5
Kitat kotɨtun məmə nian rafin Uhgɨn tatɨtəpun suah kit kən matɨləs-ipər in məmə otuwa pris asol agɨn, məmə in suatɨp rəha netəmim okotuwɨn o Uhgɨn. In suatɨp rəhalat o nos-ipənən natɨmnat kəm Uhgɨn, kən in matol sakrifais o rəhalat nolən rat mɨn.* Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9 Roiu əh, məto-inu pris asol agɨn u in etəmim kit, in tɨtun nolən tɨmətɨg əm o netəmim, Hip 2:17-18 nat əpnapɨn məmə ilat kotəruru agɨn nat itəm tətuatɨp, ilat kotagɨm rəkɨs e suatɨp, məto-inu in mɨn, in təsahmenən, in tatol təfagə rat Hip 4:15; 7:28 nian tepət. In tatol təfagə rat nəhlan, kən tol məmə e nian rəha sakrifais, in otəkəike mol sakrifais o rəhan atɨp təfagə, kən matɨg mol mɨn rəha netəmim mɨn.§ Lev 9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7
Suah kit okol təsənən məmə in otol wək rəha pris asol agɨn, matɨləs-ipər atɨp in. Kəpə, Uhgɨn otəkəike maun-in rəhan kit etəmim məmə in otol wək u, tahmen əm məmə inu təmaun-in mihin Eron aupən.* Hip 5:1-4 koatəghat-in ətuatɨp wək itəm pris asol agɨn mɨn kəmotol aupən, muwa mətoarus nian netəm Rom kəmotərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn e nup fote tɨnuwɨn rəkɨs uarisɨg Iesu təpanɨmɨs. Eks 28:1; Nam 18:7 Tol nəhlan, Kristo in təmɨsɨləs-ipər atɨpən in məmə in pris asol agɨn. Məto Uhgɨn in təmɨtəpun, kən mən-ipən kəm in məmə,
“Ik nətɨk.
Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.” Sam 2:7; Wək 13:33; Hip 1:5
Kən ikɨn kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn,§ Sam 110:4 in tatən məmə
“Ik pris kit tahmen e Melkisetek aupən,* Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22 Melkisetek (Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salem u, nɨpətɨn u, Nəməlinuən) kən in pris rəha Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha Epraham. Kristo in tahmen e Melkisetek məto-inu in pris ne in kig mɨn. Məto noanol rəha Eron mɨn, ilat pris mɨn əm, məto sənəmə kig mɨn; Hip 7:2.
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə.”
E nəmegəhən rəha Kristo e nətueintən u, in tatəfak kəm Uhgɨn, matətapəh-in nasituən, mətasək əfəməh, nahui nəmtɨn tɨtaiəh. Uhgɨn tatos nəsanənən o nosmegəhən in e nɨmɨsən. Kən in təmatɨsiai-in Uhgɨn, kən matol nəwian, Luk 22:42 kən o nat u, Uhgɨn təməto in.§ Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46 Nat əpnapɨn məmə Kristo in Nətɨ Uhgɨn, məto in təməto nahməən. Tol nəhlan, nahməən rəha Iesu, təmol in tɨtun wɨr nɨpətɨ nolən nəwia Uhgɨn,* Fil 2:6-8 kən təmuwa etəm ətuatɨp rəha nolən wək rəha pris asol agɨn rəhatat. Kən in təmol suatɨp o nosmegəhən lilɨn rəhan netəm mɨn u koatol nəwian, matos wɨr ilat, matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. 10 Kən Uhgɨn təmos-ipən nərɨg u kəm in, məmə in pris asol agɨn tahmen əm e suah u Melkisetek aupən. Sam 110:4; Hip 5:6
11 Itɨmat emotos nəghatən tepət mə ekotən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Iesu in pris asol agɨn tahmen e Melkisetek. Məto tiəkɨs pɨk o nən wɨrən ilat rafin kəm itəmat, məto-inun itəmat nəkoatəlpah-in pɨk nətoən nat kit kən mɨtun. 12 Itəmat nəmotahatətə nuwəh rəkɨs, kən təwɨr məmə itəmat nɨnotuwa rəkɨs iəgətun mɨn rəha nəghatən rəha Uhgɨn. Məto kəpə, itəmat nəkoatol əm nulan. Roiu əh, kəike kəgətun mɨn itəmat, tətuoun mɨn e nəukətɨn nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Nɨpahrienən u, itəmat nɨnotahmen-in rəkɨs nunən nagwənən əskasɨk mɨn, məto nəkotahmen əm məmə kətapinahin əh itəmat. 1 Pita 2:2 13 Məto e netəm mɨn u itəm koatəmah əh nəhlan, ilat u nɨsualkələh mətmətɨg, itəm koatəkəku əh, kəsotenatɨg wɨrən əh o nɨtunən nəgətunən mɨn rəha nolən ətuatɨp. 14 Məto nagwənən əskasɨk in nɨgɨ netəm rəhalat nɨtunən tɨnɨmətə rəkɨs, itəm kəmotiuw rəhalat nətəlɨgən o nɨtunən natɨmnat pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm tətuatɨp ne itəm tərat, kən ilat moatol itəm təwɨr,§ Rom 16:19 in əm in əm.

*5:1: Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9

5:2: Hip 2:17-18

5:2: Hip 4:15; 7:28

§5:3: Lev 9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7

*5:4: Hip 5:1-4 koatəghat-in ətuatɨp wək itəm pris asol agɨn mɨn kəmotol aupən, muwa mətoarus nian netəm Rom kəmotərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn e nup fote tɨnuwɨn rəkɨs uarisɨg Iesu təpanɨmɨs.

5:4: Eks 28:1; Nam 18:7

5:5: Sam 2:7; Wək 13:33; Hip 1:5

§5:6: Sam 110:4

*5:6: Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22

5:6: Melkisetek (Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salem u, nɨpətɨn u, Nəməlinuən) kən in pris rəha Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha Epraham. Kristo in tahmen e Melkisetek məto-inu in pris ne in kig mɨn. Məto noanol rəha Eron mɨn, ilat pris mɨn əm, məto sənəmə kig mɨn; Hip 7:2.

5:7: Luk 22:42

§5:7: Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46

*5:8: Fil 2:6-8

5:10: Sam 110:4; Hip 5:6

5:12: 1 Pita 2:2

§5:14: Rom 16:19