3
Okəmə naka nɨkitəmat təht məmə enoatɨləs-ipər itɨmat məmə itəmat onəkotegəhan lan. Netəmim neen okotəkəike motos naoa kit itəm kəməte elat nian koatuwɨn o netəm kotəruru ilat. ?Tahro nɨkitəmat təht məmə suah kit otəkəike məte naoa nəhlan etɨmat kəm itəmat? ?O, tahro itəmat əm nakotolkeike məmə onəkotəte? !Kəp! Wək 18:27; 2 Kor 5:12 Itəmat atɨp əm nəkotahmen e naoa itəm tatol əp wək rəhatɨmat. Naoa əh kəməte-pən e nɨkitɨmat, itəm netəmim rafin koatafin kən moatɨtun. 1 Kor 9:2 Itəmat noa rəha wək rəhatɨmat. Kən nəmegəhən rəhatəmat tatəgətun məmə itəmat naoa kətafin itəm Kristo təməte. Kristo təməte naoa əh e Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatəmegəh, məto təsəteən e nelmɨ etəmim. Kən in təməsəte-pənən e kəpiel epin-epin, məto təməte-pən e nɨki netəmim.* Nian Pol tatəghat e nəghatən “kəməsəte-pənən e kəpiel epin-epin,” tatəghat e Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses, kən Moses təməte e kəpiel. Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27
Itɨmat esotəgɨnən o nənən nəhlan otəmat məto-inu itɨmat ioatatɨg e Kristo, kən moatahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Wək 20:31 Nɨkitɨmat təsəhtən məmə itɨmat əm ekotahmen o nolən wək u, ne noan rəha wək. Məto Uhgɨn əm tatol məmə itɨmat ekotɨtun nolən wək. In təmol məmə itɨmat ekotahmen məmə ekotuwa rəhan iolwək mɨn rəha nəniəkɨsən wi rəha nasituən itəm Uhgɨn təmən. Nəniəkɨsən wi əh təsɨsɨ-pənən e Lou itəm kəməte, məto təmɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto-inu Lou itəm kəməte tatol məmə netəmim koatuwɨn o nɨmɨsən, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa nəmegəhən. Jer 31:31; Jon 6:63; 1 Kor 11:25
Nəhag-əhagən rəha Nəniəkɨsən Wi Rəha Nasituən
Otətəlɨg-in-tu. Nian Uhgɨn təməte Lou e kəpiel, mos-ipən kəm Moses, nəhag-əhagən əh-ikɨn rəha Uhgɨn, kən nəhag-əhagən əh təmalpin nɨganəmtɨ Moses, kən netəm Isrel okol kəsotəplanən nɨganəmtɨn, nat əpnapɨn nəhag-əhagən tɨnateiuaiu. Kən okəmə wək rəha Lou in suatɨp itəm tatuwɨn o nɨmɨsən, məto in təhag-əhag, Eks 34:29 kən wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otəhag-əhag pɨk. !Okəmə wək itəm kəmakil netəmim məmə otəkəike motɨmɨs, in tatəhag-əhag, kən wək itəm tatol netəmim kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in tatəhag-əhag pɨk agɨn! Dut 27:26; Rom 1:17 10 Nɨpahrienən, nəniəkɨsɨn oas rəha nasituən itəm təməhag-əhag aupən, roiu in təsəhag-əhagən, məto-inu nəniəkɨsɨn wi itəm təhag-əhag pɨk agɨn, tɨnaprəkɨs-in itəm aupən. 11 !Kən okəmə wək rəha Lou itəm otəpanɨkə, tɨnuwa e nəhag-əhagən, kən wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm otatɨg lilɨn, tatəhag-əhag pɨk agɨn-əh! Luk 22:31
12 Tol nəhlan, məto-inu emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən e wək əh rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, nətəlɨgən rəhatɨmat təskasɨk e Uhgɨn, kən məsotəgɨnən o nən-iarəpən rəhan nəghatən. Wək 14:27; 1 Kor 16:9 13 Itɨmat esotahmenən e Moses, itəm təmətalpin nɨganəmtɨn e nɨməhan agege məmə netəm Isrel okəsotəplanən məmə nəhag-əhagən teiuaiu muwɨn mɨkə. Eks 34:33 14 Məto Uhgɨn təmol nətəlɨgən rəhalat tiəkɨs. Kən mətoarus-pa əh-roiu, nɨməhan əh tətahtosɨg-in nətəlɨgən rəhalat nian kotafin Naoa Rəha Nəniəkɨsən Oas. “Naoa Rəha Nəniəkɨsən Oas” in “Oltesteman.” Uhgɨn təsos-irəkɨsən əh nɨməhan əh, məto-inu tatos-irəkɨs əm e Kristo. 15 Əwəh, mətoarus-pa əh-roiu ne, nian kotafin Lou rəha Moses, nɨməhan kit tatəfətain nɨkilat. 16 Məto okəmə etəmim pah təuhlin mətag-pən o Iərəmərə, nɨməhan əh otiet rəkɨs. Eks 34:34 17 Otətəlɨg-in-tu, Iərəmərə əh, in Narmɨn. Kən ikɨn Narmɨn rəha Iərəmərə tətatɨg ikɨn, in tatɨkɨs kitat. Jon 8:36; Rom 8:2 18 Kən kitat, itəm kəsəfətainən nɨganəmtɨtat e nɨməhan, koatəplan nəhag-əhagən asol rəha Iərəmərə, kən netəmim koatəplan nəhag-əhagən əh e nəmegəhən rəhatat. Kən in tatəuhlin nəmegəhən rəhatat məmə okotuwa kahmen lan e nəhag-əhagən itəm rəhan nəsanənən tatər tatər. Kən nəhag-əhagən əh təmɨsɨ-pən o Iərəmərə itəm in Narmɨn Rəha Uhgɨn.

3:1: Wək 18:27; 2 Kor 5:12

3:2: 1 Kor 9:2

*3:3: Nian Pol tatəghat e nəghatən “kəməsəte-pənən e kəpiel epin-epin,” tatəghat e Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses, kən Moses təməte e kəpiel.

3:3: Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27

3:4: Wək 20:31

3:6: Jer 31:31; Jon 6:63; 1 Kor 11:25

3:7: Eks 34:29

3:9: Dut 27:26; Rom 1:17

3:11: Luk 22:31

3:12: Wək 14:27; 1 Kor 16:9

3:13: Eks 34:33

3:14: “Naoa Rəha Nəniəkɨsən Oas” in “Oltesteman.”

3:16: Eks 34:34

3:17: Jon 8:36; Rom 8:2