16
Məni o nasituən e iəfak mɨn əpəh Jerusalem
Roiu iakən məni o nasituən e iəfak mɨn əpəh Jerusalem. Otol tahmen əm məmə emən mihin kəm niməfak mɨn əpəh profens əh Kalesia. Rom 15:25-26; 2 Kor 8:1-9 E Sante mɨn rafin, itəmat rafin kitiəh kitiəh otəkəike mələhəu kalɨn məni neen. Etəmim itəm in tatos məni asol, otələhəu kalɨn tepət, kən etəmim itəm tatos məni əkəku, otələhəu kalɨn noan məsɨn. Tol nəhlan, nian ekɨmnə, okol nəkəsotalkut mɨnən o nolən məni ilat rafin nian kitiəh əm. Kən otətgi-arəp itəmat neen məmə okotəmɨk məni motuwɨn, kən nian ekɨmnə, ekəte naoa mən-iarəp ilat kəm netəm Jerusalem, kən mahl-ipən ilat kotəmɨk məni motuwɨn əpəh ikɨn. Okəmə ekəplan məmə təwɨr məmə io mɨn ekuwɨn, kən ilat okotətəu-pa io.
Naliwəkən mɨn rəha netəm-iasol mɨn neen
Uarisɨg epanɨmnə muag itəmat, ekuwɨn-pən Masetonia, məto-inu ekaupən muwɨn muag niməfak mɨn əpəh ikɨn. Wək 19:21 Kəm-naka ekatɨg məsɨn kitat min itəmat, mə kəmə tahro, koatatɨg əm mətoarus nətəpən tol namnun. Tol nəhlan, nəkotɨtun nasituən lak e rəhak naliwəkən itəm iatuwɨn-pən mɨn ikɨn. Rom 15:24 Esolkeikeən məmə ekɨmnə məplan itəmat u miet mɨn, məto iakolkeike məmə ekɨmnə kotatɨg məsɨn okəmə Iərəmərə tegəhan-in io. Məto etatɨg əm Efesas mətoarus nian rəha Pentekos, lafet rəha Nagwənən Wi, məto-inu Uhgɨn təmerəh e suatɨp asol ron io məmə ekol wək təwɨr itəm otoe-in noan tepət, nat əpnapɨn netəmim tepət kotalkut məmə okotahtosɨg-in io o nolən wək. Wək 19:8-10; 2 Kor 2:12
10 Okəmə Timoti tɨmnə məplan itəmat, otol təwɨr kəm in motos-ipən nɨsiaiiən kəm in, məto-inu in tatol wək rəha Iərəmərə tahmen əm lak. 1 Kor 4:17 11 Sotolən məmə itəmat kit tatehm əhau in. Otahl-ipa tuwa kən motasitu lan e rəhan naliwəkən məmə otɨtəlɨg-pa ron io. Iatəsahgin piatat mɨn ilat Timoti məmə okotuwa motehm io. 1 Tim 4:12
12 Kən e piatat Apolos, emətapəh əskasɨk məmə in otəkəike mətəu-pən piatat mɨn mɨmnə məplan itəmat. In təsolkeikeən pɨk məmə otɨmnə əh-roiu, məto in otɨmnə e nian itəm tətuatɨp ron. 1 Kor 3:6
13 Otegəs. Otətul əskasɨk e nahatətəən rəhatəmat. Məsotəgɨnən. Motol nətəlɨgən rəhatəmat təskasɨk. 14 Natɨmnat rafin agɨn itəm itəmat nəkoatol, otol e nolkeikeən.
15 Itəmat nəkotɨtun məmə Stefanas ne rəhan mɨn, ilat kəmotaupən motən nɨpahrienən e Iesu əpəh Akaea, kən ilat kotalkut əskasɨk o nasituən e iəfak mɨn. 1 Kor 1:16 Iatən əskasɨk kəm itəmat piak mɨn məmə, 16 otɨsiai-in ilat motol nəwialat, ne netəmim rafin itəm koatol pɨk wək o niməfak. 17 Nɨkik təmagien nian Stefanas, ne Fotunatas, ne Akaekas kəməhaliet-arəpa, məto-inu nat əpnapɨn itəmat nakotɨkə, məto nian eməplan iləhal, tahmen əm məmə eməplan itəmat. 18 Iləhal kəməhaləs-ipər pɨk rəhak nətəlɨgən tahmen əm məmə kəməhalol etəmat. Netəm kotol nəhlan, okəike kɨsiai-in ilat.
Namnun nəghatən rəha Pol
19 Niməfak mɨn e profens əpəh Esia koatən təwɨr kəm itəmat. Akwila ne Prisila kioalkeike pɨk məmə okuən təwɨr kəm itəmat e nərgɨ Iərəmərə ilat iəfak mɨn itəm kəmotuəfɨmɨn e nimə rəhalau. Wək 18:2,18,26 20 Piatat mɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr kəm itəmat. Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo.
21 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat.
22 Okəmə suah kit təsolkeikeən Iərəmərə, pəs nalpɨnən rəha Uhgɨn tatuwɨn ron.
!Iərəmərə rəhatɨmat, wa-ta! Kal 1:8-9; Nol Əpən 22:20
23 Pəs Iərəmərə Iesu tawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.
24 Ekahl-ipɨnə rəhak nolkeikeən kəm itəmat rafin e Kristo Iesu. Əwəh.

16:1: Rom 15:25-26; 2 Kor 8:1-9

16:5: Wək 19:21

16:6: Rom 15:24

16:9: Wək 19:8-10; 2 Kor 2:12

16:10: 1 Kor 4:17

16:11: 1 Tim 4:12

16:12: 1 Kor 3:6

16:15: 1 Kor 1:16

16:19: Wək 18:2,18,26

16:22: Kal 1:8-9; Nol Əpən 22:20