8
Iesu in pris asol agɨn təwɨr maprəkɨs-in netəm mɨn un kəmotol wək rəha pris asol agɨn aupən
Kitat koatəghat-in nat u,* Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; 10:12; 12:2 məto nəukətɨn tol nulan. Kitat koatos pris asol agɨn kit, tətuatɨp əm e itəm un ematən. In tɨnatəpələh rəkɨs Əplan-tu futnot e 1:3 e rəhn matɨp Etəm-iasol əpəh ilɨs e nego e neai, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən. In tatol wək əpəh Ikɨn Tasim Ikɨn e nego e neai, inu Nimə Tapolən pahrien Hip 3:6; 10:21; 1 Pita 2:5; Nol Əpən 13:6 itəm Uhgɨn əm təmiuw. Sənəmə etəmim itəm təmiuw Nimə Tapolən əh.§ Hip 9:11, 24
Kəmɨləs-ipər rafin pris asol agɨn mɨn u aupən, məmə okoatos-ipən natɨmnat mɨn kəm Uhgɨn, kən moatol sakrifais. E suatɨp kitiəh əm, rəhatat u pris asol agɨn, in mɨn otəkəike mos-ipən sakrifais kit kəm Uhgɨn.* Hip 9:14 Okəmə in tətatɨg əh e nətueintən u, kən okol sənəmə in pris kit, məto-inu pris mɨn əpəh ikɨn koatatɨg itəm koatos-ipən natɨmnat kəm Uhgɨn, tahmen əm mə inu Lou təmən mihin. Pris mɨn u, ilat koatol rəhalat wək e narmɨ nimə əm itəm tatasgəwɨn Kol 2:17; Hip 9:23 natɨmnat mɨn itəm tətatɨg e nego e neai. Tol nəhlan, nian Uhgɨn təmən-ipən kəm Moses aupən, məmə otiuw Nimə Tapolən Asim, in təmən məmə, “Onakəkəike matehm wɨr məmə onəkol natɨmnat mɨn u tətuatɨp tahmen əm e rəhak mak itəm emol matəgətun rəkɨs ik lan əpəh ilɨs e nɨtot asol.” Eks 25:40 Məto roiu, Iesu, pris asol agɨn u rəhatat, in tɨnos rəhan wək itəm təwɨr təwɨr maprəkɨs-in wək rəhalat. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in suatɨp rəha nəniəkɨsən wi rəha nasituən u, in təwɨr maprəkɨs-in nəniəkɨsən oas rəha nasituən. Məto-inu nəniəkɨsən wi u, in tatətul-pər e nəghatən mɨn itəm kotəwɨr motaprəkɨs.§ Hip 8:8,13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24
Məto-inu okəmə kəsehmən nat tərat kit e nəniəkɨsən oas,* Hip 7:11,18; 10:1 okol nəniəkɨsən wi təsosən nəmeen. Məto Uhgɨn təməplan nəratən rəha netəmim, kən təmən məmə,
“Nian əh-ikɨn otəpanuwa,
itəm io, oekol nəniəkɨsən wi rəha nasituən rəha noanol mɨn rəha Isrel ne noanol mɨn rəha Juta.
Nəniəkɨsən rəha nasituən u,
in otol pɨsɨn agɨn e nəniəkɨsən oas rəha nasituən,
itəm io emol kəm tɨpɨlat mɨn aupən,
e nian u itəm io emos nelmɨlat matit ilat moatiet rəkɨs Ijip.
Oiakol nəniəkɨsən wi rəha nasituən,
məto-inu ilat kəməsotaskəlɨmən nəniəkɨsən u itəm io emol kəm ilat aupən,
kən tol məmə io emapəs ilat, maluin. Eks 19:5-6
10 Kən io, Iərəmərə, iatən-iarəp məmə,
e nian itəm otəpanuwa,
io oekol nəniəkɨsən wi kit rəha nasituən Rom 11:27 kəm noanol mɨn rəha Isrel.
Oekos-ipən rəhak lou mɨn e rəhalat-kapə,
kən oekəte rəkɨs-pən e nɨkilat,§ Lou oas mɨn u, kəməte-pən e kəpiel kəiu kuepin-epin. 2 Kor. 3:3; Hip 10:16
kən io ekuwa mol Uhgɨn ətuatɨp rəhalat,
kən ilat okotuwa kol rəhak ətuatɨp netəmim.* Esik 11:20
11 Ilat kit okol təsuwɨnən məgətun netəm iman ikɨn məmə,
‘Ik onakəkəike mɨtun Iərəmərə u.’
Kən etəmim kit okol təsuwɨnən mən-ipən nəghatən u kəm pian,
məto-inun ilat rafin okotɨtun io, Aes 11:9; Jon 6:45
tətuoun e netəm əpnapɨn mɨn
muwɨn mətoarus-pən netəm koatos nərɨg asol mɨn.
12 Məto-inun, io, ekasəkitun ilat o rəhalat nolən mɨn itəm təsətuatɨp agɨn-əhən.
Io oekafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhalat,
kən io oekaluin nolən rat mɨn rəhalat.” Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34 § Hip 10:16
13 Nian Uhgɨn tatəghat-in nəniəkɨsən rəha nasituən u, məmə in nəniəkɨsən wi, nɨpətɨn u məmə nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, tɨnoas mɨnərat. Kən nat itəm in tɨnuwa mɨnoas, tɨnəsahmen mɨnən, kən otəsuwəhən, tɨkə.

*8:1: Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; 10:12; 12:2

8:1: Əplan-tu futnot e 1:3

8:2: Hip 3:6; 10:21; 1 Pita 2:5; Nol Əpən 13:6

§8:2: Hip 9:11, 24

*8:3: Hip 9:14

8:5: Kol 2:17; Hip 9:23

8:5: Eks 25:40

§8:6: Hip 8:8,13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24

*8:7: Hip 7:11,18; 10:1

8:9: Eks 19:5-6

8:10: Rom 11:27

§8:10: Lou oas mɨn u, kəməte-pən e kəpiel kəiu kuepin-epin. 2 Kor. 3:3; Hip 10:16

*8:10: Esik 11:20

8:11: Aes 11:9; Jon 6:45

8:12: Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34

§8:12: Hip 10:16