3
Nolən rəha iəfak mɨn
Taetas, ən-ipən wɨr mɨn kəm rəham netəmim məmə okotɨsiai-in netəm-iasol ne kapman rəhalat. Okotəkəike moatol nəwialat, kən moatətul matɨp e nian rafin o nolən wək itəm otasitu e netəmim. Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14 Kən ilat okəsotəghat eiuən o nərəkɨnən nərgɨ netəmim, kən okəsotolən tɨməht, məto ilat nan mətɨg əm kən moatol təwɨr kəm netəmim, kən motos-iəhau rəhalat nətəlɨgən moatɨsiai-in netəmim rafin.
Koatol min-nulan məto aupən kitat kotərat kəmotahmen əm elat. Kən Uhgɨn təmasitu etat nian kitat mɨn kəmoatol nolən rat mɨn əh, kitat ialməl mɨn. Kəməsotolən nəwia Uhgɨn. Nos-ipən-os-ipənən rəha nəratən təmərəkɨn kitat. Kən nolən rat mɨn rəhatat itəm kitat kəmoatolkeike, kəmoatərəmərə etat. Kitat kəmoatol əm nəwialat, kən kəmoatol nolən rat rafin. Kən kəmoatolkeike natɨmnat mɨn rəha netəm pɨsɨn. Nolən rat rəhatat təmol məmə netəmim kotetəhau kitat, kən kitat kəmoatetəhau kitat mɨn. 1 Kor 6:9-11; Efes 2:1-2; 5:8
Məto nian nolkeikeən ne nəwɨrən rəha Uhgɨn Iosmegəh rəhatat təmiet-arəpa, kən in təmosmegəh kitat, məto sənəmə təmol məto-inu kitat netəm ətuatɨp. !Kəp! In təmosmegəh kitat məto-inu təmasəkitun kitat. In təmosmegəh kitat nian Narmɨn Rəha Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn kən kotaiɨr wi mɨn, kən Narmɨn təməwiək-in nɨkitat. 2 Tim 1:9; Hip 10:22 Narmɨn u inu, Iesu Kristo Iosmegəh rəhatat in suatɨp məmə Uhgɨn tatətəlmɨn nɨkitat tatər lan e nɨkin agien. Wək 2:17-18 In təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nəwɨrən rəhan məmə okotahatətə e rəhan nəghatən itəm təmən kəm kitat mə o nian kit kitat kotatɨg itulɨn kitat min. Inu nəghatən kit in nəghatən pahrien.
Kən io ekolkeike məmə onakəgətun wɨr netəmim lan məmə okotɨtun wɨr. Nəgətunən mɨn əh okotasitu e iəfak mɨn məmə rəhalat nətəlɨgən otətatɨg əskasɨk əm e nolən natɨmnat itəm təwɨr. Nəgətunən mɨn u ilat kotəwɨr kən okotasitu wɨr e netəmim. Məto apəs nəghatən alməl mɨn itəm netəmim koatən tol min-nulan: koatəghat o noanol mɨn rəhalat tuwɨn muwɨn mɨləs tɨpɨlat rat agɨn mɨn; kən moatetet ilat mɨn kən moatən-iəhau ilat mɨn o nɨpətɨ nəghatən rəha Lou rəha Moses. Apəs əm nəghatən mɨn u məto-inu okol təsasituən e suah kit ne, kən rəhan nəwɨrən tɨkə. 2 Tim 2:14,16 10 Okəmə suah kit tatol netəmim koatoor ilat mɨn o nəghatən tol min-nulan, onəkuwɨn məghat əskasɨk kəm in kən mən-iəhau. Məto okəmə tatol mɨn, kən nakuwɨn mɨn mən-iəhau mɨn. Okəmə nəmən-iəhau pap mau kəiu, məto in tatəkəike e rəhan nolən, kən otətul-pən isəu ron motapəs. Mat 18:15-17 11 Məto ik nəkɨtun məmə suah kit tol min-nulan, rəhan nətəlɨgən tərat kən tatol keko-eko, kən matol təfagə rat e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Rəhan əm nolən tatəgətun mə in iol tərat.
Namnun nəghatən rəha Pol
12 Oekahl-ipɨnə suah mil u kit, Atemas o Tikikas otɨmnə mehm ik. Nian otɨmnə, ik onakəkəike meam-in uəhai əm suatɨp mə onakɨmnə mehm io əpəh taon Nikopolis, məto-inu io emolkeike məmə ekuwɨn matɨg ikɨn e nian rəha nətəpən. Efes 6:21-22; Kol 4:7-8 13 Kən etəmim kəiu, Apolos ne Sinas u in ienatɨg e lou,* Ienatɨg e lou - Suah kit itəm tɨtun wɨr lou rəha kot, kən in tatəghat rəha netəmim itəm koatuwɨn e kot. ilau katualiwək e rəhalau naliwəkən, məto ik onakasitu elau məmə natɨmnat rafin rəhalau otəkəike mətatɨg. Wək 18:24; 1 Kor 3:5-6
14 Rəhatat netəmim okotəkəike motɨtun wɨr suatɨp o nolən wək kən moatol nat itəm təwɨr məmə ilat kotɨtun nasituən e netəmim neen itəm rəhalat natɨmnat təsahmenən. Təsəwɨrən məmə ilat kotatɨg əpnapɨn əm. Efes 4:28
15 Netəm mɨn u itəm itɨmat ekoatatɨg koatahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. Kən ən təwɨr kəm iəfak mɨn itəm kotolkeike itɨmat.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.

3:1: Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14

3:3: 1 Kor 6:9-11; Efes 2:1-2; 5:8

3:5: 2 Tim 1:9; Hip 10:22

3:6: Wək 2:17-18

3:9: 2 Tim 2:14,16

3:10: Mat 18:15-17

3:12: Efes 6:21-22; Kol 4:7-8

*3:13: Ienatɨg e lou - Suah kit itəm tɨtun wɨr lou rəha kot, kən in tatəghat rəha netəmim itəm koatuwɨn e kot.

3:13: Wək 18:24; 1 Kor 3:5-6

3:14: Efes 4:28