6
Təwɨr məmə kotasitu e katipa əfɨgəm rəhatat mɨn
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, okəmə itəmat kit təme e rəhan nəmegəhən, təwɨr mə itəmat un, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmat, onəkotəkəike motasitu lan motəg-ətuatɨp-in. Məto onakəsotagət pɨkən lan, onəkotəghat mətɨg əm kəm in, motol məmə nɨkitəmat mɨn tɨtahmə ron. Məto otəto mɨn itəmat, məmə nat kitiəh əm itəm itəmat nakotən-iəhau etəmim ron, otəseko-pa mɨnən otəmat. Mat 18:15 Itəmat onəkotasitu nəhlan etəmat mɨn. Onəkotalis kələh nat əfɨgəm rəhatəmat mɨn. Okəmə nəkotol nəhlan, kən itəmat nakotətəu-pən wɨr nat naka itəm Lou rəha Kristo tatən. Rom 15:1 Təsəwɨrən məmə kitat okotos-ipər atɨp kitat. Okəmə suah kit nɨkin tatəht mə “Io, io etəm agɨn-əh kit,” etəmim un, nɨkin tateiuə-in, məto in təruru məsəplanən məmə in nat əpnapɨn əm. 4-5 Məto itəmat onəkotəike motəplan wɨr-tu natɨmnat itəm noatol mɨn. Tol nulan məmə, okol etəmim kit in təsakil atɨpən rəhan wək ne wək rəha suah kit mɨn. Məto in otəkəike mehm wɨr rəhan pɨsɨn əm wək aupən. Məto-inun, netəmim rəhalat wək mɨn tol pɨsɨn pɨsɨn. Kən ilat koatos katipa əfɨgəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəmegəhən rəhalat kitiəh kitiəh. Məto təwɨr məmə etəmim kitiəh nɨkin otagien o rəhan wək, okəmə rəhan wək təwɨr əm. Rom 14:12
Itəmat u, təwɨr məmə itəmat onəkotawte-in natɨmnat mɨn neen kəm rəhatəmat nəgətun mɨn, itəm koatəgətun itəmat e nəghatən rəha Uhgɨn. 1 Kor 9:11,14
Oatəto itəmat, soteiuə-in atɨpən itəmat mɨn məmə itəmat nəkotɨtun nolən nat əpnapɨn kit itəm nɨkitəmat rat aupən nakotolkeike. Kən okol nəkəsotolən ialməl e Uhgɨn. Ik nəmɨs noanɨg naka e rəham nasumən, kən ik onakəhl atɨp mɨn noan, mun. Etəmim itəm tatasum-in nolən rat aupən, itəm kəmotos kaiir-pa moatol, tahmen e noanɨg rat e rəhan nəmegəhən, in otəkəike məhl noan tərat mun, kənu noanɨg un, otoe-in, nɨpətɨn u, Nɨmɨsən. Məto etəmim itəm tatɨs noanɨg wɨr, itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən, Narmɨn Rəha Uhgɨn otol toe-in, noan wɨr kit, kən in otəhl. Nərgɨn noanɨg un, in Nəmegəhən Lilin itəm namnun tɨkə. Rom 8:13
Sotəpou-inən nolən itəm təwɨr, məto-inu kitat okotəhl noanɨg wɨr əh, e nian ətuatɨp rəhan, okəmə kəsotapəsən wək. 10 Kən nian mɨn rafin itəm kotɨtun nolən, pəs koatol təwɨr kəm netəmim rafin, kən motatɨg katol tepət mɨn kəm netəm mɨn u kotahmen e piatat mɨn ne wɨnɨtat mɨn e Iesu Kristo.
Namnun nəghatən rəha Pol təmən kəm ilat
11 Oekəte rəkɨs namnun nəghatən rəhak e naoa e nelmək əm.* Nian Pol təməte naoa u, in təməghat, kən suah kit mɨn təməte rəhan nəghatən e naoa. Roiu in tatos pen, kən tatəte atɨp e nelmɨn. Itəmat onəkotəplan məmə leta mɨn rəhak, ilat iahgin mɨn. 12 Netəm Isrel u koatən məmə okəike kəhg-ipən itəmat, ilat kotausit əm e nɨganəmtɨlat mɨn neen o nat u. Məto ilat koatən nəhlan o nat kitiəh əm, məmə netəm Isrel neen mɨn okəsotolən nəratən kəm ilat. 13 Kən ne nat kit mɨn, netəm mɨn əh, kotolkeike məmə okəhg-ipən itəmat məto-inu kotausit əm məmə okotol win etəmat lan. Kən motiuw kalɨn itəmat, nakotɨtəlɨg motuwɨn mɨn e nelmɨ Lou rəha netəm Isrel. Məto otəplan-tu, ilat mɨn kəsotətəu-pən wɨrən natɨmnat mɨn itəm Lou tatən. 14 Məto io rəhak, io ekəsən wi atɨpən io o nat kit itəm emol. Məto ekolkeike məmə ekənwiwi əm nat naka Iərəmərə Iesu Kristo təmol e nian in təmɨmɨs e nɨg kəməluau. O nat əh inəh, nolən mɨn rəha nətueintən okol kəsotiuw rəkɨsən rəhak nətəlɨgən, kənu netəm e nətueintən itəm kəsotahatətəən e Uhgɨn, ilat kəsotolkeikeən nolən itəm iatətəu-pən. 15 Okəmə Uhgɨn in otol suah kit tuwa in etəm wi, kən in otol suah əh, tətuatɨp e nɨganəmtɨn, nat əpnapɨn okəmə kəməhg-ipən o kəsəhg-ipənən. Kal 5:6; 2 Kor 5:17 16 Kən roiu, ekatəfak o netəm mɨn u koatətəu-pən wɨr nəghatən u, ilat noanol ətuatɨp mɨn rəha Uhgɨn. Iatəfak məmə, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn ne rəhan nasəkitunən otatɨg olat.
17 Rəhak u namnun nəghatən. Io esolkeikeən məmə suah kit otən mɨn nat tərat lak. Məto-inun iatəmɨk əh nəme nɨməgəm itəm kəmaht io e kəpiel apɨn kən kəmalis io. Nəme nɨməgəm mɨn u, tatəgətun məmə io, slef rəha Iesu. 2 Kor 4:10
18 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, iatəfak məmə Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən otəmat. Əwəh.

6:1: Mat 18:15

6:2: Rom 15:1

6:4-5: Rom 14:12

6:6: 1 Kor 9:11,14

6:8: Rom 8:13

*6:11: Nian Pol təməte naoa u, in təməghat, kən suah kit mɨn təməte rəhan nəghatən e naoa. Roiu in tatos pen, kən tatəte atɨp e nelmɨn.

6:15: Kal 5:6; 2 Kor 5:17

6:17: 2 Kor 4:10