4
Onakakil mehm mətɨg narmɨn mɨn
Nɨkik mɨn, okəmə etəmim kit tatən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg lan, matol in tatən-iarəp rəhan nəghatən, kən təwɨr pɨk məmə onəkotehm wɨr motakil mətɨg məmə narmɨn əh tətatɨg lan, in rəha Uhgɨn pahrien, o sənəmə rəha Uhgɨn.* Jer 29:8 Kitat okotəkəike motəplan wɨr məto-inun ien eiueiuə mɨn tepət kɨnotiet rəkɨs moatəghat e nətueintən. Mat 7:15; 1 Jon 2:18 O nat u, itəmat onəkotɨtun əsas məmə in Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e etəmim kit, inun, Narmɨn itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən in təmuwa e nɨpətɨn, Jon 1:14; 1 Jon 2:23 narmɨn əh in Narmɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn.§ 1 Kor 12:3 Məto etəmim kit itəm təsən-iarəpən məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, narmɨn rəha etəmim əh, sənəmə rəha Uhgɨn. Inəh, in narmɨn rəha tɨkɨmɨr rəha Kristo,* 1 Jon 2:22; 2 Jon 1:7 E Inglis, katən əm ‘antichrist,’ kən nɨpətɨn u məmə in tɨkɨmɨr rəha Kristo. itəm nɨnəmotəto rəkɨs məmə in otəpanuwa, kən roiu tɨnətatɨg rəkɨs e nətueintən. 1 Jon 2:18
Nɨsualkələh, itəmat netəmim rəha Uhgɨn mɨn, kən nəmotəhg-irəkɨs ien eiueiuə mɨn əh,§ Jon 16:33 məto-inu Narmɨn itəm tətatɨg e nɨkitəmat in taprəkɨs-in narmɨn itəm tətatɨg e nətueintən u.* 2 King 6:16; Rom 8:31 Ilat netəm rəha nətueintən, Jon 15:19; 17:14,16 tol nəhlan, nəghatən mɨn rəhalat koatən, in rəha nətueintən əm, kən netəm koatətəlɨg-in ilat, ilat mɨn netəm rəha nətueintən u. Məto itɨmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. Tol nəhlan, netəmim itəm kotɨtun Uhgɨn, ilat kotətəlɨg-in itɨmat. Məto netəmim itəm ilat sənəmə nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotətəlɨg-inən itɨmat. Jon 8:47 O nat u, kitat okotɨtun əsas Narmɨn itəm tatən pahrien,§ Jon 14:17 ne narmɨn itəm tateiuə.* Mak 13:5
Nolkeikeən rəha Uhgɨn ne rəhatat
Nɨkik mɨn, pəs kitat kotolkeike kitat mɨn, 1 Jon 3:11 məto-inu nolkeikeən in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən etəm tatol nolkeikeən, in təmaiir wi mɨn muwa nətɨ Uhgɨn kit, Jon 1:15 kən tɨtun Uhgɨn.§ 1 Jon 2:4 Məto etəm u, rəhan nolkeikeən tɨkə, in təruru Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn, in nəukətɨ nolkeikeən. Uhgɨn təmol əp rəhan nolkeikeən kəm kitat nulan, məmə in təmahl-ipa Nətɨn noan kitiəh əm,* Jon 1:18 tuwa e nətueintən, məmə kitat okotos nəmegəhən ron. Jon 3:16,17; 1 Jon 5:11 10 Nat u in nolkeikeən pahrien, sənəmə kitat kəmotolkeike Uhgɨn, məto in təmolkeike kitat. Rom 5:8,10 Uhgɨn təmahl-ipa Nətɨn tuwa, kən in təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat mɨn, məmə neməha otəsol mɨnən Uhgɨn.§ Rom 3:25
11 Piak mɨn, Uhgɨn təmolkeike pɨk kitat nulan,* Jon 3:16 kən tol nəhlan, kitat mɨn okotəkəike motol mihin nolkeikeən əh kəm itat mɨn. Jon 15:12; 1 Jon 3:11 12 Suah kit təsehmən Uhgɨn nian kit ne. Jon 1:18 Məto okəmə kitat kotolkeike itat mɨn, kən Uhgɨn tatəper-ipən e nɨkitat, kən nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat.§ 1 Jon 4:17; 2:5
13 Kitat kotɨtun* 1 Jon 2:3 məmə kitat kotəper-ipən lan, kən in tətatɨg etat, məto-inun tɨnos-ipa rəkɨs rəhan Narmɨn kəm kitat. 1 Jon 3:24
14 Kənu itɨmat emotəplan rəkɨs kənu moatən-iarəp Jon 15:27 məmə Tata Uhgɨn in təmahl-ipa Nətɨn məmə in Iosmegəh rəha nətueintən.§ Luk 2:11; Jon 3:17 15 Etəmim itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn, kən Uhgɨn tətatɨg lan, kən in mɨn tətatɨg-pən e Uhgɨn.* 1 Jon 3:24 16 Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nolkeikeən rəha Uhgɨn kəm kitat, kən motagɨle lan.
Uhgɨn in nolkeikeən. 1 Jon 4:8 Etəm tətatɨg e nolkeikeən, tətatɨg-pən e Uhgɨn, kən Uhgɨn mɨn tətatɨg lan. 1 Jon 3:24 17 Nian kotatɨg nəhlan e Uhgɨn, kən nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat,§ 1 Jon 4:12; 2:5 məmə kitat kəsotəgɨnən* Efes 3:12 e nian Uhgɨn otətakil itəm, məto-inu e nətueintən u rəhatat nolən tahmen e Kristo. 18 Etəm u tərioah e nolkeikeən, okol təsəginən Uhgɨn. Məto nolkeikeən pahrien u, itəm tɨnatoe rəkɨs e nɨkitat, tatəhg-irəkɨs nəgɨnən, Rom 8:15 məto-inu nətəlɨgən rəha nosən nalpɨnən tatol kitat koatəgɨn, kən nat u tatəgətun məmə rəhan nolkeikeən təsoe-inən əh e nɨkitat. 19 Kitat kotolkeike itat mɨn məto-inun Uhgɨn təmaupən molkeike itat. 20 Məto okəmə suah kit təmə, “Io ekolkeike Uhgɨn,” məto tatetəhau əh pian, 1 Jon 2:9 in ieiuə.§ 1 Jon 1:6; 2:4 Məto-inu etəm təsolkeikeən pian u in tatehm e nɨganəmtɨn,* 1 Jon 3:17 okol təsolkeikeən Uhgɨn, itəm in təsehmən. 1 Jon 4:12; Jon 1:18 21 Kən in təmos-ipa rəhan nəghatən kəm itat məmə etəmim pah tolkeike Uhgɨn in otəkəike molkeike mɨn pian. 1 Jon 2:7,9

*4:1: Jer 29:8

4:1: Mat 7:15; 1 Jon 2:18

4:2: Jon 1:14; 1 Jon 2:23

§4:2: 1 Kor 12:3

*4:3: 1 Jon 2:22; 2 Jon 1:7

4:3: E Inglis, katən əm ‘antichrist,’ kən nɨpətɨn u məmə in tɨkɨmɨr rəha Kristo.

4:3: 1 Jon 2:18

§4:4: Jon 16:33

*4:4: 2 King 6:16; Rom 8:31

4:5: Jon 15:19; 17:14,16

4:6: Jon 8:47

§4:6: Jon 14:17

*4:6: Mak 13:5

4:7: 1 Jon 3:11

4:7: Jon 1:15

§4:7: 1 Jon 2:4

*4:9: Jon 1:18

4:9: Jon 3:16,17; 1 Jon 5:11

4:10: Rom 5:8,10

§4:10: Rom 3:25

*4:11: Jon 3:16

4:11: Jon 15:12; 1 Jon 3:11

4:12: Jon 1:18

§4:12: 1 Jon 4:17; 2:5

*4:13: 1 Jon 2:3

4:13: 1 Jon 3:24

4:14: Jon 15:27

§4:14: Luk 2:11; Jon 3:17

*4:15: 1 Jon 3:24

4:16: 1 Jon 4:8

4:16: 1 Jon 3:24

§4:17: 1 Jon 4:12; 2:5

*4:17: Efes 3:12

4:18: Rom 8:15

4:20: 1 Jon 2:9

§4:20: 1 Jon 1:6; 2:4

*4:20: 1 Jon 3:17

4:20: 1 Jon 4:12; Jon 1:18

4:21: 1 Jon 2:7,9