1 Jon
Naoa itəm Jon təmaupən məte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Jon
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u. In pia Jemes, kən ilau nətɨ Sepeti mil. In kit rəha netəm tuelef rəha Iesu. Kən in etəm u itəm Iesu tolkeike pɨk. In təməte naoa mɨn u: Namnusən Təwɨr Itəm Jon Təməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, ne Nol Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm netəmim rəha niməfak mɨn ikɨn mɨn rafin. In tolkeike məmə netəmim ikɨn kitiəh-kitiəh okotafin, kən motahl-ipən naoa u tatuwɨn e niməfak mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəmim neen kotəmə Iesu Kristo sənəmə in Nətɨ Uhgɨn pahrien itəm təmuwa etəmim pahrien kit. Koatən məmə narmɨn rəha Kristo təmuwa e nɨpətɨ suah əh Iesu nian Jon Baptaes təmol baptaes lan. Kən narmɨn rəha Kristo tiet e nɨpətɨ Iesu, uarisɨg tɨmɨs e nɨg kəməluau. Məto nəgətunən əh in neiuəən. Kən moatəgətun məmə nolən rat in tɨkə. Ilat neen kotəmə təwɨr əm məmə netəmin okotol əpnapɨn əm nolən rat məto-inu e rəhalat nəgətunən, nɨpətɨ etəmim in nat əpnapɨn əm. Nərgɨ nəgətunən mɨn əh, kətaun-in məmə “Nostisisɨm.”
?Təməte naoa u o naka? Təməte naoa u məmə otəgətun mɨn nəghatən itəm tətuatɨp, kən məmə otən-iarəp neiueiuə mɨnən rəha iəgətun eiuə mɨn. Kən təməgətun məmə nolkeikeən in nat asol. Kən molkeike məmə otasitu, kən mol nahatətəən rəha iəfak mɨn tuwa məskasɨk kən motɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmosmegəh pahrien ilat, kən ilat moatos nəmegəhən lilin.
1
Nəghatən Megəh
Nəghatən rəha nəmegəhən* Jon 14:6 təmaupən matɨg e nətuounən nian, Jon 1:1,3 inun, itɨmat Naoa u, Aposol Jon in təməte. Kitat kotəruru təməte kəm pah. Nat əpnapɨn məmə in tatən pɨk “itɨmat,” məto Jon pɨsɨn əm təməte. Tatən itɨmat, matəghat-in atɨp in ne aposol mɨn neen. emotəto kən motəplan e nɨganəmtɨtɨmat ətuatɨp.§ Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2 Pita 1:16; 1 Jon 4:14 Emotehm, kən motek e nelmɨtɨmat ətuatɨp.* Jon 20:27 In un, in nəghatən rəha nəmegəhən itəm ekoatəghat-in, moatən-iarəp. Nəmegəhən əh təmiet-arəpa; Jon 1:1-4; 11:25; 14:6 emotehm kən moatətul-arəp o nən-iarəpən, Jon 15:27 kən moatən-ipɨnə kəm itəmat məmə in nəmegəhən lilɨn, in təmətatɨg ilau Tata Uhgɨn kən təmiet-arəpa otɨmat.§ Jon 1:1-4 Ekoatən-iarəp kəm itəmat natɨmnat mɨn itəm emotehm kən motəto rəkɨs, məmə itəmat mɨn onəkotuwa kol kitiəh kitat min itəmat. Okotuwa kitiəh kitat Tata Uhgɨn ne Nətɨn, Iesu Kristo.* 1 Kor 1:9 Ekoatəte natɨmnat mɨn u məmə otol nagienən e nɨkitat tər mərioah.
Okotaliwək e nəhag-əhagən
Nəghatən u inu, itɨmat emotəto ron kən ioatən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Uhgɨn in nəhag-əhagən, 1 Tim 6:16 kən napinəpən tɨkə agɨn lan. Okəmə kitat kotəmə kɨnoatol kitiəh kitat min, məto kitat kotaliwək e napinəpən, Jon 3:19-21; 8:12; Efes 5:8; 1 Jon 2:11 kən koateiuə, kən məsotatɨgən e nɨpahrienən.§ 1 Jon 2:4; 4:20 Məto in tətatɨg e nəhag-əhagən, kən okəmə kotaliwək e nəhag-əhagən tahmen lan,* Aes 2:5 kən kitat koatol kitiəh kitat min, kən kitat okotaruətuəh Okəmə kotaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, okotən-iarəp əm təfagə rat mɨn kəmotol kəsotahmenən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto sənəmə tahmen e naruətuəhən itəm kətaig e nien o nos-irəkɨsən nətuakəmən kit e nɨpətɨtəm. Kitat okotəkəike motaruətuəh e nɨta Iesu, məmə in otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. Tol nəhlan, kitat kotətuatɨp, motaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in təsəplanən nolən rat rəhatat, məto-inu nɨta Iesu təmafəl rəkɨs. Hip 9:14; Nol Əpən 7:14 e nolən rat mɨn rafin e nɨta Nətɨn, Iesu.
Okəmə kitat kotəmə sənəmə kitat nol təfagə rat,§ Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2 kitat koateiuə-in atɨp əm kitat mɨn, kən nɨpahrienən tɨkə etat.* 1 Jon 2:4 Uhgɨn in etəm kɨtun nagɨleən lan, kən rəhan nolən in tətuatɨp əm. E naluinən nolən rat rəha nol təfagə mɨn, Uhgɨn in tatol e nətuatɨpən, məto-inu nɨmɨsən rəha Iesu in təmətou rəkɨs nolən rat mɨn. Tol nəhlan, tətuatɨp məmə Uhgɨn otaluin nolən rat mɨn rəhatat mətafəl rəkɨs. Tol nəhlan, okəmə kitat kotən-ipən nolən rat mɨn rəhatat kəm Uhgɨn, Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13 kən in otafəl kitat kən maluin rəhatat nolən rat mɨn, kən maruətuəh rəkɨs in nolən rat mɨn rafin rəhatat mə okotətuatɨp e nɨganəmtɨn.§ Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22 10 Okəmə kitat kotəmə kəsotol agɨn-əhən nolən rat, kən kitat koatən neiuəən e Uhgɨn, kən rəhan nəghatən təsatɨg agɨn-əhən e nəmegəhən rəhatat.* Jon 5:38

*1:1: Jon 14:6

1:1: Jon 1:1,3

1:1: Naoa u, Aposol Jon in təməte. Kitat kotəruru təməte kəm pah. Nat əpnapɨn məmə in tatən pɨk “itɨmat,” məto Jon pɨsɨn əm təməte. Tatən itɨmat, matəghat-in atɨp in ne aposol mɨn neen.

§1:1: Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2 Pita 1:16; 1 Jon 4:14

*1:1: Jon 20:27

1:2: Jon 1:1-4; 11:25; 14:6

1:2: Jon 15:27

§1:2: Jon 1:1-4

*1:3: 1 Kor 1:9

1:5: 1 Tim 6:16

1:6: Jon 3:19-21; 8:12; Efes 5:8; 1 Jon 2:11

§1:6: 1 Jon 2:4; 4:20

*1:7: Aes 2:5

1:7: Okəmə kotaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, okotən-iarəp əm təfagə rat mɨn kəmotol kəsotahmenən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto sənəmə tahmen e naruətuəhən itəm kətaig e nien o nos-irəkɨsən nətuakəmən kit e nɨpətɨtəm. Kitat okotəkəike motaruətuəh e nɨta Iesu, məmə in otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. Tol nəhlan, kitat kotətuatɨp, motaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in təsəplanən nolən rat rəhatat, məto-inu nɨta Iesu təmafəl rəkɨs.

1:7: Hip 9:14; Nol Əpən 7:14

§1:8: Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2

*1:8: 1 Jon 2:4

1:9: E naluinən nolən rat rəha nol təfagə mɨn, Uhgɨn in tatol e nətuatɨpən, məto-inu nɨmɨsən rəha Iesu in təmətou rəkɨs nolən rat mɨn. Tol nəhlan, tətuatɨp məmə Uhgɨn otaluin nolən rat mɨn rəhatat mətafəl rəkɨs.

1:9: Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13

§1:9: Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22

*1:10: Jon 5:38