14
Nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, ne nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn
Otalkut əskasɨk məmə nolkeikeən otərəmərə e nəmegəhən rəhatəmat, kən motalkut əskasɨk məmə onəkotos nəsanənən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa, kən otalkut pɨk təhmɨn mɨn o nəsanənən rəha nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa. 1 Kor 12:31; 14:39 Ekən nəhlan məto-inu itəmat kit itəm tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, təsəghatən kəm netəmim, məto tatəghat əm kəm Uhgɨn. Pahrien, suah kit tɨkə itəm tɨtun nəghatən itəm in tatən, məto in tatən-iarəp nəghatən anion mɨn e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Məto netəmim rafin itəm kotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, koatən kəm netəmim o niləkɨnən ilat, o nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəhalat, kən o nasituən mɨləs-ipər nɨkilat. Etəmim itəm tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatiləkɨn atɨp əm in, məto etəmim itəm tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, tatiləkɨn niməfak. Iakolkeike məmə itəmat rafin agɨn-əh nakotəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, məto təwɨr pɨk məmə nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa. Etəmim itəm tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, in tətasitu pɨk e niməfak taprəkɨs-in etəmim itəm tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn mətoarus in tən nɨpətɨn məmə otiləkɨn niməfak.
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Okəmə iatuwa otəmat kən matəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tahro nulan io iakəwɨr otəmat okəmə esol-arəpən nəghatən neen itəm kəmoatəhluaig aupən, o esosən nɨtunən neen, o nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, o nəghatən rəha nəgətunən? Otətəlɨg-in o natɨmnat tahmen e nau itəm kətahl, o kita itəm katoh. Natɨmnat mɨn əh kəsotəmegəhən, etəmim əm tatol ilat kotagət. Məto okəmə kəsotagət ətuatɨpən, kən itəmat onəkotəruru məmə napuən naka ilat koatan. Kən okəmə təwi təsagət ətuatɨpən, kən netəmim okotəruru məmə kotəkəike motol əpen-əpenə o nəluagɨnən. Məto tahmen əm etəmat. ?Okəmə noatəghat e nəghatən itəm netəmim kotəruru, tahro nulan okotɨtun nɨpətɨ nəghatən nakoatən? Itəmat onəkotəghat əm kəm magoagəp, məto netəmim kəsotosən nɨpətɨn. 10 Pahrien məmə nəghatən mɨn tepət e nətueintən, məto ilat rafin nɨpətɨlat əh-ikɨn. 11 Kən okəmə esɨtunən nɨpətɨ nəghatən itəm suah kit tatən-ipa kəm io, io iapɨspɨs kəm in, kən in iapɨspɨs kəm io. 12 Tahmen əm etəmat. Itəmat nakotolkeike nəsanənən mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən tol nəhlan, otalkut məmə nakotiləkɨn niməfak e nəsanənən mɨn itəm okotasitu pɨk lan.
13 Məto-inu o nat əh, okəmə itəmat kit tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, otəkəike məfak mɨn məmə Uhgɨn otos-ipən nɨpətɨ nəghatən u məmə otən-iarəp kəm niməfak. 14 Okəmə iatəfak e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, nɨkik tatəfak məto nətəlɨgən rəhak tatətul əpnapɨn əm. 15 ?Kən ekahro? Ekəfak e nɨkik, məto ekəfak mɨn e nətəlɨgən rəhak. Kən ekan napuən e nɨkik, məto ekan mɨn napuən e nətəlɨgən rəhak. 16 ?Okəmə nakatənwiwi Uhgɨn e nɨkim e nəghatən pɨsɨn, tahro suah kit itəm təruru nəghatən u in otən “Əwəh” e rəham nəfakən, məto-inu in təruru nat itəm nakatən? 17 Kəm-naka natənwiwi wɨr Uhgɨn, məto nəsiləkɨnən etəmim pɨsɨn kit mɨn.
18 Iatən tagkiu kəm Uhgɨn məmə iatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn taprəkɨs-in itəmat rafin. 19 Məto e niməfak, okəmə iatəgətun netəmim e nəghatən faif əm itəm kotɨtun, inu təwɨr agɨn maprəkɨs-in məmə ekən nəghatən ten-taosan e nəghatən pɨsɨn itəm kɨnotəruru.
20 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotolən nətəlɨgən rəhatəmat tahmen e nɨsualkələh. Təwɨr məmə nəkotahmen e nɨsualkələh itəm kotəruru əh nolən rat. Məto e nətəlɨgən rəhatəmat, təwɨr məmə nakotɨmətə. Efes 4:14 21 Kəməte nəhlan e Lou rəha Moses məmə,
“Ekol məmə netəm koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn okotən rəhak nəghatən kəm rəhak netəmim.
Kən ilat okotəto nəghatən mɨn rəha iapɨspɨs mɨn,
Məto nat əpnapɨn ilat okotəto nat əh itəm tol pɨsɨn, okol kəsotətəlɨg-inən io.
Iərəmərə tatən mihin.” Aes 28:11,12
22 Tol nəhlan, nəghatən ik pɨsɨn mɨn, in nəmtətin kit rəha netəmim itəm kəsotəfakən, sənəmə nəmtətin kit rəha iəfak mɨn. Məto nian suah kit tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, in rəha iəfak mɨn, sənəmə rəha netəm kəsotəfakən. 23 ?Tol nəhlan, okəmə niməfak apiəpiə tatuəfɨmɨn, kən netəmim rafin koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, kən ilat neen itəm kəsotɨtunən, o netəm kəsotəfakən kotuwa imə, ilat okotən məmə itəmat nakotalməl, o kəp? Wək 2:13 24 Məto okəmə etəm təsəfakən kit, o etəm təruru tuwa imə nian netəmim rafin koatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən nəghatən rəhatəmat otek nɨkin, kən in otɨtun məmə in iol təfagə, kən nəghatən mɨn əh otakil rəhan nolən, Jon 16:8 25 kən rəhan təfagə mɨn itəm koatəhluaig otuwa e nəhag-əhagən. O nat əh, in otiet morin e nɨsiaiiən matəfak kəm Uhgɨn, matən-iarəp məmə, “!Itəmat pahrien Uhgɨn nakoatan!”
Nələhəu ətuatɨpən nolən rəha nəfakən
26 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs iakən nɨpətɨ rəhak nəghatən mɨn roiu. Nian itəmat rafin nakotuwa kitiəh e nuəfɨmɨnən o nəfakən, itəmat rafin kitiəh kitiəh rəhatəmat əh-ikɨn wək o nolən, neen koatan napuən, neen katəgətun ilat, neen koatol-arəp nəghatən neen itəm kəmoatəhluaig aupən, neen koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, neen koatən nɨpətɨ nəghatən mɨn əh. Onəkotəkəike moatol natɨmnat mɨn əh o niləkɨnən niməfak təskasɨk. 1 Kor 12:8-10 27 Okəmə netəmim neen koatəghat e nəghatən pɨsɨn, kəiu o kəm-naka kɨsɨl əm okotəghat. Kit otən rəhan u, uarisɨg kit, kənu kit mɨn tən rəhan, kən suah kit otəkəike mən nɨpətɨ nəghatən mɨn əh. 28 Okəmə etəmim tɨkə o nən-iarəpən nɨpətɨ nəghatən mɨn əh, etəm itəm otəghat e nəghatən pɨsɨn, otəkəike məsəghatən e niməfak, kən məghat anion kəm Uhgɨn.
29 Təwɨr məmə ien kəiu o kɨsɨl okotəghat, kən netəmim neen okotakil wɨr nəghatən koatən. 1 Tes 5:21 30 Kən okəmə Uhgɨn tatol əp nəghatən kit itəm təmatəhluaig aupən tatuwa o suah kit itəm tatəpələh, təwɨr məmə etəm təmaupən matəghat otapəs nəghatən. 31 Tol nəhlan, itəmat itəm nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, kit otaupən məghat, kənu kit mɨn, u kit mɨn məmə nakotəgətun netəmim rafin, kɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat. 32 Sotaluinən məmə ien mɨn koatərəmərə e nɨkilat məmə kotɨtun nən-iarəpən nəghatən rəhalat e nian itəm in tətuatɨp o nənən, 33 məto-inu Uhgɨn sənəmə in Uhgɨn rəha nolən nəruruən e nat, məto in Uhgɨn rəha nəməlinuən, tahmen e niməfak mɨn rafin.
34 Nian katəfak lan, nɨpɨtan okəsotagətən, məto-inu təsətuatɨpən məmə okotəghat. Məto okotəkəike moatətəlɨg-in netəm-iasol rəha niməfak, tahmen əm e itəm Lou tatən mihin. 1 Kor 11:3; 1 Tim 2:12 35 Okəmə kotolkeike məmə kotɨtun nat kit, okotəkəike kətapəh o rəhalat nəman mɨn əpəh latuənu, məto-inu tol naulɨsən məmə pətan otəghat əpəh e niməfak.
36 ?Tahro? ?Nɨkitəmat təht məmə nəghatən rəha Uhgɨn təmaupən miet-arəpa otəmat? ?O nɨkitəmat təht məmə nəghatən rəha Uhgɨn təmuwa əm otəmat? 37 Okəmə itəmat kit nɨkin təht məmə in ien kit, o Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən nəsanənən kit kəm in, in otəkəike mən nɨpahrienən e nəghatən itəm iatəte kəm itəmat məmə in nəwia Iərəmərə. 1 Jon 4:6 38 Okəmə tapəs nənən nɨpahrienən e nəghatən u, in okəsən mɨnən nɨpahrienən e rəhan nəghatən.
39 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, təwɨr məmə nakotolkeike məmə nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən məsotətlosɨg-inən nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn. 40 Məto e natɨmnat rafin agɨn itəm nəkoatol e nəfakən, otol e nolən itəm in tətuatɨp o niməfak, motətəu-pən wɨr nolən rəha nəfakən.

14:1: 1 Kor 12:31; 14:39

14:20: Efes 4:14

14:21: Aes 28:11,12

14:23: Wək 2:13

14:24: Jon 16:8

14:26: 1 Kor 12:8-10

14:29: 1 Tes 5:21

14:34: 1 Kor 11:3; 1 Tim 2:12

14:37: 1 Jon 4:6