16
Pol tətauiatɨpin in mɨn neen
Io iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə wɨnɨtat u Fipi, itəm tatos wək rəha dikon e niməfak əpəh Kegkria, in pətan wɨr kit. Iakətapəh otəmat məmə nian in otɨmnə, onəkotagien əm ron e nərgɨ Iərəmərə rəhatat, e nolən itəm in tətuatɨp məmə netəmim rəha Uhgɨn okotol mihin. Okəmə rəhan nat kit tɨkə, təwɨr məmə nakotasitu lan, məto-inu in təmasitu lak ne netəmim tepət.
Otən təwɨr kəm Prisila ne Akwila, itəm itɨməhal emətəhalol wək kitiəh rəha Kristo Iesu. Wək 18:2 Iuəhkɨr kiamɨs o nasituən lak. Sənəmə io pɨsɨn əm, məto io ne Iaihluə mɨn rafin u koatəfak, itɨmat ekotənwiwi Uhgɨn olau.
Kən otən təwɨr kəm niməfak itəm kəmotuəfɨmɨn e rəhalau nimə.
Otən təwɨr kəm io kit u Epaenetas, u itəm təmaupən mahatətə e Kristo e profens əpəh Esia.
Otən təwɨr kəm Meri itəm təmatol pɨk wək otəmat.
Otən təwɨr kəm Antronikas ne Junias, natimak mil itəm itɨməhal min ilau eməhaluwɨn e kalapus. Aposol mɨn koatɨsiai-in pɨk ilau, kən ilau kəmuaupən-in io muahatətə e Kristo.
Otən təwɨr kəm Ampliatas, itəm iakolkeike e nolkeikeən rəha Iərəmərə.
Otən təwɨr kəm Urpanas, itəm kitat koatol wək kitiəh e Kristo, kən otən təwɨr kəm io kit u Stakis.
10 Otən təwɨr kəm Apeles itəm təmətul əskasɨk e Kristo e nian iəkɨs mɨn.
Otən təwɨr kəm Aristopolas ne noanol mɨn rəhan, ne rəhan iolwək mɨn.
11 Otən təwɨr kəm Herotian, rəhak ətuatɨp.
Otən təwɨr kəm Nasisas ne rəhan mɨn, ne rəhan iolwək mɨn itəm koatəfak kəm Iərəmərə.
12 Otən təwɨr kəm Trifaena ne Trifosa, pətan mil itəm kətioal pɨk wək rəha Iərəmərə.
Otən təwɨr kəm io kit u Persis, pətan kit mɨn itəm tatol pɨk wək rəha Iərəmərə.
13 Otən təwɨr kəm Rufas, iəfak wɨr kit rəha Iərəmərə, ne rəhan mama itəm təmatol təwɨr kəm io tahmen e rəhak ətuatɨp mama. Mak 15:21
14 Otən təwɨr kəm Asigkritas, ne Filegon, ne Heremes, ne Patropas, ne Heremas, ne piatat mɨn itəm ilat min koatatɨg.
15 Otən təwɨr kəm Filolokas, ne Julia, ne Nereas ne wɨnɨn, ne Olimpas, ne iəfak mɨn rafin itəm ilat min kotatɨg.
16 Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo. Niməfak rafin rəha Kristo koatən təwɨr kəm itəmat. 1 Kor 16:20; 1 Pita 5:14
17 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakətapəh əskasɨk otəmat məmə nakoatəto wɨr itəmat o netəm koatol məmə nakotəhap itəmat mɨn, kən koatəgətun natɨmnat itəm koatol netəmim koatakiə e nahatətəən rəhalat, kən nəgətunən əh tol pɨsɨn agɨn e nəgətunən itəm nəmotos rəkɨs. Mat 7:15; Taet 3:10 Otətul isəu olat, 18 məto-inu netəm kotol nəhlan, ilat kəsotolən wək rəha Iərəmərə Kristo, məto koatol wək əm o nat nɨpətɨlat tolkeike. Ilat koatən wɨr nəghatən, kən nəghatən rəhalat tətehen, kən ilat koateiuə, kən matərəkɨn nətəlɨgən rəha netəmim tepət itəm kotəruru nat. Fil 3:19; 2 Pita 2:3 19 Netəmim kɨnotəto rəkɨs namnusən məmə itəmat nəkoatol nəwia Kristo. Tol nəhlan, nɨkik tagien pɨk otəmat. Məto iakolkeike pɨk məmə nakotenatɨg e nolən ətuatɨp mɨn, kən məmə nəsotuwɨnən e nolən rat mɨn. Rom 1:8; 1 Kor 14:20 20 Uhgɨn itəm nəukətɨ nəməlinuən, otəsuwəhən in teguətain Setan, kən in otatɨg əm ləhau e nelkɨtəmat. Pəs nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu tətatɨg itəmat min. Jen 3:15
21 Timoti itəm itɨmlau min etioal wək kitiəh, tatən təwɨr kəm itəmat. Kən Lusias, ne Jeson, ne Sosipata u natimak mɨn, kəhalən mɨn təwɨr kəm itəmat. Wək 16:1-2; 19:22; 20:4
22 Io Tesias, itəm eməte nəghatən rəha Pol e naoa u, io iatən təwɨr kəm itəmat u kitat kitiəh e Iərəmərə.
23-24 Kaeas tatən təwɨr kəm itəmat. Io Pol, ekətatɨg e rəhan nimə, kən netəm rəha niməfak kotuəfɨmɨn iman ikɨn.
Erastas u etəm tatərəmərə e məni rəha taon əh, ne piatat Kuartas, ilau mɨn katuən təwɨr kəm itəmat. Wək 19:22; 1 Kor 1:14
25 Pəs kotənwiwi Uhgɨn. In tɨtun nolən məmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e nahatətəən rəhatəmat. In otol nəhlan e namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo itəm iatən-iarəp. Rom 1:5; Efes 1:9; 3:5,9; Kol 1:26 Nəghatən u təməhluaig nuwəh rəkɨs, 26 məto roiu, təmol əp in. Kən in Uhgɨn u itəm tatəmegəh nian rafin, kən in təmən məmə ekotən-iarəp namnusən rəha Kristo itəm ien mɨn aupən kəmotəte e naoa mɨn rəhalat, kən netəmim okotɨtun. Ekotən-iarəp məmə noanol mɨn rafin e nətueintən, pəs ilat okotahatətə e Uhgɨn, kən tol nəhlan moatol əm nəwian. 27 Uhgɨn pɨsɨn əm in Uhgɨn, kən in pɨsɨn əm in tenatɨg. !Pəs kotənwiwi Uhgɨn nian rafin namnun tɨkə, o nat itəm Iesu Kristo təmol! Əwəh.

16:3: Wək 18:2

16:13: Mak 15:21

16:16: 1 Kor 16:20; 1 Pita 5:14

16:17: Mat 7:15; Taet 3:10

16:18: Fil 3:19; 2 Pita 2:3

16:19: Rom 1:8; 1 Kor 14:20

16:20: Jen 3:15

16:21: Wək 16:1-2; 19:22; 20:4

16:23-24: Wək 19:22; 1 Kor 1:14

16:25: Rom 1:5; Efes 1:9; 3:5,9; Kol 1:26