolən mil əh kətioal təməht kəm ilau mɨn, kən tatol məmə nəkəsotolən nolən wɨr mɨn itəm nakotolkeike məmə onəkotol. Rom 7:15-23 18 Sotaluinən nat kit, okəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmat, kənu Lou in təsəlis ətain mɨnən itəmat.
19 Kitat kotɨtun əm nolən rat aupən rəha netəmim itəm kəmotos kaiir-pa moatol. Nɨpɨtan ne nəman ne, koatit anion ilat mɨn; kən ilat koatol nolən rat rafin itəm tol naulɨsən o nənən; rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn pɨk o nolən rat mɨn əh. 20 Ilat koatəfak kəm narmɨ nat mɨn, moatəmɨk nərɨk, moatos təmafah rat mɨn, moatol kɨlepa, ne. Kənu moatol mɨn tɨməht, moatəmou, moatetet, moatol neməha, moatos-ipər atɨp əm ilat, moatoor ilat mɨn, kən okəmə rəhalat nətəlɨgən tol pɨsɨn pɨsɨn, kən ilat koatəhai ilat mɨn. 21 Nɨkilat tətakləh-in natɨmnat rəha netəm pɨsɨn, moatənɨm nənɨmən mɨn kətapɨs lan, kən moatol lafet katagien lan o nolən nat tərat mɨn əm, moatol mɨn natɨmnat tepət mɨn tol nəhlan. !Iatən mɨn tahmən-pən əm məmə emən aupən məmə, oatəto wɨr itəmat! Məto netəm koatol nolən mɨn əh, okol ilat kəsotuwamən motatɨg ahgin nərəmərəən Rəha Uhgɨn itəm tatol əpen-əpenə lan. 1 Kor 6:9-10
22 Məto noa Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatəwiə e nəmegəhən rəha netəmim rəha Uhgɨn, in tol nulan. Ilat koatolkeike netəmim, kən nɨkilat tətagien, kənu nəməlinuən tətatɨg e nɨkilat, kən rəhalat nətəlɨgən kaifəməh, kən moatasəkitun etəmim, kən rəhalat nolən in təwɨr təwɨr. Kən netəmim kotɨtun mə ilat netəm ətuatɨp, koatol noa. 23 Kən ilat netəm mətɨg. Kən nian nətəlɨgən rat tatɨg elat, ilat kotətul əskasɨk, məsotolən natɨmnat rafin itəm ilat atɨp kotolkeike nolən. Nolən mɨn u, ilat kotəwɨr pɨk, kən nəghatən kit tɨkə o Lou kit, məmə otən-iəhau itəmat məmə onəkəsotolən natɨmnat mɨn əh. 24 Kitat u netəm rəha Iesu Kristo, kitat kɨnəmotapəs rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat, u kəmoatol natɨmnat mɨn itəm nətəlɨgən əm rəhatat tolkeike. Tahmen əm nulan mə, kəməht-ipən nətəlɨgən rat mɨn rəhatat e nɨg kəməluau. Rom 6:6; Kol 3:5
25 !Kotəplan-tu! Narmɨn Rəha Uhgɨn in təmos-ipa rəkɨs nəmegəhən kit kəm kitat, kən təwɨr məmə kitat okotaliwək e nolən wɨr mɨn rəhan. 26 Tərat məmə kitat okotausit motos-ipər pɨk kitat, motiuw-pər nəratən, moatetet kitat mɨn. Fil 2:3

5:6: 1 Kor 7:19; Kal 6:15

5:9: 1 Kor 5:6

5:10: 2 Kor 11:15; Kal 1:7

5:13: 1 Pita 2:16

5:14: Lev 19:18; Rom 13:9

5:17: Rom 7:15-23

5:21: 1 Kor 6:9-10

5:24: Rom 6:6; Kol 3:5

5:26: Fil 2:3