16
Timoti təmətəu-pən Pol ne Saelas
Kən Pol təmaliwək mɨn muwɨn əpəh Tepe ne Listra. Kən ikɨn əh, etəmim kit əh-ikɨn rəha Iesu, nərgɨn u Timoti. Mama rəhan in noanol kit rəha Isrel, məto rəhan tata in etəm Kris. Wək 14:6; 2 Tim 1:5 Netəm koatəfak əpəh Listra ne Ikoniam kəmotən məmə Timoti in etəm təwɨr kit. Fil 2:19-22 Kən Pol tolkeike məmə otit ilau min. Kən təməhg-ipən in məto-inu təməsolkeikeən məmə noanol mɨn rəha Isrel nɨkilat otəht rat məto-inu kotɨtun məmə tata rəha Timoti in etəm Kris. Kən nian iləhal kəməhaluwɨn e taon mɨn, kəmətəhalən-iarəp kəm netəmim rəha Uhgɨn nəghatən rəha aposol mɨn ne elta mɨn itəm kəmotələhəu əpəh Jerusalem. Kən mɨtəhaləgətun ilat məmə okotəkəike katətəu-pən nəghatən mɨn əh. Wək 15:23-29 Kən e nolən əh, niməfak mɨn kəmotəskasɨk e rəhalat nahatətəən, kən nian rafin netəmim koatuwa moatepət e niməfak.
Pol təməplan napɨlaiirən kit rəha Uhgɨn
Kən iləhal kəməhaluwɨn-pən əpəh Fritia ne Kalesia ikɨn, məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn təməsegəhan-inən iləhal məmə okəhaluwɨn-pən Esia ikɨn məhalən-iarəp nəghatən u əh-ikɨn. Wək 18:23 Nian kəməhaluwa iuəhkɨr e ikɨn Misia ne ikɨn Pitinia, məhalolkeike məmə okəhaluwɨn Pitinia. Məto Narmɨn rəha Iesu təsegəhan-inən məmə okəhaluwɨn. Kən kəməhalaliwək məhaluwɨn-pən Misia ikɨn, kən məhalatite-pa e taon əh Troas. Kən lapɨn in, Pol təməplan nat kit tahmen e napɨlaiirən. Təməplan məmə etəm Masetonia kit tatətul matətapəh əskasɨk ron məmə, “Awi, okol nakuwa Masetonia masitu etɨmat.” 10 Nian Pol tɨnəplan rəkɨs əm nat əh, kən enoataii-pən rəhatɨmat natɨmnat məmə ekotuwɨn Masetonia, məto-inu enoatɨtun məmə Uhgɨn tətaun-in itɨmat məmə ekotən-iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu kəm netəm ikɨn əh.
Litia əpəh Filipae təmən nɨpahrienən e Iesu
11 Kən emotos nego kit motiet əpəh Troas motaiu ətuatɨp əm o nɨtən Samotres. Kən kəmən lawɨgin emotuwɨn motuar e taon Neapolis. 12 Kən emotiet ikɨn-u motaliwək əm motuwɨn əpəh e taon əh Filipae, u tatəməhl aupən e nɨtən asol Masetonia. Netəm ikɨn əh, netəm Rom ətuatɨp. Kən emotatɨg məsɨn əh-ikɨn.
13 Kən e Sapat, nian rəha nəfakən, emotiet e taon əh kən motuwɨn əpəh ləhau e nəhau kit itəm emotəto məmə netəmim kotuwɨn ikɨn katəfak. Kən emotuwɨn moatəpələh katəghat itɨmat nɨpɨtan itəm kəmotaupən motuwa katəpələh. 14 Kən pətan Tuatira kit əh-ikɨn tatətəlɨg-in itɨmat, nərgɨn u Litia. In pətan itəm tatol-salɨm-in nɨməhan nəguɨ-naris u nian rafin nɨməhan əh nəmtɨn tiəkɨs pɨk. Pətan əh nian rafin in tatəfak kəm Uhgɨn, kən Iərəmərə təmol nɨkin tɨmətmətɨg məmə otən nɨpahrienən e nəghatən itəm Pol tatən. 15 Kən kəmol baptais lan ne rəhan mɨn, ne rəhan iolwək mɨn. Kən in təmən-ipa kəm itɨmat məmə, “Awi, okol nakotuwa imak ikɨn kotatɨg məsɨn məto-inu itəmat nɨnotɨtun rəkɨs məmə io iatən nɨpahrienən e Iərəmərə.” Kən in təmatəkəike kəm itɨmat, kən ekotuwɨn iman ikɨn.
Kəmɨləs-ipən Pol ne Saelas e kalapus əpəh Filipae
16 Kən nian kit, nian emoatuwɨn ikɨn rəha nəfakən əh, kən pətan əkəku kit təməplan itɨmat e suatɨp. In slef rəha netəmim neen itəm kəmotos-nəmtɨn. Pətan əh narmɨn rat kit tətatɨg lan itəm tol in tatən-iarəp natɨmnat itəm otəpanuwa. Kən matol win e məni tepət rəha rəhan netəm-iasol mɨn məto-inu netəmim kotətou ilat məmə ilat okotəto rəhan nəghatən. 17 Kən in təmatuarisɨg-in itɨmat Pol, kən matən əfəməh məmə, “Netəm u, netəm rəha Uhgɨn u in ilɨs, ilɨs pɨk. Koatən-ipɨnə kəm itəmat suatɨp rəha Uhgɨn məmə in otosmegəh netəmim lan.” Mak 1:24
18 Təmatol nəhlan etɨmat nian tepət, mətoarus nian kit Pol tɨnəto tərat o nat əh mɨnəpou in. Kən in təmeirair magət e narmɨn rat apon məmə, “E nərgɨ Iesu Kristo iatən-ipɨnə kəm ik məmə onakiet rəkɨs e pətan əkəku un.” Kən roiu agɨn mɨn, narmɨn rat apon təmiet e pətan əkəku əh.
19 Kən nian rəhan netəm-iasol itəm koatərəmərə lan kɨnotɨtun məmə kɨnotakiə e suatɨp rəhalat o nolən win e məni, kəmotəto tərat. Kən kəmotaskəlɨm Pol ne Saelas motɨləs ilau motuwɨn əpəh e ikɨn rəha kaonsel rəha taon əh, 20 məmə okuətul e nɨganəmtɨ netəm Rom, netəm rəha kot. Kən ilat kəmotən məmə, “Suah mil u ilau noanol rəha netəm Isrel. Ilau kətioal nat tərat tepət u imətat ikɨn. Mak 13:9 21 Ilau katuən məmə kitat okotəkəike kətəu-pən suatɨp pɨsɨn mɨn. Məto suatɨp mɨn əh kəsotətuatɨpən e lou rəhatat. Kitat netəm Rom. Okol kitat kəsotolən nəhlan.”
22 Kən netəm ikɨn əh kəmotuwa motəplan ilat mɨnoatən rat ilau. Kən suah mil u rəha kot kuən-ipən kəm mopael mɨn məmə okotapeg rəhalau natɨmnat motalis ilau. 2 Kor 11:25; 1 Tes 2:2 23 Kən kəmotalis ilau mau tepət, kən uarisɨg kotɨləs-ipən ilau e kalapus. Kən motən-ipən kəm etəm tatehm kalapus məmə otəsəmkarəpənən elau kiaiet muagɨm. 24 Nian etəm rəha nehmən kalapus təməto nəghatən əh, təmɨləs ilau muwɨn e rum kit əpəh imə agɨn, kən mətu-pən nɨg e nelkɨlau tahmen e hankap.
Etəm tatehm kalapus təmən nɨpahrienən e Iesu
25 Kən nian tɨnəlis kɨnkɨn lapɨn, Pol ne Saelas katuəfak, kən ilau katuan napuən mɨn rəha nənwiwiən Uhgɨn. Kən netəmim mɨn e kalapus koatətəlɨg-in ilau. 26 Kən roiu agɨn-əh mɨn, namig asol kit təməloal e nəptən kən mol nimə kalapus təməloal pɨk, kən nafiluə mɨn e kalapus kəmoterəh, kən sen itəm kəməlis netəmim lan kəmotɨsas. 27 Kən nian etəm rəha nehmən kalapus təmaiir, məplan məmə nafiluə mɨn rəha kalapus kəmoterəh, nɨkin təməht məmə netəm koatəməhl e kalapus kɨnotagɨm rafin. Kən mɨləs-ipər rəhan naip məmə otagɨmnu atɨp in lan.* E nian əh, okəmə mopael kit tairaməg e etəm tatol kalapus tagɨm, okəike kohamnu mopael əh. Wək 12:18-19 28 Məto Pol təmagət əfəməh məmə, “!Ei! !Əsaruən ik! Itɨmat rafin əpəh ikɨn.”
29 Kən suah əh təmaun məmə okɨləs lait ka, kən in təmaiu muwɨn əpəh imə, mɨsin-pən nulɨn əpəh e nelkɨ Pol ne Saelas ikɨn mətasiəp. 30 Kən mit ilau məhaliet əpəh ihluə kən mətapəh olau məmə, “!Suah mil! ?Ekahro nulan məmə Uhgɨn otosmegəh io?” Wək 2:37 31 Kən kuən-ipən kəm in məmə, “Onəkəike mən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu, kən məmə Uhgɨn otosmegəh ik ne rəham mɨn.” 32 Kən kəmuən-ipən nəghatən rəha Iərəmərə kəm in ne netəmim itəm kotatɨg ilat min. 33 Nat əpnapɨn lapɨn agɨn, məto suah əh təmit ilau muwɨn maikuas e nɨməgəm mɨn e nɨpətɨlau itəm kəmalis ilau ikɨn. Kən e nian əm əh, kəmol baptais lan ilat rəhan mɨn. 34 Kən in təmit Pol ne Saelas muwɨn əpəh iman ikɨn mos-ipən nagwənən kəm ilau. Kən in ne rəhan mɨn rafin nɨkilat təmagien mərioah məto-inu kəmotən nɨpahrienən e Uhgɨn.
35 Nian təmian, etəm rəha kot mil əh kuən-ipən kəm mopael mɨn məmə, “Okotuwɨn kerəh e suah mil əh katian.”
36 Kən suah əh etəm rəha kalapus təmən-ipən kəm Pol məmə, “Etəm rəha kot mil kəmuən məmə ekoterəh etəlau nakatian, kən iaiet mətian kən muətul mətɨg.”
37 Məto Pol təmən-ipən kəm mopael mɨn əh məmə, “?Ei, məto naka əh? Itɨmlau etəm Rom mil. Okəmə suah kit in etəm Rom, məto katətu-pən nəghatən kit lan, kən lou kit əh-ikɨn rəhalat məmə aupən kapman otol nalpɨnən kəm in, məto in otəkəike mətul e kot mən-iarəp nəwtain nəghatən katətu-pən lan. Afin e Wək 25:15-16. Kən etəm rəha kot mil əh kəsuəplanən nat kit məmə emioal tərat, məto e nɨganəmtɨ netəmim kəmotalis itɨmlau, kən kɨləs-ipən itɨmlau e kalapus. ?Kən roiu kioalkeike məmə oekiaiet anion əm? !Kəp! Ilau əm okuəike muea ikɨn-u kən mialəs-iarəp itɨmlau.”
38 Kən mopael mɨn əh kəmotuwɨn kən-ipən kəm etəm rəha kot mil əh. Kən nian kəmuəto məmə Pol ne Saelas ilau etəm Rom mil, ilau kəmuəgɨn pɨk. 39 Kən kəmian muən-ipən kəm Pol ne Saelas məmə, “!Ei, kəsi! Emioal tərat etəmlau.” Kən uarisɨg kiaiet ilau motiet e nɨpəg noa kalapus, kən muən-ipən wɨr kəm ilau məmə okiaiet e taon əh.
40 Kən Pol ne Saelas, ilau kəmiaiet e kalapus mian e nimə rəha Litia. Ikɨn əh kəmuəplan piatat ne wɨnɨtat mɨn rəha niməfak, kən muəghat məsɨn kəm ilat mətialəs-ipər nɨkilat. Kən uarisɨg u, kiaiet mətian.

16:1: Wək 14:6; 2 Tim 1:5

16:2: Fil 2:19-22

16:4: Wək 15:23-29

16:6: Wək 18:23

16:17: Mak 1:24

16:20: Mak 13:9

16:22: 2 Kor 11:25; 1 Tes 2:2

*16:27: E nian əh, okəmə mopael kit tairaməg e etəm tatol kalapus tagɨm, okəike kohamnu mopael əh.

16:27: Wək 12:18-19

16:30: Wək 2:37

16:37: Okəmə suah kit in etəm Rom, məto katətu-pən nəghatən kit lan, kən lou kit əh-ikɨn rəhalat məmə aupən kapman otol nalpɨnən kəm in, məto in otəkəike mətul e kot mən-iarəp nəwtain nəghatən katətu-pən lan. Afin e Wək 25:15-16.