4
Nat keike e kɨpəhau oas
Tol nəhlan, nɨkitɨmat təsəpouən o wək u məto-inu itɨmat emotos e nasəkitunən rəha Uhgɨn. Məto e nolən rəhatɨmat esotegəhan-inən nolən itəm tatəhluaig ne nolən aulɨs mɨn. Ko esoteiuəən məsotəuhlinən nəghatən rəha Uhgɨn. !Kəp! Məto itɨmat ioatən ətuatɨp əm nɨpahrienən, kən e nolən əh, e nɨganəmtɨ Uhgɨn, emotol-arəp e nɨganəmtɨ netəmim rafin məmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp. 2 Kor 2:17; 1 Tes 2:5 Kən okəm-naka namnusən təwɨr itəm ekoatən-iarəp in tatəhluaig o netəmim neen, məto kəp, tatəhluaig əm o netəmim itəm koatətəu-pən suatɨp o nuwɨnən e nɨgəm asol. Koatətəu-pən suatɨp əh məto-inu Setan, u in Iərmɨs itəm tatərəmərə e nətueintən u, təməfətain nətəlɨgən rəhalat, məmə kəsotəplanən nəhag-əhagən wɨr rəha namnusən təwɨr itəm tatuəp mətasiəgəpɨn ilat. Nəhag-əhagən əh təmɨsɨ-pən e Kristo. Kən nian kitat koatəplan Kristo, kən kitat koatəplan məmə Uhgɨn in tahro nulan. Efes 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3 Itɨmat esotən-iarəp atɨpən itɨmat, məto ioatən-iarəp Iesu Kristo məmə in Iərəmərə, kən itɨmat iolwək mɨn rəhatəmat o nərgɨ Iesu. Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn u təmən məmə, “Pəs nəhag-əhagən tuəp masiəgəpɨn ikɨn tapinəp ikɨn,” in təmasiəgəpɨn e nɨkitat məmə kitat kotɨtun nehmən nəsanənən, ne nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn, kən kitat koatehm natɨmnat mɨn əh e nɨganəmtɨ Kristo. Jen 1:3; Aes 9:2; 2 Kor 3:18
Məto kitat koatos nat keike əh e kɨpəhau oas, inu nɨpətɨtat. Tol nəhlan məmə otəgətun məmə nəsanənən wɨr əh taprəkɨs, təmɨsɨ-pən e Uhgɨn, təsɨsɨ-pamən otat. 2 Kor 5:1 Nəratən tepət koatɨləs pɨkən itɨmat e suatɨp mɨn rafin, məto təsərəkɨnən itɨmat. Nian neen ekotəruru suatɨp, məto esotapəsən nalkutən. 2 Kor 1:8; 7:5 Netəmim koatol nəratən kəm itɨmat, məto Uhgɨn təsapəsən itɨmat. Koatoh itɨmat, məto kəsotərəkɨnən itɨmat. 10 Ikɨn pəhruən ioatuwɨn ikɨn, katohamnu nɨpətɨtɨmat tahmen e kəmohamnu Iesu. Tol nəhlan məmə, netəmim okotəplan nəmegəhən rəha Iesu e nɨpətɨtat. 1 Kor 15:31 11 Kən itɨmat itəm ekoatəmegəh, nian rafin kategəhan-in itɨmat məmə ekotɨmɨs o nərgɨ Iesu. Tol nəhlan məmə netəmim okotəplan rəhan nəmegəhən e nɨpətɨtat itəm otəpanɨmɨs nian kit. Rom 8:36 12 Kənu, nian rafin itɨmat ioatɨləs pɨkən nɨmɨsən məmə itəmat onəkotɨtun nəmegəhən itulɨn.
13 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Emahatətə, kən tol nəhlan ekatən.” Sam 116:10 Kən e nolən kitiəh əm rəha nahatətəən, itɨmat mɨn ekotahatətə, kən tol nəhlan ekoatən, 14 məto-inu itɨmat ekotɨtun məmə, etəm təmol Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən, in otol itɨmat ne itəmat, kitat rafin kotəmegəh mɨn e nɨmɨsən kitat Iesu, kən məf-iarəp kitat e nɨganəmtɨn. 1 Kor 6:14 15 Natɨmnat rafin u o nəwɨrən rəhatəmat, kən nian nəwɨrən rəha Uhgɨn tatiuw-pa netəmim tepət təhmɨn mɨn okotuwa o Kristo, kən okotos-ipən nənwiwiən tepət kəm Uhgɨn, kən okotɨləs-ipər nərgɨn ilɨs ilɨs agɨn.
16 Tol nəhlan, nɨkitɨmat təsəpouən. Nat əpnapɨn məmə nɨpətɨtat tateiuaiu roiu, məto Uhgɨn tatol nɨkitɨmat tatuwiwi nian rafin. Efes 3:16 17 Tol nəhlan məto-inu, nəratən itəm koatatɨg lan, ilat nat əpnapɨn əm, kəsotatɨgən tuwəh. Məto noalat in nəhag-əhagən wɨr itəm otətatɨg lilɨn, kən in təwɨr məfɨgəm taprəkɨs-in ilat. Rom 8:17-18 18 Kən tol nəhlan, nɨganəmtɨtat kəsotətulən e nat itəm katəplan, məto koatətul e nat itəm kəsəplanən, məto-inu nat itəm katəplan in nat rəha roiu əm, otəpanɨkə, məto nat itəm kəsəplanən in namnun tɨkə. Kol 1:16

4:2: 2 Kor 2:17; 1 Tes 2:5

4:4: Efes 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3

4:6: Jen 1:3; Aes 9:2; 2 Kor 3:18

4:7: 2 Kor 5:1

4:8: 2 Kor 1:8; 7:5

4:10: 1 Kor 15:31

4:11: Rom 8:36

4:13: Sam 116:10

4:14: 1 Kor 6:14

4:16: Efes 3:16

4:17: Rom 8:17-18

4:18: Kol 1:16