6
Tol nulan, təwɨr məmə kitat okəsotəgətun mɨnən nəukətɨ* Hip 5:12 nəgətunən rəha nahatətəən e Kristo, məto pəs kitat okoatəkəike moatuwɨn məmə okotɨmətə e Iesu Kristo. Kitat kɨnotəuhlin rəkɨs kitat e nolən mɨn itəm kotɨtun nit-ipənən item e nɨmɨsən. Hip 9:14 Kitat kɨnotahatətə rəkɨs e Uhgɨn. Tahmen əm məmə kɨnotafəl rəkɨs nəme nimə. Nian əh-roiu in rəha nəgpəhap-inən nimə. Kitat kɨnotɨtun rəkɨs nəgətunən mɨn rəha nolən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha naikuasən, kən mɨnotɨtun rəkɨs nəgətunən mɨn rəha nələhəu-pənən nelmɨtəm e rəhn-kapə etəmim, o nəfakən lan. Kən kitat kɨnotɨtun rəkɨs məmə kitat okotətul mɨn e nɨmɨsən, kən motɨtun mɨn məmə Uhgɨn otakil netəmim, kən mos-ipən nalpɨnən lilɨn rəhan kəm netəm kotol təfagə rat. Natɨmnat mɨn u, kitat kɨnotəghat-in rəkɨs, təsəwɨrən məmə kitat koatɨsɨmatɨp e nəghatən kitiəh mɨn əm nian rafin. Tol nulan məmə okəmə Uhgɨn təmegəhan-in əm kəm kitat, kən kitat okotuwa netəm kɨnotɨmətə rəkɨs.
?Okotalkut məmə okotol nulan, məto təhrol e netəmim itəm kəmotuwa o Uhgɨn məto roiu kɨnotapəs Uhgɨn motəuhlin mɨn məntaalat o Kristo? Ilat əh, ilat netəm kəmotehm nəhag-əhagən, Hip 10:32 kən kɨnotun asgəwɨn rəkɨs noan e nego e neai itəm Uhgɨn tatos-ipa,§ Efes 2:8 kən mɨnoatɨtun məmə in təwɨr, kən mɨnoatos rəkɨs o Narmɨn Rəha Uhgɨn.* Kal 3:2 Kən ilat u, netəm kɨnotun asgəwɨn rəkɨs məmə nəghatən rəha Uhgɨn in təwɨr, Sam 34:8 ilat kɨnotəto rəkɨs nəsanənən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm otəsuwəhən tuwa. Məto okəmə ilat kəmotəuhlin məntaalat o Uhgɨn, suatɨp kit tɨkə mɨn məmə okotəuhlin-pa mɨn ilat o Uhgɨn. 2 Pita 2:21 Ilat kəmotərəkɨn atɨp əm ilat, məto-inu tahmen-pən əm məmə kɨnotəht-ipən mɨn əm Nətɨ Uhgɨn e nɨg kəməluau, moatɨləs-ipər mɨn e nɨganəmtɨ netəmim, kən ilat kɨnoatol mɨn mɨlə lan, moatərəkɨn.
Nɨkim tuəh-tu nat u. Nəptən u tatos wɨr nuhuən itəm tatəfɨk, kən in nagwənən tepət lan nɨgɨ netəm mɨn un, koatol wək ikɨn. Uhgɨn nɨkin tagien pɨk ron, kən nəwɨrən rəhan tətatɨg lan. Məto nɨməptən rat itəm təsosən nat wɨr tepət lan, kən iapɨl-iapɨl ne kɨras əm katuəwiə lan. Nəptən əh tɨnəsəwɨr mɨnən o nat kit. Tɨnətaiu əm o nərəkɨnən. E namnun, nɨgəm otus natɨmnat itəm kotatɨg lan.
Piak mɨn, nat əpnapɨn io iatəghat nulan kəm itəmat, məto ekɨtun wɨr məmə itəmat nəsotahmenən e nəptən rat əh. Ekɨtun wɨr məmə itəmat noatos natɨmnat mɨn u itəm təwɨr maprəkɨs, itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat məto-inun in tatosmegəh itəmat. 10 Uhgɨn okol təsaluinən rəhatəmat wək mɨn nəmoatol məto-inu Uhgɨn rəhan nolən tətuatɨp əm nian rafin. Kən okol in təsolən nat əpnapɨn e nolən wɨr rəha nolkeikeən itəm nəmotol kəm in, kən moatol əh, nian nəmotasitu e rəhan netəmim.§ Mat 10:40,42 11 Itɨmat ekotolkeike məmə itəmat rafin nakoatəkəike katos nolkeikeən itəm nəkoatol, moatol məmə otatuwɨn e namnun, kən itəmat nakotos nat un itəm nakotagɨle lan.* Hip 3:6 12 Itɨmat esotolkeikeən məmə nakotəlpah, məto ekotolkeike məmə onəkotos nolən Hip 13:7 rəha netəm mɨn un itəm kotaiu aupən. Ilat kotahatətə əskasɨk e Uhgɨn kən moatol rəhalat nətəlɨgən kaifəməh. Jem 1:3; Nol Əpən 13:10; 14:12 Moatol nəhlan, kən roiu, ilat kɨnotos rəkɨs natɨmnat itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə rəhalat.§ Hip 10:36
Rəhatat iagke tətatɨg e nego e neai
13 Nəniəkɨsən kit tol nəhlan, itəm Uhgɨn təmən kəm Epraham aupən. Nian Uhgɨn təmol nəniəkɨsən rəhan, kən nərɨg kit tɨkə mɨn məmə in otos mol nəniəkɨsən lan rəhan təfɨgəm. Məto-inu nərgɨn in ilɨs taprəkɨs-in nərgɨn mɨn rafin. Tol nəhlan, Uhgɨn təmos noanawɨl atɨp əm e nərgɨn, matən məmə,* Jen 22:16 14 “Io oekəhlman rəhak nəwɨrən kəm ik, iahgin. Io oekol rəham noanol otuwa tepət tepet.” Jen 22:17 15 Məto-inu Epraham rəhan nətəlɨgən təfəməh, in təmatəsahgin matuwɨn matuwɨn, mətoarus nian in təmos natɨmnat mɨn un itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otos-ipən kəm in. Jen 21:5
16 Nian etəmim tatos noanawɨl e nərgɨ etəm-iasol kit rəhan,§ E nolən rəha nəlisən nəghatən təskasɨk, okəmə kitat kit tolkeike məmə otol nəhlan, kən in tatos noanawɨl e manɨn ne wɨnɨn ne. Məto netəm Isrel aupən, ilat kəmoatos noanawɨl e nərgɨ etəm asim kit, o nat kit itəm tasim, kən nian netəmim neen koatəto, kən ilat koatahatətə e nəghatən itəm koatən. Okol kəsotərgəhəu mɨnən ron, məto-inu nərɨg əh kəmotən, in tatəlis ətain nəghatən, təskasɨk. kən noanawɨl u rəhan, tatəlis rəhan nəghatən təfɨgəm. Kən netəmim okotəkəike motahatətə e rəhan nəghatən, okol kəsotərgəhəu mɨnən ron.* Eks 22:11 17 Uhgɨn təmos noanawɨl e nərgɨn nəhlan, məto-inu in tolkeike məmə otol netəm mɨn un itəm okotos natɨmnat mɨn itəm in təmən-iəkɨs, Rom 4:16 ilat okotɨtun wɨr məmə rəhan nalpəkauən, okol təsəuhlinən nian kit. Nam 23:19; Taet 1:2 18 Uhgɨn tatos noanawɨl nəhlan məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat u, itəm kɨnotiet rəkɨs motagɨm kən moatahgɨl-pən lan. Kən pəs kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nolən əh itəm Uhgɨn tɨnos-ipa rəkɨs kəm itat, məmə kitat okotagɨle əskasɨk e nəniəkɨsən mɨn rəhan. Nat mil u, ilau okol kəsuəuhlinən nian kit, məto-inu Uhgɨn, təseiuəən nian kit. 19 Kitat kotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk o nosən natɨmnat mɨn əh, tol nəhlan, mol məmə in tahmen e iagke kit itəm tətaskəlɨm wɨr rəhatat nəmegəhən,§ Fil 3:12 məmə nat kit otəsəloalən lan kən məsiuw rəkɨs mɨnən kitat. Tahmen əm məmə iagke u, in tɨnatɨg rəkɨs əpəh imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, əpəh ilɨs e nego e neai, e nəwtain nɨməhan imə-pən ikɨn.* Lev 16:2; Hip 9:2,3,7 20 Ikɨn əh, Iesu tɨnuwɨn rəkɨs ikɨn rəhatat lan, məmə oterəh e suatɨp rəhatat. Hip 4:14 In təmuwa rəkɨs pris asol agɨn Hip 2:17 tahmen əm e pris u Melkisetek§ Hip 5:16 aupən, kən in otatos wək u nian rafin, namnun tɨkə.

*6:1: Hip 5:12

6:1: Hip 9:14

6:4: Hip 10:32

§6:4: Efes 2:8

*6:4: Kal 3:2

6:5: Sam 34:8

6:6: 2 Pita 2:21

§6:10: Mat 10:40,42

*6:11: Hip 3:6

6:12: Hip 13:7

6:12: Jem 1:3; Nol Əpən 13:10; 14:12

§6:12: Hip 10:36

*6:13: Jen 22:16

6:14: Jen 22:17

6:15: Jen 21:5

§6:16: E nolən rəha nəlisən nəghatən təskasɨk, okəmə kitat kit tolkeike məmə otol nəhlan, kən in tatos noanawɨl e manɨn ne wɨnɨn ne. Məto netəm Isrel aupən, ilat kəmoatos noanawɨl e nərgɨ etəm asim kit, o nat kit itəm tasim, kən nian netəmim neen koatəto, kən ilat koatahatətə e nəghatən itəm koatən. Okol kəsotərgəhəu mɨnən ron, məto-inu nərɨg əh kəmotən, in tatəlis ətain nəghatən, təskasɨk.

*6:16: Eks 22:11

6:17: Rom 4:16

6:17: Nam 23:19; Taet 1:2

§6:19: Fil 3:12

*6:19: Lev 16:2; Hip 9:2,3,7

6:20: Hip 4:14

6:20: Hip 2:17

§6:20: Hip 5:16