3
Itəmat u nenətɨ Uhgɨn mɨn
!Oteplan-tu! !Nolkeikeən itəm tepət mahgoau kəm kitat,* Jon 3:16 itəm Tata Uhgɨn təmos-ipa, inun, məmə tətaun-in kitat məmə nenətɨn mɨn! Jon 1:12 Kən nɨpahrienən məmə kitat əh. Netəmim rəha nətueintən kəsotɨtunən kitat, məto-inun ilat kotəruru Uhgɨn. Jon 15:21; 16:2,3 Nɨkik mɨn, kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn u-roiu. Kitat kəsotɨtunən məmə okotəhrol nulan motol pɨsɨn nian Kristo otɨtəlɨg-pa. Məto kitat kotɨtun məmə nian otɨtəlɨg-pa,§ Kol 3:4; 1 Jon 2:28 kitat okotahmen lan,* Rom 8:29; 2 Pita 1:4 məto-inu e nian əh, okotəplan əsas məmə in tol nəhlan. Jon 17:24; 2 Kor 3:18 Kən etəmim itəm tatagɨle məmə otahmen e Kristo, in tətaruətuəh rəkɨs Tətaruətuəh, nɨpətɨn u, tɨtafəl rəkɨs. in atɨp nolən mɨn rəhan,§ 2 Kor 7:1; 1 Jon 1:7; 2 Pita 3:13,14 məto-inu Kristo in mɨn in tətuatɨp wɨr agɨn.
Etəmim itəm tatol nolən rat, in tatətgəhl mɨn lou rəha Uhgɨn, məto-inu nəghatən u nolən rat, nɨpətɨn u, nətgəhlən lou rəha Uhgɨn. Kən itəmat nəkotɨtun məmə Kristo təmuwa məmə otos-irəkɨs rəhatat nolən rat mɨn,* 1 Jon 3:8 məto-inu nolən rat tɨkə lan. 2 Kor 5:21 Tol nəhlan, okəmə kitat koatəper-ipən lan, tol-pən okol kəsotəkəikeən e nolən rat mɨn. Məto netəm mɨn un itəm koatəkəike əh e nolən rat mɨn, tol-pən kotəruru agɨn-əh in, məsotəplanən in. 1 Jon 3:9; 2:4; 5:18; 3 Jon 1:11
Nɨsualkələh, sotətəlɨg-inən suah kit teiuə-in itəmat o nat u. Etəm tatol nat ətuatɨp, nɨpətɨn u məmə in etəm ətuatɨp, tahmen əm e Kristo in etəm ətuatɨp. Məto etəmim itəm tatəkəike əh e nolən rat mɨn, tatəgətun məmə in rəha Setan u, etəm təmatol nolən rat e nətuounən.§ Jon 8:44 Məto Nətɨ Uhgɨn təmuwa o nərəkɨnən wək mɨn əh rəha Setan.* Hip 2:14 Netəm mɨn u itəm kəmotaiir wi mɨn motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn, Jon 1:13 ilat okol kəsotəkəikeən e nolən rat, 1 Jon 5:18 məto-inu ilat koatos niamɨtə rəha Uhgɨn. Kən o nat u, okol ilat kəsotəkəikeən e nolən rat, məto-inu ilat nenətɨ Uhgɨn mɨn.§ Nɨkuti nat tatəwiə noe-in atɨpən noan. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn tatələhəu-pən rəhan niamɨtə e suah kit, kən in tatəwiə tahmen e nɨkuti nat itəm kəməfe e nəmegəhən rəha etəmim un, kən matoe in noan e nolən mɨn rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, netəmim mɨn u itəm kəmotaiir wi mɨn motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotəkəikeən e nolən rat. 10 Tol mə, kotɨtun nənən məmə pah mɨn u nenətɨ Uhgɨn,* 1 Jon 3:1,2; Jon 1:12 kənu pah mɨn u nenətɨ Setan. 1 Jon 3:8 Etəmim u itəm təsol ətuatɨpən, kən in məsolkeikeən pian kit, 1 Jon 2:9; 4:8 in sənəmə nətɨ Uhgɨn kit.
Kitat kotəike motolkeike kitat mɨn
11 Nəghatən u inu, nəmotəto e nətuounən e namnusən təwɨr,§ 1 Jon 2:7 məmə kitat okotəike motolkeike itat mɨn.* Jon 13:34-35; 15:12; 1 Jon 4:7,11,21; 2 Jon 1:5 12 Sotolən tɨkɨrɨ Ken, itəm in etəmim rəha Setan kən tohamnu pian. Jen 4:8 ?Kən təmohamnu pian o naka? Təmohamnu məto-inun rəhan nolən mɨn tərat kənu rəha pian, nolən mɨn in tətuatɨp. Prov 29:10 13 Piak mɨn, narmɨtəmat təsiwɨg pɨkən okəmə netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat.§ Jon 15:18,19; 17:14 14 Okəmə kitat kotolkeike piatat mɨn, tatəgətun məmə kitat kɨnotaprəkɨs-in rəkɨs nɨmɨsən, mɨnotegu-pən e nəmegəhən.* Jon 5:24 Məto etəm un nolkeikeən tɨkə lan, in tətatɨg əh e nɨmɨsən. 1 Jon 2:9 15 Etəmim un itəm tatetəhau pian 1 Jon 2:9 in tahmen e etəm tatohamnu itəm,§ Mat 5:21,22; Jon 8:44 kən itəmat nəkotɨtun məmə iohamnu itəm, in təsosən nəmegəhən lilɨn.* Kal 5:20,21
16 O nat u kitat kotɨtun wɨr məmə nolkeikeən in tol nulan, məto-inun Iesu təmos-ipa rəhan nəmegəhən otat. Jon 10:11 Kən e nolən kitiəh əm, təwɨr mə kitat mɨn kotos-ipən nəmegəhən rəhatat o piatat mɨn. Jon 15:13; 1 Tes 2:8 17 ?Okəmə suah kit rəhan natɨmnat tepət kən pian kit rəhan nat kit tɨkə, məto in təsasəkitunən pian,§ Dut 15:7,8; Jem 2:15,16 məsolən nat agɨn lan, nolkeikeən rəha Uhgɨn otəhrol nulan matɨg e suah u?* 1 Jon 4:20 18 Nenətɨk mɨn, pəs kitat kəsotənən nolkeikeən e nohlɨtat əm, məto okotol əp nolkeikeən pahrien e nolən mɨn rəhatat. Esik 33:31; Rom 12:9 19-20 Okəmə kotol nəhlan, kən nat əpnapɨn okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okotos nalpɨnən, məto kitat okotɨtun məmə kotatɨg e nɨpahrienən, kən mem məha-məha nɨkitat e nɨganəmtɨn. Məto-inu Uhgɨn in ilɨs maprəkɨs-in nɨkitat, kən in tɨtun natɨmnat rafin.
21 Piak mɨn, okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okəsotosən nalpɨnən, kitat okəsotagɨnən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, Efes 3:12; 1 Jon 5:14 22 kən motos natɨmnat rafin ron itəm koatətapəhin-pən,§ Mat 7:7 məto-inu kitat koatol nəwian* Jon 14:15 kən moatol nolən itəm in tolkeike. Hip 13:21 23 Kənu nəghatən u rəhan tatən məmə kotəkəike motahatətə e Nətɨn, Jon 6:29 Iesu Kristo,§ Jon 1:12; 3:18; 20:31 kən motolkeike kitat mɨn, tahmen məmə inu in təmən mihin kəm itat.* Jon 13:34 24 Netəm mɨn u itəm koatol nəwian, 1 Jon 2:3 ilat koatəper-ipən lan, 1 Jon 2:6; 4:15 kən in tatəper-ipən elat. Kən kitat kotɨtun məmə in tətatɨg e nɨkitat, məto-inun Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm in təmos-ipa, in tatəgətun kəm kitat.§ 1 Jon 4:13

*3:1: Jon 3:16

3:1: Jon 1:12

3:1: Jon 15:21; 16:2,3

§3:2: Kol 3:4; 1 Jon 2:28

*3:2: Rom 8:29; 2 Pita 1:4

3:2: Jon 17:24; 2 Kor 3:18

3:3: Tətaruətuəh, nɨpətɨn u, tɨtafəl rəkɨs.

§3:3: 2 Kor 7:1; 1 Jon 1:7; 2 Pita 3:13,14

*3:5: 1 Jon 3:8

3:5: 2 Kor 5:21

3:6: 1 Jon 3:9; 2:4; 5:18; 3 Jon 1:11

§3:8: Jon 8:44

*3:8: Hip 2:14

3:9: Jon 1:13

3:9: 1 Jon 5:18

§3:9: Nɨkuti nat tatəwiə noe-in atɨpən noan. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn tatələhəu-pən rəhan niamɨtə e suah kit, kən in tatəwiə tahmen e nɨkuti nat itəm kəməfe e nəmegəhən rəha etəmim un, kən matoe in noan e nolən mɨn rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, netəmim mɨn u itəm kəmotaiir wi mɨn motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotəkəikeən e nolən rat.

*3:10: 1 Jon 3:1,2; Jon 1:12

3:10: 1 Jon 3:8

3:10: 1 Jon 2:9; 4:8

§3:11: 1 Jon 2:7

*3:11: Jon 13:34-35; 15:12; 1 Jon 4:7,11,21; 2 Jon 1:5

3:12: Jen 4:8

3:12: Prov 29:10

§3:13: Jon 15:18,19; 17:14

*3:14: Jon 5:24

3:14: 1 Jon 2:9

3:15: 1 Jon 2:9

§3:15: Mat 5:21,22; Jon 8:44

*3:15: Kal 5:20,21

3:16: Jon 10:11

3:16: Jon 15:13; 1 Tes 2:8

§3:17: Dut 15:7,8; Jem 2:15,16

*3:17: 1 Jon 4:20

3:18: Esik 33:31; Rom 12:9

3:21: Efes 3:12; 1 Jon 5:14

§3:22: Mat 7:7

*3:22: Jon 14:15

3:22: Hip 13:21

3:23: Jon 6:29

§3:23: Jon 1:12; 3:18; 20:31

*3:23: Jon 13:34

3:24: 1 Jon 2:3

3:24: 1 Jon 2:6; 4:15

§3:24: 1 Jon 4:13