4
Nolən rəha nuwamən iuəhkɨr o nətueintən, o Uhgɨn
?Naka u nəukətɨ nəmouən ne nərgəhəuən rəhatəmat? Natɨmnat mɨn əh koatuwa məto-inu itəmat nakotolkeike nətoən təwɨr e nɨpətɨtəmat, kən nətəlɨgən mɨn əh rəha nətoən təwɨr, ilat koatol fait e nɨkitəmat kitiəh kitiəh məmə okotuwa netəm-iasol mɨn e nəmegəhən rəhatəmat. Rom 7:23 Nɨkitəmat tatuwɨn o natɨmnat rəha netəm pɨsɨn, məto nəsotosən, kən nakotərgəhəu moatəmou ron. Nakoatolkeike natɨmnat neen, məto nəsotosən. Kən məta onəkotohamnu netəmim ron. Nəməsotosən natɨmnat məto-inu nəsotətapəh-inən o Uhgɨn. Kən nian nakotətapəh-in, məto nəsotosən, məto-inu nəmotətapəh-in e nətəlɨgən itəm tərat məmə otol itəmat atɨp əm nakotəto təwɨr lan.
Itəmat nəkotahmen e pətan itəm təsɨsiai-inən rəhan iərman, tapəs kən matətəu-pən əpnapɨn əm nəman. E nolən əh inəh, itəmat nəmotapəs Uhgɨn kən moatətəu-pən natɨmnat rəha nətueintən. Nəkotɨtun o kəp məmə, etəmim itəm tolkeike pɨk natɨmnat rəha nətueintən, in tatetəhau Uhgɨn. Kən etəmim kit itəm tatɨtəpun məmə otolkeike natɨmnat rəha nətueintən, in tatuwa məmə in tɨkɨmɨr rəha Uhgɨn. Rom 8:7; 1 Jon 2:15 Kən nəghatən u rəha Naoa Rəha Uhgɨn sənəmə nəghatən əpnapɨn əm. Tatən məmə, “Uhgɨn tolkeike pɨk məmə nɨkitat itəm in təmos-ipa kəm kitat, otuwɨn əm ron.” Məto Uhgɨn tətawte-in rəhan nəwɨrən tatuwa matahgoau kəm kitat. O nat əh, Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Uhgɨn tətahtosɨg-in netəm kotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəmim koatos-iəhau rəhalat nətəlɨgən.” Prov 3:34; 1 Pita 5:5
Kən tol nəhlan, otos-iəhau itəmat kən motatɨg ahgin nelmɨ Uhgɨn. Otətul əskasɨk nian Setan tatuwa matos-ipən-os-ipən kəm itəmat, kən in otaiu muwɨn isəu otəmat. Efes 6:12 Otuwɨn iuəhkɨr o Uhgɨn, kən in otuwa iuəhkɨr otəmat. Itəmat u nol təfagə rat, otaikuas e nelmɨtəmat. Kən itəmat u rəhatəmat nətulən kəiu, otol nɨkitəmat tətuatɨp. Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7 Təwɨr məmə nɨkitəmat otahmə məpou, kən nakotasək əfəməh o rəhatəmat təfagə rat. Otəuhlin rəhatəmat nalahən otuwa nasəkən, kən rəhatəmat nagienən otuwa nɨkin əpou. 10 Otos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən tuwɨn kəm Iərəmərə, kən in otɨləs-ipər itəmat. Job 5:11; 1 Pita 5:6
11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotəghat ratən e nərgɨtəmat mɨn. Okəmə suah kit tatəghat rat e nərgɨ pian kit, o in tatələhəu nəghatən kit məmə in təmol təfagə rat kit,* Nəghatən u rəha Jemes nɨpətɨn təsənən məmə kitat okəsotəgətunən təfagə rat rəha netəmim. Nəghatən mɨn tepət e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə kitat kotəkəike motəgətun təfagə rat rəha etəmim məmə in otiet rəkɨs lan. Məto kotəkəike motol e nətəlɨgən itəm tətatɨg ələhau. Kal 6:1; Luk 17:3; 2 Tim 3:16; Jem 5:20; Kal 5:21; 1 Tes 5:14; 2 Tes 3:15; Taet 3:10. kən suah əh, in tatəghat rat e lou “Lou” e ves u tatəghat-in ‘lou rəha nolkeikeən.’ Əplan-tu Jem 2:8 matələhəu nəghatən məmə lou təsahmenən məmə in otol rəhan wək, o kəm-naka lou in nat əpnapɨn əm. Kən nian nakoatəplan lou məmə in təsahmenən, itəmat nəkəsotətəu-pənən lou, məto nəmotər kəpələh-pər e lou, kən məsotatɨg ahginən lou. 12 Uhgɨn əm in tatos-ipa Lou, kən in əm tətakil netəmim matələhəu nəghatən lan. Kən in tɨtun nosmegəhən, kən mɨtun nərəkɨnən. ?Məto itəmat, nɨkitəmat təht məmə itəmat Uhgɨn mɨn, məmə nakotakil təfagə rat mɨn rəha piatəmat mɨn motuəh ilat? !Kəp! Rom 2:1; 14:4
Nəghatən ausit
13 Otətəlɨg-in-tu, itəmat netəm nakoatən məmə, “Roiu o olawɨg, kotuwɨn e taon u o taon əh, motatɨg e nup kit, motol bisnes ikɨn, kən moatargətain məni.” 14 ?Nakotahro kɨtun məmə naka u otuwa olawɨg? ?Nəmegəhən rəhatəmat in naka? Itəmat nəkotahmen e nəhaniəm itəm tətatɨg noan məsɨn əm kən matɨg mɨkə mɨn. Sam 39:5,11; Prov 27:1 15 Məto nəghatən itəm tətuatɨp məmə onəkotən in tol nulan, nəkotəkəike motən məmə, “Okəmə in nəwia Iərəmərə pahrien, kən ekotatɨg kən motol natɨmnat mɨn u, o natɨmnat mɨn əh.” 16 Məto roiu, nakotəghat ausit moatos-ipər pɨk itəmat. Kən nəghatən mɨn əh itəm nakoatən, ilat rafin kotərat.
17 Tol nəhlan, etəmim itəm tɨtun nat kit itəm tətuatɨp məmə otol, məto təsolən, in tatol təfagə rat. Luk 12:47

4:1: Rom 7:23

4:4: Rom 8:7; 1 Jon 2:15

4:6: Prov 3:34; 1 Pita 5:5

4:7: Efes 6:12

4:8: Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7

4:10: Job 5:11; 1 Pita 5:6

*4:11: Nəghatən u rəha Jemes nɨpətɨn təsənən məmə kitat okəsotəgətunən təfagə rat rəha netəmim. Nəghatən mɨn tepət e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə kitat kotəkəike motəgətun təfagə rat rəha etəmim məmə in otiet rəkɨs lan. Məto kotəkəike motol e nətəlɨgən itəm tətatɨg ələhau. Kal 6:1; Luk 17:3; 2 Tim 3:16; Jem 5:20; Kal 5:21; 1 Tes 5:14; 2 Tes 3:15; Taet 3:10.

4:11: “Lou” e ves u tatəghat-in ‘lou rəha nolkeikeən.’ Əplan-tu Jem 2:8

4:12: Rom 2:1; 14:4

4:14: Sam 39:5,11; Prov 27:1

4:17: Luk 12:47