7
Melkisetek,
Kig rəha Nətuatɨpən,
Kig rəha Nəməlinuən,
ne pris rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn
Suah u, Melkisetek,* Jen 14:17-20 in kig rəha Salem Nərgɨn əh, Salem, in nərgɨn oas rəha Jerusalem aupən. Nərgɨn əh, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuən.”, kən in pris rəha Uhgɨn u Ilɨs Pɨk Agɨn. Aupən, nian Epraham təmuwɨn e nəluagɨnən ilat kig mɨn, kən in təmol win elat. Kən in mɨnɨtəlɨg mɨnatuwa. Melkisetek, in təmatuwɨn məplan Epraham e suatɨp, kən in təməfak mətapəhin-pən məmə Uhgɨn otəhlman nəwɨrən kəm Epraham. Kən Epraham, təmos-irəkɨs tait e rəhan natɨmnat mɨn itəm təmol win lan e nəluagɨnən, kən mos-ipən kəm Melkisetek. Melkisetek u, nɨpətɨ nərgɨn un, “Kig rəha Nətuatɨpən.” Kən nərgɨn kit mɨn u, kətaun-in məmə Kig rəha Salem, nɨpətɨn u məmə, “Kig rəha Nəməlinuən.” Naoa Rəha Uhgɨn təməsəghat-inən rəhan tata ne mama ne rəhan noanol mɨn. Kən təsənən nian təmaiir lan, ne nian itəm təmɨmɨs lan. Tahmen əm məmə in təməsɨmɨsən, in tatol əh wək rəha pris. Tol nəhlan, nəkəplan məmə in tahmen e Nətɨ Uhgɨn u, in pris lilɨn kit Sam 110:4
Nɨkim tuəh-tu Melkisetek. In etəm-iasol kit. Nat əpnapɨn məmə tɨpɨtat u Epraham in etəm-iasol, məto in təmatɨsiai-in pɨk Melkisetek, matos-ipən rəhan nat asol mɨn əm, in əm in əm, məmə rəhan tait kəm in.§ Jen 14:20 Kitat kotɨtun məmə, e nup mɨn rafin, netəm Isrel ilat kotəkəike moatos-ipən rəhalat tait kəm noanol mɨn rəha Lifae, ilat u pris mɨn, tahmen-pən əm məmə inu Lou rəha Uhgɨn tatən mihin. Nat əpnapɨn məmə pris mɨn əh, ilat noanol mɨn rəha Epraham, məto netəm iməlat ikɨn ilat kotəkəike moatos-ipən tait kəm ilat. Melkisetek u, in sənəmə noanol kit rəha Lifae. Məto in təmos tait mɨn u rəha natɨmnat rəha Epraham. Kən in təməfak-pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman nəwɨrən rəhan* Jen 14:19,20 kəm Epraham u, Uhgɨn təmos-ipən rəhan nəniəkɨsən kəm in. Kən tətuatɨp agɨn məmə etəmim itəm tatos nərɨg asol otəfak məmə Uhgɨn otəhlman nəwɨrən tatuwɨn e etəmim itəm ləhau əm lan. Kən pris mɨn u itəm koatos tait u, ilat netəmim əm, itəm okəpanotɨmɨs. Məto Melkisetek u, in tatos tait, katən məmə in tatəmegəh. Hip 5:6 Epraham təmatətou rəhan tait tatuwɨn kəm Melkisetek nulan, kən kɨtun nənən məmə Lifae u, etəm tatos tait rəha netəm Isrel, in mɨn təmos-ipən tait kəm Melkisetek. 10 Məto-inu nian Melkisetek təməplan Epraham, Lifae təməsaiirən əh. Məto nian Epraham təmətou nulan tait tuwɨn kəm Melkisetek, in tahmen əm məmə rəhan u noanol, Lifae, in mɨn təmətou-pən tait kəm Melkisetek, məto-inun in tɨnətatɨg rəkɨs e nɨpətɨ rəhan pipi. Nat kɨsɨl kətəhaləgətun məmə Melkisetek in ilɨs taprəkɨs-in pris mɨn u noanol rəha Lifae. Kitiəh un, Melkisetek in təməsɨmɨsən, tatəmegəh əh. Kəiu un, tɨpɨ Lifae u Epraham, in təmatos-ipən tait rəhan kəm Melkisetek. Kɨsɨl un, Melkisetek təməfak-pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman nəwɨrən kəm Epraham, məto sənəmə Epraham təməfak o Melkisetek.
Kristo in tahmen e Melkisetek
11 Wək rəha pris mɨn u, kəmotɨsɨ-pən e noanol rəha Lifae, in nəukətɨ Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm netəm Isrel. Məto wək rəha pris mɨn u, in təsəwɨrən mahmen.§ Hip 7:18,19; 8:7 Məto-inu pris mɨn u, ilat kəsotahmenən. Uhgɨn təməgətun məmə ilat kəsotahmenən nian in təmɨləs-ipər pris kit mɨn tuwa.* Hip 10:1 Kən pris un in təruru nɨsɨ-pənən e noanol rəha Lifae ne Eron, Lifae in noanol rəha pris mɨn, məto Eron in təmɨsɨ-pən e noanol rəha Lifae, kən noanol mɨn rəhan, katən məmə ilat pris asol agɨn mɨn. məto in pris kit tahmen e Melkisetek. 12 Nian kəməuhlin nolən rəha nɨtəpunən pris, kən okəike kəuhlin mɨn Lou. 13 Otəkəike mol nulan məto-inun, kitat koatətəghat-in Iərəmərə rəhatat, itəm təmɨsɨ-pən e noanol kit itəm sənəmə noanol ətuatɨp rəha pris mɨn, itəm koatol wək e olta. 14 Kɨtat kɨnotɨtun rəkɨs məmə Iərəmərə rəhatat in təmɨsɨ-pən e noanol rəha Juta, Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nol Əpən 5:5 kən nian Lou rəha Moses təmatəghat-in wək rəha pris mɨn, in təməsəghat-in agɨn-əhən noanol u. 15 Məto təwɨr əm, məto-inu kitat kɨnotɨtun məmə pris kit mɨn tɨnəmuwa rəkɨs, itəm tahmen e Melkisetek. 16 In təmuwa pris, məto sənəmə Lou təmol mak e noanol rəhan məmə noanol u in rəha pris mɨn. In təmos wək rəha pris e nat kit itəm təsanən maprəkɨs-in Lou, inu nəsanənən rəha nəmegəhən u rəhan itəm namnun tɨkə.§ Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25 17 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Ik pris kit tahmen e Melkisetek* Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22 aupən,
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə.”
18 Kəmələhəu kalɨn Lou aupən, məto-inun rəhan nəsanənən tɨkə, in təsasituən, okol təsolən nat kit. Rom 8:3; Kal 3:21; Hip 9:9; 10:1 19 Məto-inu Lou əh, təruru nələhəu ətuatɨpən nat kit. Rom 3:20 Kən roiu əh, nolən pɨsɨn kit itəm təwɨr maprəkɨs, in tɨnos nəmeen, məmə kitat okotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən lan. Kən in suatɨp rəhatat u, o nuwɨnən iuəhkɨr o Uhgɨn.§ Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8
20 Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə Kristo in otol wək rəha pris matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə, kən təmos noanawɨl ron, məmə rəhan nəghatən otəfɨgəm. Məto təməsosən noanawɨl mihin e pris mɨn aupən. 21 Məto Uhgɨn təmos əm noanawɨl nian Iesu təmuwa pris. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Iərəmərə təmos noanawɨl kit,
kən okol kəsəuhlinən nətəlɨgən rəhan.* 1 Saml 15:29; Mal 3:6
In tatən məmə,
‘Ik onəkol wək rəha pris nian rafin, Sam 110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17
matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə.’ ”
22 Uhgɨn təmos noanawɨl nəhlan, matol mə Iesu tuwa mol suatɨp itəm tatol kitat kotɨtun əsas məmə nəniəkɨsən rəha nasituən in təwɨr, maprəkɨs-in nəniəkɨsən u aupən. Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24
23 Aupən, pris mɨn ilat tepət, məto-inun kitiəh tol wək matuwɨn matuwɨn mɨmɨs un, kit tos nəmeen, mol wək matuwɨn matuwɨn, mɨmɨs moatol əm nulan. Ilat kəsotolən wək lilɨn. 24 Məto Iesu, in otos wək rəha pris rəhatat matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə, məto-inun, tətatɨg lilɨn. 25 Tol nəhlan, in tɨtun nosmegəh lilɨnən§ Suatɨp kit mɨn əh-ikɨn o nənən, məmə, “tɨtun nosmegəh agɨn-əhən.” kitat u, kotɨlpɨn kitat min məmə koatuwɨn o Uhgɨn, məto-inu in tatəmegəh lilɨn, tatəghat rəhatat lan kəm Uhgɨn.* Rom 8:34; 1 Jon 2:1
26 O nat u, inun in pris asol agɨn Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1 itəm in tahmen o nasituən etat. In tasim, kən mətuatɨp wɨr, in təsolən nolən rat. In tol pɨsɨn agɨn e netəm koatol təfagə rat, kən in ilɨs taprəkɨs-in ilat əpəh e nego e neai. 27 In tol pɨsɨn e pris asol agɨn mɨn un aupən. Nian rafin, ilat kotəkəike kaupən moatol sakrifais o nafəl rəkɨsən təfagə rat rəhalat. Lev 9:8; 16:6, Uarisɨg lan un, ilat kəpanotol mɨn sakrifais kit mɨn, o nafəl rəkɨsən təfagə rat rəha netəmim mɨn.§ Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3 Məto nian Iesu tategəhan-in məmə in otol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən,* Efes 5:2 kən mau kitiəh əm Rom 6:10; Hip 9:12, 26,28; 10:10; 1 Pita 3:18 in tahmen moau. 28 Lou in tatɨləs-ipər pris mɨn itəm kəsotahmenən. Hip 5:1-2 Məto noanawɨl rəha Uhgɨn, itəm tatuarisɨg-in Lou, in tatɨləs-ipər Nətɨn u,§ Hip 1:2 itəm təwɨr mahmen agɨn* Hip 2:10 o nolən wək u, matuwɨn namnun tɨkə.

*7:1: Jen 14:17-20

7:1: Nərgɨn əh, Salem, in nərgɨn oas rəha Jerusalem aupən. Nərgɨn əh, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuən.”

7:3: Sam 110:4

§7:4: Jen 14:20

*7:6: Jen 14:19,20

7:8: Hip 5:6

7:10: Nat kɨsɨl kətəhaləgətun məmə Melkisetek in ilɨs taprəkɨs-in pris mɨn u noanol rəha Lifae. Kitiəh un, Melkisetek in təməsɨmɨsən, tatəmegəh əh. Kəiu un, tɨpɨ Lifae u Epraham, in təmatos-ipən tait rəhan kəm Melkisetek. Kɨsɨl un, Melkisetek təməfak-pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman nəwɨrən kəm Epraham, məto sənəmə Epraham təməfak o Melkisetek.

§7:11: Hip 7:18,19; 8:7

*7:11: Hip 10:1

7:11: Lifae in noanol rəha pris mɨn, məto Eron in təmɨsɨ-pən e noanol rəha Lifae, kən noanol mɨn rəhan, katən məmə ilat pris asol agɨn mɨn.

7:14: Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nol Əpən 5:5

§7:16: Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25

*7:17: Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22

7:18: Rom 8:3; Kal 3:21; Hip 9:9; 10:1

7:19: Rom 3:20

§7:19: Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8

*7:21: 1 Saml 15:29; Mal 3:6

7:21: Sam 110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17

7:22: Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24

§7:25: Suatɨp kit mɨn əh-ikɨn o nənən, məmə, “tɨtun nosmegəh agɨn-əhən.”

*7:25: Rom 8:34; 1 Jon 2:1

7:26: Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1

7:27: Lev 9:8; 16:6,

§7:27: Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3

*7:27: Efes 5:2

7:27: Rom 6:10; Hip 9:12, 26,28; 10:10; 1 Pita 3:18

7:28: Hip 5:1-2

§7:28: Hip 1:2

*7:28: Hip 2:10