2
Mopael təwɨr rəha Kristo Iesu
Ik u nətɨk, pəs Uhgɨn otol nɨkim təsanən e nəwɨrən itəm tatɨsɨ-pən e Kristo Iesu. Nəməto rəkɨs natɨmnat mɨn u itəm eməgətun itəmat lan e nɨganəmtɨ netəmim tepət. Kən os rəhak nəghatən mələhəu-pən e nelmɨ netəmim neen itəm natən nɨpahrienən elat, kən ilat okotɨtun nəgətunən netəmim neen mɨn lan. Nian nəratən tatuwa, məto ətul əskasɨk kitat min ik, tahmen e mopael wɨr kit rəha Kristo Iesu. 2 Tim 1:8 E nian rəha nəluagɨnən, mopael kit təsolən natɨmnat rəha nəmegəhən rəha netəmim əpnapɨn əm, məto tatol əm wək rəha mopael məto-inu, in tolkeike məmə rəhan etəm-iasol rəha mopael, nɨkin otagien lan. E nolən kitiəh, etəm tətaiu məmə in otol win, in otəkəike mətəu-pən lou mɨn rəha naiuən, məto okəmə təsolən, kən in otəsosən nətouən rəha nol winən. 2 Tim 4:8 Tətuatɨp əm min-nulan məmə etəm tatol pɨk wək e nasumən, in otaupən məulək-in. 1 Kor 9:7 Ətəlɨg-in wɨr nat naka iatən kəm ik, məto-inu Iərəmərə otasitu lam o nɨtunən nɨpətɨ nəghatən mɨn u.
Atətəlɨg-in Iesu Kristo u noanol rəha Tefɨt, kən Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən. Kən inu namnusən təwɨr iatən-iarəp. Rom 1:3; 1 Kor 15:4 Kən iatəto nahməən o namnusən təwɨr əh, kən nɨpahrienən, kəməlis io e sen tahmen-pən məmə io iakləh kit o iohamnu itəm. Məto kəsəlisən nəghatən rəha Uhgɨn. Efes 3:1,13; Fil 1:12-14 10 Tol nəhlan, iatətul əskasɨk e nahməən mɨn rafin o netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun ilat, məmə in otosmegəh ilat e Kristo Iesu, kən ilat okotatɨg e nəwɨrən itəm təhag-əhag rəha Uhgɨn, itəm namnun tɨkə.
11 Inu nəghatən tatən pahrien məmə,
Okəmə kotuwa kitiəh e Kristo e nɨmɨsən rəhan,
kən okotəmegəh mɨn kitat min. 2 Kor 4:11
12 Okəmə koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn,
kən kitat okotərəmərə mɨn kitat min.
Okəmə kitat kotən-iamnin in,
kən in otən-iamnin kitat. Mat 10:33
13 Okəmə kitat kəsotolən rəhatat noanawɨl,
məto in tatol rəhan noanawɨl,
məto-inu in otəkəike matol rəhan nolən. Rom 3:3-4; Taet 1:2
Iolwək təwɨr rəha Uhgɨn
14 Natɨmnat mɨn u, onəkəike matən matɨsɨmatɨp lan kəm rəham mɨn netəmim. Ən əskasɨk kəm ilat nəhlan məmə, “Iatən e nərgɨn Uhgɨn məmə itəmat nəsotərgəhəuən o nɨpətɨ nəghatən mɨn.” Nərgəhəuən nəhlan təsasituən e suah kit, məto tatərəkɨn əm netəmim itəm koatəto. 1 Tim 6:4; Taet 3:9 15 Alkut əskasɨk məmə onəkuwa iolwək təwɨr itəm nian Uhgɨn tatəplan rəham wək, in tɨtun nənən məmə, “Əwəh, nəmol təwɨr,” kən nəsaulɨsən o rəham wək, məto-inu natəgətun ətuatɨp nəghatən rəha nɨpahrienən. 1 Tim 4:6 16 Məto apəs nəghatən əpnapɨn mɨn əm itəm kotərat məsotɨsiai-inən Uhgɨn, məto-inu netəmim itəm koatəghat nəhlan, nəmegəhən rəhalat tatuwɨn matuwɨn əm o nolən mɨn itəm kəsotɨsiai-inən Uhgɨn. 1 Tim 4:7 17 Nəgətunən rəhalat in tahmen-pən əm e nɨməgəm pien itəm tatəməhal matepət matol iahgin. Təs mil u kioal min-nulan, ilau u Haemeneus ne Faelitas, 1 Tim 1:20 18 itəm kɨnuəmkarəpən rəkɨs e suatɨp rəha nɨpahrienən. Katuən məmə Uhgɨn təmol kitat kotəmegəh mɨn rəkɨs e nɨmɨsən, kən okol Uhgɨn təsos-ipa mɨnən nɨpətɨtat wi mɨn nian Iesu tatuwa mɨn. Kən təs mil u katuərəkɨn nahatətəən rəha netəmim neen. 19 Məto tol pap nəhlan, nimə itəm Uhgɨn tatiləkɨn tatətul tiəkɨs, kən təməte-pən lan məmə, “Iərəmərə tɨtun netəm mɨn u rəhan mɨn,” ne “Netəm mɨn u koatən məmə ilat netəm rəha Iərəmərə, okotəkəike motapəs nolən rat mɨn.” Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor 8:3
20 Ətəlɨg-in-tu. E nimə rəha etəm rəhan nautə tepət, plet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol neen e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, neen e silfa, neen e nɨg, neen e nɨməptən. Wək rəha neen, in wək asol itəm katɨsiai-in. Kən wək rəha neen, in wək əpnapɨn əm itəm tol naulɨsən. 21 Okəmə suah kit tatol rəhan nəmegəhən tatuwiwi mətapəs nolən rəha naulɨsən, in tɨtun nolən wək asol itəm katɨsiai-in, kən Uhgɨn otələhəu kalɨn məmə rəhan pɨsɨn əm, kən mol əpen-əpenə məmə otol wək mɨn itəm kotəwɨr.
22 Aiu muwɨn isəu o nolən rat mɨn itəm tatəwiə e nɨki netəm aluə. Kən ətəu-pən wɨr suatɨp rəha natɨmnat mɨn u: nolən itəm tətuatɨp, ne nahatətəən, ne nolkeikeən, ne nəməlinuən. Ətəu-pən suatɨp əh itəmat netəm mɨn u itəm koatətapəh o nasituən rəha Iərəmərə e nɨkilat itəm təwɨr. 1 Tim 6:11 23 Apəs magɨm rəkɨs e nəghatən alməl mɨn itəm nɨpətɨlat tɨkə. Nəghatən mɨn əh koatiuw-pa əm tɨməht o nərgəhəuən. 1 Tim 4:7 24 Iolwək rəha Iərəmərə, okol in təsərgəhəuən, məto in tatəkəike matol təwɨr kəm netəmim rafin, kən otəkəike muwa etəm rəha nəgətunən, kən rəhan nətəlɨgən kaifəməh. 25 Okəmə netəmim neen koatən rat rəhan nəgətunən, kən in otəkəike məgətun wɨr ilat e nolən mətɨg əm. Kən okəm-naka Uhgɨn otegəhan-in məmə ilat okotəuhlin rəhalat nəmegəhən, məmə ilat okotɨtun nɨpahrienən, 26 kən ilat okotuwa mɨn e nətəlɨgən təwɨr, kən motagɨm rəkɨs-in noanɨkulu rəha Setan, itəm təmaskəlɨm ilat kən koatol nəwian.

2:3: 2 Tim 1:8

2:5: 2 Tim 4:8

2:6: 1 Kor 9:7

2:8: Rom 1:3; 1 Kor 15:4

2:9: Efes 3:1,13; Fil 1:12-14

2:11: 2 Kor 4:11

2:12: Mat 10:33

2:13: Rom 3:3-4; Taet 1:2

2:14: 1 Tim 6:4; Taet 3:9

2:15: 1 Tim 4:6

2:16: 1 Tim 4:7

2:17: 1 Tim 1:20

2:19: Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor 8:3

2:22: 1 Tim 6:11

2:23: 1 Tim 4:7