7
Lou təsərəmərəən e kitat
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Itəmat nəkotɨtun nolən rəha lou. Lou mɨn koatərəmərə e netəmim nian ilat koatəmegəh əm. Tahmen e nat u. Okəmə pətan kit itəm təmol marɨt, lou tatən məmə in rəhan əm əh iərman nian in tatəmegəh. Məto okəmə iərman əh tɨmɨs, kən lou rəha marɨt təsaskəlɨm mɨnən pətan əh, kən in tɨtun nətəu-pənən suah pɨsɨn kit. Məto okəmə in tatətəu-pən iərman pɨsɨn kit nian rəhan iərman tatəmegəh əh, katən məmə in tategoafəl rəhan iərman. Məto okəmə rəhan iərman təmɨmɨs, lou əh rəha marɨt təsaskəlɨm mɨnən pətan əh, kən nat əpnapɨn tatətəu-pən iərman pɨsɨn, in təsegoafələn rəhan iərman.
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. E nolən ahmen-ahmen əm, məto-inu nɨnotol kitiəh itəmat Kristo, tahmen əm məmə itəmat nəmotɨmɨs itəmat min e nɨg kəluau. Kən nian nəmotɨmɨs, Lou rəha Moses təsaskəlɨm mɨnən itəmat u-roiu. Uhgɨn təmɨkɨs itəmat o nətəu-pənən ətuatɨp natɨmnat rafin agɨn e Lou məmə Uhgɨn otosmegəh itəmat. Kən itəmat nakotahmen-pən əm e pətan kit itəm rəhan iərman in təmɨmɨs, kən roiu in təsolən marɨt, kən in tɨtun nətəu-pənən suah pɨsɨn. Rəhatəmat iərman aupən, in Lou. Məto roiu, itəmat nakotətəu-pən suah pɨsɨn u Kristo, itəm Uhgɨn təmosmegəh e nɨmɨsən. Kən nakotətəu-pən in məmə nakoatoe noan wɨr, itəm in nolən təwɨr mɨn itəm koatɨsiai-in Uhgɨn. Rom 6:2,11 Nian nətəlɨgən rat rəha etəmim* Netəmim rafin koatol təfagə rat məto-inu nətəlɨgən rat rəha etəmim tətatɨg e kitat rafin. Nətəlɨgən rat əh tatiuw-pən kitat məmə koatol təfagə rat. Rəhatat nəsanənən tɨkə məmə okəsotolən təfagə rat motol nolən wɨr. Uhgɨn əm tɨtun nos-ipa nətəlɨgən wi kəm kitat. tatərəmərə e kitat, nətəlɨgən rat mɨn rəhatat koatiuw-pən kitat məmə okotol nolən rat mɨn e nɨpətɨtat. Kən nian Lou tatən məmə okəsotolən nolən rat mɨn əh, tol məmə nɨkitat tatəht pɨk nolən rat mɨn, kən koatolkeike moatol təhmɨn nolən rat mɨn. Tol nəhlan, kəmotol təfagə rat tepət. Kən noa təfagə rat mɨn əh, in nɨmɨsən əm. Məto roiu, okol kitat kəsətəu-pən mɨnən Lou rəha Moses məmə okotos nəmegəhən lilɨn, məto-inu tahmen əm məmə kitat kəmotɨmɨs e Lou əh. Kən tol nəhlan, Lou təsərəmərəən e kitat u-roiu. Kən roiu, kitat slef mɨn rəha Uhgɨn, məto kəsotətəu-pənən suatɨp oas o nətəu-pənən Lou itəm kəməte, məto koatətəu-pən suatɨp wi rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Rom 8:2; 6:4
Lou tatol məmə netəmim kotol təfagə rat
?Kən kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otən məmə, “Lou in nat tərat məto-inu tatol məmə kitat koatol təfagə rat.” !Məto kəp, təsətuatɨpən! Io ekɨtun əm məmə təfagə rat tahro nulan məto-inu Lou tatəgətun io lan. Okəmə Lou in təməsənən məmə esolən nolən rəha nolkeikeən nat kit rəha etəm pɨsɨn, kən okol esɨtunən nolən əh məmə təhrol nulan. E nəghatən mɨn rəha ves 7:7-25, nian Pol tatən “io,” məto nɨpətɨ nəghatən u məmə in tatəghat-in netəmim rafin. Eks 20:17; Dut 5:21 Məto təfagə rat təmaskəlɨm nəghatən rəha Lou, mol rəhan in iolwək, kən təmol məmə nolən rəha nolkeikeən nat kit rəha etəm pɨsɨn təmuwa tepət e nɨkik. Məto okəmə Lou təpɨkə, kən təfagə rat rəhan nəsanənən təpɨkə nəhlan, tahmen məmə təmɨmɨs. Aupən ikɨn, nian eməruru əh Lou, nɨkik təsəhtən təfagə rat rəhak, emətatɨg wɨr əm. Məto uarisɨg emɨtun məmə Lou əh-ikɨn, kən nəsanənən rəha təfagə rat təmuwa məmegəh mɨn məskasɨk, kən enɨtun məmə ekəike mɨmɨs o təfagə rat rəhak. 10 Kən eməplan məmə nəghatən əh rəha Lou itəm təmuwa məmə otol etəmim təmegəh, Luk 10:28; Lev 18:5; Sam 19:7-10; Esik 20:11; Rom 10:5 məto nɨpahrienən təmiuw-pa əm nɨmɨsən. 11 Tol nəhlan məto-inu, təfagə rat təmaskəlɨm nəghatən rəha Lou, mol rəhan in iolwək, kən təmeiuə-in io. Nɨkik təməht məmə okəmə emalkut o nətəu-pənən Lou rəha Moses, kən ekos nəmegəhən lilɨn. Məto enəruru nolən, kən e nəghatən rəha Lou, ekəike mɨmɨs o təfagə rat mɨn rəhak. Jen 3:13 12 Məto Lou tasim təmɨsɨ-pən e Uhgɨn, kən nəghatən mɨn rəha Lou kəmotɨsɨ-pən e Uhgɨn motasim, motətuatɨp, motəwɨr motasitu e netəmim. 1 Tim 1:8
13 Kən okəmə naka suah kit otən məmə, “Lou in nat təwɨr, məto təmol məmə ekɨmɨs.” !Məto kəp, təsətuatɨpən! Nian emɨtun nəghatən rəha Lou itəm in təwɨr, nɨkik təmuwɨn o nolən təfagə rat, kən io emol təfagə rat itəm noan in nɨmɨsən. Tol nəhlan, təfagə rat təmol məmə ekɨmɨs. Təmol nəhlan məmə ekɨtun məmə nolən rat mɨn rəhak, ilat təfagə rat pahrien. Kən nian eməplan nəghatən rəha Lou, enɨtun məmə təfagə rat in nat tərat agɨn-əh.
14 Kitat kotɨtun məmə Lou təmɨsɨ-pən e Uhgɨn. Məto io, io etəmim əm. Kən kol-salɨm-in io məmə io slef kit, kən təfagə rat in rəhak etəm-iasol. 15 Esɨtunən natɨmnat itəm iakatol, məto-inu nat wɨr mɨn itəm iakolkeike məmə ekol, esolən, məto iatol əm naka itəm iatetəhau. Kal 5:17 16 Ekɨtun wɨr məmə təfagə rat rəhak in nat tərat nat əpnapɨn esolkeikeən məmə ekol. Kən nian ekəto tərat e nɨkik o təfagə rat u, in nəmtətin kit məmə Lou tatol rəhan wək, kən Lou in nat wɨr kit. 17 Tol nəhlan, sənəmə io itəm iatol təfagə rat mɨn, məto nolən rəha təfagə rat itəm tətatɨg e rəhak nətəlɨgən nian rafin, tatol məmə ekol nolən rat mɨn. 18 Ekɨtun məmə nətəlɨgən rat rəhak otəsegəhan-inən məmə ekol nat wɨr kit. Ekɨtun in nɨpahrienən məto-inu iakolkeike məmə ekol nat itəm təwɨr, məto okol esolən. 19 Nat naka iatol sənəmə in nat wɨr itəm iakolkeike məmə ekol, məto iatol əm təfagə rat itəm esolkeikeən məmə ekol. 20 Kən okəmə ekol nat naka itəm esolkeikeən məmə ekol, sənəmə io pahrien u iatol, məto in təfagə rat itəm tətatɨg lak tatol.
21 Tol nəhlan, iatəplan məmə nolən kit tatol wək e nəmegəhən rəhak nian rafin. Nolən əh tol nəhlan məmə, nian iakolkeike məmə ekol nat wɨr, məto təfagə rat huə iuəhkɨr ron io tatiuw-pən io e təfagə rat. 22 E nɨkik rafin, iakolkeike Lou rəha Uhgɨn, 23 məto iatəplan mɨn lou kit mɨn itəm tatol wək e nəmegəhən rəhak itəm tətəluagɨn ilau rəhak nɨtunən, məlis io, matol məmə io slef rəha təfagə rat itəm tatol wək e rəhak nəmegəhən. Kal 5:17; 1 Pita 2:11 24 !Kəsi, iatəto tərat pɨk agɨn! ?Karmə pah otɨləs-irəkɨs io e nɨpətɨk u itəm tatuwɨn o nɨmɨsən? 25 !Pəs kotənwiwi Uhgɨn. Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə in otol!
Kən tol nəhlan nəmegəhən rəhak tol min-nulan məmə, io slef rəha Lou rəha Uhgɨn e rəhak nətəlɨgən wi, məto e nətəlɨgən rat rəhak, io slef rəha lou rəha təfagə rat. 1 Kor 15:57

7:4: Rom 6:2,11

*7:5: Netəmim rafin koatol təfagə rat məto-inu nətəlɨgən rat rəha etəmim tətatɨg e kitat rafin. Nətəlɨgən rat əh tatiuw-pən kitat məmə koatol təfagə rat. Rəhatat nəsanənən tɨkə məmə okəsotolən təfagə rat motol nolən wɨr. Uhgɨn əm tɨtun nos-ipa nətəlɨgən wi kəm kitat.

7:6: Rom 8:2; 6:4

7:7: E nəghatən mɨn rəha ves 7:7-25, nian Pol tatən “io,” məto nɨpətɨ nəghatən u məmə in tatəghat-in netəmim rafin.

7:7: Eks 20:17; Dut 5:21

7:10: Luk 10:28; Lev 18:5; Sam 19:7-10; Esik 20:11; Rom 10:5

7:11: Jen 3:13

7:12: 1 Tim 1:8

7:15: Kal 5:17

7:23: Kal 5:17; 1 Pita 2:11

7:25: 1 Kor 15:57