10
Sakrifais rəha Iesu, təmol nian kitiəh əm, kən in tɨnahmen
Natɨmnat mɨn rəha Lou, ilat kotahmen e narmɨ nat* Kol 2:17; Hip 8:5 itəm otəsuwəhən kotuwa, məto toapoap. Ilat sənəmə nɨpətɨ nat. E nup mɨn rafin pris mɨn koatol sakrifais. Məto nat əpnapɨn məmə ilat koatol sakrifais, məto Lou in təruru nolən iəfak mɨn itəm kotuwa o Uhgɨn kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inun ilat narmɨ sakrifais agɨn, itəm toapoap. Okəmə sakrifais mɨn ilat kotahmen, motɨtun nolən netəmim kotətuatɨp. Kən iəfak mɨn kotɨtun nələhəuən motapəs nolən rəha sakrifais, məto-inun nɨkilat tɨnəruən rəkɨs mau kitiəh əm. Kən okəmə tɨnafəl rəkɨs nɨkilat nəhlan, kən ilat kəsotəto mɨnən tərat o rəhalat nolən rat. Məto, kəpə, ilat koatəto əh tərat. Tol nəhlan, e nup mɨn rafin, ilat koatol pap sakrifais, məto nat u tatol əm məmə ilat okol kəsotaluinən nolən rat mɨn rəhalat, məto-inu nɨta nəni ne kau in təruru agɨn nos-irəkɨsən təfagə rat. Hip 9:12-14
Tol nəhlan, nian Kristo tɨnatɨmnə e nətueintən, in təmən-ipən kəm Uhgɨn məmə,
“Ik nakapəs sakrifais mɨn ne natɨmnat mɨn koatos-ipən kəm ik.
Məto ik nəmol-pən nɨpətɨk kit məmə ekuwɨn lan.” Hip 2:14; Sam 40:6-8
Kəmotuwaan ətɨp natɨmnat e olta tahmen e nəfakən rəhalat otɨmnə ron ik,
kən moatol sakrifais o nafəl rəkɨsən təfagə.
Məto nat əpnapɨn koatol nəhlan,
məto kəsotolən məmə nɨkim tagien elat.
Kən io iatən məmə,
“Kəməte nəghatən kit tətatɨg e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatəghat-in io məmə,
‘Uhgɨn, io u, emuwa o nolən rəham nətəlɨgən.’ ”§ Mat 26:39
Kristo təmən aupən məmə,
“Ik nakapəs sakrifais mɨn
ne natɨmnat mɨn itəm koatos-ipɨnə kəm ik,
ne natɨmnat mɨn itəm katuwaan ətɨp e olta,
ne sakrifais mɨn itəm katol o nafəl rəkɨsən təfagə.
Natɨmnat mɨn u, ik nakapəs,
kən kəsotolən məmə nɨkim tagien elat,”
(nat əpnapɨn məmə ilat koatətəu-pən suatɨp itəm Lou təmən.) Məto Kristo tatən mɨn məmə, “Io u, emuwa məmə ekol nətəlɨgən rəham.” E nəghatən u rəhan, in tatoh-irəkɨs nəniəkɨsən oas rəha nasituən, məmə in otələhəu nəniəkɨsən wi rəha nasituən kit. 10 Kən Iesu Kristo təmol nətəlɨgən rəha Uhgɨn tol nulan. In təmol sakrifais atɨp e nɨpətɨn,* Hip 2:14 mau kitiəh əm, Hip 7:27 məmə otol kitat kotasim, kitat u rəhan netəmim mɨn. Hip 10:14; Efes 5:26
11 Nian rafin, pris mɨn ilat koatətul moatol wək rəha nəfakən, moatol sakrifais, moatol nat kitiəh əm nian rafin, o nafəl rəkɨsən nolən rat. Məto sakrifais mɨn u, ilat kəsotahmen agɨn-əhən o nos-irəkɨsən təfagə rat nian kit. 12 Məto pris u rəhatat, tɨnol rəkɨs rəhan sakrifais mau kitiəh əm, kən sakrifais əh in tahmen mahgoau o nafəl rəkɨsən nolən rat rəha netəmim tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Kən nian tɨnələhəu rəkɨs nəhlan rəhan sakrifais, kən in tɨnatəpələh§ Pris mɨn, ilat koatətul əm nian ilat kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalat, məto-inun rəhalat sakrifais mɨn okol təsolən namnun nian kit. Məto Iesu in təməpələh, məto-inun in, rəhan sakrifais, tatol nian kitiəh əm o nafələn rəhatat nolən rat mɨn. Rəhan sakrifais in tahmen agɨn maprəkɨs. Kən Iesu tatəpələh lilɨn. Əplan mɨn-tu Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14. e nelmɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən. 13 Kən ikɨn əh, in tatəsahgin əm məmə Uhgɨn otol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kotahmen e nɨməhan itəm tateguafəl nelkɨn lan,* Əplan-tu futnot e 1:13 14 məto-inu e nolən sakrifais mau kitiəh əm əh, Kristo təmol rəhan netəmim kɨnotətuatɨp e nɨganəmtɨn, matuwɨn matuwɨn, namnun tɨkə. Netəm mɨn u, ilat un, itəm in tatol ilat koatuwa motasim.
15 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn, in mɨn tatən wɨr natɨmnat mɨn u kəm itat. In təmən məmə,
16 “Iərəmərə tatən məmə,
‘Nian itəm otəpanuwa,
oekol nəniəkɨsən wi rəha nasituən kəm rəhak netəmim tol nulan.
Io oekos-ipən lou mɨn rəhak e nɨkilat,
kən oekəte rəkɨs-pən e rəhalat-kapə.’ ” Jer 31:33; Hip 8:10
17 Kən in tatən mɨn məmə,
“Io oekaluin rəhalat nolən rat mɨn,
kən nɨkik otəsəht mɨnən nolən mɨn rəhalat itəm koatətgəhl Lou.” Jer 31:34; Hip 8:11
18 Nian Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat rəhalat, kən tol məmə ilat okəsotol mɨnən sakrifais tuwɨn kəm Uhgɨn ron.
Pəs kotətul əskasɨk e rəhatat nahatətəən
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Tol nulan, kən nɨta Iesu təmol məmə kitat kotɨtun nuwɨnən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kən məsotəgɨnən. 20 Roiu əh, Iesu in təməte suatɨp wi kit, itəm tatəmegəh. In təməhap nɨməhan itəm tatəkulosɨg Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, tatəpsen-pən nɨpətɨn. Kən mol suatɨp wi u rəhatat məmə kitat kotɨtun nuwɨn-pənən ikɨn, motuwɨn o Uhgɨn.§ Lev 16:2; Mat 27:51; Efes 2:18; Hip 9:8 21 Kən pris asol agɨn rəhatat, in etəm-iasol itəm tatərəmərə* Sek 6:13 e nimə rəha Uhgɨn, inun rəhan netəmim. Hip 3:6 22 Tol nulan, pəs kotuwɨn iuəhkɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn, Hip 7:19; Efes 3:12 e nɨkitat itəm tərioah e nahatətəən pahrien. Məto-inu Kristo təmorautin-pən nɨtan e nətəlɨgən mɨn rəhatat məmə kitat okotasim.§ Esik 36:25; Hip 9:14; 12:24 Kən in təmaikuas rəkɨs e nɨpətɨtat e nəhau talien, in əm in əm.* 1 Pita 3:21 23 Kitat kotəmə kəmotələhəu-pən nətəlɨgən rəhatat e Kristo. Tol nəhlan, pəs kotətul tɨmtɨm lan, məsotəloal-əloalən, məto-inu kitat kotɨtun nagɨleən e rəhan nəghatən mɨn itəm tɨnəmən-iəkɨs rəkɨs kəm itat. 24 Pəs kotahluiə-ahluiə e nətəlɨgən rəhatat mɨn, məmə kitat okotolkeike kitat mɨn, kən moatol təwɨr təwɨr kəm kitat mɨn tatuwɨn təhmɨn mɨn nəhlan. 25 Təsəwɨrən məmə okotəhlman nolən rəha nuəfɨmɨnən kitat mɨn. Netəmim neen ilat koatol nəhlan, məto pəs kitat koatem məha-məha kitat mɨn nian rafin. Hip 3:13 Kən nian kotəplan məmə nian rəha nuwamən rəha Iesu tatuwa iuəhkɨr, təwɨr məmə kitat koatəkəike e nem əskasɨkən itat mɨn, moatol tatər təhmɨn mɨn.
26 Təwɨr məmə koatem əskasɨk itat mɨn nəhlan, məto-inu okəmə kitat kɨnotɨtun rəkɨs nɨpahrienən, məto kəsotolən nat agɨn lan, kən kitat moatəkəike e nolən rat, kən tatol məmə sakrifais kit mɨn tɨkə agɨn o nos-irəkɨsən təfagə rat rəhatat. Hip 6:4-8; 2 Pita 2:20-21 27 Kən okəmə sakrifais kit mɨn tɨkə mə otos-irəkɨs təfagə rat rəhatat nəhlan, kən nat kitiəh əm əh-ikɨn tətatɨg. Inun, kitat koatəgɨn, moatasiəp, məto-inun kitat kotɨtun wɨr məmə kitat koatəsahgin əm nalpɨnən əskasɨk, ne nɨgəm asol rəha neməha rəha Uhgɨn itəm otəkəike mus rəhan tɨkɨmɨr mɨn.§ 2 Tes 1:7-9; Hip 12:29 28 E Lou oas rəha Moses aupən, okəmə suah kit tatol nat əpnapɨn e Lou, kən etəmim kəiu o kɨsɨl okəhalən-iarəp in, kən suah u təike mɨmɨs. Okol kəsotasəkitunən.* Dut 17:6,7 29 ?Məto təhrol e netəm mɨn un itəm koteguafəl-eguafəl Nətɨ Uhgɨn? Hip 6:6 Uhgɨn təmol nəniəkɨsən rəha nasituən kəm kitat, kən nɨta Kristo təmol nəniəkɨsən u tətatɨg matəmegəh. Mat 26:28 Nɨtan əm un, tɨtun nolən etəmim tasim, kən in etəmim rəha Uhgɨn.§ Nol Əpən 1:5 ?Məto təhrol e etəmim itəm tatehm əpnapɨn əm nɨta u, məmə in sənəmə nat iasim kit? ?Narmɨn Rəha Uhgɨn in tatoor nəwɨrən rəhan kəm netəmim, məto təhrol e etəmim itəm tatən rat Narmɨn əh? Suah u, tətuatɨp agɨn əm məmə nalpɨnən rəhan in otəskasɨk maprəkɨs-in nalpɨnən rəha etəm tatətgəhl Lou rəha Moses. 30 Məto-inu kitat kɨnotɨtun rəkɨs Uhgɨn u itəm təmən məmə,
“Nalpɨnən nɨtai nat, inu wək rəhak əm.
Kən io oekalpɨn nɨtai nolən rəhalat tahmen ahmen əm.”* Dut 32:35
Kən in təmən mɨn məmə
“Iərəmərə in otakil nolən rəha netəmim rəhan.” Dut 32:36; Sam 135:14
31 Uhgɨn u itəm tatəmegəh, tətatɨg tətatɨg. Kən okəmə kitat kotatɨg əh e təfagə rat, kən motəməhl e nelmɨn nəhlan, nat u in nat kit rəha nəgɨnən.
32 Təwɨr məmə nɨkitəmat tatuəh nian u aupən, nian nəhag-əhagən təmatasiəgəpɨn itəmat aupən. E nian u, itəmat nəmotatɨg e nəluagɨnən asol e nəmegəhən, kən in nian iəkɨs kit, itəm nəmotatɨg e nahməən asol. Fil 1:29,30 Məto itəmat nəmoatətul əskasɨk. 33 Nian neen netəmim koatən rat itəmat e nɨganəmtɨ netəmim,§ 1 Pita 4:14 kən moatol mɨn natɨmnat rat mɨn neen kəm itəmat. Nian neen, itəmat nəmotos moatətul-pən o netəm mɨn un itəm katol tərat elat nəhlan. 34 Itəmat nəmotos moatətul-pən olat nəhlan, kən nian kəmotuwɨn e kalapus, kən itəmat nəmotatɨg e nəratən məsɨn rəhalat.* Hip 13:3 Kən nian netəmim kəmotakləh-in natɨmnat mɨn rəhatəmat, kən itəmat nɨkitəmat təmagien əm, 1 Pita 4:13 məto-inu itəmat nəmotɨtun rəkɨs məmə rəhatəmat natɨmnat neen əh-ikɨn tətatɨg, itəm in təwɨr maprəkɨs, kən natɨmnat mɨn u, okol təsɨkəən nian kit. Hip 11:16; 1 Pita 1:4,5
35 Inəh, in nətouən asol rəhatəmat itəm Uhgɨn otəpanos-ipɨnə kəm itəmat. Kən məto-inun o nat wɨr mɨn əh itəm koatəməhl aupən-in itəmat, təsəwɨrən məmə onəkotəmkarəpən-in nahatətəən əskasɨk rəhatəmat. 36 Itəmat nəkotəkəike motol rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh,§ Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11 məmə nəkoatol natɨmnat itəm Uhgɨn tolkeike. Kən itəmat onəpanotos natɨmnat mɨn itəm in təmən-iəkɨs məmə otos-ipɨnə kəm itəmat.* Hip 6:15; 9:15 37 Məto tol nulan, inun Uhgɨn təmən mihin məmə,
“Otəsuwəhən, kən suah u itəm tatuwa,
in otiet-arəpa, otəsolən kəmɨn. Nol Əpən 22:20
38 Məto rəhak etəmim itəm tətuatɨp e nɨganəmtək,
in otatəkəike e rəhan nahatətəən. Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kal 3:11
Məto okəmə ekəplan məmə tapəs io,
mɨnətan təlɨg-təlɨg,
kən nɨkik otəsagienən ron.”
39 Məto kitat u, kəsotolən nəhlan. Kitat okol kəsotan təlɨg-təlɨgən məmə Uhgɨn otərəkɨn kitat. Kəpə. Kitat netəm rəha nahatətəən e Uhgɨn, məmə kitat koatos nəmegəhən.

*10:1: Kol 2:17; Hip 8:5

10:4: Hip 9:12-14

10:5: Hip 2:14; Sam 40:6-8

§10:7: Mat 26:39

*10:10: Hip 2:14

10:10: Hip 7:27

10:10: Hip 10:14; Efes 5:26

§10:12: Pris mɨn, ilat koatətul əm nian ilat kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalat, məto-inun rəhalat sakrifais mɨn okol təsolən namnun nian kit. Məto Iesu in təməpələh, məto-inun in, rəhan sakrifais, tatol nian kitiəh əm o nafələn rəhatat nolən rat mɨn. Rəhan sakrifais in tahmen agɨn maprəkɨs. Kən Iesu tatəpələh lilɨn. Əplan mɨn-tu Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14.

*10:13: Əplan-tu futnot e 1:13

10:16: Jer 31:33; Hip 8:10

10:17: Jer 31:34; Hip 8:11

§10:20: Lev 16:2; Mat 27:51; Efes 2:18; Hip 9:8

*10:21: Sek 6:13

10:21: Hip 3:6

10:22: Hip 7:19; Efes 3:12

§10:22: Esik 36:25; Hip 9:14; 12:24

*10:22: 1 Pita 3:21

10:25: Hip 3:13

10:26: Hip 6:4-8; 2 Pita 2:20-21

§10:27: 2 Tes 1:7-9; Hip 12:29

*10:28: Dut 17:6,7

10:29: Hip 6:6

10:29: Mat 26:28

§10:29: Nol Əpən 1:5

*10:30: Dut 32:35

10:30: Dut 32:36; Sam 135:14

10:32: Fil 1:29,30

§10:33: 1 Pita 4:14

*10:34: Hip 13:3

10:34: 1 Pita 4:13

10:34: Hip 11:16; 1 Pita 1:4,5

§10:36: Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11

*10:36: Hip 6:15; 9:15

10:37: Nol Əpən 22:20

10:38: Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kal 3:11