Taetas
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm Taetas
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Taetas
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Pol təməte naoa u tatuwɨn kəm Taetas. Taetas in Iaihluə kit itəm təmahatətə e Kristo. Pol təmiuw-pa in o Kristo, kən Taetas təmol wək tepət ilau Pol tahmen əm e Timoti. Koatehm nərgɨn nian tepət e Niutesteman.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol ne Taetas kəmian e nəptən u Krit, kən ilau kəmuətuoun niməfak kit ikɨn-u. Pol təmiet mɨn, məto təmən-ipən kəm Taetas məmə in otətatɨg mol rafin wək mɨn ikɨn əh. Krit in nəptən kit itəm tərioah wɨr e nolən rat mɨn, tahmen məmə inu netəmim koateiuə pɨk nian rafin, moatagwən pɨk, kən moatəlpah koatəlpah. Neen koatuwa e niməfak kən moatən nəghatən eiuə tepət məmə okotos məni lan.
?Təməte naoa u o naka? Pol tolkeike məmə otasitu e Taetas e rəhan mɨn wək əpəh e niməfak əpəh Krit. Taetas otəkəike mɨləs-ipər netəmim məmə okotuwa elta mɨn o nehmən niməfak. Kən Pol tatəghat-in nolən rəha nəghatən kəm netəm mɨn u kəsotətəu-pənən nətəlɨgən rəha Taetas. Kən mos-ipən nəgətunən neen rəha nahatətəən ne naliwəkən ətuatɨp. Kən in təmən məmə Timoti otahtosɨg-in wɨr nəgətunən eiuə mɨn. Namnun nəghatən təmən məmə otahl-ipa etəmim kit tuwa masitu e niməfak, kən Taetas in otəkəike muwa mɨn masitu e Pol.
1
Pol təmən təwɨr kəm Taetas
Taetas. Io Pol, iatəte naoa u kəm ik. Io slef kit rəha Uhgɨn, kən io aposol kit rəha Iesu Kristo. Təmahl-ipa io məmə ekasitu e netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat məmə rəhan mɨn, mɨləs-ipər nahatətəən rəhalat, masitu elat məmə okotɨtun nəgətunən pahrien. Nian netəmim koatətəu-pən nəgətunən pahrien əh, kən rəhalat nəmegəhən otətuatɨp kotahmen-pən e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. Kitat kotɨtun nɨpahrienən əh, kən motahatətə lan. Kən e nolən əh, rəhatat nətəlɨgən tətatɨg əskasɨk rəkɨs məmə okotos nəmegəhən lilɨn. Aupən aupən agɨn itəm Uhgɨn təməsolən əh natɨmnat rafin, məto Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs nəmegəhən lilɨn əh, məmə in otol mihin. Kən kitat kotɨtun məmə in təseiuən nian kit ne. Kol 1:27 Kən e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, in təmol məmə netəmim okotɨtun nəghatən rəhan. Ilat kotɨtun məto-inu Uhgɨn Iosmegəh rəhatat təmən mələhəu nəghatən kit məmə təmos-ipa wək u tətatɨg e nelmək məmə io ekən-iarəp nəghatən əh rəha nəmegəhən lilɨn.
Taetas, rəhalau nahatətəən kitiəh, kən e nolən rəha nahatətəən, in tahmen əm mə ik nətɨk pahrien. Rəhak nəfakən məmə Uhgɨn Tata rəhatat ilau Kristo Iesu, Iosmegəh rəhatat, pəs okuawte-in rəhalau nəwɨrən kəm ik, kən muələhəu nəməlinuən tətatɨg ron ik. Rom 1:7; 2 Kor 8:23; Kal 2:3
Wək rəha Taetas əpəh Krit
E nian emiet Krit, kən emələhəu ik nəkətatɨg məmə onəkol rafin wək itəm tətatɨg, kən məmə onakɨləs-ipər elta mɨn rəha niməfak, e taon mɨn rafin e nɨtən Krit tahmen əm mə inu emən mihin kəm ik. Elta mɨn rəha niməfak okəike kəsehm-pənən nolən rat kit e rəhalat nəmegəhən, kən rəhalat pətan kitiəh əm, kən rəhalat nɨsualkələh okotəkəike motahatətə e Uhgɨn, kən məsotan əpnapɨnən motol natɨmnat təsahmenən, kən məsotəhtən nəwia rəhalat tata ne mama məmə netəmim okotən rat ilat ron. Nəmegəhən rəha elta mɨn rəha niməfak otəkəike mətuatɨp wɨr məto-inu ilat koatos wək asol rəha Uhgɨn. Ilat itəm koatehm wɨr netəmim okotəkəike motol mihin məmə kəsotɨləs-ipər atɨpən ilat motol rəhalat nəghatən məmə netəmim okotəgin, kən nɨkilat təsahmə uəhaiən. Sənəmə ilat netəmim rəha napɨsən o nəmouən, kən sənəmə ilat netəmim rəha nosən məni e neiueiuəən.
Məto nəmegəhən rəhalat in otəkəike mol min-nulan. Ilat okotəkəike moatehm wɨr netəmim itəm koatuwa əh rəhalat ikɨn. Ilat netəm kotolkeike mə okotol əm natɨmnat itəm təwɨr, kən nolən rəhalat in tatəgətun mə ilat netəm mətə, kən kotenatɨg. Ilat netəm rəha nətəu-pənən nəghatən rəha Uhgɨn. Rəhalat nəmegəhən in otəkəike mətuatɨp wɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Ilat kotɨtun nən atɨpən e nɨkilat məmə kotapəs nolən natɨmnat itəm tərat kən moatol əm nat itəm təwɨr. Ilat okotəkəike motahatətə əskasɨk e nəghatən rəha namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən tahmen-pən mə kəməgətun ilat lan. Kən inəh, ilat kotenatɨg wɨr o nəgətunən netəmim e nəgətunən pahrien itəm tətuatɨp məmə ilat okotətəu-pən. Kən nian netəmim neen okoatən nəghatən mɨn itəm tol pɨsɨn e nəgətunən pahrien, kən netəm-iasol mɨn rəha niməfak okotəgətun ətuatɨp ilat motən-ipən kəm ilat məmə rəhalat nəgətunən in neiueiuəən. 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26
10 Iatəghat min-nulan məto-inu netəmim tepət e niməfak əpəh Krit kotetəhau nəgətunən pahrien u. Ilat, nəghatən rəhalat tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə, məto nuhuən lan tɨkə, kən moatiuw rəkɨs netəmim neen e nəgətunən eiueiuə mɨn rəhalat. Netəmim tepət itəm koatən məmə okəkəike kəhg-ipən netəmim, ilat iəgətun eiueiuə mɨn. 1 Tim 4:7 11 Ahtosɨg-in nəghatən rəhalat məmə okəsotəgətunən e niməfak nəgətunən əh kotərat itəm kəsotətuatɨpən məmə okotəgətun, məto-inu nəgətunən rəhalat tatərəkɨn-rəkɨn nahatətəən rəha noanol mɨn rafin rəha netəmim neen. Ilat koatəgətun neiueiuəən əh məto-inu kotolkeike məmə okotos məni lan, məto kəsotaulɨsən lan. 2 Tim 3:5-6; 1 Pita 5:2 12 Etəm Krit kit aupən, in ien kit rəhalat, in mɨn təmən min-nulan məmə, “Netəm Krit, ilat netəm rəha neiueiuəən nian rafin. Kən ilat kotahmen e kuri iarupɨn mɨn. Kən ilat nəlpah, nian rafin kotolkeike məmə kotagwən əm lan.” 13 Məto nəghatən rəha ien u, in tol əm nɨpahrienən. Kən tol nəhlan, əhai ilat mən-ipən kəm ilat məmə rəhalat nəgətunən in neiueiuəən, pəs ilat okotahatətə əm e nəghatən pahrien, 2 Tim 4:2 14 kən ilat okəsotətəu-pənən noanage rəha netəm Isrel ne nəghatən rəha netəm koatapəs nəghatən pahrien. 1 Tim 4:7 15 Kən nəkotɨtun məmə netəmim itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nat tɨkə itəm otol ilat kotamkɨmɨk. Məto netəmim itəm koatamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu ilat kəsotahatətəən e Iesu, kən nolən kit tɨkə itəm otol ilat kotətuatɨp. Kən tol min-nəhlan, nətəlɨgən ne nɨkilat kərən kəsuətuatɨpən, kən ilat kotəruru nakilən nat itəm təwɨr, ne nat itəm tərat. 16 Ilat koatən məmə kotɨtun Uhgɨn, məto nolən rəhalat tatəgətun məmə koateiuə, ilat koatəuhlin məntaalat kəm Uhgɨn. Netəm mɨn əh kotərat agɨn, kotalməl koatəht nəwia Uhgɨn, kən okol ilat kəsotolən nat wɨr kit ne. 1 Jon 1:6; 2:4

1:2: Kol 1:27

1:4: Rom 1:7; 2 Kor 8:23; Kal 2:3

1:9: 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26

1:10: 1 Tim 4:7

1:11: 2 Tim 3:5-6; 1 Pita 5:2

1:13: 2 Tim 4:2

1:14: 1 Tim 4:7

1:16: 1 Jon 1:6; 2:4