18
Pol təmuwɨn Korin
Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Pol təmiet əh Atens, muwɨn e taon pɨsɨn kit mɨn, nərgɨn u Korin. Ikɨn əh, təməplan suah kit, in noanol rəha Isrel, nərgɨn u Akwila. Təmaiir əpəh Pontas, məto təmuwɨn mətatɨg əpəh Itali e taon asol əh Rom. Uarisɨg, kən etəm Rom əh, Klotias itəm tatərəmərə e ikɨn mɨn, təmol lou kit məmə noanol mɨn rəha Isrel okotəkəike motiet Rom. Kən Akwila ne rəhan pətan Prisila kəmiaet mueia mətuatɨg əpəh Korin. Kəməsuatɨgən təfəməh kən Pol tiet-pa, məplan ilau.Rom 16:3 Kən mətatɨg iləhal min ilau, matəkul-pən elau e wək rəhalau, məto-inu wək rəhan rəha nosən məni tahmen əm əh wək rəhalau. Ilat netəm rəha nəhlən nimə tapolən.Wək 20:34 Kən e nian rafin e Sapat, nian rəha nəfakən, Pol ne noanol mɨn rəha Isrel ne netəm Kris koatol nəghatən tepət əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel, məto-inu Pol tolkeike məmə otiuw-pa ilat məmə okotən nɨpahrienən e Iesu.
Kən Saelas ne Timoti kəmiaiet Masetonia, kən nian kəmiaiet-pa ikɨn əh, Pol təmapəs wək kən matən-iarəp əm nian rafin namnusən təwɨr matən wɨr kəm noanol mɨn rəha Isrel məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.Wək 17:14-15 Məto ilat kəmotetəhau, kən moatəhai. Kən Pol təmorautin-orautin rəhan sot asol e nɨganəmtɨlat. Kən mən məmə, “Okəmə nəkotatɨg e nəratən lan nian Uhgɨn otakil netəmim e Namnun Nian, məto rəhatəmat atɨp. Tətuoun əh-roiu, ekuwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr o Iaihluə mɨn.”Wək 13:46,51; Wək 20:26 Kən in təmiet elat muwɨn mətatɨg e nimə rəha suah kit sənəmə noanol rəha Isrel, məto in tatəfak kəm Uhgɨn, nərgɨn u Titias Jastas. Rəhan nimə in e nɨkal nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel. Kən Krispas u in tatərəmərə e nimə əh, in ne rəhan mɨn, ilat kəmotahatətə e Iərəmərə. Kən netəm Korin tepət mɨn kəmotəto nəghatən rəha Pol, kən kəmotahatətə e Iesu, kən kol baptais elat.
Kən nian kit lapɨn, Pol təməplan nat kit tahmen e napɨlaiirən. E napɨlaiirən əh, Iərəmərə təməghat kəm in məmə, “Əsəginən ilat. Uwɨn mən-iarəp rəhak nəghatən məsamegən, 10 məto-inu kilau min ik. Netəmim okol kəsotərəkɨnən ik, məto-inu netəmim tepət e taon əh ilat rəhak netəmim mɨn.”Jos 1:9; Aes 41:10 11 Kən Pol təmatɨg ikɨn əh nup kitiəh kən məwɨg sikis, matəgətun netəmim e nəghatən rəha Uhgɨn.
Netəm Isrel kəmotɨləs-ipən
Pol e kot
12 Kən nian Kalio, in kapman rəha netəm Akaea, kən netəm Isrel kəmotuwa kitiəh motaskəlɨm Pol motɨləs motuwɨn e kot. 13 Kən motən məmə, “Suah u tətalkut məmə otiuw-pən netəmim məmə okotəfak kəm Uhgɨn e nolən kit itəm təsətuatɨpən e Lou.”
14 Kən Pol təmətul məmə otəghat, məto Kalio təmən-ipən kəm ilat məmə, “Netəm Isrel. Otətəlɨg-in-tu. Okəmə nat u in nat kit təsətuatɨpən, o təsətəu-pənən lou, itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə ekəike məto nəghatən rəhatəmat. 15 Məto, nəghatən u in musmus əm kit rəhatəmat e nərɨg mɨn ne natɨmnat mɨn rəha Lou rəhatəmat, kən tətatɨg əm etəmat məmə onəkotən kələhəu wɨr. Io nɨkik təsagienən məmə ekakil nat tol nəhlan kit.” 16 Kən in mahl-iarəp ilat e kot. 17 Kən nian kəmotuwɨn ihluə, əmun kəmotaskəlɨm Sostenes u etəm-iasol rəha nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel. Kən kəmotoh kəmotoh əpəh e nafiluə e nimə kot. Məto Kalio təsolən nat kit məmə otən-iəhau ilat.
Pol təmɨtəlɨg Antiok əpəh Siria
18 Pol təmatɨg nian tepət əpəh Korin ilat piatat mɨn. Kən uarisɨg tapəs ilat muwɨn ikɨn əh-ikɨn Kegkria. Aupən Pol təmol nəniəkɨsən kit kəm Uhgɨn, kən ikɨn-u in təməte mɨn əm noanun matol namnun nəniəkɨsən lan rəhan. Kən in təmos mɨn nego kit ikɨn əh mɨtəlɨg-pa Siria. Kən Akwila ne Prisila kəmuətəu-pən in.Nam 6:18; Wək 21:24 19-21 Nian kəmotuwa e taon əh Efesas, iləhal kəməhaluar. Kən Pol təmuwɨn əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel, kən kəmotən nəghatən tepət. Ilat kəmotətapəh ron məmə otatɨg məsɨn ilat min ilat. Məto in təmə, “Ei kəsi, kəpə. Okol esatɨgən.” Məto nian in təmiet təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə Uhgɨn tolkeike məmə ekuwa mɨn, kən epanuwa mɨn məplan itəmat.” Kən in təmos nego kit miet Efesas, məto təmapəs Akwila ne Prisila kətuatɨg ikɨn əh.
22 Nian Pol təmuwa e taon əh Sisaria, kən muar. Kən maliwək muwɨn məmə otəplan netəm rəha niməfak əpəh Jerusalem. Kən uarisɨg, təmɨtəlɨg-pa mɨn əpəh Antiok. 23 Təmatɨg məsɨn ikɨn əh, kən miet mɨn maliwək muwɨn-pən əpəh Kalesia ne Fritia ikɨn matem əskasɨk netəm rəha Iesu.
Apolos təmuwɨn Efesas ne Korin
24 Kən suah kit təmuwa əpəh Efesas, in noanol kit rəha Isrel, nərgɨn u Apolos. In təmaiir əpəh Aleksantria, kən in etəm wɨr kit rəha nəghatən, kən mɨtun wɨr mɨn nəghatən mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn. 25 Ilat kəmoatəgətun rəkɨs in e suatɨp rəha Iərəmərə. Kən nian rafin nɨgəm tatuəp e nɨkin o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn. Kən nəghatən rəhan e Iesu in tətuatɨp tətuatɨp. Məto in tɨtun əm nolən baptais itəm Jon təmatol aupən. 26 Kən in təmatən-iarəp əskasɨk nəghatən rəha Uhgɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel. Nian Prisila ne Akwila kəmuəto in, kəmiait məhaluwɨn əpəh e rəhalau nimə, kən muən-iarəp wɨr kəm in suatɨp rəha Uhgɨn. 27 Kən nian Apolos tolkeike məmə otuwɨn əpəh Akaea, kən piatat mɨn əpəh Efesas kəmotasitu lan motəte naoa kit tuwɨn kəm netəm rəha Iesu əpəh Akaea, motətapəh olat məmə kotɨtun nosən Apolos motuwɨn əpəh iməlat ikɨn. Kən nian in təmuwɨn ikɨn əh, in təmasitu wɨr elat. Ilat mɨn əh, ilat kəmotahatətə e Iesu e nəwɨrən rəha Uhgɨn. 28 Apolos təmasitu elat nəhlan məto-inu in etəm wɨr kit rəha nəghatən, kən in matən-iarəp wɨr e Naoa Rəha Uhgɨn məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Kən e nɨganəmtɨ netəmim, təmatoh-iəhau nəghatən rəha netəm Isrel.Wək 9:22

18:2: Rom 16:3

18:3: Wək 20:34

18:5: Wək 17:14-15

18:6: Wək 13:46,51; Wək 20:26

18:10: Jos 1:9; Aes 41:10

18:18: Nam 6:18; Wək 21:24

18:28: Wək 9:22