2 Timoti
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Pol təməte tuwɨn kəm Timoti
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Timoti
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Timoti. Kən in molkeike məmə ilat mɨn əpəh e niməfak rəha Efesas, məmə okotafin. Afin e “Namnusən Əkuəkɨr Rəha Naoa u 1 Timoti” o nɨtunən məmə Timoti in pah.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian kapman rəha Rom taskəlɨm Pol əpəh Rom, in təsətatɨgən e kalapus, məto in təmətatɨg e rəhan kit nimə, kən mopael mɨn kəmotatɨg ilat min motehm məmə in otəsagɨmən. Namnun japta rəha Wək Mɨn tatəghat-in nian mɨn əh. Kən əmun kapman təmahl-iarəp in, kən taliwək əm mətan o nup kəiu. Məto roiu əh, tɨnuwɨn mɨn e kalapus əpəh Rom, kən kalapus əh in tərat ikɨn pahrien. Naoa rəha Wək Mɨn təsəghat-inən nian əh, naoa tɨnol namnun rəkɨs. Kalapus əh in tətəp ikɨn, kən tiəkɨs o netəmim o nuwɨnən mətag-pən-in. Luk əm ilau min. Pol təmolkeike məmə Timoti otuwa mehm məto-inu in rəhan fren wɨr. Kən in molkeike məmə Timoti in otəmɨk naoa mɨn rəhan.
?Təməte naoa u o naka? Pol təmɨtun məmə otəsuwəhən kohamnu in tɨmɨs. Tol nəhlan, in təməte naoa u o nələhəu-pənən niməfak e nelmɨ netəm-iasol pɨsɨn mɨn neen tahmen e Timoti. Nian iəkɨs mɨn koatuwa o niməfak, kən Pol in tolkeike məmə Timoti otətaskəlɨm Namnusən Təwɨr, kən matətul əskasɨk e nahatətəən rəhan, kən məsəginən nən-iarəpən Namnusən Təwɨr, kən in otətul matɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨn okəmə nəratən otuwa.
1
Pol təmən təwɨr kəm Timoti
Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan, kən mahl-ipa io məmə ekən-iarəp rəhan nəniəkɨsən rəha nəmegəhən lilɨn e Kristo Iesu. Iatən təwɨr kəm ik Timoti, nətɨk itəm iakolkeike pɨk ik. Pəs Uhgɨn Tata ne Kristo Iesu rəhatat Iərəmərə okuawte-in rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən kəm ik. Wək 16:1; 1 Tim 1:2
Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəha Timoti
Nian rafin, lapɨn ne lenian, iatəfak ron ik, kən matən tagkiu kəm Uhgɨn ron ik. Kən iatol wək rəhan tahmen-pən əm e tɨpɨk mɨn, kən ekɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən lak. Wək 23:1 Nɨkik tatuəh nahui nəmtəm, kən iakolkeike pɨk məmə ekəplan mɨn ik pəs nɨkik otagien. Nɨkik tatuəh nahatətəən pahrien rəham itəm tahmen-pən əm e nahatətəən itəm təmaupən mətatɨg e rəham pipi Lois ne rəham mama Iunis, kən ekɨtun məmə roiu in tɨnətatɨg lam. Wək 16:1 Kən tol nəhlan, iatən mɨn kəm ik məmə onakelel nɨgəm rəha nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə o nolən rəhan wək. Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən əh nian emələhəu-pən nelmək matəfak-pɨnə lam. 1 Tim 4:14 Ol wək e nəsanənən əh, məto-inu Uhgɨn təsos-ipamən kəm kitat nɨkin rəha nəgɨnən, məto təmos-ipa nɨkin rəha nəsanənən, ne nɨkin rəha nolkeikeən, ne nɨkin itəm tatol nolən mɨn itəm in tɨtun məmə kotətuatɨp. Rom 8:15
Kən inəh, əsaulɨs-inən o nən-iarəpən Iərəmərə, kən əsaulɨs-inən io itəm etatɨg e kalapus o nərgɨn. Məto e nəsanənən itəm Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm ik, nəkəike mol məmə io ne, itəm iatəto nahməən o namnusən təwɨr. Uhgɨn təmosmegəh kitat kən maun-in kitat məmə kitat okotuwa rəhan mɨn netəmim itəm kotasim, kən təməsolən o nat kit itəm kitat kəmotol, məto in təmol e rəhan atɨp nətəlɨgən, ne nəwɨrən. Nian Uhgɨn təməsolən əh nətueintən ne, məto in təmələhəu rəkɨs nalpəkauən məmə in otawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat e Kristo Iesu, Efes 2:8-9; Taet 3:5 10 məto roiu, in təmol əp nəwɨrən əh kəm kitat e nuwamən rəha Iosmegəh rəhatat, Kristo Iesu. Kən Kristo təmərəkɨn nɨmɨsən ne rəhan nəsanənən, kən təmasiəgəpɨn nəmegəhən u namnun tɨkə, kən kitat koatehm e namnusən təwɨr. Hip 2:14 11 Kən Uhgɨn təmɨtəpun io məmə io iəghat, ne aposol, ne iəgətun o namnusən təwɨr əh. 1 Tim 2:7 12 Tol nəhlan iatəto pɨk nahməən ron u ikɨn-u e kalapus. Məto esaulɨs-inən, məto-inu ekɨtun məmə pah u iatahatətə lan, kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm in təmələhəu-pa e nelmək o namnun nian.* Suatɨp pɨsɨn o nəuhlinən ves 12b: “kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm io emələhəu-pən e nelmɨn o namnun nian.”
13 Ətəu-pən əm suatɨp rəha nəgətunən u tətuatɨp itəm emən kəm ik, kən ol nat u e nahatətəən ne nolkeikeən e Kristo Iesu. 14 E nasituən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e nɨkitat, kən atehm wɨr nat wɨr itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e nelməm. 1 Tim 6:20
15 Nəkɨtun məmə rəhak mɨn netəmim əpəh Esia, ilat Fukelas ne Hermokenes, ilat rafin kəmotagɨm rəkɨs motapəs io.
16 Pəs Iərəmərə otasəkitun Onesiforas ne rəhan mɨn, məto-inu nian tepət təmətasitu lak matɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən. Kən təməsaulɨsən məmə emətatɨg e kalapus. 17 Nɨpahrienən, nian in təmuwa Rom, təmeam-in io, təmeam-in io mətoarus-pən məplan io. 18 !Pəs Iərəmərə otasəkitun in e namnun nian! Ik nəkɨtun wɨr natɨmnat wɨr mɨn itəm təmol kəm io əpəh Efesas.

1:2: Wək 16:1; 1 Tim 1:2

1:3: Wək 23:1

1:5: Wək 16:1

1:6: 1 Tim 4:14

1:7: Rom 8:15

1:9: Efes 2:8-9; Taet 3:5

1:10: Hip 2:14

1:11: 1 Tim 2:7

*1:12: Suatɨp pɨsɨn o nəuhlinən ves 12b: “kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm io emələhəu-pən e nelmɨn o namnun nian.”

1:14: 1 Tim 6:20