4
Aposol mɨn rəha Kristo
Tol nəhlan, netəmim okotəkəike motos itɨmat tahmen e iolwək mɨn rəha Kristo itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmɨtɨmat məmə itɨmat ekotol əp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn. Kən netəmim itəm koatehm natɨmnat rəha etəm-iasol kit, ilat kotəkəike motol rəhalat wək təwɨr məmə nian etəm-iasol tatəplan rəhalat wək, kən tɨtun nahatətəən elat. Luk 12:42 E io, in nat əpnapɨn əm okəmə itəmat, o netəm pɨsɨn neen kotən-iarəp nətəlɨgən rəhalat e rəhak wək. Kən io atɨp esahmenən o nakilən rəhak wək. E rəhak nətəlɨgən, məmə emol əm nat itəm in təwɨr, məto nat u təsənən məmə io ekətuatɨp. Iərəmərə əm tətuatɨp o nakilən rəhak wək. Tol nəhlan, sotautautən o nakilən natɨmnat. Nakoatəsahgin e nian Iərəmərə otuwa lan. In otəmki-pən e nəhag-əhagən natɨmnat itəm koatəhluaig e napinəpən, kən in otol-arəp nat naka tətatɨg e nɨki netəmim o nolən mɨn rəhalat. E nian əh Uhgɨn otənwiwi ilat kitiəh kitiəh. 1 Kor 3:8
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Emən-ipɨnə nəghatən mɨn əh kəm itəmat etɨmlau Apolos məmə itəmat onəkotos nɨtunən ikɨn, kən okəmə nakotos nɨpətɨ nəghatən mɨn u, “Nəkotəkəike motol əm nəghatən mɨn itəm kɨnəte rəkɨs,” kən nəsotos-ipərən netəm-iasol neen motos-iəhau neen. Rom 12:3 ?Tahro? ?Itəmat ilɨs taprəkɨs-in netəmim mɨn rafin? ?Itəmat nakoatos natɨmnat neen itəm Uhgɨn təsos-ipɨnə kəm itəmat? !Kəp! ?Kən tahro nakoatəghat ausit o natɨmnat itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat tahmen əm məmə itəmat əm nəmotol natɨmnat mɨn əh? Rom 12:6
Nɨkitəmat təhat məmə nɨnotos rafin rəkɨs natɨmnat rəha Uhgɨn. Nɨkitəmat təhat məmə nɨnotos rafin rəkɨs nautə rəha Uhgɨn. Nolən rəhatəmat tahmen məmə nəmotuwa kig mɨn rəha Uhgɨn, məto itɨmat ekotatɨg ləhau əm. !Məto kəp, sənəmə nɨpahrienən! !Nəman! Okəmə nɨpahrienən məmə itəmat nəmotuwa kig mɨn rəha Uhgɨn, nɨkitɨmat otagien pɨk, kən okəmə tol nəhlan, itɨmat mɨn ekotol kig kitat min itəmat. Məto təsolən mihin. Itɨmat aposol mɨn, məto nɨkik təht məmə Uhgɨn təmələhəu itɨmat əpəh ləhau agɨn-əh, ioatatɨg tahmen e netəm itəm kəmakil rəkɨs məmə okotəkəike motɨmɨs. Nɨkik təht nəhlan məto-inu tahmen məmə ekoatətul e nɨganəmtɨ nagelo mɨn ne netəmim rafin məmə ilat okotəplan nolən rəha nɨmɨsən rəhatɨmat.* Nian kig kit təmol win e nəluagɨnən, mɨnatɨtəlɨg matit rəhan mopael mɨn ne rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Rəhan mopael mɨn kotuarisɨg-in, kən tɨkɨmɨr mɨn kotuarisɨg-in ilat, kən netəmim rafin kotɨtun məmə tɨkɨmɨr mɨn okotɨmɨs. Netəmim kəmotol lafet kit, kən netəmim rafin koatəplan tɨkɨmɨr mɨn atɨp koatoh ilat mɨn, o kəm-naka koatol fait ilat nat iarupɨn mɨn tahmen e laion. Kən Pol tatən məmə in ne rəhan mɨn netəmim kotahmen e tɨkɨmɨr mɨn itəm okotɨmɨs, kən netəmim rafin koatəplan. 10 !Netəmim tepət koatən məmə itɨmat ialməl mɨn o nərgɨ Kristo, məto nɨkitəmat təht məmə itəmat nakotenatɨg wɨr e Kristo! Məto sənəmə nɨpahrienən. !Netəmim tepət koatən məmə rəhatɨmat nepətən tɨkə, məto nakoatəghat ausit məmə rəhatəmat nepətən iahgin! Məto sənəmə nɨpahrienən. Netəmim tepət koatɨsiai-in itəmat, məto katən rat itɨmat.
11 Məto, inu nɨpahrienən. Mətoarus-pa roiu, nəumɨs tatus itɨmat, kən moatoaoa, kən ekoatuwɨn e natɨmnat kəmotəhap-əhap, kən netəmim koatoh itɨmat, kən rəhatɨmat nimə tɨkə. 2 Kor 11:23-27 12 Itɨmat atɨp əm ioatol pɨk wək e nelmɨtɨmat. Nian okotən rat itɨmat, məto itɨmat ekotəfak o nəwɨrən olat. Nian netəmim koatol nəratən kəm itɨmat, məto itɨmat ekotəpnapɨn əm. Mat 5:44; 2 Tes 3:8 13 Nian netəmim koatən rat itɨmat, məto itɨmat ekoatəghat wɨr əm kəm ilat. Mətoarus-pa roiu itɨmat ekotahmen e nuwitɨk rəha netəmim rafin, o namkɨmɨk rəha nətueintən rafin.
Ilat okotəkəike kətəu-pən
nolən rəha Pol
14 Esəteən nəghatən mɨn u məmə ekol itəmat nakotaulɨs, məto məmə otəhgaiir etəmat, məto-inu itəmat nenətɨk mɨn itəm ekolkeike itəmat. 15 Rəhatəmat iəgətun tepət itəm okotəgətun itəmat e Kristo, kən okəm-naka ilat kotahmen əm e rəhatəmat tata kalɨn ten-taosan, məto rəhatəmat tata ətuatɨp kitiəh əm, inu io, məto-inu e Kristo Iesu emuwa rəhatəmat tata ətuatɨp nian emən-iarəp namnusən təwɨr kəm itəmat aupən. Kal 4:19 16 Tol nəhlan, ekətapəh əskasɨk otəmat məmə onəkotətəu-pa rəhak nolən mɨn. Fil 3:17 17 Məto-inu o nat u, etahl-ipɨnə nətɨk e Kristo u Timoti itəm iakolkeike. In tətaiu əskasɨk e Iərəmərə. In otən mɨn kəm itəmat suatɨp rəha nəmegəhən rəhak e Kristo Iesu itəm tatətəu-pən natɨmnat itəm iatəgətun e niməfak mɨn rafin ikɨn mɨn rafin. Wək 19:22
18 Itəmat neen koatən məmə esɨmnə mɨnən, kən motausit pɨk o rəhatəmat nepətən. 19 Məto otəsuwəhən, ekəike mɨmnə məplan itəmat okəmə Iərəmərə tegəhan-in io. Kən ekəsəplan əmən nəghatən mɨn itəm netəm iausit mɨn koatən, məto ekəplan nəsanənən rəhalat. 20 Məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn sənəmə in nat kit rəha nəghatən, məto in nat kit rəha nəsanənən. 1 Kor 2:4 21 ?Kən nakotolkeike naka? ?Ekɨmnə malis itəmat, o ekɨmnə e nolkeikeən ne narmɨn rəha nəmeiən?

4:2: Luk 12:42

4:5: 1 Kor 3:8

4:6: Rom 12:3

4:7: Rom 12:6

*4:9: Nian kig kit təmol win e nəluagɨnən, mɨnatɨtəlɨg matit rəhan mopael mɨn ne rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Rəhan mopael mɨn kotuarisɨg-in, kən tɨkɨmɨr mɨn kotuarisɨg-in ilat, kən netəmim rafin kotɨtun məmə tɨkɨmɨr mɨn okotɨmɨs. Netəmim kəmotol lafet kit, kən netəmim rafin koatəplan tɨkɨmɨr mɨn atɨp koatoh ilat mɨn, o kəm-naka koatol fait ilat nat iarupɨn mɨn tahmen e laion. Kən Pol tatən məmə in ne rəhan mɨn netəmim kotahmen e tɨkɨmɨr mɨn itəm okotɨmɨs, kən netəmim rafin koatəplan.

4:11: 2 Kor 11:23-27

4:12: Mat 5:44; 2 Tes 3:8

4:15: Kal 4:19

4:16: Fil 3:17

4:17: Wək 19:22

4:20: 1 Kor 2:4