3
Nəhap-əhapən e niməfak
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian emətatɨg kitat min itəmat, okol esəghatən kəm itəmat tahmen e netəmim itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhalat e Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəp. Eməghat kəm itəmat tahmen məmə itəmat netəmim rəha nətueintən əm, kən eməghat kəm itəmat tahmen məmə itəmat nɨsualkələh əm e nəmegəhən wi rəhatəmat e Kristo. Nian ematəgətun itəmat, tahmen məmə emətagwən itəmat e melek əm, eməsos-ipɨnə nagwənən əskasɨk kəm itəmat məto-inu itəmat nəsotahmenən o nunən. Hip 5:12-13; 1 Pita 2:2 Kən nɨpahrienən, itəmat nəsotahmenən əh o nunən, məto-inu nolən rəhatəmat tahmen əm e rəha netəmim rəha nətueintən. Tol nəhlan məto-inu itəmat nakoatetet itəmat mɨn, kən moatərgəhəu, kən tahmen əm məmə itəmat netəmim rəha nətueintən əm u. Nəkotahmen e netəm əpnapɨn mɨn. 1 Kor 1:10-11 Nian suah kit otən məmə, “Io rəha Pol,” kən kit mɨn tən məmə, “Io rəha Apolos,” nolən əh tatəgətun məmə itəmat netəm rəha nətueintən əm. 1 Kor 1:12
Otəplan-tu. ?Apolos in pah, kən Pol in pah? Itɨmlau e kuahmen əm e iolwək itəm emuasitu etəmat o nuwamən o Iesu. Itɨmlau etioal əm wək itəm Iərəmərə təmos-ipa pɨsɨn pɨsɨn kəm itɨmlau məmə ekioal. Tahmen məmə io eməfe nɨkutin nat, kən Apolos in tətau e nəhau, məto Uhgɨn tatol tatəwiə. Wək 18:4,11,27-28 Tol nəhlan, etəmim itəm tatəfe nat, o etəm tətau e nəhau, in nat əpnapɨn əm, məto Uhgɨn pɨsɨn əm in nat keike itəm tatol natɨmnat koatəmegəh moatəwiə. Etəm tatəfe, ne etəm tətau, katian əm o nat kitiəh əm. Kən Uhgɨn otətou ilau kitiəh kitiəh e rəhalau wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Itɨmlau iolwək mil rəha Uhgɨn, kən itəmat nəkotahmen e nasumən rəha Uhgɨn, o nimə rəha Uhgɨn. Mat 16:27; Efes 2:20-22
10 E nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, emiləkɨn wɨr nelkɨ nimə tahmen e etəm tɨtun wɨr niləkɨnən nimə. Kən suah kit mɨn tatiləkɨn nimə məsɨn. Məto ilat rafin okotəkəike moatehm wɨr wək rəhalat rəha niləkɨnən nimə, 11 məto-inu okol suah kit təsiləkɨnən nelkɨ nimə kit mɨn itəm tol pɨsɨn e inu itəm kɨniləkɨn rəkɨs. Kən nelkɨ nimə u in Iesu Kristo. Aes 28:16; 1 Pita 2:4-6 12 Okəmə suah kit tiləkɨn-pər rəhan nimə itəm nelkɨ nimə in Iesu Kristo, kən in tɨtun niləkɨnən e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o e silfa, o e kəpiel nəmtɨn tiəkɨs, o e nɨg, o e nuwig, o e maniah. 13 Kən nian kit netəmim okotəplan wək rəhan, məto-inu e nian Iesu tatuwa mɨn, rəhan wək otuwa e nəhag-əhagən. Rəhan wək okələhəu-pən e nɨgəm, kən nɨgəm otəgətun məmə rəhan wək təwɨr or tərat. 1 Kor 4:5 14 Okəmə nɨgəm təməsusən rəhan nimə, in otos rəhan nətouən. 15 Məto okəmə nɨgəm təmus rəhan nimə, kən rəhan natɨmnat rafin təmɨkə. In əm, Uhgɨn otosmegəh, məto tahmen-ahmen əm e suah kit itəm taiu mətagɨm e nimə itəm nɨgəm tatus.
16 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, itəmat un nimə rəha Uhgɨn, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat? 1 Kor 6:19; 2 Kor 6:16 17 Okəmə suah kit tərəkɨn nimə rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn otərəkɨn in, məto-inu nimə rəha Uhgɨn, in rəhan pɨsɨn əm. Kən nimə u rəha Uhgɨn, itəmat.
18 Təsəwɨrən məmə suah kit tateiuə-in atɨp in. Okəmə suah kit nɨkin təht məmə in tenatɨg u-roiu e nɨganəmtɨ netəmim, in otəkəike muwa ialməl kit e nɨganəmtɨlat məmə in otuwa ienatɨg pahrien. 19 Tol nəhlan məto-inu nenatɨgən rəha netəmim rəha nətueintən, in talməl pɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Uhgɨn tatol noanɨkulu kit e nəghatən rəha suah kit itəm tatən məmə in tenatɨg wɨr, kən Uhgɨn taskəlɨm in.” Job 5:13 20 Kən Naoa Rəha Uhgɨn tatən mɨn məmə, “Iərəmərə tɨtun məmə, nətəlɨgən rəha netəm kotenatɨg, ilat nat əpnapɨn əm.” Sam 94:11 21 Kən əsotənən məmə itəmat rəha suah u o rəha suah əh məmə onəkotɨləs-ipər atɨp itəmat ron. Uhgɨn tatos-ipən natɨmnat rafin rəhatəmat məmə otasitu etəmat. 22 Pol, o Apolos, o Pita, o nətueintən, o nəmegəhən, o nɨmɨsən, o nian roiu, o nian itəm tatuwa, ilat rafin rəhatəmat məmə Uhgɨn otol təwɨr kəm itəmat lan, 23 kən itəmat rəha Kristo, kən Kristo in rəha Uhgɨn.

3:2: Hip 5:12-13; 1 Pita 2:2

3:3: 1 Kor 1:10-11

3:4: 1 Kor 1:12

3:6: Wək 18:4,11,27-28

3:9: Mat 16:27; Efes 2:20-22

3:11: Aes 28:16; 1 Pita 2:4-6

3:13: 1 Kor 4:5

3:16: 1 Kor 6:19; 2 Kor 6:16

3:19: Job 5:13

3:20: Sam 94:11